FinExpert.e15.cz

MASTERCARD: Průzkum vyspělosti krajů

Měsíc před krajskými volbami zveřejnila společnost MasterCard výsledky nezávislé socioekonomické analýzy 14 krajů ČR a jejich vlivu na tuzemskou ekonomiku.

Česká republika již zná výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje, který je národní modifikací každoročního globálního žebříčku ekonomicky nejvýznamnějších světových měst MasterCard Worldwide Centers of Commerce. V rámci českého projektu, který byl realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, bylo hodnoceno 14 krajů ČR a 24 nejvýznamnějších českých měst.

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Sdružením CZECH TOP 100 a developerskou společností ECM, zveřejnila výsledky odborného projektu MasterCard česká centra rozvoje. Veřejnost má tak nyní k dispozici porovnání všech krajů a vybraných měst České republiky v oblasti socioekonomické úrovně. Komplexní metodika projektu hodnotila české kraje a města podle více než 40 ukazatelů. Bližší informace o metodice jsou uvedeny níže.

„Ke zrodu projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide Centres of Commerce, která zkoumá strategické postavení jednotlivých metropolí ve světové ekonomice. Tento globální projekt, který každým rokem vzbuzuje pozornost jak hodnocených měst, tak také investorů, veřejnosti a médií, nás přivedl k myšlence připravit obdobný projekt zaměřený na kraje a města českého státu,“ uvedl Ing. Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. „Věřím, že závěry studieMasterCard česká centra rozvoje, představují nový nezávislý informační zdroj, který přinese laické i odborné veřejnosti zajímavé informace a souvislosti týkající se České republiky,“ dodává Ján Čarný.

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje – analýza KRAJŮ

První místo mezi kraji obsadilo hlavní město Praha s 91,08 indexními body, druhý je Středočeský kraj (61,91 bodů) a na třetím místě se v těsném závěsu umístil Plzeňský kraj (61,58 bodů). Žebříček uzavírají kraje Moravskoslezský (54,34 bodů), Karlovarský (51,78 bodů) a Ústecký (51,06 bodů). Bodové ohodnocení i výsledné pořadí krajů ukazuje Tabulka I.

„Praha je podle výsledků projektu MasterCard česká centra rozvoje krajem a městem s nejvyšší socioekonomickou úrovní v ČR. Jedním z hodnocených indikátorů, ve kterém Praha dosáhla výborných výsledků, je indikátor atraktivity města pro zahraniční turisty. Tento závěr je velmi pozitivní tím spíše, že s rostoucí silou české koruny se Praha stává pro cizince poměrně drahou destinací. Připravujeme proto nejrůznější projekty, které mají zahraničním turistům pobyt v Praze zpříjemnit,” řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Nejzajímavější závěry studie - tři vítězné kraje

Výjimečné postavení Prahy (1. místo) mezi českými kraji a městy potvrzuje většina ukazatelů. Praha dosáhla prvního místa u více než poloviny hodnocených indikátorů a navíc má pozitivní socioekonomický vliv i na celý Středočeský kraj.Praha má v ekonomice České republiky specifické postavení, protože vytváří téměř čtvrtinu celostátního HDP.Úroveň HDP Prahys hodnotou 662 815 Kč na jednoho obyvatele je více než dvojnásobná oproti celorepublikovému průměru a dosahuje 167 % průměru evropské sedmadvacítky.

V porovnání jednotlivých ukazatelů si Středočeský kraj (2. místo)stojí výborně: těží zejména z blízkosti ekonomicky silné Prahy. Středočeský krajje migračně nejatraktivnějším krajem České republiky. Mezi roky 2000 a 2007 byl zaznamenán až 5 % nárůst počtu obyvatel, což je nejvyšší hodnota mezi českými kraji. Tento trend se také odráží v počtu dokončených bytů na tisíc obyvatel, který poukazuje za rok 2006 na 5,11 bytů na tisíc obyvatel, což je opět nejvyšší hodnota mezi kraji.

Na dotažení Středočeského kraje stačí Plzeňskému kraji(3. místo) se ziskem61,58 bodů pouhých 0,33 bodu. Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními českými kraji druhé nejvyšší úrovně HDP na obyvatele.Zatímco hodnota 294 501 Kč HDP na jednoho obyvatele přisuzuje Plzeňskému kraji druhé místo hned za Prahou, tak ve vývoji HDP ve stálých cenách Plzeňský kraj Prahu dokonce předstihl.

"Strategie regionálního rozvoje ČR vytváří východiska pro řešení regionálních problémů České republiky. Ministerstvo bude věnovat v budoucnosti více pozornosti rozvoji venkova a rozvoji malých obcí. Realizací regionálního výzkumu jsou vytvářeny předpoklady k eliminaci výrazných regionálních rozdílů. České regiony musí vedle státní intervence a financování ze zdrojů EU zaměřit svoji pozornost na využívání vlastních endogenních zdrojů," uvedl RNDr. Josef Postránecký, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje – analýza MĚST

V rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje bylo kromě krajů hodnoceno také 24 nejvýznamnějších českých měst. Bodové ohodnocení i výsledné pořadí měst ukazuje Tabulka II.

Nejzajímavější závěry studie - tři vítězná města

Praha (1. místo) s hodnotou 86,1 indexního bodu vévodí i žebříčku socioekonomicky nejvyspělejších měst ČR. Mezi městy zaujímá první místo například v množství podnikatelských subjektů registrovaných ve městě. Ke konci roku 2006 byl počet podnikatelských subjektů registrovaných v Praze roven 437 882.

Ve sledovaných ukazatelích potvrzuje Brno (2. místo) pověst druhého nejvýznamnějšího socioekonomického centra v zemi. Velký potenciál pro něj představuje diverzifikovaná ekonomika s výrazným zastoupením zahraničních investorů. Jisté mezery jsou v profilaci a propagaci města – aktivnější přístup by mohl posílit mezinárodní povědomí a znalost města.Jedním z dlouhodobých cílů města je vylepšení jeho image cílenou a efektivní propagací.

Ostrava (3. místo) dříve nazývaná „černé srdce“ republiky, dnes patří mezi nejvýznamnější centra České republiky. Podle počtu podnikatelských subjektů se řadí dokonce na druhou příčku hned za Prahu.

„Ostrava je centrem, které je zařazeno do podpory v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Navíc Ostrava leží v území se soustředěnou podporou státu. Město tedy může pro realizaci svých rozvojových aktivit čerpat prostředky jak z národních zdrojů, tak ze strukturálních fondů EU,“ uvedl prof. Ing. Richard Hindls CSs., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Pod dozorem pana Hindlse zpracoval metodický tým VŠE výsledky projektu MasterCard česká centra rozvoje.

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje – analýza čr

Z analýzy krajů a měst vyplynuly silné a slabé stránky rozvoje České republiky jako celku.

Silné stránky rozvoje ČR:

 • kvalifikovaná, adaptabilní a relativně levná pracovní síla;
 • vybudování množství výrobních kapacit na základě přímých zahraničních investic a úspěšný rozvoj malého a středního podnikání;
 • dostatečně hustá regionální síť silnic a železnic a dobrá úroveň telekomunikační sítě;
 • vyhovující síť zařízení pro kulturní a osvětové aktivity;
 • trvalé investice do ochrany životního prostředí;
 • přírodní a kulturně historický potenciál pro cestovní ruch.

 

Slabé stránky rozvoje ČR:

 • obtížné podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů a rozvoj stávajících malých a středních podniků;
 • nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory;
 • nedostatečná dopravní obslužnost okrajových částí regionů;
 • růst rizikových skupin obyvatelstva, nejen ve městech, ale i na venkově;
 • zaostávající vybavenost pro likvidaci tuhých i splaškových odpadů;
 • nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky;
 • dlouhodobě narůstající nedostatek pracovních příležitostí na venkově;
 • nedostatečná úroveň materiální základny cestovního ruchu a jeho nízké využívání pro ekonomický a sociální rozvoj obcí a regionů.

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na tak zajímavém projektu, jakým projekt MasterCard česká centra rozvoje bezesporu je. Jako přední společnost podnikající v oblasti nemovitostí jak na zahraničních trzích, tak především v České republice potřebujeme aktuální informace o situaci v lokalitě, v níž chceme investovat. Nezávislé detailní hodnocení investiční atraktivity měst a krajů, jež tento projekt přináší, je pro nás velice cenným zdrojem informací a pomáhá nám porovnat potenciál daných lokalit a jejich výhody. Věříme, že projekt přinese zajímavé informace všem zúčastněným stranám,“ uvedla Ing. Jana Žejdlíková, Executive Vice-President Business Unit Česká republika společnosti ECM.

Metodika projektu MasterCard česká centra rozvoje

Projekt MasterCard česká centra rozvoje navazuje na úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide Centres of Commerce a analyzuje česká města a kraje podle komplexní metodiky připravené expertním týmem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cílem bylo, aby koncept a metodika vycházely z globální studie, avšak byly přizpůsobeny podmínkám na českém trhu. Projekt byl realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR aanalyzuje 14 krajů a 24 nejvýznamnějších měst v ČR.

Jednotlivé kraje a města byla vzájemně srovnávána podle následujících 6 specifických kategorií složených z více než 40 indikátorů: zhodnocení intervencí veřejného sektoru, ekonomická stabilita, investiční atraktivita, finanční toky, business centra, technologická vyspělost a kvalita života. Ukazatele jsou zaměřeny tak, aby měly vypovídací hodnotu v dlouhodobém horizontu.

Více informací na www.centrarozvoje.cz

Klepněte pro větší obrázek

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená