FinExpert.e15.cz

KOMERĆNÍ BANKA: Výsledky za rok 2005

Komerční banka oznámila výrazné zvýšení provozního zisku za rok 2005

Komerční banka dnes zveřejnila auditované nekonsolidované výsledky za rok 2005 podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Celkové výnosy, které rostly díky dobrým obchodním výsledkům jak v retailovém, tak podnikovém bankovnictví, spolu s úspěšným řízením nákladů, vedly k meziročnímu růstu provozního zisku o téměř 8 %. Čistý zisk banky dosáhl hodnoty 9,148 miliardy Kč. Vzhledem k výrazně nižším jednorázovým příjmům realizovaným v roce 2005 došlo v porovnání s rokem předchozím k mírnému poklesu čistého zisku o 1,6 %, přesto banka dokázala tyto jednorázové výnosy velmi dobrými obchodními výsledky v roce 2005 do velké míry nahradit. Čistý zisk bez jednorázových vlivů vzrostl o téměř 6 %. Zároveň se bance podařilo opět snížit poměr nákladů k výnosům na 49,6 %, a to nejen kvůli přísné kontrole nákladů, ale  především díky růstu výnosů.

Komerční banka v roce 2005 pokračovala v prosazování a uskutečňování strategie, která byla nastavena na konci roku 2001. Během uplynulých čtyř let byl v bance zaveden nový vícekanálový obchodní model zaměřený na klienta, podařilo se výrazně zvýšit efektivitu všech činností, došlo k optimalizaci podpůrných aktivit a výrazně se snížily náklady úvěrového rizika. V současné době se Komerční banka soustředí především na další růst svých obchodních aktivit a na zvýšení výnosového potenciálu, a to při dlouhodobé vysoké efektivitě s poměrem nákladů a výnosů kolem 50 % a náklady rizika pod trvalou kontrolou, odpovídajícími obchodnímu modelu KB. Banka se nadále soustředí na hlavní růstové oblasti, tj. rozšiřování klientské základny, růst počtu produktů na klienta a zvyšování loajality zákazníků, aby dosáhla  velmi dobrých výsledků i v následujících letech.

Ve snaze neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb se Komerční banka jako první banka na českém trhu v lednu 2005 zavázala dodržovat vůči klientům závazky garantované úrovně služeb. Banka se zavazuje dodržovat jasně stanovené principy zahrnující důvěryhodnost, jistotu a diskrétnost, přesnost a spolehlivost, profesionalitu a odbornou úroveň zaměstnanců.

V dalším ročníku prestižní soutěže MasterCard Banka roku získala Komerční banka hlavní cenu „Banka roku 2005“.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Výsledkem neustálé snahy o zlepšování produktové nabídky, služeb i vztahů se zákazníky je skutečnost, že Komerční banka získala také v roce 2005 nové klienty. Celkový počet klientů se meziročně zvýšil o 60 tisíc, tedy o 4 % a dosáhl výše 1 467 000, především díky zvýšení počtu klientů z řad soukromých osob. Banka ke konci prosince obsluhovala 1 186 000 individuálních klientů a 281 tisíc podniků a živnostníků.

Banka rovněž pokračovala v rozšiřování své prodejní sítě. V souladu se svou strategií zvýšila během roku počet prodejních míst v celé České republice o 25 na 360 poboček pro individuální klientelu. Zákazníky KB obsluhuje také 37 center pro střední podniky a municipality a osm center pro největší společnosti. V průběhu roku došlo také k dalšímu rozšíření a zlepšení služeb poskytovaných prostřednictvím bankomatů a kanálů přímého bankovnictví. Výsledkem tohoto úsilí je 607 bankomatů a více než milion využívaných produktů přímého bankovnictví. Ke konci roku tak 65 % podniků a přes 50 % soukromých osob, které mají otevřený účet u Komerční banky, využívalo telefonické nebo internetové bankovnictví. V průběhu roku se zvýšil také počet aktivních platebních karet, a to o 12 % na celkových 1 369 108.

Rok 2005 byl úspěšným v prodeji úvěrových produktů, a to především úvěrů určených drobným klientům. Objem hypotečních úvěrů individuálním klientům se zvýšil meziročně o 39 % na 43,1 miliardy Kč a objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 20 % na 12,6 miliardy Kč. V roce 2005 banka opět zaznamenala výrazný nárůst v počtu aktivních kreditních karet. Ke konci prosince KB evidovala 125 tisíc aktivních kreditních karet, což představuje meziroční nárůst 89 %. Úvěrové zůstatky na kreditních kartách vzrostly o 119 % na 1,91 miliardy Kč. Nabídka kreditních karet byla rovněž rozšířena o první kartu svého druhu určenou výhradně pro malé podniky a živnostníky. Silný růst pokračoval také ve financování malých a středních podniků. Objem úvěrů tomuto segmentu vzrostl meziročně o 20 % na 55 miliard Kč. Bance se rovněž podařilo zvýšit objem úvěrového financování velkých podniků, a to o 14 % na 76,6 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 3 % na 23,4 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy zaznamenaly pozitivní obrat ve svém vývoji a meziročně se zvýšily o 9,9 % na 13,6 miliardy Kč. Úrokové výnosy, i přes nízké tržní úrokové sazby, těžily z rostoucích objemů půjček klientům, vyšších zůstatků vkladů na běžných účtech a také z efektivní zajišťovací politiky banky. Čisté poplatky a provize se v zásadě nezměnily (+0,2 %), když dosáhly výše 8,7 miliardy Kč. Nekurzové poplatky a provize vzrostly o 2,6 % na 7,1 miliardy Kč, a to především díky zvyšujícím se prodejům a objemům transakcí. Kurzové poplatky a provize opět poklesly, a to o 9,5 % na 1,6 miliardy Kč. Tento druh poplatků představuje důležitou, i když trvale klesající, část celkového výnosu z poplatků a provizí. Čistý zisk z finančních operací poklesl o 31,9 % na hodnotu 780 milionů Kč, hlavně kvůli nižším výnosům z cenných papírů a cizoměnových derivátů, tento pokles byl však do velké míry kompenzován vyšším úrokovými výnosy banky. Celkové výnosy z aktivit investičního bankovnictví tak mírně vzrostly o 1 %.

Celkové provozní náklady poklesly o 1,5 % na 11,6 miliardy Kč. Banka pokračovala ve velmi přísné kontrole nákladů, navíc v roce 2005 došlo k několika výjimečných úsporám nákladů. Personální náklady se snížily o 1,3 % na 4,7 miliardy Kč, když byly příznivě ovlivněny o 5,9 % nižším průměrným počtem zaměstnanců a také vyvedením některých podpůrných služeb z banky. Vzhledem k rozšiřujícím se obchodním aktivitám však počet zaměstnanců od počátku roku 2005 opět mírně roste. Všeobecné provozní náklady  v porovnání s rokem 2004 poklesly o 2,7 % na 5,1 miliardy Kč. Úsporu 298 milionů Kč přineslo snížení příspěvku na pojištění vkladů zpět na 0,1 % celkového objemu pojištěných vkladů. Některé náklady spojené s obchodními aktivitami banky, jako je marketing či otevírání nových prodejních míst, meziročně mírně vzrostly. Banka opět dosáhla, díky racionalizaci svých činností, dalších interních úspor nákladů.

Velmi dobrými obchodními výsledky v oblasti retailového i podnikového bankovnictví tažený růst celkových výnosů a efektivní řízení nákladů vedly v roce 2005 k meziročními růstu provozního zisku o 7,9 % na 11,8 miliardy Kč. Poměr nákladů k výnosům poklesl z původních 51,9 % na konci roku 2004 na 49,6 %.

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika dosáhla hodnoty 349 milionů Kč, v porovnání s čistým rozpouštěním 1 338 milionů Kč v roce 2004. Tento meziroční vývoj je ovlivněn především výrazně nižším rozpouštěním rezerv a tvorbou rezerv na právní spory. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005 banka rozpustila tzv. všeobecnou rezervu ve výši 1 389 milionů Kč, zatímco v roce 2004 to bylo 2 375 milionů Kč. Náklady úvěrového rizika poklesly z 37 bazických bodů na 24 bazických bodů, především díky vyšší kvalitě pohledávek za velkými podnikovými klienty. Bez tohoto vlivu by náklady úvěrového rizika dosáhly přibližně 47 bazických bodů.

Zisk z majetkových účastí meziročně poklesl o 61,7 % na 341 milionů Kč. V průběhu roku 2005 banka obdržela první splátku z prodeje společnosti IKS s pozitivním dopadem 56 milionů Kč a zároveň výnos z prodeje 51% podílu společnosti Komerční pojišťovna ve výši 78 milionů Kč. Zároveň banka bezprostředně před prodejem rozpustila opravnou položku ve výši 185 milionů Kč, která byla na Komerční pojišťovnu natvořena. V roce 2004 banka prodala svou majetkovou účast ve společnosti MUZO s celkovým výnosem 804 milionů Kč před zdaněním.

Daň z příjmů poklesla oproti roku 2004 o 31,5 % na celkovou hodnotu 2 642 milionů Kč. Tento pokles byl příznivě ovlivněn snížením daňové sazby právnických osob z 28 % na 26 %. Efektivní daňová sazba byla dále snížena zaúčtováním odložené daňové pohledávky ve výši 464 milionů Kč.

Čistý zisk Komerční banky za rok 2005 dosáhl výše 9,1 miliardy Kč. Zisk proti roku 2004 mírně poklesl o 1,6 %, kdy se však bance podařilo výrazně nižší jednorázové příjmy v roce 2005 než v roce 2004 do velké míry kompenzovat úspěšnými obchodními výsledky a dalšími úsporami v nákladech.

Celková aktiva banky vzrostla o 10,1 % na 493,7 miliardy Kč. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 19,2 % na 185,2 miliardy Kč a celkové vklady klientů se zvýšily o 3,1 % na 370,1 miliardy Kč. Celkový vlastní kapitál banky meziročně vzrostl o 15,5 % na 50,3 miliardy Kč a již zahrnuje čistý zisk za období 2005.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená