FinExpert.e15.cz

Okrádá stát důchodce?

Jakým způsobem se vám stát odvděčí za celoživotní práci? Dostanete opravdu zaplaceny všechny odpracované roky?

Asi po 15 letech práce v bývalé ČSSR jsme v roce 1980 s manželkou emigrovali bez povolení tehdejších úřadů do Jihoafrické republiky, kde jsem byl řádně zaměstnán až do roku 1998. Začátkem roku 1999 jsme se vrátili zpět do České republiky, kde máme opět trvalý pobyt. Při přihlášení na úřadu práce jsme dostali rozhodnutí, že se nám nepřiznává hmotné zabezpečení podle zákona 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Z Jihoafrické republiky nikdo z nás důchod nepobírá. Manželce přiznal městský úřad, odbor sociální péče, poskytování opakujícího se peněžního příspěvku pro péči o blízkou osobu (matka ve věku 81 let, ve společné domácnosti) ve výši 3 721 Kč měsíčně.
Kolik odpracovaných let a měsíců (přibližně) máme v současnosti uznaných dle platných českých zákonů pro poskytnutí starobního důchodu? Bude se péče o matku počítat mé manželce jako účast na důchodovém zabezpečení? Podle jakých pravidel se bude stanovovat náš vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu, náš poslední příjem v Česku byl totiž v roce 1980? Opravdu se nám nemůže započítat nic z roků našeho pobytu v Jihoafrické republice do roků důchodového zabezpečení? Pokud bychom museli nějaké roky (či měsíce) doplatit, je to možné? Jaká činí výše ročního (měsíčního) doplatku v současnosti?


Podmínky nároku pro starobní důchod
Nárok na starobní důchod má osoba, která získala potřebnou dobu pojištění a dosáhla stanoveného věku. Potřebná doba pojištění je splněna, pokud pojištění trvalo 25 let a bylo dosaženo alespoň důchodového věku (DV) nebo pojištění trvalo 15 let a bylo dosaženo 65 let věku. Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného. Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle platných předpisů před tímto dnem. Jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.
Dále může vzniknout nárok na starobní důchod již před dosažením DV. A to v případě, že tato osoba získala dobu pojištění nejméně 25 let a po dobu nejméně 180 kalendářních dnů byla nepřetržitě vedena na úřadu práce (ÚP) a k dosažení DV jí chybí nejvýše dva roky. Toto platí (pokud jsou splněny podmínky) do 31. prosince 2006.
Důchodový věk činí u mužů 60 let + dva kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995 do dne dosažení DV. Po 31. prosinci 2006 bude DV u mužů 62 let. U žen dochází k dosažení DV podle počtu vychovaných dětí: 53 let při výchově pěti a více dětí; 54 let při výchově 3–4 dětí; 55 let při dvou dětech; 56 let při jednom dítěti; 57 let (bez dětí). I u žen dochází k přepočtu a to tak, že se přičítají čtyři kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995 do dne dosažení DV. Po 31. prosinci 2006 bude DV u žen: 57 let při výchově pěti a více dětí; 58 let při výchově 3–4 dětí; 59 let při dvou dětech; 60 let při jednom dítěti; 61 let (bez dětí).
V obou případech splňujete podmínku pojištění 15 let. Aby došlo ke splnění podmínky 25 let trvání pojištění, je nutné u manžela, aby si sehnal práci nebo aby byl dobrovolně účasten důchodového pojištění. Vypršela mu totiž už doba, která se započítává pro nárok na důchod, což jsou tři roky, po které nenáleží hmotné zabezpečení u osob vedených v evidenci ÚP.
Manželka se nachází v situaci, kdy jí bude započítána doba, po kterou byla v evidenci ÚP a nepobírala žádné dávky. Zároveň je nyní pojištěna jako osoba, která osobně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, pokud spolu žijí ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti se nevyžaduje v případě osoby blízké. Tudíž u manželky dochází ke skutečnosti, že po návratu do republiky je stále účastna pojištění, přičemž manžel již od září 2002 není účasten důchodového pojištění.

Výše starobního důchodu
Výše starobního důchodu je dána dvěmi veličinami. Tou první je základní výměra starobního důchodu, která činí měsíčně částku 1 310 Kč. Druhá veličina se získá složitějším výpočtem, kdy se jedná o výši procentní výměry starobního důchodu stanovené procentní sazbou výpočtového základu dle doby pojištění do vzniku nároku na důchod. Avšak tato procentní výměra nemůže činit měsíčně méně než 770 Kč. Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.
Náhradní doby se započítávají do doby pojištění pouze v rozsahu 80 %. Výjimku tvoří základní vojenská služba, mateřská do čtyř let věku dítěte a doba, kdy je pečováno o osobu bezmocnou, tyto jsou započítávány plně. Výpočtovým základem se rozumí osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje částku 7 400 Kč. Jestliže tuto částku převyšuje, pak se částka 7 400 Kč počítá v plné výši, z částky v rozmezí 7 400–17 900 Kč se započítává 30 % a z částky nad 17 900 Kč se započítává pouze 10 %.
Osobní vyměřovací základ – jedná se o měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období. Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je 30 roků před rokem přiznání důchodu a do tohoto období se nezahrnuje rok, kdy je dosaženo věku 18 let a roky předcházející. Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadající na toto období, které se sníží o vyloučené doby. Jedná se skutečně o velice složitý proces výpočtu, kdy je nutné mít veškeré potřebné podklady, zejména přesná čísla (jednotlivé výdělky, počet kalendářních dnů, vyloučených dob apod.).
Na internetové adrese www.duchod.webpark.cz je možné si po zadání vašich údajů nechat vypočítat výši důchodu za uvedený poplatek.

Hana Pechanová
ekonomický a daňový poradce

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená