FinExpert.e15.cz

Manželství a majetek: co vám patří během něho a po něm?

Ačkoliv majetek většinou nebývá hlavním důvodem pro uzavření manželství, častokrát se v jeho průběhu stává příčinou mnoha sporů a někdy je i důvodem rozchodu manželů. Jak řeší majetkové vztahy mezi manžely v manželství i po jeho zániku české právo?
Manželství a majetek: co vám patří během něho a po něm?

"A do smrti nás již nic a nikdo nerozdělí..." Pokud se ale chcete "pojistit" proti nepředvídaným tahanicím o majetek v případě rozvodu, lze majetkové vztahy jasně definovat tvz. předmanželskou smlouvou. Důvěře to sice ve vztahu moc nepřidá, ale majetek je tak ochráněn.

Manželé, kteří nemají uzavřenou předmanželskou smlouvu, se v případě rozvodu musí dohodnout na vypořádání majetku a závazků. Pokud se tak ale nestane, dostane se rozhodování do rukou soudů a společné jmění manželů se rozdělí tak, jak předepisuje zákon.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) upravuje

  • vlastnické vztahy manželů k věcem získaným jedním z nich nebo oběma společně za trvání manželství
  • veškerá majetková práva (zejména pohledávky a jiné penězi ocenitelné hodnoty)
  • závazky, které vzniknou jednomu z manželů nebo oběma společně za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů nebo takové, které svým rozsahem překračují míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého.

Jako soubor právních vztahů vzniká SJM okamžikem uzavření manželství. Do SJM ale nepatří

  • věci nabyté jedním z manželů dědictvím nebo darem
  • věci, které slouží osobní potřebě pouze jednoho z manželů
  • majetek nabytý transformací majetku náležejícího do výlučného majetku jednoho z manželů (např. za peníze uspořené před uzavřením manželství si jeden z manželů koupí televizi)
  • majetek vrácený v restituci jednomu z manželů.


Rozsah je možné smluvně rozšířit nebo zúžit

V případě rozšíření mohou manželé do SJM zahrnout i některé z výše uvedených kategorií věcí, které ze zákona do SJM nepatří. Zúžením je možné vyloučit ze SJM veškerý majetek s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti, přičemž manželé mohou vyloučit jak individuální věci (např. konkrétní obraz koupený manžely nebo jedním z nich v průběhu manželství), tak věci druhově vymezené (např. veškeré nemovitosti nabyté v průběhu manželství). Jak smlouva o zúžení, tak o rozšíření SJM musí být uzavřena formou notářského zápisu. Aby byla účinná vůči třetí osobě, je nutné, aby o ní tato osoba věděla. K běžné správě majetku náležejícího do SJM je oprávněn každý z manželů samostatně, v ostatních věcech (př. prodej, pronájem) je třeba souhlasu obou manželů.

Na vypořádání máte tři roky

SJM zaniká ke dni zániku manželství (manželství zaniká rozvodem, smrtí jednoho z manželů, prohlášením manželství za neplatné). Po zániku SJM musí být provedeno jeho vypořádání. V případě rozvodu má přednost dobrovolná dohoda manželů o vypořádání SJM. Nejsou-li manželé schopni se dohodnout, rozhodne o vypořádání na návrh jednoho z nich soud. SJM musí být vypořádáno do tří let po svém zániku, nedojde-li do této doby k uzavření dohody o vypořádání ani o něm nerozhodne soud, platí, že došlo k vypořádání tak, že každému z manželů patří ty movité věci, které užívá pro svou potřebu jako jejich vlastník. Ostatní movité a nemovité věci a jiná majetková práva a závazky jsou v podílovém spoluvlastnictví manželů, přičemž podíly obou manželů jsou stejné. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, provede vypořádání soud.

I během manželství může SJM zaniknout

SJM může ovšem zaniknout i za trvání manželství. Důvodem může být rozsudek trestního soudu, v němž bude jednomu z manželů uložen trest propadnutí majetku nebo části majetku, v tom případě zaniká SJM ke dni nabytí právní moci tohoto rozsudku. Za trvání manželství zaniká SJM rovněž prohlášením konkursu na jednoho z manželů.

Počítá se i s dětmi

Vypořádání má být provedeno zejména s přihlédnutím k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a udržení SJM. Péče jednoho z manželů o domácnost a děti je v tomto případě postavena naroveň výdělečné činnosti druhého manžela. Byl-li z prostředků náležejících do SJM zhodnocen majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, přihlédne se k této skutečnosti při vypořádání SJM.

Majetek před manželstvím je váš

Z výše uvedeného vyplývá, že majetek nabytý oběma manžely společně ještě před uzavřením manželství nebo za trvání manželství, pokud byl rozsah SJM zúžen, nepatří do SJM. Manželé se v těchto případech stávávají podílovými spoluvlastníky věci a v případě zániku SJM a následného vypořádání zůstávají podílovými spoluvlastníky a vypořádání se na takovou věc nevztahuje.

Příklad: Pokud si muž a žena před uzavřením manželství společně koupí auto, tzn. každý na jeho koupi přispěje polovinou potřebné částky, stanou se jeho podílovými spoluvlastníky, přičemž spoluvlastnický podíl každého z nich je roven jedné polovině. Po uzavření manželství se auto nestává součástí jejich SJM, protože bylo nabyto před vznikem manželství. Manželé zůstávají jeho spoluvlastníky. Dojde-li k zániku SJM, manželé budou i nadále podílovými spoluvlastníky a toto auto se nestane předmětem vypořádání.

Darování

Věci, které jeden z manželů v průběhu manželství nabude darem, jsou výlučným vlastnictvím tohoto manžela. Tedy ani dary od druhého manžela, pořízené z prostředků v jeho výlučném vlastnictví, se nestávají součástí SJM a jsou zcela ve vlastnictví obdarovaného manžela. Pokud by po rozvodu chtěl manžel – dárce získat darované věci zpět (zejména půjde o hodnotnější dary ať už co do hodnoty reálné, nebo vnitřní hodnoty pro dárce – např. rodinné památky) a obdarovaný manžel je nechtěl dobrovolně vrátit, jedinou možností je řešit takový spor soudní cestou, kdy bude potřeba u soudu prokázat, že obdarovaný se k dárci chová způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy.

Výživné

Podle § 91 zákona o rodině mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost. To znamená, že jsou povinni si navzájem přispívat takovou měrou, aby jejich životní úroveň byla přibližně stejná. Tato vyživovací povinnost trvá po celé manželství a to i v případě, kdy manželé nevedou společnou domácnost, tedy kdy spolu nežijí. Nebude-li ještě za trvání manželství některý z manželů dobrovolně plnit svou vyživovací povinnost, může mu tuto povinnost stanovit soud.

Rozvodem se výživného zbavit nedá

Ani rozvodem však vzájemná vyživovací povinnost zcela nezaniká. Manžel, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a jemuž byla rozvodem způsobena závažná újma, a stejně tak manžel, který není schopen se sám živit (např. ze zdravotních důvodů), může podat návrh soudu, aby byla druhému z manželů stanovena vyživovací povinnost. Soud určí výši vyživovací povinnosti podle schopností, možností a majetkových poměrů povinného manžela. Výživné náleží oprávněnému manželovi až do uzavření nového manželství nebo do smrti manžela, který je povinen vyplácet výživné.

Pokud se manželé nedomluví, budou problémy

Největším problémem v případě sporu je  dokazování v soudním řízení. Většinou nejsou-li rozvádějící se manželé schopni vzájemné dohody, dojde před soudem k situaci, kdy stojí tvrzení jednoho proti tvrzení druhého a zpravidla neexistují svědci, kteří by mohli soudu podat nezaujaté a nezprostředkované informace. Při řešení rodinných záležitostí jsou soudy v nezáviděníhodné pozici, protože nikdy není možné zcela objektivně posoudit, na čí straně je pravda. Manželství nemá žádnou černou skříňku, která by byla schopna zaznamenávat mezilidské vztahy a podat svědectví o tom, kde došlo k chybě a kdo ji zavinil. 

Kromě vyživovací povinnosti mezi manžely samozřejmě zákon o rodině stanoví také vyživovací povinnost rodičů vůči dětem. Ta trvá až do doby, kdy jsou děti schopny se samy živit. Děti mají právo se podílet na životní úrovni svých rodičů. Po rozvodu, nebo i za trvání manželství v případě, že manželé nevedou společnou domácnost, mohou upravit vyživovací povinnost k nezletilým dětem dohodou. Nedohodnou-li se, upraví vyživovací povinnost soud. 

Daně

Rozvod a rozdělení společné domácnosti má dopad na příjmy toho z manželů, který uplatňoval daňové zvýhodnění na vyživované děti, případně nezdanitelnou část základu daně (od letošního roku slevu na dani) na vyživovaného manžela. Daňové zvýhodnění může uplatnit poplatník daně z příjmů fyzických osob na vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. To znamená, že rodič, který nemá děti ve své péči, nemůže nadále daňové zvýhodnění uplatňovat ani v případě, kdy druhý z rodičů nemá příjmy, z nichž by mohl daňové zvýhodnění uplatnit. Tím se zvýší jeho daňová povinnost, a sníží se tak čistý příjem.

Další článek


 

Související články


celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Milá Lucka, jediná cesta je pro Tebe asi taková, že...
kuba
15. 10. 2013, 21:08
to že se nechal vyhodit je docela jeho problem a to ...
kuba
15. 10. 2013, 21:00
Dobrý den. Chtěla bych prosím poradit.Moji rodiče...
Lucie
30. 6. 2013, 14:45
Moje 1. žena neměla v roce 1990 nic a v roce 1992 si...
Karel
19. 10. 2012, 18:53
Re: chudáci rozvedení otcové, náš právní řád je ks
Lucitko
31. 12. 2009, 12:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená