FinExpert.e15.cz

MiFID funguje: doporučení nezískáte

Od bankovního investičního poradce lze získat většinou jen základní informace k nabízeným fondům. Konkrétní radu, kam investovat, nezískáte.
MiFID funguje: doporučení nezískáte

Redakce FOND SHOPu nastrčila do náhodně vybraných poboček bank „falešného“ zákazníka, který měl za úkol zmapovat formy investičního poradenství. Snažil se najít odpověď na otázku, jak nejlépe rozložit a kam konkrétně dlouhodobě investovat připravených 300 tisíc korun.

Poradci se v souladu s požadavky zákona snažili zjistit informace o klientovi a zamýšlené investici, představili nástroje, které jsou vzhledem k výnosově-rizikovému profilu zákazníka vhodné a popsali parametry nabízených produktů. Konkrétní návrh složení investičního portfolia nikdo nenabídnul. S výjimkou Volksbank byly doporučovány investice do podílových fondů. V jednom případě bylo nabídnuto i investiční životní pojištění. Zákazník byl ve všech případech informován o rizicích spojených s investicí. O poplatcích a ostatních nákladech naopak poradci příliš nemluvili. Konečné rozhodnutí týkající se rozložení finančních prostředků do jednotlivých investičních nástrojů i jejich výběr ale zůstalo na klientovi, což je plně v souladu se směrnicí MiFID. Zákazníci bez hlubších znalostí a zkušeností s jednotlivými investičními nástroji jsou v nelehké situaci – k nalezení nejvhodnějšího řešení nemají předpoklady a v bance jim příliš neporadí.

Klepněte pro větší obrázek

ČESKÁ SPOŘITELNA

Po vyslechnutí požadavku a bližším seznámení s finanční situací klienta se poradkyně zaměřila na akciový fond Sporotrend. Uvedla, že fond investuje především do akcií společností z východnější části Evropy (ČR, Polsko, Maďarsko, Rusko) a uvedla tituly s největším zastoupením v portfoliu. Poradkyně sdělila, jak se vyvíjel fond v minulých letech, upozornila, že se obdobný výnos nemusí v budoucnu opakovat a srovnala jeho výkonnost s globálně orientovanými fondy. Vysvětlila, proč vykazují globálně zaměřené fondy oproti fondům na východní Evropu a rozvíjející se země zpravidla nižší výkonnost i volatilitu. Klient byl také upozorněn na to, že s vyšším potenciálním zhodnocením souvisí i vyšší riziko možného poklesu hodnoty investice. Portfolio by podle investiční poradkyně mohlo obsahovat i některý z globálně orientovaných fondů. Zmíněn byl např. fond fondů Global Stock FF a ESPA Stock Global. K získání podrobnějších informací doporučila prostudovat nabídku na internetových stránkách České spořitelny. Klient se zeptal, jak by poradkyně osobně rozložila 300 tisíc korun mezi jednotlivé produkty. Výběr by omezila na dva fondy a částku by rozdělila v poměru 60:40 resp. 50:50 (Sporotrend:globálně zaměřený fond). Dále uvedla, že je vhodné vybírat fondy vedené v koruně s měnovým zajištěním investic v cizích měnách, kde investor nepodstupuje měnové riziko.

Klient se zajímal o další produkty, které by bylo možné do portfolia zařadit. Vzhledem k dlouhému investičního horizontu byl jako vhodný produkt označen ČS nemovitostní fond. Ten je však vhodné využít pouze k doplnění portfolia. K získání bližších informací byl klient odkázán na internetové stránky společnosti Reico.

Zmíněna byla i možnost pravidelného investování prostřednictvím fondů životního cyklu. Zajištěné fondy vzhledem k délce horizontu a schopnosti unést větší krátkodobé výkyvy hodnoty portfolia nebyly doporučovány. Na desetiletém horizontu lze využít rizikovější produkty, které mohou přinést zajímavější výnos.

Plusy: Poradkyně České spořitelny vybrala vhodnou skupinu fondů. Upozornila na rizika spojená s investicí do akciových fondů. Označeny byly i produkty nevhodné pro dlouhodobé investování. Vzhledem k tomu, že klient neměl zkušenosti s investováním, bylo pro seznámení doporučeno kolektivní investování prostřednictvím fondů.

Minusy: Klient nebyl informován o nákladovosti fondu. Poradkyně vycházela pouze z informací uvedených na internetových stránkách společnosti. První schůzka byla vedena jako informativní, tudíž ani nebyl vyplněn investiční dotazník.

ČSOB

Při návštěvě pobočky ČSOB uvedl klient, že uvažuje o dlouhodobé investici a má k dispozici 300 tisíc korun. I přes to, že nebyl dotázán kolik let si představuje pod dlouhodobým horizontem, ani nebyly sděleny další informace vypovídající o profilu investora, směřoval první dotaz poradkyně ke stavebnímu spoření. Po zjištění, že klient tento produkt již vlastní, následovaly dotazy na pojištění a spoření na důchod. Obě odpovědi byly záporné. Následně poradkyně vytiskla informace o dvou zajištěných fondech se 100% ochranou vložené investice (Global Partners ČSOB Fixovaný click 9 a Optimum fund ČSOB Kvalitní akcie 1) a jednom programu se zajištěným výnosem (Maximal Invest ČSOB Premium 7). K těmto produktům bylo přidáno ČSOB životní pojištění Maximal. K uvedeným produktům byly sděleny základní informace obsažené v informačních materiálech. Nápadně velká pozornost byla věnována životnímu pojištění. S investičním horizontem nabízených produktů nebyl klient spokojen a požadoval další produkty vhodné pro investici na sedm až deset let. Poradkyně znejistěla a dodala, že klient nesdělil, že chce investovat na takto dlouhém horizontu. Tudíž byl potvrzen požadavek investice na sedm až deset let. Klient doplnil, že je ochoten podstoupit vyšší riziko a rád by zkusil investovat do akcií. Poradkyně sdělila, že v takovém případě bude nutné vyplnit investiční dotazník. Během jeho vyplňování připravila informační materiály ke třem akciovým (ČSOB Akciový fond, Akciový mix a Akciový fond BRIC) a jednomu komoditnímu fondu (ČSOB Komoditní fond). Po vyhodnocení dotazníku spadal klient do vyváženého profilu investora. Z tohoto důvodu nebyla investice do akciových fondů doporučena. Do rizikovějšího profilu by se mohl klient dostat v případě, pokud by v dotazníku připustil, v bodě zjišťujícím reakci na 10% týdenní pokles hodnoty investice, vyšší riziko (pozn.: vhodná odpověď: klient by využil pokles k dalšímu nákupu; zatržená varianta: klient by vnímal pokles jako krátkodobý, neprodával by a vyčkal, až hodnota opět vzroste). K akciovým fondům byly sděleny jen základní informace obsažené na stránkách ČSOB. Na dotaz, do čeho investuje komoditní fond se poradkyně omluvila, že přesné složení bohužel nezná. Klienta však ujistila, že ve fondu bude určitě zlato. U všech fondů byl prezentován minulý vývoj a klient byl upozorněn na rizika. O vhodném rozložení celé částky do jednotlivých fondů, poplatcích a ostatních nákladech poradkyně nemluvila.

Plusy: Poradkyně upozornila na rizika spojená s investicí do jednotlivých fondů. Při projevení zájmu o rizikovější produkty přistoupila k vyplnění investičního dotazníku a následně nabídla vhodné produkty.

Minusy: Vzhledem k zamýšlenému investičnímu horizontu byly zpočátku doporučovány příliš konzervativní produkty. Nešťastné bylo i zařazení investičního životního pojištění do čistě investičního portfolia. K nabízeným produktům dokázala poradkyně ČSOB jen reprodukovat obecné informace uvedené na stránkách společnosti.

KOMERČNÍ BANKA

Poradkyně po seznámení s požadavky a finanční situací investora navrhla vybírat mezi fondy s výraznějším zastoupením akciové složky. Dopředu upozornila, že investice na akciových trzích nesou vyšší rizika a je třeba počítat s výraznějšími výkyvy hodnoty držených aktiv. Současně bylo popsáno i dění na akciových trzích v posledním roce. Konkrétně byly nabídnuty a porovnány fondy IKS Balancovaný – dynamický a IKS Akciový. U zmíněných fondů byla popsána především rizika spojená s investicí, region v němž portfolio manažer investuje, zastoupení akciové složky a vybraných titulů v portfoliu a minimální výše investice. Na otázku vhodného rozložení zamýšlené investice mezi zmíněné fondy poradkyně otevřeně přiznala, že v rámci zákona může pouze informovat (s ohledem na zjištěný profil investora) o parametrech vhodných produktů. Výběr fondů i rozložení prostředků je na klientech. Prostředky investora by však měly být rozloženy mezi depozita, dluhopisy a akcie. Vzhledem k současné nejistotě na trzích by poradkyně investovala částku postupně, klidně i po dobu celého příštího roku.

Plusy: Investiční poradkyně měla přehled o dění na trzích a vybrala vhodnou kategorii produktů pro dlouhodobé investování.U vybraných fondů poskytla informace nad rámec běžně dostupných zdrojů. Klient byl upozorněna na možná rizika spojená s investicí do vybraných fondů.

Minusy: První schůzka byla vedena jako informativní (pozn.: nebyl vyplněn investiční dotazník). Skutečný investiční profil zákazníka by byl zjištěn až před samotnou investicí. O nákladech spojených s investicí poradkyně nemluvila.

RAIFFEISENBANK

Poradkyně Raiffeisenbank navrhla po vyslechnutí požadavku vypracovat komplexní finanční plán. O investicích je třeba přemýšlet v širších souvislostech a posoudit přínosnost každého produktu ve finančním plánu. Poradkyně se následně dotazovala na finanční cíle, plánované výdaje, výši hotovosti a zadlužení,zdroje a výši příjmů, majetkové poměry, výdaje domácnosti a její složení apod. Po sérii otázek byl klient požádán o vyplnění investičního dotazníku. Na základě dotazníku byly pro klienta nejvhodnější mírně dynamické strategie. Vzhledem k dlouhému investičnímu horizontu a vysokému objemu prostředků držených na běžných a spořicích účtech byla jako vhodná označena kombinace dluhopisových a akciových fondů. Raiffeisen nabízí kromě vlastních fondů i fondy rakouské Raiffeisen Capital Management. Klient získal katalog fondů k domácímu prostudování. Investiční poradkyně vysvětlila a názorně ukázala možné zhodnocení majetku na různě dlouhých horizontech a při různých úrovních zhodnocení. Současně upozornila, že zadávaná výkonnost (4 % až 9 %) může být podle aktuální situace na trzích vyšší, ale i nižší nebo dokonce záporná. Hodnota investice tedy může i klesat. Konkrétní výběr fondů by byl předmětem druhé schůzky. Z tohoto důvodu nebyly zmíněny poplatky a ostatní náklady spojené s investicí, ani parametry vhodných fondů. Uzavření investičního životního pojištění poradkyně nedoporučovala. Jako výhodnější řešení zmínila samostatné rizikové životní pojištění.

Plusy: Poradkyně z Raiffeisenbank sledovala celkovou majetkovou a finanční situaci klienta nejpodrobněji. Vysvětlila obecné vztahy mezi výnosem a rizikem, popsala i vliv času na celkové zhodnocení. Upozornila na rizika spojená s investováním. Poradkyně dokázala označit produkty, které nejsou pro záměr investovat vhodné. Výstupem schůzky je komplexní finanční plán, který si klient odnáší domů.

Minusy: Na první schůzce nezískal klient informace ke konkrétním fondům. Po schůzce s poradkyní neměl klient představu, jak a do kterých produktů rozložit připravenou částku.

VOLKSBANK

Investiční poradce po vyslechnutí požadavku rozdělil produkty do dvou skupin, a to na garantované a negarantované. V rámci garantovaných produktů nastínil možnost investice do státních dluhopisů a hypotečních zástavních listů (podrobně hovořil o riziku, vztahu mezi úrokovou sazbou v ekonomice a úročení dluhových cenných papírů, rozdíly mezi HZL a státními dluhopisy, nákladech). Dále popsal garantované investiční certifikáty. Vzhledem k tomu, že klient je začínajícím investorem a nemá zkušenosti s investováním, doporučuje vybírat mezi garantovanými produkty. Při ochotě jít více do rizika lze doplnit část portfolia o negarantované produkty. Poradce se zaměřil na české akcie (ČEZ – růstový titul a O2 – dividendový titul). S přibývajícími zkušenostmi lze do portfolia zařazovat další tituly. Klient chtěl rozložit prostředky do více titulů, poradce mu tedy představil akcie Erste Bank a Komerční banky. Upřednostněny by měly být tituly obchodované v koruně, kde klient nepodstupuje měnové riziko.

Plusy: Poradce dokázal ukázat i jinou cestu vedoucí ke zhodnocení majetku než nabízípodílové fondy. Řečeny byly všechny důležité informace k nabízeným produktům. Investiční poradce dokázal zdůvodnit, proč zvolit právě navržené nástroje.

Minusy: Hlavní nevýhodou navrženého portfolia je nízká diverzifikace. Výsledná volatilita celého portfolia bude dána navážením jednotlivých složek. U začínajícího investora hrozí nebezpečí nadvážení dynamické složky.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 25/2009.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 25/2009:

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená