FinExpert.e15.cz

Penále u sociálního a zdravotního pojištění

Při nesplnění povinností vůči OSSZ a zdravotní pojišťovně hrozí podnikatelům penále a pokuty.
Penále u sociálního a zdravotního pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají zákonné povinnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Při jejich nesplnění jim hrozí penále nebo pokuta. Jak vysoké a za co jsou tyto sankce?

Kdo je OSVČ?

Ne pro každou výdělečnou činnost je zapotřebí mít živnostenské oprávnění. Výdělečnou činností podle zvláštního zákona je činnost: daňových poradců, advokátů, makléřů, znalců. Dále živnostenské oprávnění nepotřebují autoři příspěvků do novin a časopisů nebo taky svobodná povolání (herci či hudebníci). OSVČ jsou pro účely sociálního a zdravotního pojištění všichni tito občané i všichni živnostníci.

Zdravotní pojištění – penále 0,05 % denně

OSVČ platí během roku zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních plateb (záloh). Po odevzdání přehledu za uplynulý rok potom doplatí zbylou část pojistného (vypočítanou dle Přehledu) a současně se jim vypočte pravidelná měsíční záloha na příští rok. I když je však OSVČ ve ztrátě nebo když jsou dosahované příjmy nízké, musí počítat s minimálními platbami na zdravotní pojištění (tj. s částkou 1 456 Kč).

Tato částka musí být vždy uhrazena do 8. dne následujícího měsíce (tj. za listopad do 8. prosince). V případě, že není tato částka v daném termínu uhrazena, začíná běžet penále. Příslušná zdravotní pojišťovna, u které je OSVČ pojištěna, si za každý den prodlení účtuje 0,05 % z dlužné částky (ještě do konce roku 2006 to bylo 0,1 %). To znamená, že z dlužné částky 20 000 Kč činí penále 10 Kč denně (3 650 Kč za rok, roční úroková míra tedy činí 18,25 %!).

Sociální pojištění – penále 0,05 % denně, při splácení 0,025 % denně

Na stejném principu jako zdravotní pojištění je placeno i sociální pojištění. Minimální zálohy jsou však vyšší (1 596 Kč měsíčně). Tato částka však v sobě zahrnuje pouze zálohu na důchodové zabezpečení a politiku zaměstnanosti. OSVČ může během roku uzavřít s jinou organizací dohodu o provedení práce, touto dohodou však nezakládá účast na nemocenském pojištění a z příjmu na základě dohody o provedení práce se sociální pojištění neodvádí. Příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení si za každý den prodlení od letošního roku účtuje penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení, pokud je povoleno splácení dlužného pojistného ve splátkách, potom roste penále ve výši 0,025 % z dlužné částky za každá kalendářní den trvání dluhu.

Lze požádat o snížení či prominutí penále

Každá OSVČ si může ze zákona požádat o snížení či prominutí penále u zdravotního i u sociálního pojištění. Základní pojistné však prominout ani snížit nelze nikdy. Při několikaměsíčním výpadku v placení pojistného, je nejlepší se domluvit na splátkovém kalendáři na úhradu dlužného pojistného a současně písemně požádat o prominutí penále. Tato žádost musí být odůvodněná. Ze zákona se lze žádostí o prominutí penále zabývat až po uhrazení veškerého dluhu na pojistném. Podat žádost lze však dříve. Nejpozději musí být žádost podána v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru. Pokud není sepsána dohoda o splátkách a pojistné nebude uhrazeno, nemůže být této žádosti ze zákona vyhověno. Jednoznačně platí, že OSVČ komunikující a snažící se své závazky řešit, má při jednání o svém penále šanci alespoň snížení svého dluhu na penále. Na prominutí či snížení není ze zákona paušální nárok. Když OSVČ nesouhlasí s částkou vyměřeného dlužného pojistné a penále nebo si myslí, že mu nemělo být vůbec vyměřeno, podá si v zákonné patnáctidenní lhůtě po obdržení platebního výměru odvolání, ve kterém uvede všechny své výhrady a písemně je doloží.

Zdravotní pojištění – pokuta až 50 tisíc Kč

Své zdravotní pojišťovně musí OSVČ nahlásit zahájení a ukončení samostatně výdělečné činnosti do 8 dní. Za nesplnění oznamovací povinnosti může OSVČ dostat pokutu ve výši 10 tisíc Kč. Při opakovaném porušení povinností může obdržet pokutu až ve výši 20 tisíc Kč. OSVČ má současně povinnost odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích v řádném termínu – do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. (za rok 2008 do konce dubna 2009). Při nedodržení termínu může být uložena pokuta až ve výši 50 tisíc Kč. Odevzdání přehledu neznamená, že OSVČ nebude hradit pojistné na všeobecné zdravotní pojištění – to je vypočteno na základě pravděpodobné výše.

Sociální pojištění – pokuta až 100 tisíc Kč

Stejné oznamovací povinnosti jako vůči zdravotní pojišťovně má OSVČ i vůči Okresní správě sociálního zabezpečení. Při nesplnění oznamovací a vyměřovací povinnosti může OSVČ dostat pokutu až ve výši 20 000 Kč a při opakovaném porušení povinností až 100 000 Kč.

Všechny dlužné částky se vymáhají soudní cestou

Jestliže nedojde k uhrazení penále nebo pokuty ve stanovené lhůtě, vymáhají zdravotní pojišťovny a Okresní správy sociálního pojištění tyto pohledávky soudní cestou. Velice často prostřednictvím Exekutorských úřadů a tyto nemalé nálady musí opět zaplatit dlužník.Možnosti exekuce jsou velmi široké. Výkonu rozhodnutí a exekuci nepodléhají pouze peněžité dávky sociální péče, náhrady od pojišťovny, příspěvek na bydlení, dávky sociální pomoci v hmotné nouzi a dále běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, hotovost do 1 000 Kč a zdravotnické potřeby. V podstatě existujepět možností, jak se domoci exekucí peněžního plnění své pohledávky, a sice:

  • Exekuce přikázáním pohledávky na účtech povinného u bank a jiných peněžních institucí – touto exekucí lze postihnout pouze peněžní účty povinného, nelze se touto formou exekuce domáhat vymožení dlužné částky na jakémkoliv účtu jiného majitele, i když by bylo zřejmé, že na něm jsou finanční prostředky našeho dlužníka. Mezi jiné peněžní instituce patří: stavební spořitelny, pojišťovny…
  • Exekuce přikázáním jiné pohledávky – každá taková pohledávka musí být přesně specifikována (např. smlouvou…), lze vést exekuci na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu.
  • Exekuce srážkou ze mzdy, pracovní odměny, důchodu, sociální a nemocenské dávky – velmi častou praxí jednotlivých exekutorských úřadů bylo postižení příjmu manžela či manželky dlužníka, což je nepřípustné o čemž svědčí rozsudky Nejvyššího soudu.
  • Exekuce prodejem movitých věcí – majitelem těchto věcí musí být dlužník, velmi často je v praxi „zabavován“ majetek někoho jiného, ten se musí svého práva a vydání majetku následně domáhat soudní cestou – tzv. vylučovací žalobou.
  • Exekuce prodejem nemovitosti – lze se samozřejmě domáhat svého práva i na vlastnickém podílu na nemovitosti, jestliže jejím spoluvlastníkem je povinný (dlužník).

Prameny:

  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v platném znění č. 589/1992 Sb.
  • Exekuční řád – zákon č. 120/2001 Sb. v platném znění
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená