FinExpert.e15.cz

Nemocenská v západní Evropě

Jak jsou na tom s vyplácením nemocenských dávek ostatní státy Evropy?
Nemocenská v západní Evropě

Nemocenská v ČR se zpravidla vypočítá z hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Vlastní výpočet výše nemocenské je pak odstupňován podle délky trvání nemoci, první 3 dny nejsou hrazeny, od 4. do 21. dne vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel a od 22. dne jsou dávky vypláceny státem. Délka nemocenské je maximálně 380 kalendářnách dnů a je vyplácena ve výši 60% denního vyměřovacího základu.

Jak jsou na tom s vyplácením nemocenských dávek ostatní státy Evropy?

Belgie

V Belgii mají právo na nemocenskou ti zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu a zároveň splňují 3 další podmínky:

  • jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny a mají doklad o platbě minimální výše příspěvků,
  • mají odpracováno 120 dní po období 6 měsíců před získáním nároku na dávky. Určitá období nečinnosti, např. z důvodu nemoci, placené dovolené apod. se připočítávají k období práce,
  • jsou uznáni práce neschopnými.

V průběhu prvního období vyplácí dávku zaměstnavatel. Kancelářští pracovníci dostávají po dobu 1 měsíce 100 % svých příjmů. Manuálně pracující dostávají 100 % během prvních 7 dnů pracovní neschopnosti, 60 % od 8. do 14. dne pracovní neschopnosti nebo platbu formou doplňkového příspěvku. 

Doplňkové pojištění začíná v okamžiku, kdy končí období zaručeného příjmu od zaměstnavatele. To znamená po 2 týdnech pracovní neschopnosti v případě manuálně pracujících a po 1 měsíci v případě kancelářských pracovníků. 

Zelená úsporám II zklamala: méně peněz, za to více administrativy

Zelená úsporám II zklamala: méně peněz, za to více administrativy

Značná část žadatelů bude nejspíše odmítnuta pro nedodržení administrativních nároků.

Výše doplňkové dávky činí 60 % platu. Horní hranice činí na den 126,5 euro za pracovní neschopnost, k níž došlo po 1. lednu 2012. Pokud je zaměstnanec po roce stále v pracovní neschopnosti, mohou mu být přiznány dávky v invaliditě.

Francie

Peněžité dávky v nemoci se ve formě denních příspěvků přiznávají osobám, u kterých bylo lékařsky potvrzeno, že nejsou schopny vykonávat výdělečnou činnost. Tyto dávky odpovídají jistému procentu ušlého výdělku. 

Všichni zaměstnanci mají nárok na nemocenské dávky po dobu své pracovní neschopnosti z důvodu nemoci počínaje 4. dnem pracovní neschopnosti. Nemocenské dávky mohou rovněž nárokovat nezaměstnaní pobírající podporu. Dojde-li k ukončení sociálního pojištění, zůstává nárok na peněžité dávky nemocenského pojištění ještě po dobu jednoho roku za předpokladu, že nejste přihlášeni k jinému povinnému systému. 

Peněžité dávky v nemoci se vyplácejí pod podmínkou, že pojištěnec platí pojistné nebo odpracoval minimální stanovenou dobu. Může se stát, že za účelem vyplácení dávek v nemoci  pojišťovna požádá, aby se pacient podrobil lékařským kontrolám.

Výše dávky v nemoci činí určité procento  50 % nebo 66,66 % v případě příjemců se třemi dětmi počínaje 31. dnem od přerušení výkonu výdělečné činnosti předchozího (denního) příjmu až do stanovené horní meze. 

V případě pracovní neschopnosti v původně stanovené délce i v případě jejího prodloužení je nemocný povinnen vyplnit formulář, který vydá lékař a doručit do 48 hodin první dvě stránky tohoto dokumentu příslušné zdravotní pojišťovně a třetí stránku zaměstnavateli, jestliže je nemocný zaměstnancem.

Irsko

V případě pracovní neschopnosti jsou dávky pojištěncům vypláceny každý týden po dobu jejich pracovní neschopnosti. Mohou být nahrazeny dávkami v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud je neschopnost způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Pro vznik nároku na dávky v případě pracovní neschopnosti je třeba být ve stavu pracovní neschopnosti a splnit podmínky týkající se odvádění pojistného: 

  • uhrazení 104 týdenních pojistných příspěvků od začátku zaměstnání a
  • 39 týdenních pojistných příspěvků uhrazených nebo započtených v průběhu příslušného referenčního pojistného roku, z nichž minimálně 13 musí být uhrazeno za daný referenční  pojistný rok nebo za jiná pojistná léta, nebo 26 týdenních pojistných příspěvků uhrazených za dva příslušné pojistné roky předcházející roku, v němž je podána žádost o dávku.

Dávka v případě pracovní neschopnosti činí 188 euro týdně. Doplňkové rodinné příspěvky jsou vypláceny určitým kategoriím dospělých osob a dětí ve výši 124,80 euro, resp. 29,80 euro týdně. Dávky v nemoci jsou obvykle vypláceny od 4. dne nemoci. Jakmile jsou přiznány, má nemocný nárok je pobírat po celou dobu trvání pracovní neschopnosti, a to maximálně po dobu 2 let za předpokladu, že bylo ze strany nemocného uhrazeno minimálně 260 týdenních pojistných příspěvků na sociálním pojištění. Pokud bylo uhrazeno méně než 260 pojistných příspěvků, vyplácení dávek bude ukončeno po uplynutí 52. týdne pracovní neschopnosti. 

V případě pracovní neschopnosti musí být o dávky zažádáno do 7 dnů od začátku pracovní neschopnosti. Na ministerstvo sociální ochrany je třeba zaslat „potvrzení o pracovní neschopnosti“  vystavené ošetřujícím lékařem. Pro každý týden pracovní neschopnosti musí být toto potvrzení zpravidla obnoveno. 

Dávky a příspěvky pro dospělou osobu a na všechny děti, které na ně mají nárok, jsou vypláceny každý týden prostřednictvím elektronického převodu na bankovní účet nebo prostřednictvím šeku zaslaného poštou.

Lichtenštejsko

Na peněžité dávky v nemoci mají nárok pojištěnci z důvodu nemoci v případě alespoň 50% pracovní neschopnosti. Všichni zaměstnanci starší 15 let, kteří v Lichtenštejnsku vykonávají výdělečnou činnost pro zaměstnavatele, jehož sídlo nebo pobočka se nachází v Lichtenštejnsku, jsou pojištěni v rámci pojištění, které jim poskytuje nárok na vyplácení peněžitých dávek v nemoci. Od platby povinného pojištění jsou osvobozeny osoby, jejichž příjem přesahuje maximální stanovený strop účasti na pojištění ve výši 105 020 euro (v roce 2011), a osoby vykonávající výdělečnou činnost v rozsahu menším než 8 hodin týdně nebo po dobu kratší než 3 měsíce. Osoby, které nemají sjednané povinné pojištění (včetně samostatně výdělečně činných osob), mohou uzavřít pojištění dobrovolné. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na odkladu vyplácení peněžitých dávek v nemoci z nemocenského pojištění v případě, že zaměstnavatel pokračuje po dobu nemoci ve vyplácení mzdy. Doba odkladu může činit nanejvýš 360 dní.

Peněžité dávky v nemoci jsou pojištěné osobě vypláceny od 2. dne nemoci až do doby, kdy bude opět schopna pracovat. Tyto denní dávky se vyplácejí maximálně za 720 dní  (2 roky) v období 900 (2,5 roku) po sobě jdoucích dnů. V případě úplné pracovní neschopnosti představují denní dávky nejméně 80 % ušlé mzdy. 

Nezaměstnaní mohou vyměnit kolektivní pojištění za pojištění individuální, v jehož rámci se dávky začínají vyplácet po uplynutí 31. dne nemoci. Během prvních 30 dnů pracovní neschopnosti si tyto osoby zachovají nárok na pobírání dávky v nezaměstnanosti. V tomto případě pojišťovna spravující pojištění pro případ nezaměstnanosti jedná jako zaměstnavatel.

Registraci za účelem možné výplaty peněžitých dávek v nemoci zařizuje zaměstnavatel. Pracovní neschopnost musí potvrdit lékař.

Lucembursko

Pro vznik nároku na dávky nepožaduje žádná minimální doba pojištění. V pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí i nadále mzdu, a to až do konce měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti (průměrně po dobu 13 týdnů). Následně během referenčního období 104 týdnů vyplácí Státní zdravotní pojišťovna peněžité dávky v nemoci  ve výši platu, a to max, 52 týdnů. Nejpozději v 10. týdnu pracovní neschopnosti však musí nemocný předložit zprávu od ošetřujícího lékaře a ve vyplácení dávek se pokračuje pouze po kladném vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení. 

U pracovní neschopnosti omezené na jeden nebo dva dny se nepožaduje zdravotní potvrzení za podmínky, že o pracovní neschopnosti nemocný informuje v tentýž den svého zaměstnavatele. 

K nahlášení pracovní neschopnosti existuje zvláštní formulář, který se skládá ze tří listů. Nejpozději 3. pracovní den musí nemocný zaslat první list své nemocenské pojišťovně, druhý list je určen pro zaměstnavatele. V případě pozdějšího předání potvrzení o nemoci, vznikne nárok na peněžité dávky až ode dne nahlášení pracovní neschopnosti.

Nemocný se musí podrobit lékařské kontrole, pokud se nedostaví, dávky přestanou být vypláceny. Pokud je nemocné dítě mladší 15 let, má rodič jednou za rok nárok na dovolenou z rodinných důvodů v rozsahu 2 dny. Lze také požádat o dovolenou na péči o rodinné příslušníky v délce 5 dnů, pokud je člen rodiny nebo registrovaný partner nevyléčitelně nemocný. Během této dovolené vzniká nárok na stejnou náhradu jako v případě pracovní neschopnosti.

Nizozemsko

Občanský zákoník zavazuje zaměstnavatele, aby pokračoval ve vyplácení odměny svému nemocnému zaměstnanci během prvních 2 let nemoci, a to ve výši nejméně 70 % mzdy. 

Pracovník má nárok na dávky v nemoci, pokud pracovní vztah končí 1. dnem nemoci nebo v průběhu období povinného vyplácení mzdy. Dávky v nemoci se vyplácejí od konce pracovního vztahu, přičemž čekací doba je nejméně 2 dny. 

Jsou dvě možné situace:

  1. 1) u osob v pracovním vztahu na dobu neurčitou bude mzdu zaměstnavatel vyplácet po dobu až dvou let,
  2. 2) u osob s pracovní smlouvou na dobu určitou, u osob s částečným úvazkem a u osob pobírajících dávky v nezaměstnanosti zastává roli zaměstnavatele, která vyplácí dávky v nemoci Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod. 

Nárok na dávky v nemoci zaniká 1. den měsíce, během kterého dosáhne nemocný 65 let. Během prvních 2 let nemoci zaměstnanec dostává nejméně 70 % své mzdy nebo platu. 

Zaměstnavatel pokračuje ve vyplácení mzdy zaměstnanci až do 104. týdne nemoci, ale nikdy nepřesáhne dobu, na kterou je uzavřena pracovní smlouva

Maximální možná denní mzda činí 193,09 euro. Pokud je 70 % denní mzdy nižší částkou než minimální mzda, může pracovník podle zákona o doplňkových dávkách požádat o příplatek.

Velká Británie

Od zaměstnavatele může pracovník získat denní podporu v nemoci, pokud pro něj pracoval v rámci pracovní smlouvy a je nemocný po dobu alespoň 4 po sobě jdoucích dnů (včetně víkendů a státních svátků a dnů, kdy obvykle nepracuje) a má průměrný týdenní výdělek nejméně ve výši dolní hranice příjmů. 

Zaměstnanecký a podpůrný příspěvek byl zaveden v říjnu 2008, kdy pro všechny nové žadatele nahradil podporu v pracovní neschopnosti. Za první 3 dny pracovní neschopnosti podpora poskytována není. Tato podpora nahrazuje příspěvky v pracovní neschopnosti placené státem, které hrazeny nejsou, pokud má tuto povinnost zaměstnavatel, a to do doby 28 týdnů jedné pracovní neschopnosti. Pokud je zaměstnanec nemocný i na konci období, po které je mu zaměstnavatel povinen dávky vyplácet, může žádat právě o zaměstnanecký a podpůrný příspěvek, který vyplácí ministerstvo pro zaměstnanost a důchody.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku neexistuje povinné pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Osoby ve věku 15 až 65 let, které ve Švýcarsku trvale pobývají nebo vykonávají výdělečnou činnost, mají možnost uzavřít nepovinné pojištění. 

Pojistitelé mají podle zákona povinnost uzavřít dobrovolné pojištění zakládající nárok na denní dávky i v případě, že je žadatel nemocný. Onemocnění, kterým žadatel trpí v době uzavření pojistky, však může být na základě výhrady pojistitele vyňato z pojistného krytí (po dobu maximálně 5 let). 

V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo těhotenství má zaměstnavatel podle ustanovení pracovního práva povinnost po určitou dobu nadále zaměstnanci vyplácet mzdu. Tato doba činí v prvním roce zaměstnání 3 týdny. O pozdějším prodloužení tohoto období se rozhoduje podle „zásady spravedlivosti“. Kolektivní pracovní smlouvy často zajišťují výhodnější podmínky.

Pokud je povinnost nadále vyplácet zaměstnanci mzdu v případě nemoci a mateřství nahrazena denními dávkami podle pracovního práva, je povinností zaměstnavatele hradit alespoň polovinu předepsaného pojistného. 

Povinnost uzavřít pojištění může vyplývat z pracovní smlouvy nebo z kolektivní smlouvy. V takovém případě lze pojištění zakládající nárok na denní dávky uzavřít jako kolektivní pojistnou smlouvu. Pokud pracovní smlouva skončí, je možné uzavřít individuální pojištění zakládající nárok na denní dávky, přičemž pojistitel nesmí přihlížet k onemocněním, kterými žadatel již trpí. To neplatí pro pojištění zakládající nárok na denní dávky, které se uzavírá nikoli podle práva v oblasti sociálního zabezpečení, ale podle práva v oblasti soukromého pojištění.
 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den od ledna jsem byl zaměstnaný ve Švýcarsku ...
Martin
14. 11. 2017, 18:26

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená