FinExpert.e15.cz

Nezaplatili vám? Využijte platební rozkaz

Platební rozkaz je zatím méně známou a nepříliš využívanou formou vyřízení soudní žaloby ve zkráceném řízení, které urychluje řešení některých soudních sporů.
Nezaplatili vám? Využijte platební rozkaz

V jaké situaci žádat vydání platebního rozkazu?

Návrh na vydání platebního rozkazu může k soudu podat jak fyzická, tak právnická osoba, a návrh může být směrován rovněž jak proti fyzické, tak i právnické osobě. Pokud je v návrhu uplatněno právo na zaplacení určité částky a pokud toto právo vyplývá ze skutečností, uvedených žalobcem, vydá soud platební rozkaz.

Žalobce by měl ve vlastním zájmu soudu řádně a pravdivě vylíčit skutkový stav věci, např: prodal jsem panu Františku Vomáčkovi nábytek z obývacího pokoje v ceně 20 000 Kč. Pan Vomáčka si nábytek odvezl, ale dosud ho přes několikeré písemné upozornění nezaplatil. K návrhu pak navrhovatel připojí příslušné listinné důkazy, kterými může být např. faktura, kupní smlouva, odběrní skladový list podepsaný příjemcem i příslušné upomínky. K ústním výpovědím navrhovatele ani svědků v tomto případě soud nepřihlíží, proto je důležité mít všechny podobné právní úkony (prodej, půjčka) mít podloženy písemně. Nakonec je nutno zaplatit příslušný soudní poplatek, a to  ve výši 4 % hodnoty požadované částky, nejméně však ve výši 200 Kč ve věcech občanského soudního řízení a 500 Kč ve věcech obchodních.

Do výše 1000 Kč se používá kolek, u vyšší částky vás soud vyzve k zaplacení poplatku písemně, přičemž vám sdělí číslo účtu i variabilní symbol platby. Po podání návrhu posoudí soud oprávněnost vašeho požadavku. Pro vydání platebního rozkazu nemusí soud žalovaného vyslýchat, proto ani neprobíhá žádné jednání v soudní síni. Pokud soud uzná, že se svého nároku domáháte právem, vydá platební rozkaz, kterým uloží odpůrci, aby do určité doby, zpravidla do 15 dnů ode dne nabytí právní moci, zaplatil navrhovateli požadovanou částku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal u soudu odpor.

Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li platební rozkaz doručit, byť jen jednomu ze žalovaných, soud jej zruší v plném rozsahu. Zrušení platebního rozkazu, ale neznamená zamítnutí žaloby a není neúspěchem žalobce, spor je pak možno řešit klasickou soudní cestou.

Odpor proti platebnímu rozkazu

Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku, tedy konečného, závazného a vykonatelného rozhodnutí. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas, tj. ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí standardní jednání. Odpor musí být podán včas a oprávněnou osobou. Za podání odporu se nevyměřuje žádný poplatek. Odpor by měl být odůvodněn, ale ke zrušení platebního rozkazu postačí i pouhý (vždy ale písemný) projev nesouhlasu s platebním rozkazem.

Existují také případy, kdy platební rozkaz vydat nelze. Je to tehdy, pokud:

  • se jedná o spor o nárocích plynoucích z pracovně-právního vztahu
  • není znám pobyt žalovaného
  • má být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny

V těchto případech soud nařídí jednání.

Zákonné lhůty

Vydání platebního rozkazu je poměrně rychlé. U některých soudů trvá jeho vydání pouhých 14 dní, u některých až tři měsíce. Pokud dlužník stihne svůj závazek vyrovnat do doby, než soud začne ve věci jednat (např. vydá platební rozkaz), je možno vzít návrh zpět a požádat soud o vrácení poplatku. Po zahájení řízení se už soudní poplatek nevrací.

Vzor návrhu na vydání platebního rozkazu

Okresnímu soudu v………
Žalobce: Jan Votýpka, Plochá 15, Beroun
Žalovaný: František Vomáčka, Rovná 16, Beroun

Návrh na vydání platebního rozkazu

I.
Žalovanému jsem dne 15. 1. 2000 na základě kupní smlouvy prodal 10 kusů nábytku z obývacího pokoje za 20 000 Kč. Žalovaný si nábytek odvezl s tím, že kupní cenu uhradí do 15. 3. 2000.
Důkaz: kupní smlouva o prodeji nábytku

II.
Žalovaný z této částky do dnešního dne nic nezaplatil, a to ani po písemné upomínce. Tvrdí, že na zaplacení nemá peníze.
Důkaz: upomínka ze dne 25. 2. 2000

III.
Navrhuji proto, aby soud vydal tento
p l a t e b n í    r o z k a z :
žalovaný František Vomáčka, Rovná 16, Beroun, je povinen zaplatit žalobci Janu Votýpkovi, Plochá 15, Beroun, 20.000,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 800 Kč.

V Berouně 30. 3. 2000
Jan Votýpka


Návrh na podání odporu proti platebnímu rozkazu

Okresnímu soudu v………
Žalobce: Jan Votýpka, Plochá 15, Beroun
Žalovaný: František Vomáčka, Rovná 16, Beroun

Dne 15. 4. 2000 mi byl doručen platební rozkaz žalobce Jana Votýpky, Plochá 15, Beroun, o zaplacení 20 000 Kč.

Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám o d p o r.

Výše uvedenou částku jsem žalobci zaplatil dne 29. 3. 2000 poštovní poukázkou.

Beroun, 16. 4. 2000
František Vomáčka, Beroun

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Chybí důkaz
Martin
21. 12. 2005, 09:09
Chybí důkaz
Michal Novotný
16. 12. 2005, 13:20
Re: platební rozkaz bez ....
Jarmila
17. 5. 2005, 16:14
Re: musím upozornit dlužníka ....
Jarmila
17. 5. 2005, 16:09
musím upozornit dlužníka písemně o splacení dluhu ja...
Jitka Boháčová
26. 2. 2005, 20:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená