FinExpert.e15.cz

Nevyberete si, kdo vás nabourá

Asociace poškozených není volně přístupné sdružení. Slovo „Asociace“ pouze symbolizuje skutečnost, že služeb společnosti může využít kdokoliv, kdo byl poškozen v dopravní nehodě a nehodlá ztrácet čas jednáním s pojišťovnou. S pány Františkem Prokopem a Pavlem Růžičkou z pražské expozitury Asociace poškozených, jsme hovořili o nárocích poškozeného, chování pojišťoven, přístupu policie a mnohém dalším.
Nevyberete si, kdo vás nabourá

Při nehodě máte nárok na právní zastoupení

Ovlivnila nějak činnost vaší asociace novela zákona 168/99 Sb., která vstoupila v platnost začátkem května 2004?

František Prokop (dále FP): Novela nám pomohla v tom, že striktně stanovila pojišťovnám zákonné lhůty k poskytnutí pojistného plnění za prokázané a doložené nároky a stanovila speciální sankční úrok při jejich nedodržení. Rovněž pomohla všem poškozeným při dopravních nehodách jasným stanovením výše odškodného za tragické nehody, při nichž dochází k úmrtím účastníků dopravních nehod a prohlubuje jistotu, že pozůstalí budou řádně odškodněni, i když život jejich blízkých jim to samozřejmě nevrátí. 

Možnost nechat se při jednání ohledně úhrady z povinného ručení viníka právně zastupovat tady zřejmě byla už před novelou zákona ...

Pavel Růžička (dále PR): Ano, ta tady byla vždy a platí i obecně. Každý poškozený má ze zákona možnost nechat se právně zastupovat. U povinného ručení existuje ještě jedno důležité zákonné pravidlo – honorář právního zástupce je hrazen z povinného ručení viníka nehody.

Máte představu o tom, kolik lidí této zákonné možnosti využije a jak velká část poškozených si vše vyřizuje „ve vlastní režii“?

PR: Mohu vycházet pouze ze zkušeností naší pražské pobočky. Pak bych mohl říct, že počet lidí, kteří využívají možnost zastoupení se stále zvyšuje, a to především díky dobrým zkušenostem, o něž se naši zákazníci často dělí se svými známými.
FP: Nicméně většina poškozených řeší tyto záležitosti pořád po vlastní ose a tím se dostávají oproti zastupovaným klientům do jednoznačné nevýhody. Nejenže totiž nevědí, co všechno vlastně mohou požadovat, ale neznají ani zákonné termíny a způsob, jakým je potřeba s pojišťovnou jednat.

Dostat od pojišťovny maximum

A jaké vlastně můžu vůči pojišťovně viníka nehody uplatňovat nároky coby poškozený?

FP: Obecně se dá říct, že máte nárok na nápravu negativních následků, které mi v důsledku nehody vznikly. Jako poškozený v dopravní nehodě mám zřejmě rozbitý automobil a mám nárok na jeho opravu. Jestliže jsem měl v automobilu nějaký náklad, ať už materiál či předměty osobní potřeby, který se přímo v důsledku nehody rozbil, mám nárok na náhradu vzniklé škody. Vznikla mi zdravotní újma? Pak mám nárok na úhradu bolestného. Dál mám nárok na ušlý zisk, který mi vznikl v důsledku pracovní neschopnosti. A v neposlední řadě mám nárok i na to, co mi v důsledku nehody snížilo komfort obslužnosti. To znamená, že pokud například denně dojíždím do zaměstnání, vozím děti do školy či na trénink, nebo se musím starat o rodiče ve vedlejší vesnici a jezdím tam každý den autem, v případě nepojízdnosti vlastního vozu mám nárok na poskytnutí náhradního vozidla. Důležité je ale poznamenat, že každý poškozený nese důkazní břemeno sám a tyto shora uvedené nároky musí jasně prokázat.

Poskytují pojišťovny tyto nárokovatelné položky pojištěným automaticky?

PR: Pro každou pojišťovnu je rozhodující zisk, který vyplácení nejrůznějších náhrad pochopitelně snižuje. Proto vám nic ze jmenovaného žádná pojišťovna nebude vnucovat. Podle naší zkušenosti pojišťovny poškozeným někdy ani neříkají, co všechno mají právo požadovat. Neplatí to samozřejmě ve všech případech

Z čeho je vlastně hrazen provoz vaší asociace? Platí vám něco poškození za poskytované služby?

PR: Peníze za naše služby jsou, stejně jako všechny zmiňované zákonné nároky, brány z povinného ručení viníka nehody, takže poškození klienti nám nic neplatí.
FP: Klienti se nás docela často ptají jak to, že to děláme zadarmo, My to samozřejmě neděláme zadarmo; naše právní zastoupení je zkrátka placeno z povinného ručení. Naše asociace spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří. Při své činnosti dosahujeme hospodářského výsledku, stejně jako pojišťovny mají zisk ze své činnosti.

Takže klientovi se v porovnání se zařizováním na vlastní pěst náklady nijak nezvednou. Získá něco navíc?

FP: My říkáme, že kdo si vyřizuje nároky sám, šetří peníze pojišťovně. To samozřejmě neznamená, že bychom byli s někým v pojišťovně domluveni, aby zařídil vyplacení vyšší náhrady. Prostě se jen postaráme o to, aby byla klientovi vyplaena úhrada škody v takovém rozsahu, na nějž má zákonné právo a postaráme se, aby k tomu došlo co nejdřív.

Případ k nevyřešení
Pokud vás nabourá nepojištěné vozidlo, hradí se škoda z Garančního fondu pojišťoven. Některé situace mohou ale být natolik komplikované, že případ nepojištění vozidla viníka je proti nim jednoduchá záležitost. Pánové z pražské kanceláře Asociace poškozených uvádí přímo ukázkový příklad: „Včera nám volal pán, který byl poškozen v dopravní nehodě Fiatem Uno. Šetřením ovšem bylo zjištěno, že značky SPZ byly na Škodu 105 a pojištění na Renault Megane. A nikdo ze tří „zapojených“ se s ním nechce o úhradě škody bavit ...


 
Poskytnutí náhradního vozidla se mi jeví jako potenciálně těžko prosaditelný požadavek. Jaké požadavky musí poškozený splnit, aby mu tato forma plnění skutečně byla poskytnuta?

FP: U podnikatelů je to relativně jednoduchá záležitost, protože ti jen musí doložit živnostenský list, doklad o zaplacení silniční daně a případně kopii knihy provozu poškozeného vozidla, tak, aby bylo prokázáno, že zapůjčení vozidla sloužilo k zamezení ztrát na ušlém zisku. V případě živnostníků se dál už nic „neřeší“ a náhradní vozidlo je poskytnuto. Pokud byste byl soukromá osoba, musíte písemně doložit prokazatelný důvod, kvůli němuž automobil potřebujete a popsat, jakým způsobem vám byl v důsledku nehody snížen obslužný komfort.
PR: Automobil si v zásadě můžete půjčit kdekoli, ale pojišťovna neplatí celou částku půjčovného. Z celkové sumy je pojišťovnou obvykle odpočítáváno cca 3,50 Kč na každý ujetý kilometr. Tento postup vychází ovšem taky ze zákona a důvodem je poněkud pochybná skutečnost, že jste si při provozu náhradního vozidla neopotřebovával vlastní vůz, takže jste tím vlastně byl ve výhodě. V každém případě částka 3,50 Kč na kilometr za opotřebení vlastního vozidla je nesprávná a neodpovídá skutečnosti opotřebení vlastního vozidla.

Mluvčí České pojišťovny, pan Václav Bálek řekl, že konkurence mezi pojišťovnami je natolik kvalitní, že existence Asociace je zcela zbytečná. Co si o tom myslíte?

PR: Já se tomu prohlášení vůbec nedivím. Pojišťovny tvrdí, že naše činnost zdražuje klientům ceny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Skutečnost je však jiná. Náklady právního zastoupení jsou již zahrnuty při kalkulaci cen pojistného a v případě, že tyto služby nejsou čerpány, zvyšují se zisky pojišťoven. Osobně se domnívám, že pokud naše služby jsou zbytečné a poškození nebudou cítit potřebu je využít, tak se na nás obracet nebudou. Zatím je však skutečnost jiná.
FP: Pojišťovny se zkrátka snaží budovat klientsky vstřícný image, který je zaměřen na další získávání klientů.

Máte skvělou možnost kvality jednotlivých pojišťoven posoudit, především podle způsobu, jakým jednají s poškozenými. Můžete říct, se kterými pojišťovnami je jednání nejobtížnější a které naopak vyrovnávají své závazky nejkorektněji a nejrychleji? 

PR: Bezkonkurenčně nejpomalejší je Česká podnikatelská pojišťovna. Půl roku vyřizování škody není žádný problém. Přístup a odbornost likvidátorů jsou mnohdy až zarážející. Naše zkušenosti jsou takové, že drtivou většinu pojistných událostí u této pojišťovny je nutné řešit prostřednictvím podání žaloby u soudu.
FP: Na opačném pólu pak stojí třeba UNIQUA. Jedná se o pojišťovnu sice malou, ale její vstřícný a korektní přístup k poškozeným se jen tak nevidí. Takže to, jak rychle budou uhrazeny vaše škody, záleží na pojišťovně člověka, který vás naboural. No a toho si samozřejmě nevyberete. Ještě horší ovšem je pokud vás nabourá někdo, kdo vůbec není pojištěný. Svou roli při likvidaci samozřejmě sehrává i lidský faktor, mám na mysli přístup jednotlivých likvidátorů pojišťoven.

A taková situace se řeší jak?

PR: Existuje takzvaný Garanční fond pojišťoven, do nějž jsou všechny pojišťovny povinny přispívat určitým procentem podle svého tržního podílu. Garanční fond v tom případě „přidělí“ zpravidla váš případ některé z pojišťoven, která jej řeší. Škoda je ovšem hrazena z Garančního fondu.

Osudových pět let
Existuje situace, kdy se poškozený nedomůže naprosté úhrady škody i v tom případě, že jsou všechny náležitosti v pořádku. To nastává prakticky vždy v případě, že máte automobil starší pěti let: „Dejme tomu, že máte auto z roku 1998 a máte škodu 250 000 Kč. Vy ale nedostanete celou částku, protože vůz je starší než pět let a je u něj potřeba počítat s amortizací. V praxi to znamená, že abyste uvedl auto do původního stavu, musíte skutečně zaplatit v servisu těch 250 tisíc, ale amortizace u vašeho vozu je podle tabulek 40 %, což pro vás znamená, že 100 tisíc musíte platit z vlastní kapsy a 150 tisíc vám proplatí pojišťovna. Takže v tomto případě jste sice nehodu nezavinil, ale jediná možnost, jak neplatit škodu, kterou jste nezpůsobil, je pořizovat levnější použité náhradní díly z vrakovišť. Takové je ale bohužel znění staré dosud platné právní normy, respektive realita uplatňování v praxi. Diskuze na téma oprávněnosti této ze strany pojišťoven uplatňované srážky by zabrala ale prostor větší, než je celý náš rozhovor."

Po policii chtějte zápis protokolu!

Dejme tomu, že jsem poškozený v dopravní nehodě a chci se pro jednání s pojišťovnou nechat zastupovat vaší organizací. Jaké podklady k tomu ode mne budete potřebovat?

PR: Pro nás je nejdůležitější takzvaný Protokol o dopravní nehodě v silničním provozu s projednáním, který obsahuje jednoznačnou identifikaci viníka nehody. Je tady ovšem určitý problém, protože Policie ČR postupuje v každém místě jinak. Často vydává pouze Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, který vinu a nevinu účastníků nehody neřeší a my se z tohoto dokumentu nedozvíme, jestli náš klient je skutečně poškozený, nebo naopak viník nehody.

Jak je to možné?

PR: Někde policisté argumentují tím, že Zápis Potvrzení o účasti na dopravní nehodě stačí, protože pojišťovny mají přístup do policejní databáze. Jenže my pojišťovna nejsme a přístup do databáze nemáme, stejně jako každá právní kancelář. Poškozený má podle zákona 200/92 Sb. jako účastník nehody právo nahlížet do spisu, dělat si výpisy a pořizovat kopie. Jenže v  mnoha případech mu to policisté neumožní a argumentují možností úniku osobních dat. Pak ovšem záleží jen na tom, zda se poškozený dá odbýt, nebo si své zákonné právo dokáže prosadit. 
FP: Protokol je každopádně základní dokument, který potřebujeme mít, abychom měli zcela jasno, kdo je viníkem dopravní nehody. Kromě toho nám musí klient donést řidičský průkaz člověka, který nabourané vozidlo řídil v okamžiku nehody, a to bez ohledu na to, zda zároveň je či není majitelem vozidla. Kopie velkého technického průkazu a plná moc jsou poslední náležitosti, které potřebujeme, abychom mohli zahájit řízení s pojišťovnou.

Nabízíte i možnost, že od klienta vlastně odkoupíte škodu a ihned vyplatíte peníze. Jak se postupuje v takovém případě?

FP: Náš technik udělá prohlídku poškození vozidla, pak provedeme kalkulaci a nabídneme poškozenému výplatu hotovosti.

Kdy mám z hlediska pokročilosti jednání mezi mnou a pojišťovnou poslední možnost přestat řešit věci na vlastní pěst a pověřit tím vás?

FP: Vlastně kdykoli před tím, než vám pojišťovna poskytne plnění. V okamžiku, kdy vám už je proplacena nějaká náhrada škody, můžeme maximálně rozporovat výši vyplacené náhrady, pokud k tomu shledáme zákonný důvod, ale to zásadní už neovlivníme. Jestliže ale jednání s pojišťovnou ještě není uzavřené a  vy třeba máte dojem, že pojišťovna likvidaci neřeší dostatečně rychle, můžete případ předat nám.


Za redakci měsíčníku Osobní finance se ptal Marek Telička. Se zástupci Asociace poškozených jsme na úterý 30. 11. připravili online rozhovor.
 

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: náhrada škody?
mk
18. 11. 2004, 17:37
náhrada škody?
geha
18. 11. 2004, 08:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená