FinExpert.e15.cz

Korupční klima v České republice posiluje

Stále více lidí se domnívá, že úplatky jsou běžnou součástí našeho života

 

V současné době se více než třetina populace ČR domnívá, „že úplatky jsou zcela běžnou součástí našeho života, ale není to tak hrozné, jak se říká“. Za zcela samozřejmé je považuje dokonce více než čtvrtina občanů. Tyto výsledky vycházejí z pravidelného průzkumu veřejného mínění, který letos v únoru realizovala společnost GfK Praha. Dotazování probíhalo na plně reprezentativním vzorku 1 000 osob náhodně vybraných z celé České republiky ve věku 15 – 79 let. Tento výzkum je v pořadí již pátým šetřením, které na toto téma GfK realizovalo.

 

Z aktuálních výsledků je zřejmé, že stále více lidí považuje korupci za nepostradatelnou součást života v dnešní společnosti. Ve srovnání s minulým rokem se sice mírně snížilo procento lidí, kteří považují úplatky za „zcela samozřejmé“ (o 4 procentní body), ale naproti tomu se výrazně zvýšilo procento dotázaných, pro něž jsou úplatky běžnou záležitostí. O tom, že úplatky jsou zcela zbytečné a vše lze získat legální cestou, je letos přesvědčeno pouze 11 % dotázaných. Toto procento během sledovaných pěti let (1998, 1999, 2001, 2002 a 2003) neustále klesá. Optimističtější zprávou je, že stále méně respondentů se domnívá, že úplatky nejsou nutné a při troše trpělivosti lze vyžít i bez nich. S tímto názorem se v současnosti ztotožňuje 27 % populace, v letech 1998, 1999 tuto myšlenku zastávala třetina dotázaných.

 

 Korupční klima je tedy v České republice značně rozšířené, což potvrzují i výsledky vypovídající o osobní zkušenosti s poskytováním úplatků. Počet lidí, kteří se přiznali, že již někdy dali úplatek, letos dosahuje prakticky stejné úrovně jako v minulém roce        (36 %). Vzhledem k tomu, že od roku 1999 lidí poskytujících úplatky stále jen přibývalo, je však tento výsledek vcelku pozitivní. Přestože procento lidí, kteří dávají úplatky je dost vysoké, je v ČR stále ještě větší počet těch, kteří se od korupčního jednání distancují a s úplatky nechtějí mít nic společného. Takový postoj zastává v tomto roce 58 % populace (v roce 2001 to ale bylo 65 %).

 

Mezi náchylnější skupiny obyvatelstva ke korupčnímu chování patří zejména dotázaní s vyšším stupněm dosaženého vzdělání (středoškoláci s maturitou a vysokoškoláci), lidé s vyššími příjmy, osoby ve věku 35 – 59 let, zaměstnanci, soukromí podnikatelé a osoby se svobodným povoláním. Ke korupčnímu chování více inklinují obyvatelé Prahy, naopak podle výpovědí respondentů, mají nejmenší osobní zkušenost s úplatky obyvatelé Moravy a západních Čech.

Zprostředkovanou zkušenost s korupcí mají necelé dvě pětiny obyvatel (38 %).

 

Necelá pětina respondentů se přiznala, že v posledních dvanácti měsících dala někomu úplatek (16 %), z toho 9 % dotázaných dalo úplatek pouze jednou a 7 % vícekrát. Korupčně se během posledních 12 měsíců chovali častěji muži než ženy, respondenti ve věku 45 – 59 let, s vyšším vzděláním, zejména pak středoškoláci s maturitou.

 

Co je a co není úplatek

 

Zajímavá je otázka, jak vůbec lidé úplatky vnímají. Co si pod tímto pojmem představují, co lze podle nich klasifikovat jako úplatek a co nikoliv. Trestní zákoník pojem úplatku přesně nevymezuje v praxi se jím rozumí jakákoliv neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění. Z výsledků vyplývá, že lidé posuzují úplatek zejména podle jeho hodnoty a dále pak podle charakteru konkrétní korupční situace. Dá se říci, že v některých situacích jsme zvyklí platit něco navíc a ani to za úplatek nepovažujeme. Představme si například situaci, kdy stálý host restaurace nechává pravidelně obsluze značné spropitné nebo když na konci školního roku přinese žák své učitelce velmi drahou kytici květů, či když u kadeřníka kromě ceny za odvedenou práci zaplatíme ještě něco navíc. Tyto „běžné“ případy jsou posuzovány velmi shovívavě a jak vyplývá z výsledků průzkumu, naprostá většina lidí je za úplatky ani nepovažuje, spíše se přiklání k názoru, že se o úplatky nejedná. Nepříliš jednoznačný názor panuje na situaci, kdy pacient při odchodu z ordinace dá svému obvodnímu lékaři láhev drahého alkoholu. Tento případ posuzuje jako úplatek více než třetina populace (37 %), naproti tomu podle názoru více než dvou pětin dotázaných se o úplatek nejedná (41 %).

 

Zcela opačný názor zastávají lidé v případech, kdy mají pocit, že se jedná o zneužití určitých veřejných pravomocí či, že by to mohlo být do určité míry společensky nebezpečné. Za korupční chování pokládá většina obyvatel například situaci, kdy majitel firmy, která usiluje o státní dotaci, nabídne úředníkovi, že převede část, případně celou dotaci na účet politické strany, jíž je úředník členem nebo když majitel obchodu nabídne značnou slevu svého zboží starostovi obce, který na oplátku prosadí pro obchod nižší nájem. Mezi další případy, které převážná část obyvatel klasifikuje jako korupční jednání, patří například situace, kdy představitel velké firmy, která byla zprivatizována, poskytne politické straně, která se podílí na vládě, finanční dar nebo pokud nadřízený nabídne své pracovnici zvýšení platu, když se nebude bránit jeho sexuálním návrhům nebo, když firma, která usiluje o úřední povolení, dá na jeden rok zodpovědnému úředníkovi do užívání její mobilní telefon.  Vnímání toho, co je a co není úplatek, závisí do jisté míry na morálních hodnotách každého z nás.

Jak je patrné z grafu v průběhu sledovaných let jsou lidé ke korupčnímu chování stále více necitelní a domnívají se, že  korupční praktiky patří k našemu životu.

 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená