FinExpert.e15.cz

OSVČ: Když neodevzdáte Přehled, čekají vás vysoké pokuty

Do konce dubna musíte odevzdat Přehledy o příjmech a výdajích.
OSVČ: Když neodevzdáte Přehled, čekají vás vysoké pokuty

Pro zdravotní pojišťovny i OSSZ je Přehled o příjmech a výdajích nejdůležitějším tiskopisem od všech OSVČ. Na základě údajů uvedených v Přehledech se totiž vypočítává zdravotní a sociální pojištění za celý rok 2010 a nová výše zálohy na rok 2011. Neodevzdání Přehledu však neznamená, že OSVČ nebude muset plati pojistné. Opak je pravdou.

Neodevzdání Přehledů se pěkně prodraží. Zdravotní pojišťovny i OSSZ mohou totiž uložit vysokou pokutu. Současně je pojistné stanoveno v pravděpodobné výši a z dlužného pojistného je vypočítáno penále.

Přehled o příjmech a výdajích jste jako OSVČ povinni předložit své zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ podle vašeho bydliště nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2010. V případě, že zpracovává daňové přiznání daňový poradce, tak se lhůta prodlužuje, nejpozději však do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

V praxi je tak nutné odevzdat Přehled do konce dubna, při zpracování daňovým poradcem do konce července. Potvrzení o tom, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nutné doručit příslušným institucím do konce dubna.

Zdravotní pojišťovna: pokuta až 50 000 Kč

Výše pokut je upravena v § 26 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Za neodevzdání Přehledu ve stanoveném termínu vám může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až ve výši 50 000 Kč.

Pokutu může zdravotní pojišťovna uložit do jednoho roku ode dne, kdy se dozví o nesplnění nebo porušení povinností, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění porušení povinností došlo. V praxi se výše pokuty liší, při prvním provinění je zpravidla pokuta nižší a při následných provinění je vyšší například dvojnásobná. Jestliže je po uložení pokuty Přehled o příjmech a výdajích doručen, tak to neznamená, že se pokuta zruší. Pokuta musí být uhrazena. Proti pokutě se lze odvolat.

Jestliže tedy plátce obdrží od své zdravotní pojišťovny pokutu za neodevzdání Přehledu, tak se může v zákonné 15denní lhůtě odvolat proti platebnímu výměru na pokutu k Rozhodčímu orgánu své zdravotní pojišťovny. Odvolání se posílá na místní pracoviště zdravotní pojišťovny, která pokutu vyměřila. Odvolání je následně přeposláno, i s potřebnou dokumentací, k Rozhodčímu orgánu.

Aby bylo odvolání úspěšné, tak je nutné doložit, že pokuta neměla být vůbec uložena např. v daném roce nebyla vykonávána výdělečná činnost, Přehled byl řádně zaslán a máme o tom doklad... Pokutu je jinak zapotřebí vždy uhradit, neboť i pokuty se při nedobrovolné úhradě vymáhají soudní cestou.

OSSZ: pokuta až 100 000 Kč

Výše pokut je upravena zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za neodevzdání Přehledu lze udělit pokutu 20 000 Kč a při opětovném nesplnění této zákonné povinnosti až do výše 100 000 Kč. V praxi však tak vysokou pokutu dostávají zaměstnavatelé, kteří si neplní své povinnosti. OSVČ nikoliv.

Neodevzdáte Přehled? Vyměří vám pravděpodobné pojistné

Pokud OSVČ neodevzdá Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, tak nemá zdravotní pojišťovna a OSSZ z čeho vypočítat výši pojistného. Rozhodně to však neznamená, že OSVČ nebude platit sociální a zdravotní pojištění. Pojistné je stanovena v pravděpodobné výši. Tuto možnost využívají OSSZ a zdravotní pojišťovny v případě, kdy se jim nepodaří získat požadované údaje pro správný výpočet zdravotního a sociálního pojištění.

Když se nepodaří tyto údaje zjistit, použije se institut pravděpodobného pojistného, kdy se má za to, že jejich měsíčním příjmem je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém zdravotní pojišťovna nebo OSSZ stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samotné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost předložit Přehled. Pro rok 2011 je pravděpodobné pojistné částka 37 110 Kč. Z této částky se následně vypočítává i penále. I pojistné stanovené v pravděpodobné výši se vymáhá soudní cestou. V případě vymáhání exekutorskými úřady jsou náklady velmi vysoké.

Navíc při neuhrazení pojistného stanoveného v pravděpodobné výši, musíte za každý den prodlení hradit penále ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Penále je opět následně důsledně vymáháno. V případě, že je Přehled následně doložen, tak zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.

Neodevzdání Přehledu znamená zbytečné problémy a zvýšené finanční náklady na úhradu sankcí. Vhodné je si mimo kopie Přehledu uschovat i doklad o odevzdání Přehledu, pro případný spor.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená