FinExpert.e15.cz

Nemocenská v Pobaltí

Jak jsou na tom s vyplácením nemocenských dávek ostatní státy Evropy?
Nemocenská v Pobaltí

Nemocenská v ČR se zpravidla vypočítá z hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Vlastní výpočet výše nemocenské je pak odstupňován podle délky trvání nemoci, první 3 dny nejsou hrazeny, od 4. do 21. dne vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel a od 22. dne jsou dávky vypláceny státem. Délka nemocenské je maximálně 380 kalendářnách dnů a je vyplácena ve výši 60% denního vyměřovacího základu.

Estonsko

V Estonsku poskytují peněžité dávky v nemoci ve výši 70 % v případě péče poskytované v nemocnici, v systému ambulantní péče nebo karantény a 100 % v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Referenčním platem, z kterého sazba dávky vychází, je průměrný denní příjem pojištěnce. Dávka je pojištěnci vyplácena od 4. dne, který následuje po dni, kdy byl pojištěnec uznán za neschopného výkonu výdělečné činnosti. Od 4. do 8. dne nemoci pojištěnce je dávka vyplácena zaměstnavatelem do výše 70 % průměrné mzdy zaměstnance. Po uplynutí této doby je dávka vyplácena Fondem zdravotního pojištění.

Zpravidla je nemocenská vyplácena až do data ukončení pracovní neschopnosti, avšak nikoliv déle než po dobu 182 po sobě jdoucích kalendářních dnů na jednu pracovní neschopnost. V případě tuberkulózy lze dávku vyplácet po dobu nejvýše 240 po sobě následujících kalendářních dnů. V případě dočasného převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů představuje dávka v nemoci rozdíl mezi předcházející mzdou a novou mzdou a vyplácí se nejvýše po dobu 60 dnů. Pojištěnci, kteří ošetřují nemocného rodinného příslušníka, mají nárok na dávku za ošetřování nejvýše po dobu 14 dnů. Peněžité dávky v nemoci a dávky při ošetřování podléhají dani z příjmu.

Litva

Aby vám v Litvě vznikl nárok na nemocenskou, musíte mít jako zaměstananci povinné pojištění. Minimální vyžadovaná doba pojištění je 3 měsíce v průběhu posledních 12 měsíců nebo alespoň 6 měsíců v průběhu posledních 24 měsíců. Dávky v nemoci jsou vypláceny pojištěncům, kteří onemocní, zůstanou doma, aby se starali o nemocného člena rodiny, potřebují být léčeni ve zdravotnickém zařízení specializovaném v oboru ortopedie a protetiky, nemohou vykonávat svou výdělečnou činnost, protože jsou v karanténě nebo jsou doma s dětmi, které ze stejného důvodu nemohou navštěvovat jesle či školu, jsou rodičem, jenž pečuje o dítě, jehož druhý rodič je na mateřské/otcovské dovolené, ale nemůže se o něj postarat z důvodu své nemoci.

Dávky v nemoci nemohou být vypláceny osobám, které se zraní při páchání trestného činu, které se samy dobrovolně zranily, jejichž nemoc je způsobená závislostí na alkoholu nebo na omamných látkách (pokud nejsou dobrovolně hospitalizovány, aby podstoupily odvykací kůru).

Pojištěné osoby mají nárok na nemocenskou vyplácené již od 1. dne nemoci. První 2 dny zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí minimálně 80 % kompenzačního platu. Po uplynutí 2 dnů místní pověřený úřad vyplatí zaměstnanci první 2 dny 40 % a po 7. dni 80 % průměrného měsíčního kompenzačního platu. Kompenzační plat je vyplácen měsíčně a skládá se z průměrné mzdy určené z příjmu pojištěnce za tři po sobě jdoucí měsíce, které předcházely měsíci, ve kterém nastala dočasná pracovní neschopnost. Jeho výše nemůže přesáhnout 3,2násobek pojištěného příjmu v zemi za aktuální rok, dávky nemohou být nižší než 25 % pojištěného příjmu pro daný rok.

Potvrzení o nemoci může být prodlouženo (v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti to znamená až na 122 kalendářních dnů). V některých případech může být doba prodloužena až na 244 kalendářních dnů pokud byla pracovní neschopnost trvalá, např. když osoba trpěla posledních 12 měsíců tuberkulózou. V případě, že na konci tohoto období není dotyčná osoba vyléčena, je povinna obrátit se na Úřad pro posouzení míry invalidity a schopnosti výkonu práce.

Lotyšsko

V Lotyšsku májí zaměstanci nárok na nemocenskou v případě, že se z jednoho z níže uvedených důvodů nenachází na svém pracovišti, a ztrácí tedy svůj plat:

  • nemoc nebo zranění,
  • lékařská nebo preventivní péče,
  • pobyt v karanténě,
  • léčba ve zdravotním centru pro rekonvalescenci, je-li lékařem předepsána a považuje-li ji lékařský sbor za nezbytně nutnou až do doby, než bude pacient znovu schopen pracovat,
  • péče o nemocné děti mladší 14 let,
  • pobyt v nemocnici za účelem připevnění protézy nebo ortézy.

Prvních 10 dní pracovní neschopnosti je hrazeno zaměstnavatelem. Dávky při pracovní neschopnosti jsou vypláceny od 11. dne pracovní neschopnosti až do té doby, kdy je pacient znovu schopen pracovat, a to:

  • po dobu primární pracovní neschopnosti v délce maximálně 26 týdnů, od 1. dne pracovní neschopnosti bez přerušení,
  • po dobu pracovní neschopnosti v délce maximálně 52 týdnů v průběhu tří let, s přestávkami.

Pokud je daná osoba v pracovní neschopnosti z důvodu péče o nemocné dítě do 14 let věku, které je léčeno doma, denní dávky v nemoci jsou vypláceny od 1. do 14. dne pracovní neschopnosti. Pokud je dítě léčeno v nemocnici, jsou tyto dávky vypláceny od 15. do 21. dne pracovní neschopnosti.

Částka denní dávky v nemoci odpovídá 80 % základního platu pojištěnce, který se vypočítává na základě příjmů za 12 měsíců, jež slouží jako základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení. Mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2014 se část dávky přesahující 17 euro za den dočasně vyplácejí v poloviční výši.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená