FinExpert.e15.cz

O investicích do zajištěných fondů s Petrem Zajícem

Obliba zajištěných fondů roste. O jejich výhodách jsme hovořili s portfoliomanažerem společnosti Pioneer Investment.
O investicích do zajištěných fondů s Petrem Zajícem

Klepněte pro větší obrázekPetr Zajíc pracuje v Pioneer Investments od roku 2002, kdy přijal pozici portfolio manažera Pioneer – dynamický fond. V roce Je též členem představenstva Pioneer Asset Management, a. s. Před působením v Pioneer Investments zastával řadu pozic v předních společnostech – ČSOB, Expandia Finance, Patria Finance, Conseq Finance.


Na českém trhu je po investičních produktech s částečným či plným zajištěním stále silná poptávka. Podle statistik je zajištěný fond ke 30. září 2007 druhým nejoblíbenějším typem fondu hned po fondu peněžního trhu. Jen za poslední čtvrtletí narostl majetek této kategorie o více jak 10 %. Akciové fondy jsou až v závěsu. Považujete tuto situaci za normální? Jaký bude podle Vás další vývoj ?

Vzhledem k tomu, že český investor ve své podstatě je velice konzervativní, tak je tato situace pravděpodobně normální. Tento typ fondů nabízí v dlouhodobém horizontu vyšší zhodnocení oproti termínovaným vkladům, resp. fondům peněžního trhu (což jsou nejběžnější součásti portfolia českého investora) při zachování velice podobného rizikového profilu.

V současné době, vzhledem k rostoucí volatilitě a nejasnému střednědobému výhledu akciových trhů, jsou zajištěné fondy jednou z doporučovaných alternativ.

Pioneer se k závodům o tento typ investora přidal až jako jeden z posledních teprve v loňském roce. Můžete říci, proč jste o tom tak dlouho uvažovali a proč jste se nakonec rozhodli do souboje jít, když bylo všeobecně známé, že jako skupina příliš pro zajištěné produkty nehorujete?

Dlouhodobým problémem, který měla skupina Pioneer Investments v České republice se zajištěnými fondy, byla nejasná participace na výnosu podkladových aktiv a zejména „uzavřenost“ těchto fondů. Ve většině zajištěných fondů v České republice nemá klient možnost kdykoliv nakoupit resp. odprodat podílový list. Tyto fondy jsou založeny na principu upisovací periody a fixní splatnosti. Tento princip byl pro nás nepřijatelný. Samozřejmě jsme si byli vědomi velké poptávky po tomto typu produktu, proto jsme se snažili najít konstrukci, která by byla pro klienty maximálně výhodná a transparentní.

V současné době nabízíte dva zajištěné fondy s různými konstrukcemi zajištění. V čem se odlišují od ostatní konkurence? Jakou váhu přikládáte ve vašich fondech měnovému zajištění?

Základní odlišení od konkurence spočívá v principu otevřeného podílového fondu. Klienti našich zajištěných fondů mohou podílové listy kdykoli nakoupit a kdykoli odprodat a je jim přesně známá úroveň zajištění.

Strategií skupiny Pioneer Investments v České republice je nevystavovat klienty měnovým rizikům, a tak veškeré cizoměnové investice jsou proti nim zajišťovány v téměř úplném objemu.

Jste správcem Pioneer zajištěného fondu II. Můžete přesto čtenářům představit v krátkosti i konstrukci „jedničky“, kterou jste na trh uvedli loni na podzim? Splňuje tento fond Vaše očekávání?

Pioneer – zajištěný fond („jednička“) zajišťuje klientům minimálně 90 % investované částky na horizontu jednoho roku, přičemž riziková složka portfolia, která může tvořit až 40 % portfolia,je složena z globálních akcií s důrazem na rozvíjející se trhy střední a východní Evropy (CEE).

Komu byste Pioneer zajištěný fond I doporučil? Může být zajímavý i do portfolia těch, kteří se o své investice starají aktivně?

Myslím, že oba zajištěné fondy bych mohl doporučit téměř jakémukoli klientovi, který je schopen akceptovat investici do otevřeného podílového fondu. Díky své konstrukci se hodí i pro velmi konzervativní klienty.

Zároveň se domnívám, že tyto fondy mohou být součástí portfolií i aktivních klientů. Obecně se dá říci, že pokud se cena podílového listu pohybuje pod úrovní zajištění, mohou tyto fondy tvořit např. alternativu dluhopisové složky portfolií těchto klientů.

Vraťme se ale k vaší „dvojce“, tedy k fondu Pioneer zajištěný fond 2. Byl založen teprve letos. Můžete prozradit něco z kuchyně, co předcházelo založení tohoto typu fondu?

Od počátku jsme si uvědomovali, že díky výše zmiňovanému konzervativnímu profilu typického českého investora, je potřeba nabídnout produkt, který by klientovi nabízel konstrukci 100% zajištění investice. Zároveň jsme si byli vědomi nutnosti delšího investičního horizontu tak, aby podíl rizikové složky portfolia neklesl na statisticky nevýznamné úrovně. Zároveň jsme po úspěchu „jedničky“ reagovali také na rostoucí zájem ze strany našich distribučních partnerů.

Můžete v krátkosti popsat konstrukci zajištění a princip zamykání výnosu? Čím je pro Vás správa tohoto fondu zajímavá a odlišná od správy klasického akciového či smíšeného fondu? Má fond na českém trhu nějakou konkurenci?

Vzájemné procentní zastoupení rizikových aktiv a aktiv s pevných výnosem bude ze strany Společnosti aktivně řízeno metodami MLPI (multilevel portfolio insurance, které jsou zobecněním constant proportion portfolio insurance metod), tak aby bylo dosaženo maximálního zhodnocení, při současném zajištění hodnoty podílu vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list dle následujících parametrů:

  • Zajišťovací období je 3 roky, s ohledem na níže uvedené podmínky.
  • První zveřejněná hodnota podílu vlastního kapitálu ve Fondu připadající na podílový list bude zafixována tak, aby aktuální hodnota podílu vlastního kapitálu na konci zajišťovacího období neklesla pod 100% hodnoty na začátku zajišťovacího období.
  • Pokud v průběhu kteréhokoliv zajišťovacího období vzroste hodnota vlastního kapitálu ve Fondu připadajícího na jeden podílový list alespoň o 5% oproti hodnotě na počátku období, neprodleně bude nastavena nová zajišťovací 3-letá perioda se zajištěnou hodnotou vlastního kapitálu ve Fondu připadajícího na podílový list, která bude minimálně o 5% vyšší než předchozí hodnota.
  • Pokud do konce zajišťovacího období hodnota vlastního kapitálu ve Fondu připadajícího na jeden podílový list nevzroste alespoň o 5%, na konci tohoto období bude nastavena nová zajišťovací 3-letá perioda, kde zajištěná hodnota bude stanovena ve výši aktuální hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadajícího na jeden podílový list k poslednímu dni předešlého období.

Příklad: Pokud počáteční hodnota podílu vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list byla stanovena na 1,00 Kč a aktuální hodnota dosáhla 1,05 Kč původní zajištění hodnoty 1,00 Kč se ruší a začíná nové 3-leté období, kdy je klientovi na konci období v případě jeho žádosti vyplaceno alespoň 100% z hodnoty 1,05 Kč za každý podílový list nebo aktuální hodnota podílového listu, pokud je vyšší - dochází k tzv. zamykání výnosu. Samozřejmě pokud hodnota podílového listu vzroste v daném období na alespoň 1,1025 (o dalších 5%), znovu dochází k fixaci této hodnoty a k posunu zajišťovacího období.

Fond je svým zatříděním fondem fondů. Můžete prozradit něco o portfoliu tohoto fondu? Kam jste již investoval a kam se s prostředky teprve chystáte? Jaká investice je zatím nejúspěšnější? Na webu informace tohoto typu zatím bohužel chybí.

Ne, fond není fondem fondů. Tato strategie by neumožňovala nastavení „nerizikové části“ portfolia. Fond patří do kategorie klasických smíšených fondů. S ohledem na investiční horizont je „neriziková složka“ tvořena dluhopisy se splatností tomuto horizontu odpovídající. Rizikovou část portfolia pak tvoří mix globálních a evropských akcií, dluhopisů rozvíjejících se trhů a českých dluhopisů s delší splatností. Nejlepší výkonnost v portfoliu momentálně, s ohledem na klesající akciové trhy, přinášejí české státní dluhopisy.

Jak byste odlišil cílovou skupinu „dvojky“ od „jedničky“? Je volba časového horizontu jediným významným kritériem?

Cílová skupina klientů bude patrně shodná – konzervativní klienti hledající nadvýnos při omezeném riziku. Fondy se od sebe liší úrovní zajištění (90 % nejvyšší dosažené hodnoty versus 100 % původní ceny podílového listu při založení fondu resp. při uzamčení výnosu) a časovou periodou modelu (jeden versus tři roky).

Ve fondu se staráte v současné době o něco přes čtvrt miliardy korun. Výkonnost fondu se měřeno od doby založení v červenci letošního roku drží nepatrně v záporu. Vzhledem k situaci na kapitálových trzích to osobně nepovažuji za špatný výsledek. Co soudíte Vy? Jak vidíte budoucnost fondu s ohledem na současné portfolio fondu?

Majetek fondu se na konci února 2008 blížil hodnotě 340 milionů korun. Výkonnost fondu od založení dosáhla -3,55%, což se na první pohled nemusí zdát jako oslňující výsledek. Ale když si uvědomíme, že po celou dobu existence fondu akciové trhy klesaly a ztratily cca 19% (evropský index DJ Stoxx 600) resp. 14% (MSCI World), pak se jedná o poměrně slušný výsledek. Příznivá je také skutečnost, že přes tyto prudké poklesy, model i nadále umožňuje držet téměř čtvrtinu v rizikových aktivech a tím si fond udržuje i nadále solidní růstový potenciál v případě oživení akciových trhů.

Je vhodné do fondu investovat pravidelně i menší částky? Kolik činí minimální měsíční úložka?

Určitě. Podle nás je dokonce pravidelné investování ten nejlepší přístup. Minimální počáteční investice je 5000 Kč, následná pak 1000 Kč a v rámci programu pravidelného investování Rytmus 500 korun.

Chystá Vaše společnosti uvedení nějaké další inovativní konstrukce zajištění třeba v podobě nového zajištěného fondu?

Samozřejmě průběžně monitorujeme situaci na trhu a potřeby klientů, ale strategií skupiny Pioneer Investments není zahlcovat trh velkým množstvím fondů, ale připravit produkt, který bude kvalitní a dlouhodobý.

Myslíte, že ve Vašem fondu mají místo i prostředky zkušenějších investorů, kteří zatím zajištěnými fondy ( a nutno říci z velké části oprávněně) spíše opovrhují? Doporučil byste jim fond třeba pro pokrytí konzervativní části jejich střednědobého či dlouhodobého portfolia?

Viz. Odpověď na otázku č 5.

Článek byl vydán ve spolupráci se serverem Fondmarket.cz.

Klepněte pro větší obrázek

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

ja osobne
D
1. 4. 2008, 01:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená