FinExpert.e15.cz

KOMERČNÍ BANKA: Lepší výnosy i zisk

Komerční banka dnes oznámila konsolidované finanční výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) za první pololetí 2007.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 Skupina KB zvýšila čistý zisk o 9,8 % na 5 289 milionů Kč. Ke zvýšení největším dílem přispěla akvizice Modré pyramidy v říjnu 2006, ale Skupina těžila rovněž z růstu čistých úrokových výnosů a úspěšného vývoje finančních trhů. K úspěchu přispěl také pokles nákladů rizika. Skupina KB dokázala udržet vynikající úroveň provozní efektivity, která, vyjádřena poměrem nákladů a výnosů, dosáhla 45,5 %. Provozní zisk vzrostl o 10,9 % na 7 847 milionů Kč.

Obchodní výsledky

Vývoj v prvním pololetí byl v souladu se strategickými záměry Komerční banky. Skupina KB byla úspěšná při zvyšování počtu svých klientů. Celkový počet klientů samotné Komerční banky se zvýšil o 60 tisíc na 1,54 milionu. Z toho 1,26 milionu, tedy o 5 % více než v červnu loňského roku, byli občané. Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 783 tisíc klientů a počet účastníků penzijního připojištění Penzijního fondu KB vzrostl na 448 tisíc. Společnost spotřebitelského financování ESSOX registrovala 161 tisíc aktivních klientů.

Portfolio produktů se rozšířilo ve druhém čtvrtletí o novinky, které umožní přizpůsobit širokou nabídku Skupiny KB individuálním potřebám jednotlivých klientů. Flexibilní hypotéka umožňuje měnit nebo odložit měsíční splátky. Klienti KB si mohou sami navrhnout vlastní design karty díky novému produktu Mojekarta. Nový balíček Efekt Start nabízí jednoduchou správu firemních financí začínajícím podnikatelům. Komerční banka začala nabízet kartu Diners Club Corporate Card, určenou hlavně pro podniky, jejichž zaměstnanci často cestují. Velkému zájmu klientů se těší nové internetové stránky www.G2.cz určené mladým lidem. Rozšířena byla také nabídka podílových fondů, a to o zajištěný fond KB Ametyst, KB Kapitál fondy pro podniky a municipality a fondy SGAM pro investice do indických akcií a dolarového peněžního trhu.

Komerční banka rozšířila funkce internetového bankovnictví Mojebanka, a odpověděla tím na stále rostoucí popularitu kanálů přímého bankovnictví u klientů. Vylepšení například umožňuje snadné investování do podílových fondů, klienti mohou nově získávat výpisy k účtům a debetním i kreditním kartám online, zjednodušilo se zřizování a úpravy přímého inkasa.
Na konci června 2007 využívalo 57 % klientů alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je Mojebanka na internetu, telefonní Expresní linka nebo Mobilní banka prostřednictvím mobilního telefonu. Celkový počet aktivních produktů přímého bankovnictví vzrostl o 10 % a překročil 1,2 milionu. Ani růst počtu platebních karet nepolevil. Klienti používali skoro 187 tisíc kreditních karet, což znamená meziroční zvýšení o 25 %. Z tohoto čísla 140 tisíc kreditních karet vydala banka občanům.

Úspěšný rozvoj úvěrových aktivit byl podpořen celkovým ekonomickým vývojem, ale ovlivnilo jej i očekávání zvýšení úrokových sazeb. V segmentu občanů stoupl objem hypoték o 31 % na 64,7 miliardy Kč. Komerční banka zavedla v prvním pololetí několik změn v organizaci distribuční sítě, které hypotéku učiní dostupnější. Pro prodej hypoték bylo vyškoleno na 1 200 bankovních poradců. Objem standardních a překlenovacích úvěrů Modré pyramidy se zvýšil o 29,5 % na 27,7 miliardy Kč. Spotřebitelské půjčky poskytnuté KB a společností ESSOX vzrostly o 23 % a dosáhly 21,1 miliardy Kč.

Také růst objemu úvěrů klientům - podnikatelům byl výrazný, meziročně o 16 %. Úvěry malým podnikům a podnikatelům stouply o 22 % na 12,9 miliardy Kč. Úvěry středním a velkým podnikům, které poskytuje KB a na Slovensku Komerční banka Bratislava, vzrostly o 15 % na 153,5 miliardy Kč. Objem faktoringových pohledávek společnosti Factoring KB se zvýšil o 17 % na 2,9 miliardy Kč.

Úspěšné byly rovněž celkové prodeje produktů dalších společností Skupiny KB. Objem nových úvěrů poskytnutých společností ESSOX byl o 21 % vyšší než v prvním pololetí 2006 a dosáhl 1,9 miliardy Kč. Faktoringový obrat společnosti Factoring KB stoupl o 7 % na bezmála 8,6 miliardy Kč. Rovněž nové prodeje podílových fondů SGAM se meziročně zvýšily o 66 % na 0,7 miliardy Kč a aktiva v nové rodině KB fondů přesáhly na konci června, 4 měsíce po svém uvedení na trh, jednu miliardu Kč.

Finanční výsledky

Celkové konsolidované provozní výnosy ve srovnání s loňským prvním pololetím narostly o 11,3 % na 14 407 milionů Kč. V absolutním měřítku k úspěchu nejvíce přispěly čisté úrokové výnosy, které meziročně stouply o 13,6 % na 8 922 milionů Kč. V relativním vyjádření nejrychleji, o 16,5 %, rostl čistý zisk z finančních operací, který dosáhl 854 milionů Kč. Po úpravě o vliv zvýšení podílu v Modré pyramidě stavební spořitelně (MPSS) činí zvýšení čistých provozních výnosů 5,3 %.

Ke konci prvního pololetí Skupina KB v souladu s účetním standardem IFRS 3 dokončila určení hodnoty aktiv a pasiv Modré pyramidy a završila tak akviziční účetnictví MPSS. Zaúčtovaný goodwill na základě tohoto přecenění činí 3 389 milionů Kč. Kladný vliv úprav na výsledek prvního pololetí 2007 dosáhl 155 milionů Kč. Ocenění bude mít pozitivní vliv na konsolidovaný hospodářský výsledek také v příštích letech. Celkové zvýšení čistého zisku v letech 2006 – 2012 činí 825 milionů Kč.

Čisté úrokové výnosy narostly o 13,6 % na 8 922 milionů Kč. Vedle akvizice MPSS zvýšení odráželo hlavně rostoucí objemy finančních prostředků uložených na běžných účtech a růst objemu poskytnutých úvěrů. Naopak růst čistých úrokových výnosů byl zpomalován pokračujícím poklesem úrokových marží. Přestože úroveň cen zůstala stabilní, vzrostly čisté poplatky a provize o 5,6 % na 4 561 milionů Kč, díky rostoucímu počtu klientů a transakcí, které na svých účtech provádějí. V důsledku marketingových kampaní v první polovině roku se snížily celkové poplatky za zpracování úvěrů. Čistý zisk z finančních operací zaznamenal růst o 16,5 % na 854 milionů Kč. Pozitivní vliv na tento výsledek mělo jak obchodování pro klienty, tak obchody na vlastní účet.

Meziroční srovnání provozních nákladů je ovlivněno akvizicí Modré pyramidy v říjnu 2006 a do určité míry také jednorázovými položkami zaúčtovanými v prvním pololetí 2006, zejména rozpuštěním rezervy na věrnostní odměny ve výši 147 milionů Kč, které ovlivňuje kategorii osobních nákladů. Celkové provozní náklady vzrostly o 11,8 % na 6 560 milionů Kč. Osobní náklady se zvýšily o 19,4 % na 2 944 milionů Kč, přičemž jádrový růst, který odráží nárůst počtu zaměstnanců o 3,4 % a průměrné mzdy, činil  8,2 %. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů o 10,4 % bylo způsobeno rozvojem obchodních aktivit a plánovaným zvýšením marketingových výdajů. Položka odpisy a snížení hodnoty poklesla o 6,9 % na 739 milionů Kč v důsledku změny dob odepisování některých nehmotných aktiv a prodejů některých nemovitostí.

Úspěšná akvizice Modré pyramidy, rostoucí výnosy v retailovém i korporátním bankovnictví i dceřinných společností a kontrolovaný růst nákladů vedly k růstu provozního zisku o 10,9 % na 7 847 milionů Kč.

Náklady rizika obsahují opravné položky k úvěrům a tvorbu rezerv na ostatní rizika (především právní spory). Čistá tvorba rezerv v prvním pololetí dosáhla 816 milionů Kč, o 3,4 % meziročně méně. Pokles byl však ovlivněn jednorázovým vytvořením rezervy na právní spor v prvním pololetí 2006 ve výši 149 milionů Kč. Budoucí vývoj nákladů rizika bude ovlivněn jednak rozvojem financování občanů, živnostníků a malých podniků, ale také pokračujícím zpřesňováním technik a postupů řízení rizika. Konsolidované náklady rizika dosáhly v prvním pololetí 2007 hodnoty 39 základních bodů, u samotné banky pak 34 základních bodů.

V souvislosti s růstem zisku vzrostla i daň z příjmu o 9 % na 1 483 milionů Kč.
Čistý zisk Skupiny Komerční banky za prvních šest měsíců roku 2007 vystoupil meziročně o 9,8 % na 5 289 milionů Kč.

Zisk z pravidelných aktivit po očištění o mimořádné položky (rozpuštění věrnostní rezervy, splacení CDO v roce 2006, akvizice MPSS a určení hodnoty aktiv a pasiv MPSS v roce 2007) vzrostl o 11,7 %. Meziroční růst očištěných celkových výnosů činil 7,5 % a očištěných provozních nákladů 3,9 %, což znamená, že provozní zisk z pravidelných aktivit stoupl o 10,8 %.

Celková aktiva Skupiny dosáhla 639,3 miliardy Kč, o téměř 25 % více než na konci června 2006. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 31 %, celkové závazky vůči klientům se zvýšily o 28 %. Vlastní kapitál KB včetně zahrnutí čistého zisku za běžné období dosáhl 44,5 miliardy Kč, což představuje zvýšení o 3 % oproti konci prvního pololetí 2006.

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2007, podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

(mil. Kč) 30. června 2007 30. června 2006 Meziroční změna
Provozní výnosy 14 407 12 944 11,30 %
Provozní náklady -6 560 -5 867 11,80 %
Provozní zisk 7 847 7 077 10,90 %
Náklady rizika -816 -845 -3,40 %
Daň z příjmů -1 483 -1 360 9,00 %
Čistý zisk 5 289 4 815 9,80 %
Aktiva celkem 639 347 512 832 24,70 %
Čisté úvěry klientům 274 547 209 394 31,10 %
Vklady klientů 507 414 396 992 27,80 %
Vlastní kapitál 44 487 43 168 3,10 %
  30. června 2007 30. června 2006 Meziroční změna
ROAE (Rentabilita průměrného kapitálu) 22,20 % 20,40 % -
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 11,20 % 11,80 % -
Tier 1 kapitál (IFRS) 9,90 % 12,40 % -
Riziková vážená aktiva (Kč mld.) 346 276 25,40 %
Poměr nákladů k výnosům 45,50 % 45,30 % -
Čistá úroková marže 3,10 % 3,30 % -
Čistý zisk na akcii (Kč), anualizováno 278,3 253,4 9,80 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 448 7 832 7,90 %
Počet poboček 381 360 21
Počet bankomatů 653 618 35
Počet klientů 1 544 000 1 484 000 4,00 %

Obchodní výsledky retailového bankovnictví - přehled 30. června 2007 Meziroční změna
Hypotéky - celkový objem úvěrů 64,7 miliardy Kč 31 %
- celkový počet úvěrů 61 300 0,25
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) - celkový objem úvěrů 21,1 miliardy Kč 0,23
- celkový počet úvěrů a pohledávek z kreditních karet* 476 000 0,22
Úvěry malým podnikům - celkový objem úvěrů 12,9 miliardy Kč 0,22
- celkový počet úvěrů a pohledávek z kreditních karet* 76 900 0,47
Celkový počet aktivních kreditních karet 186 900 0,25
- z toho občanům 139 700 0,22
Celkový počet aktivních debetních karet 1 358 500 0,07
Gaudeamus2 – počet balíčků 140 000 0,22
- objem úvěrů Gaudeamus2 545 milionů Kč 0,1
Dětské konto – počet balíčků 159 000 0,15

*Nezahrnuje počet běžných účtů s debetním zůstatkem

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená