FinExpert.e15.cz

Pěstounská péče nově

Od 1. ledna 2013 začala platit sociální reforma týkající se i pěstounské péče.
Pěstounská péče nově

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje přeměnit kojenecké ústavy pro děti do 3 let na dětská centra. Podle Dany Šalamunové z Ministerstva zdravotnictví je cílem navrhované změny nadále zajišťovat poskytování potřebných služeb zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, se zdravotním postižením, dětem týraným, zanedbávaným a zneužívaným, a to nejenom formou ústavní péče jako dosud, ale nově také formou ambulantní, popř. i podle možností ve vlastním sociálním prostředí dítěte.

Změnou finanční podpory pěstounů se zvyšuje šance umístit děti přímo do rodiny místo do ústavu.

Podle Štěpánky Filipové z MPSV bylo v březnu 2013 evidováno celkem 9 822 lidí pobírajících odměnu pěstouna. V České republice je v současné době téměř 10 000 rodin pěstounů a poručníků. V roce 2011 bylo evidováno 8 300 pěstounských a poručnických rodin, o rok později 9 000. 

Díky rostoucímu počtu pěstounských rodin stoupá i počet dětí, kterým se tímto způsobem daří zajistit péči v rodinném prostředí. V roce 2011 bylo v pěstounské a poručnické péči 10 200 dětí, v současné době jde o 12 415 dětí. V roce 2011 bylo za celý rok svěřeno 1 507 dětí. V roce 2013 se podařilo během prvních třech měsíců najít náhradní pěstounskou rodinu pro téměř 500 dětí.

„K výraznému nárůstu dochází i u rodin vykonávajících pěstounskou péči na přechodnou dobu. Na začátku roku 2012 tento typ péče vykonávalo pouze 8 rodin, v současné době jich je 74. Při přípravě zákona ministerstvo počítalo v prvním roce fungování nového systému s cca 150 rodinami, na základě stávajícího vývoje se dá očekávat, že se tento počet naplní,“ doplňuje Filipová.

Dávky pěstounské péče v roce 2013

Zákon rozlišuje 2 druhy pěstounské péče – osoba pečující a osoba v evidenci. Osoba pečující o dítě nějakou formou již pečuje (např. poručník) a není to na přechodnou dobu, osoba v evidenci je fyzická osoba vedená v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pěstoun má nárok na několik druhů příspěvků:

1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Po dobu nezletilosti o něj žádá osoba pečující a této osobě je příspěvek vyplácen, po dosažení zletilosti do 26 let žádá nezaopatřené dítě a jemu je příspěvek vyplácen. V případě, že dítě pobírá sirotčí nebo invalidní důchod a jeho výše je rovna nebo vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nemá na příspěvek nárok.

Výše příspěvku pro dítě závislé na pomoci jiné osoby: 

Dítě ve věkudítě ve stupni závislosti Idítě ve stupni závislosti IIdítě ve stupni závislosti IIIdítě ve stupni závislosti IV
Do 6 let4 650 Kč5 550 Kč5 900 Kč6 400 Kč
6 – 12 let5 650 Kč6 800 Kč7 250 Kč7 850 Kč
12 – 18 let6 450 Kč7 800 Kč8 300 Kč8 700 Kč
18 – 26 let6 750 Kč8 100 Kč8 600 Kč9 000 Kč

Výše příspěvku pro dítě za kalendářní měsíc (bez závislosti):

Do 6 let4 500 Kč
6 - 12 let5 550 Kč
12 - 18 let6 350 Kč
18 - 26 let6 600 Kč

2. odměna pěstouna

Nová úprava zákona již nerozlišuje odměnu pěstouna, odměnu pěstouna ve zvláštních případech a odměnu pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče. Nárok na odměnu má osoba pečující i osoba v evidenci. Osoba pečující i osoba v evidenci si mohou ve všech případech (při)vydělávat a tato skutečnost nemá vliv na výši odměny pěstouna. 

Výše odměny pro osobu pečující:

1 dítě8 000 Kč
2 děti12 000 Kč
3 děti nebo alespoň 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.. Za každé další dítě svěřené do péče se zvyšuje odměna pěstouna o 4000 Kč20 000 Kč

Výše odměny pro osoby v evidenci (napřechodnou dobu):

20 000 Kč od okamžiku zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči i na přechodnou dobu, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě24 000 Kč, je-li osobě v evidenci svěřeno do péče na přechodnou dobu dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. Nebo IV.

V případě, že je osobě v evidenci svěřeno dítě do jiné péče, než je pěstounská  péče na přechodnou dobu, zvyšuje se za každé takové dítě odměna pěstouna o 4 000 Kč.

Je-li osoba pečující prarodičem nebo praprarodičem dítěte a v péči má jedno nebo dvě děti, které nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, náleží jí odměna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítětě. O tom rozhodné příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR. Prarodičům však odměna  náleží vždy pokud mají v péči 3 a více dětí nebo alespoň jedno závislé. Ostatní dávky pěstounské péče náleží prarodičům v každém případě.

Výše odměny pěstouna je v zákoně uvedena „v hrubém“. Před výplatou odměny provede ÚP odvody na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění a pěstoun obdrží odměnu „v čistém“, tedy po provedení srážek. Konkrétní výše odměny záleží na tom, jaké slevy na dani budou ze strany pečující osoby uplatňovány. Pěstoun může pobírat starobní důchod zároveň s odměnou pěstouna, ale toto nelze v případě předčasného důchodu, zde je nutná volba.

3. příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

  • do 6 let – 8 000 Kč
  • od 6 let do 12 let – 9 000 Kč
  • 12 let do 18 let – 10 000 Kč

4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti. Pokud byl příspěvek na zakoupení nového vozidla čerpán například v roce 2011 podle staré úpravy, lze o něj požádat od roku 2013 znovu.

5. příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

V úpravě zákona je myšleno i exekuci. Ta je možná jen z opakujících se dávek pěstounské péče, tedy odměny pěstouna v případě dluhu osoby pečující nebo osoby v evidenci, a příspěvku na úhradu potřeb dítěte v případě dluhu dítěte, resp. Nezaopatřené osoby, která byla do dne zletilosti v péči osoby pečující.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Pan Karel má naprostou pravdu.12 let jsem měla v PP ...
Hana
30. 4. 2014, 15:09
Hlavně si tu pěstounskou péči pečlivě rozmyslete, vě...
Karel743
15. 5. 2013, 10:55

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená