FinExpert.e15.cz

Kontrola a pokuty od živnostenského úřadu

Živnostenské podnikání je od července loňského roku jednodušší, došlo však i ke změnám při udělování pokut.
Kontrola a pokuty od živnostenského úřadu

Získání živnostenského listu je snazší

Účelem novelizace živnostenského zákona byla snaha o zjednodušení administrativy a usnadnění podnikání začínajícím živnostníkům. Od července loňského roku jsou živnostenské listy nahrazeny jediným výpisem z živnostenského rejstříku (prvotní správní poplatek činí 1 000 Kč, následné již 500 Kč). Podnikatel si sám může vybrat, na kterém živnostenském úřadě chce své náležitosti vyřizovat. U řemeslných živností není potřeba mít  praxi, pokud je splněna podmínka vzdělání, a je zavedena pouze jediná volná živnost pro všechny volné živnosti. Důležité také je, že u zrušení živnosti nemusí podnikatel doložit souhlas FÚ a přerušení živnosti není časově vázáno – stačí oznámit živnostenskému úřadu datum.

Kontrolu provádí živnostenský úřad

Namátkovou kontrolu, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené živnostenským zákonem a další předpisy, které se vztahují k příslušné živnosti, provádí obecní živnostenské úřady. Stanovení kontroly je plně v kompetenci živnostenského úřadu. Při kontrole může kontrolní orgán požadovat od živnostníka doklady o splnění všech jeho zákonných povinností.  Při kontrole mohou pracovníkům živnostenského úřadu pomáhat zástupci dalších orgánů (např. ČOI, hygiena…). Tito pracovníci ovšem již nemají postavení kontrolních pracovníků. Pro živnostníka je důležité, že může v průběhu kontroly přizvat třetí osobu, nevyužití této zákonné možnosti nebrání ovšem vykonání kontroly.
 
Po provedení kontroly může živnostenský úřad uložit živnostníkovi sankci, pozastavit mu činnost nebo dokonce zrušit živnostenské oprávnění. Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli povinnost odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dní ode dne doručení písemnosti. Odvolání nemá však odkladné účinky.
 

Přestupek

Přestupku se může dopustit pouze nepodnikající fyzická osoba. V blokovém řízení lze udělit pokutu za přestupek až do výše 5 000 Kč, současně lze však udělit pokutu až do výše jednoho miliónu korun. Na rozdíl od správních deliktů není však udělení pokuty automatické, záleží na příslušném živnostenském úřadu. Nejzávažnějšími případy pro udělení přestupku jsou:
 • fyzická osoba provozuje činnost volnou a nemá pro ni živnostenské oprávnění, za toto nedodržení zákona lze udělit pokutu až do výše 500 000 Kč
 • fyzická osoba provozuje činnost řemeslnou nebo vázanou a nemá pro ni živnostenské oprávnění, za toto nedodržení zákona lze udělit pokutu až do výše 750 000 Kč
 • fyzická osoba provozuje živnost koncesovanou, aniž by měla pro tuto činnost živnostenské oprávnění, za toto nedodržení zákona lze udělit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

Správní delikt

Za správní delikt se pokuta ukládá, na rozdíl od přestupku, vždy. Existují čtyři kategorie finančního postihu:
 • do 20 000 Kč
 • do 50 000 Kč
 • do 100 000 Kč
 • do 100 000 Kč
Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, za který náleží nejvyšší možná pokuta  1 000 000 Kč tím, že:
 • v rozporu s § 17 odst. 10 (Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy) nezajistí, aby prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů neumožňovaly získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem
 • v rozporu s § 31 odst. 4 (podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází) neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu
 • v rozporu s § 31 odst. 7 (identifikační údaje podle odstavců 4, 5 a 6  je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy) neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31 odst. 4, 5 a 6
 • v rozporu s § 31 odst. 8 (jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup) koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup
 • nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby podle § 31 odst. 15  (podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak)
 • v rozporu s § 31 odst. 17 (podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů) zaměstnává zaměstnance, kteří nemají doklad o splnění způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními právními předpisy nebo doklad o znalosti bezpečnostních předpisů nebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví
 
Pramen: zákon č. 455/1991 „Živnostenský zákon“ v platném znění
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Na živno uřadě jsou samí bc .dalkový .Přemnožené.V k...
miro
28. 6. 2017, 21:57

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená