FinExpert.e15.cz

Návod: Jak vyplnit přehled pro OSSZ

Podívejte se, jak vyplnit přehled pro okresní správu sociální zabezpečení. Přípravili jsme pro vás 6 příkladů.

Nejčastěji do konce dubna musí všechny OSVČ odevzdat místně příslušné OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009. Jak postupovat, když jste byli část roku nemocní, když jste ve ztrátě, když jste střídali zaměstnání a podnikání? Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Přehled o příjmech a výdajích je pro OSSZ velmi důležitým tiskopisem. Na výši dosaženého zisku závisí výše měsíčních záloh a doplatek sociálního pojištění za rok 2009. Neodevzdání Přehledu je tak sankciováno. OSSZ může uložit sankci při nesplnění oznamovací a vyměřovací povinnosti ve výši 20 000 Kč a při opakovaném porušení povinností až 100 000 Kč.

Jaké jsou termíny?

Ze zákona musí být Přehled odevzdán do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Daňové přiznání za rok 2009 musí být odevzdáno do konce 31. března 2010. Přehled tak musí být na OSSZ odevzdán do 30. 4. 2010. Existují však výjimky:

  • do konce července, pokud nemá OSVČ povinnost podat daňové přiznání
  • do konce července, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
  • do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání

Vypočtený nedoplatek na sociálním pojištění je splatný do 8. dní od odezvání Přehledu.

1. Pan Novák vykonával po celý rok 2009 samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů. Celé dva měsíce únor a březen byl nemocen. OSSZ řádně doručil neschopenku. Za rok 2009 měl příjmy 250 tisíc Kč a výdaje 150 tisíc Kč (výdaje uplatnil 60% výdajový paušál). Jak je to se sociálním pojištěním?

Pro rok 2009 odváděl pan Novák zálohy v minimální výši 1 720 Kč. Na zálohách v roce 2009 tedy zaplatil 17 200 Kč (1 720 Kč ∙ 10 měsíců). Za celé měsíce, kdy byl pan Novák nemocný, se sociální pojištění neodvádí. Za tyto dva měsíce nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ za rok 2009 činí 70 668 Kč. Za každý měsíc, kdy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, se však snižuje o 5 889 Kč.

Klepněte pro větší obrázek

Vzhledem k nemoci, kterou pan Novák řádně doložil, zaplatí na sociálním pojištění pan Novák o 3 440 Kč méně než činí minimální pojistné při hlavní činnosti za celý rok. Výhodu nižšího vyměřovacího základu však využijí pouze OSVČ, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ. Tato zákonná úprava nemá vliv na výši sociálního pojištění pro OSVČ s vyššími příjmy. Pokud by např. pan Novák měl příjem za rok 2009 ve výši 800 tisíc Kč a výdaje ve výši 480 000 tisíc Kč, tak by roční pojistné činilo 46 720 Kč (nedoplatek pojistného 29 520 Kč a nová záloha 3 894 Kč). Doba nemoci by celkovou výši sociálního pojistného nesnížila. Protože však pan Novák neplatil v době nemoci pojistné, tak mu vznikl vyšší nedoplatek. 

2. Pan Novotný pracoval v měsících leden až srpen pro firmu ABC. Od prvního září začal provozovat samostatnou výdělečnou činnost. Kolik zaplatí na sociálním pojištění? Příjmy za rok 2009 činily 300 tisíc Kč a výdaje 180 000 Kč (výdaje uplatnil 60% výdajový paušál). Jak je to se sociálním pojištěním?

Za prvních osm měsíců platil za pana Novotného sociální pojištění jeho zaměstnavatel (firma ABC). Na zálohách za měsíce září až prosinec zaplatil pan Novotný 6 880 Kč (1 720 Kč ∙ 4 měsíců).

Klepněte pro větší obrázek
 
Pan Novotný jako OSVČ zaplatí na sociálním pojištění 17 520 Kč. V příštím roce bude platit měsíční zálohu ve výši 4 380 Kč. Maximální výše zálohy činí pro rok 2010 částku 27 513 Kč (minimální 1 731 Kč).

3. Paní Svobodová byla v měsících leden až září na rodičovské dovolené a současně provozovala samostatnou výdělečnou činnost. V těchto měsících tedy byla samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Od října však již byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmu. Příjmy za rok 2009 paní Svobodové činily 100 tisíc Kč a výdaje 60 tisíc Kč (výdaje uplatnila 60% výdajový paušál). Jak je to se sociálním pojištěním?

Paní Svobodová vykonávala samostatnou výdělečnou činnost při rodičovské dovolené již v roce 2008. Protože její příjmy nepřekročily zákonnou hranici pro platbu sociálního pojištění, tak neplatila za rok 2008 žádné sociální pojištění a současně neměla povinnost platit v roce 2009 zálohy na sociálním pojištění.

Za měsíce leden až září paní Svobodová nezaplatila na zálohách ničeho. Za měsíce říjen až prosinec zaplatila na zálohách 5 160 Kč (1 720 Kč ∙ 3 měsíce).

Klepněte pro větší obrázek 

Paní Svobodová musí do 8 dní od odevzdání Přehledu doplatit na pojistném 680 Kč. V novém období bude platit měsíční zálohy ve výši 1 947 Kč.

4. Pro podnikatele pana Svobodu byl rok 2009 neúspěšný. Příjem z podnikání činil 750 000 Kč a výdaje 810 000 Kč. Jak je to se sociálním pojištěním?

Po celý rok 2009 platil pan Svoboda zálohy na sociálním pojištění ve výši 2 500 Kč (vypočítáno dle úspěšného roku 2008). 

Klepněte pro větší obrázek

OSVČ provozující samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, musí odvádět sociální pojištění v minimální výši. I když jsou ve ztrátě. Pan Svoboda tak na sociálním pojištění za rok 2009 odvede 20 636 Kč (minimální výše), přestože byl rok 2009 pro něj ztrátový. Protože však odvedl na zálohách více, bude mu přeplatek zaslán na jeho bankovní účet nebo bude použit na úhradu záloh v dalším období. V roce 2010 bude pan Svoboda platit sociální pojištěn v minimální výši 1 731 Kč.

5. Paní Novotná po celý rok pracovala ve firmě XY. Současně provozovala samostatnou výdělečnou činnost s příjmem 90 tisíc Kč a výdaji 54 tisíc Kč. (výdaje uplatnila 60% výdajový paušál). Jak je to se sociálním pojištěním?

Protože zisk paní Novotné je nižší než 56 532 Kč a výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů, tak nebude platit na sociálním pojištění ničeho. V roce 2010 nebude platit zálohy na sociální pojištění. Přesto je potřeba nezapomenout odevzdat Přehled o příjmech a výdajích v řádném termínu.

K Přehledu je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele, že účast na nemocenském pojištění zaměstnanců trvala u paní Novotné u firmy XY po celý rok. 

Klepněte pro větší obrázek
 
Protože je výkon samostatné výdělečné činnosti pro paní Novotnou vedlejším zdrojem příjmů, tak se na ni nevztahuje povinnost minimálního vyměřovacího základu. Protože je zisk za rok 2009 nižší než 56 532 Kč, tak neodvede na sociálním pojištění paní Novotná ničeho a ani v roce 2010 nebude mít povinnost platit zálohy na pojistném.

6. Studentka slečna Šedá začala v červenci 2009 při studiu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Její příjmy byly 140 tisíc Kč a výdaje 84 tisíc Kč. Jak je to se sociálním pojištěním?

Podnikání je pro slečnu vedlejším zdrojem příjmů. Jako hlavní činnost se považuje studium. Slečna Šedá však musí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán Přehled podat na OSSZ potvrzení, o studiu. Tj. že po celý rok 2009 byla skutečně studentkou.

Klepněte pro větší obrázek

Protože je výkon samostatné výdělečné činnosti pro slečnu Šedou vedlejším zdrojem příjmů, tak se na ni nevztahuje povinnost minimálního vyměřovacího základu. Protože je zisk za rok 2009 nižší než 56 532 Kč, tak neodvede na sociálním pojištění slečna Šedá ničeho a ani v roce 2010 nebude mít povinnost platit zálohy na pojistném.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

S přehledem nemám k dispozici vysvětlivky k jednotli...
harobed
18. 2. 2011, 20:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená