FinExpert.e15.cz

Nová právní úprava kapitálového trhu

Ačkoliv byl současný zákon o podnikání na kapitálovém trhu přijat před rokem, a je účinný pouze 11 měsíců, tak se v krátké době dočká významné novely.
Nová právní úprava kapitálového trhu

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do EU, bylo nutné přijmout do vstupu republiky do EU, což se nakonec s vypětím všech sil podařilo 14. dubna 2004. Ovšem potřeba rychlosti přijetí se negativně projevila na jeho kvalitě, což bylo kritizováno z mnoha stran již v době jeho schvalování. Držíce se hesla "raději něco než nic" vláda iniciovala přijetí nového zákona spolu se zákonem o kolektivním investování a o dluhopisech s vědomím, že bude velmi brzy nutné je novelizovat.

Nutnost přijetí této novely jednak vyplývá z mezinárodních závazků České republiky souvisejících s členstvím v Evropské unii, jednak s pokračující přípravou zahájení činnosti centrálního depozitáře, který by měl v blízké budoucnosti nahradit Středisko cenných papírů a v neposlední řadě také z chyb, které vznikly špatnou legislativní prací a které je třeba opravit.

Co přinese novela drobným investorům?

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu je důležitý zejména pro obchodníky s cennými papíry a velké investory, popř. pro zákazníky makléřských společností. Pro běžného investora, který investuje prostřednictvím podílových fondů, bude mnohem významnější přijetí novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, u které právě skončila veřejná diskuse a která bude přijata o několik málo měsíců později.

U novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu skončilo připomínkové řízení a veřejná diskuse, ministerstvo financí do ní zakomponovalo vzešlé podněty a zákon je postoupen vládě, která jej předloží Parlamentu ČR ke schválení. Vzhledem k tomu, že jedna ze směrnic ES musí být do našeho právního řádu zakomponována do 1. července 2005, dá se očekávat, že novela nabude účinnosti někdy na začátku letních prázdnin. Bohužel je nedodržování termínů adaptace směrnic Komise ES do národních právních řádů naprosto běžný jev, a to ve všech členských státech bez výjimky, a proto nelze říct, že to bude přesně k 1. červenci letošního roku.

Z vládního návrhu zákona vycházíme proto, abychom přiblížili některá nová zásadní a konkrétní ustanovení zákona. Samozřejmě může být schválen zákon v odlišném znění, nicméně hlavní kontury novely snad zůstanou takové jaké jsou. Vyjmenování všech změn jde nad rozsah článku, proto se zaměříme pouze na ty hlavní.

Změny na kapitálovém trhu 

 • Podobně jako dříve u podílových fondů je i pro emitenty cenných papírů zaveden jednotný evropský pas, který znamená značné zjednodušení administrativy při emisi akcií v různých zemích EU. V praxi se žádá o schválení prospektu cenného papíru pouze v domovském státě emitenta, v ostatních státech EU je pak jeho schválení již pouze formalitou

 • Bylo zrušeno dělení prospektů cenných papírů na prospekt a užší prospekt, nadále bude nutné vyhotovit „velký“prospekt, ale naopak byl rozšířen okruh emisí cenných papírů, na něž se nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt. Prospekt je také nově upraven v jiné části zákona

 • Vyhláška č. 263/2004 Sb., o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užším prospektu cenného papíru, bude zrušena, neboť tato oblast je nadále upravována nařízením Komise ES č. 809/2004

 • Nově jsou zakomponovány v souladu se směrnicemi ES ustanovení bránící zneužití vnitřních informací na kapitálových trzích a manipulaci s trhem

 • Do občanského zákoníku novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu vkládá nové § 54a až § 54d, které upravují kategorii uzavírání spotřebitelských smluv o poskytování finančních služeb na dálku (elektronicky, telefonicky či písemně), a v souvislosti s tím mění i zákony o bankách, spořitelních a úvěrních družstvech, stavebních spořitelnách a penzijním připojištění.

Změny důležité pro investory

 • Zákon přímo pojednává o akciích investičních fondů, dříve byly zahrnuty pod pojem investiční cenné papíry, dnes jsou součástí cenných papírů kolektivního investování, kterými zákon rozumí podílové listy a akcie investičních fondů a jejich zahraniční obdobu

 • Obchodník je pro účely evidence cenných papírů oprávněn nakládat s rodnými čísly jejich majitelů

 • Obchodník s cennými papíry není povinen informovat klienta o provedených obchodech neprodleně, stačí ve lhůtě s klientem dohodnuté

 • Investiční zprostředkovatel je nově povinen vést historii pokynů k obchodování po dobu 10 let

 • Komisi i nadále zůstává právo schválit zúžení obsahu prospektu cenného papíru o některé méně důležité informace

 • Je zvýšeno množství povinností, které musí splnit a plnit organizátor mimoburzovního trhu cenných papírů (u nás RM-systém)

 • V souvislosti s blížícím se faktickým vznikem institutu centrálního depozitáře, který nahradí dnešní Středisko cenných papírů, je v novele zákona centrální depozitář ještě více upraven, např. v otázce úpadku nebo nabývání a pozbývání účasti na osobě centrálního depozitáře (nákup akcií této společnosti)

 • Rovněž byla zpřesněna pravidla pro výplaty klientů zkrachovalých obchodníků s cennými papíry z Garančního fondu

 • Dále byly upraveny ustanovení týkající se pokut ukládaných za porušení povinností daných tímto zákonem různými subjekty kapitálového trhu, vesměs v neprospěch těchto subjektů

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená