FinExpert.e15.cz

Na život a na smrt: proč je vhodné mít životní pojištění

Život je nevyzpytatelný a plný nástrah. Zlomek vteřiny může změnit život nejen vám, ale i vašim blízkým. Pokud živíte rodinu a chcete mít jistotu, že bude v případě vaší smrti finančně zajištěna, popř. nezdědí dluhy, můžete si sjednat životní pojištění. Tento finanční produkt se také používá pro zajištění většího úvěru či hypotéky.

Kapitoly článku

Proč se nechat pojistit, druhy životního pojištění, daňové odpočty
Možnosti připojištění, zrušení pojistky, seznam pojišťoven, slovníček

Na život a na smrt: proč je vhodné mít životní pojištění

Možnosti připojištění

Životní pojištění kryje určitá rizika vyjmenovaná přímo ve smlouvě, nebo v pojistných podmínkách. Pokud uvedené pojištění nesplňuje vaše požadavky, nezbývá než zvolit vhodné připojištění. Uváděný přehled připojištění je pouze orientační. Nabídky připojištění různých pojišťoven se mohou výrazně lišit.

Zvýšení pojištění pro případ smrti: V případě, že již jste pojištěn, ale je vhodné zvýšit pojistnou ochranu pro případ smrti, např. z důvodu čerpání půjčky, a to na omezenou dobu. Na zvýšení krytí pro případ smrti se obvykle používají takzvaná riziková životní pojištění, nejčastěji dočasné pojištění pro případ smrti.

Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem: V případě, že již jste pojištěn a potřebujete zvýšit pojistnou ochranu pro případ smrti, lze využít úrazového připojištění. Smrt způsobená úrazem je ve většině případů sjednávána spolu s pojištěním trvalých následků úrazu.

Připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem: Smyslem tohoto připojištění je snížit náklady, které Vám vzniknou v případě, že se Vám stane úraz, který zanechá trvalé následky.

Připojištění pro případ ušlého výdělku v případě nemoci a/nebo úrazu: Z tohoto pojištění je plněno v případě, že je pojištěný pracovně neschopen z důvodu úrazu nebo nemoci. Částečně nahrazuje nemocenské pojištění.

Připojištění pro případ ušlého výdělku v případě úrazu: Z tohoto pojištění (nazývané denní odškodné) je plněno, pokud pojištěný z důvodu úrazu je v pracovní neschopnosti. Pojistné plnění je vypláceno po dobu nezbytnou k léčení úrazu. Z toho vyplývá, že slouží k vyrovnávání rozdílu mezi vyplácenou nemocenskou a obvyklým příjem ze zaměstnání.

Připojištění pro případ tělesného poškození v případě úrazu: Pojistná částka je vyplacena v případě, že se pojištěnému stane úraz, ale na rozdíl od denního odškodného není plnění vázáno na dobu léčení. Jedná se o obdobu takzvaného „bolestného“.

Připojištění nákladů spojených s úrazem: V některých případech jsou přímo se vznikem úrazu spojeny náklady např. na převoz zraněného Horskou službou pomocí helikoptéry. Ta může následně vzniklé náklady požadovat po zraněném.

Připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity: Stane-li se pojištěný trvale plně invalidním, přebere pojišťovna placení celého pojistného po dobu, na kterou je pojistná smlouva sjednána. V praxi to znamená, že pojištěný je nadále pojištěn na rizika, proti kterým si sjednal pojistnou ochranu, včetně pojištění pro případ dožití, tedy nadále spoří.

Připojištění pro případ plné invalidity: Opět jako u zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity pojišťovna plní, stane-li se pojištěný trvale plně invalidním. Rozdíl je v tom, že je pojištěnému vyplacena v hotovosti pojistná částka, kterou si pro tento případ sjednal.

Připojištění pro případ hospitalizace: Jak již z názvu vyplývá, pojistné plnění obdržíte, budete-li hospitalizování v nemocnici, jedná se o připojištění pokrývající ztrátu výdělku v průběhu pobytu v nemocnici.

Připojištění pro případ závažného onemocnění: Toto pojištění slouží primárně na hrazení nákladů spojených s léčením vážných nemocí, ať již je to infarkt myokardu, operace „by-pass“ nebo rakovina. Pojištěný si tak může dovolit i nadstandardní formy léčení, které nebývají zdravotními pojišťovnami hrazeny.

Zrušení životní pojistky

U většiny nových životních smluv lze pojištění vypovědět tzv. dohodou, která musí obsahovat způsob vzájemného vypořádání závazků a okamžik zániku pojištění. Další variantou je výpověď pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období (při ročním placení šest týdnů před koncem roku). Během prvních dvou měsíců od uzavření smlouvy můžete pojistku vypovědět s pouhou osmidenní výpovědní lhůtou (tato možnost však musí být uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách pro dané životní pojištění). Zákon toto ujednání umožňuje, ale pojišťovnám přímo nenařizuje, proto vždy před uzavřením smlouvy pečlivě prostudujte pojistné podmínky a smluvní ujednání. Důležité je také vědět, že pokud zrušíte smlouvu do dvou let od jejího uzavření, nedostanete ve většině případů žádné peníze zpět.

Pár rad závěrem

Pečlivě si uschovejte pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a všechny na ně navazující změny. Ukládejte doklady o placení pojistného. Splátky provádějte ve stanovených termínech, zajímejte se i o dobu placení pojistného. Pojistné lze platit v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních splátkách, případně i jednorázově na celou dobu trvání pojištění. Čím delší interval placení pojistného, tím více můžete ušetřit (sleva na pojistném), dále např. na poštovních či bankovních poplatcích.

Určitě nepodepisujte první nabízenou smlouvu. Po zvážení všech okolností si nechte ušít od pracovníků více pojišťoven životní pojištění na míru a nabídky následně porovnejte. S dobře zvoleným životním pojištěním můžete bezstarostně žít a dokonce vydělat nějakou „korunu“ navíc.

Pojišťovny nabízející životní pojistku

Pojišťovna Telefon E-mail Zelená linka Web
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna 234 108 311 informace@aig.com 800 172 172 www.aig.cz
Allianz pojišťovna 224 405 111 klient@allianz.cz 800 170 000 www.allianz.cz
Aviva životní pojišťovna 221 416 111 info@avivazp.cz 800 128 482 www.avivazp.cz
CREDIT SUISSE LIFE
& PENSIONS POJIŠŤOVNA
225 021 111 info@winterthur.cz 800 100 100 www.cslife.cz
Česká podnikatelská pojišťovna 261 126 116 pojistovna@cpp.cz - www.cpp.cz
Česká pojišťovna 261 319 111 cpas@cpoj.cz 841 114 114 www.cpoj.cz
Česká pojišťovna Zdraví 267 222 515 pojistovna@zdravi.cz 800 133 666 www.zdravi.cz
ČSOB Pojišťovna 467 007 111 info@csobpoj.cz 800 100 777 www.csobpoj.cz
Generali Pojišťovna 221 091 458 servis@generali.cz 800 150 155 www.generali.cz
Hasičská vzájemná pojišťovna 222 515 657 info@hvp.cz 844 144 411 www.hvp.cz
Komerční pojišťovna 222 095 111 servis@komercpoj.cz 800 111 199 www.komercpoj.cz
Kooperativa pojišťovna 221 000 112 info@koop.cz 800 105 105 www.koop.cz
Nationale-Nederlanden pojišťovna 221 770 444 klient@ing.cz 800 159 159 www.ing.cz
Pojišťovna Cardif Pro Vita 296 368 888 info@cardif.cz - www.cardif.cz
Pojišťovna České spořitelny 466 051 111 pojistovnacs@pojistovnacs.cz 800 207 207 www.pojistovnacs.cz
První americko-česká pojišťovna,
(AMCICO AIG Life)
227 111 111 amcico@amcico.cz - www.amcico.cz
UNIQA pojišťovna 220 513 128 uniqa@uniqa.cz 800 120 020 www.uniqa.cz
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna 221 585 111 victoria@victoria.cz - www.victoria.cz
Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. 257 092 549 pojistovna@wuestenrot.cz - www.wuestenrot.cz

Zdroj www.cap.cz, webové aplikace pojišťoven

Slovníček pojmů

 • Bonus: sleva na pojistném
 • Dožití je pojistná událost, ke které dojde, dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění
 • Dynamizace není nic jiného, než navýšení pojistné částky, které odpovídá navýšení pojistného o procento v přibližné výši inflace. Výhodou pro pojištěného je, že se nezkoumá jeho zdravotní stav, při navýšení na vlastní žádost u KŽP s pojistnou částkou pro případ smrti musí pojištěný vyplnit zdravotní dotazník stejně jako při sjednání pojištění
 • Malus: opak bonusu, penalizace, příplatek k pojistnému (např. za způsobenou poj. událost)
 • Odbytné (nově odkupné) je částka, kterou pojišťovna pojištěnci vyplatí na základě jeho žádosti o předčasném zrušení pojistné smlouvy
 • Platební instrument: doklad pro banku, poštu, zaměstnavatele či klienta, na základě kterého je realizována platba pojistného
 • Podpojištění je situace, kdy pojistná částka je menší než pojistná hodnota věci
 • Pojistitelem se rozumí pojišťovna s platnou licencí Ministerstva financí
 • Pojistná částka: maximální limit plnění v případě pojistné události
 • Pojistné: částka za poskytnutí pojistné ochrany, klient platí v předem dohodnutých intervalech (měsíc, čtvrtletí, půlrok, rok)
 • Pojistné plnění: částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události
 • Prolongace: obnova smluv (prodloužení smlouvy po ukončení pojistné doby beze změn)
 • Rezervotvorné pojištění: pojištění, v jehož průběhu se vytváří prostředky, které budou pojištěnému vyplaceny v budoucnu (KŽP)
 • Vinkulace znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné plnění bude vyplaceno přednostně fyzické nebo právnické osobě, která je zástavním věřitelem pojistníka
 • Všeobecné pojistné podmínky obsahují zejména vymezení události, ze které vzniká právo na plnění pojistitele, rozsah a splatnost pojistného plnění, způsob placení atd. Vždy musí být součástí pojistné smlouvy
Předchozí kapitola Další článek
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  5

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  3

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno) více