FinExpert.e15.cz

Končíte v zaměstnání?

Pracovní poměr může ukončit zaměstnavatel, ale i zaměstnanec, a to několika způsoby. Nutno je dodržovat zákonné podmínky.
Končíte v zaměstnání?

V případě nedodržení podmínek může zaměstnavatel vůči zaměstnanci požadovat nemalé sankce.

Způsoby ukončení pracovního poměru

Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit následujícími způsoby, které vychází z aktuálního znění zákoníku práce (ZP):

  • zrušení ve zkušební době
  • dohodou
  • výpovědí
  • okamžitým zrušením
  • uplynutím sjednané doby.

Mezi další způsoby, kterými by byl pracovní poměr ukončen, patří např. smrt zaměstnance (či zaměstnavatele, pokud se jedná o fyzickou osobu) nebo u cizinců odnětím povolení k pobytu, vyhoštěním či uplynutím doby platnosti povolení k zaměstnání tohoto cizince na území ČR.

My se zaměříme na výše uvedených pět způsobů, které bývají nejčastější. Tyto způsoby se týkají typicky pracovního poměru, který je uzavírán především na základě pracovní smlouvy, a nikoliv dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

1) Zrušení ve zkušební době

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době, která je dle ZP maximálně tříměsíční, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být dle § 66 ZP doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

2) Dohoda zaměstnance a zaměstnavatele

Dohoda zaměstnavatele a zaměstnance je pravděpodobně tím nejsnadnějším způsobem ukončení pracovního poměru, ovšem i v tomto případě je nutno dodržovat zákonné podmínky, které vychází z § 49 ZP. Ten říká, že dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem v této dohodě, která musí mít písemnou formu, jinak je neplatná, a dále jedno její vyhotovení musí obdržet zaměstnanec.

3) Výpověď zaměstnance

Výpovědí může dle § 50 ZP rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

Zatímco zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 ZP, zaměstnanec tak může učinit z jakéhokoliv důvodu či důvod uvést ani nemusí.

Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem a odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.
Důležité je, že v případě výpovědi dané zaměstnancem začíná vždy výpovědní doba prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

4) Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnanec může pracovní poměr dle § 56 ZP okamžitě zrušit pouze tehdy, pokud:

a) podle lékařského posudku nebo rozhodnutí správního úřadu nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem mu přísluší dle § 67 ZP 3měsíční odstupné ve výši průměrného výdělku.

5) Uplynutím sjednané doby pracovního poměru

Pracovní poměr na dobu určitou může v jeho průběhu skončit také ostatními předchozími způsoby. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Jak již bylo zmíněno, i když pracovní poměr ukončuje zaměstnanec, musí dodržet zákonná ustanovení, která obsahuje především zákoník práce. V opačném případě se může jednat o neplatné ukončení pracovního poměru, na které pamatuje § 70 ZP a chrání tak v tomto případě i zaměstnavatele.

Pokud podá zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zruší neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále.

Pokud této výzvě zaměstnanec nevyhoví, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla a to ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Pokud rozváže zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se obě strany nedohodnou jinak, že:

a) byla-li dána neplatná výpověď, tak pracovní poměr skončil dohodou, a to uplynutím výpovědní doby,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, tak pracovní poměr skončil dohodou dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.

V těchto případech však nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody. Zaměstnavatel taktéž nemůže uplatňovat právo na náhradu škody pro neplatnost dohody.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit. Uvádí se v § 72 ZP.


Když etika zaměstnance jde stranou

V reálné praxi někdy dochází k situacím, kdy se zaměstnanec nechová při ukončování pracovního poměru zrovna eticky. Podívejme se na tyto situace a popišme si, jaké negativní důsledky může toto neetické chování pro zaměstnance mít.

1)Zaměstnanec podepíše pracovní smlouvu, ale do zaměstnání nenastoupí

Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit, říká § 36 ZP. Na takovou smlouvu se poté hledí jako na smlouvu, která nikdy nebyla uzavřena. Takový zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele také ztratí jakoukoliv důvěryhodnost.

2)Zaměstnanec přestane ve zkušební době náhle chodit do práce

Jak již bylo uvedeno, dle § 66 ZP lze pracovní poměr ve zkušební době z obou stran zrušit bez udání důvodu. Postup oznámení tohoto zrušení je v daném ustanovení určen jako pouhé doporučení a tak lze spoléhat pouze na etiku obou stran, že ani jedna z nich nebude z chování té druhé strany nemile překvapena a zaskočena. Platí ovšem, že oznámení o tomto zrušení musí vždy jedna strana straně druhé doručit písemně. To, že ZP říká zpravidla tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit, to již ani pro jednu ze stran závazné není.

Do doby doručení tohoto písemného oznámení zaměstnancem zaměstnavateli by pracovní poměr ukončen nebyl, pakliže by jej z logických důvodů neukončil zaměstnavatel. Mohl by v tomto případě aplikovat i § 55 ZP, to znamená okamžité zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, ale pravděpodobně by dal přednost jednoduššímu zrušení pracovního poměru ve zkušební době bez udání důvodu.

3)Zaměstnavatel nepřistoupil na dohodu, zaměstnanec dal tedy výpověď a ve výpověďní lhůtě odmítá pracovat

V této situaci jsou dvě varianty, jak se takový zaměstnanec může chovat. První variantou je, že naprosto neplní své úkoly a v práci si hodlá výpovědní dobu pouze „odsedět“. Zaměstnavatel může v tomto případě snížit nebo odejmout takovému zaměstnanci nenárokové složky mzdy (prémie, osobní ohodnocení apod.), či dokonce s ním rozvázat pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně dle § 55 ZP a toto zaznamenat do zápočtového listu, který předkládá u nového zaměstnavatele. V konečném důsledku však toto může být jak pro zaměstnance, tak pro jeho nového zaměstnavatele to, čeho chtěli oba dosáhnout, když předchozí zaměstnavatel nechtěl přistoupit na dohodu a zaměstnance v tomto zaměstnání „držel“ ve výpovědní lhůtě.

Druhou variantou je, že zaměstnanec ve výpovědní lhůtě dokonce přestane do zaměstnání docházet. V tomto případě bývají tři dny takovéto absence obecně považovány za důvod umožňující aplikovat § 55 ZP, to znamená okamžité rozvázání pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně.

V uvedených variantách ovšem dále platí, že jestliže zaměstnavateli v důsledku takového neetického chování zaměstnance vznikla nějaká škoda, může ji obecně započíst vůči mzdě, kterou tomuto zaměstnanci ještě dluží. Pakliže se jedná o vyšší škodu, může tato být, a v případě úmyslného jednání zaměstnance i ušlý zisk zaměstnavatele, po zaměstnanci uplatňován např. soudní cestou.

Jako příklad lze uvést ignorování docházení do zaměstnání účetní před datem pro podání daňového přiznání, kdy by si zaměstnavatel musel velmi rychle najmout např. externí subjekt či v případě pozdního podání tohoto přiznání by po něm ze strany správce daně byly uplatňovány sankce.


 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

odstupne pri vypovedi zamestnancem?
peppe
21. 12. 2008, 01:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená