FinExpert.e15.cz

Kolik stojí elektrická přípojka?

Mnoho lidí řeší svoji bytovou situaci tím, že se pustí do stavby nového rodinného domu. Mezi prvořadné potřeby každého stavebníka patří možnost připojit se k síti elektrického vedení, protože každodenní život bez elektrické energie si už jen stěží dokážeme představit. Proto pro vás máme informace, které vám při vyřizování záležitostí kolem nové elektrické přípojky přijdou vhod.
Kolik stojí elektrická přípojka?

Co skrývá pojem „domovní elektrická přípojka“

Elektrickou přípojkou pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení se rozumí zařízení, které je určeno k připojení domácností k distribuční soustavě. Dané odběrné místo přitom musí být určeno pro bydlení nebo pro dodávku elektřiny do společného elektrického zařízení sloužícího těmto domácnostem.

Délkou přípojky se rozumí délka její trasy od odbočení z distribuční soustavy k domovní pojistkové nebo kabelové skříni, promítnutá do vodorovné roviny, tedy bez délky svodu po sloupu, po budově apod.

Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň, se umísťuje na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti.

Začínáme územním a stavebním řízením

Předpokladem pro úspěšné připojení vašeho nového domu na síť elektrického vedení je skutečnost, že proběhlo územní a stavební řízení na danou stavbu domu včetně jeho přípojek na inženýrské sítě (elektřina, plynovod, vodovod, kanalizace). Při územním řízení vyhotoví příslušný regionální distributor své vyjádření, ve kterém je přesně specifikováno místo připojení k distribuční soustavě a rezervovaný příkon. Dále je popsán způsob řešení přípojky, umístění elektroměrového rozváděče a styk se zařízením přenosové a distribuční soustavy. V neposlední řadě získáte stanovisko, zda bude nezbytné provést úpravy v distribuční soustavě a posílit elektrického vedení. Je dobré vědět, že pokud si zřízení přípojky vyžádá zásahy do distribuční soustavy, zákazník je povinen podílet se na oprávněných nákladech na tyto úpravy. S touto částkou, která se dá celkem přesně vyčíslit, je dobré ve vašem rozpočtu počítat.
 
Taková situace obvykle nastává v případech, kdy v dlouhodobě stabilizované lokalitě dojde k výstavbě několika nových domů a stávající vytížení vedení nízkého napětí by neumožňovalo další domy k soustavě připojit. Distribuční společnost proto uzavře s novým zákazníkem smlouvu, na jejímž základě např. zvýší průřez vodičů, a tak bude možné připojit nové odběrné místo. V těchto a obdobných případech se připravte na to, že se budete podílet na nákladech vedoucí k úpravám či rozšíření elektrického vedení.
 

Kdo platí a kdo vlastní přípojku

Součástí stavebního řízení bude vyjádření provozovatele distribuční soustavy k tomu, kdo a v jaké míře zaplatí náklady na přípojku. Ve vyjádření je rovněž uvedena doba, ve které má zákazník doručit žádost a pravomocné stavební povolení včetně dokumentace nebo situačního výkresu přípojky před požadovaným termínem připojení.
 
Po obdržení pravomocného stavebního povolení na stavbu se zákazník dostaví v dostatečně dlouhé lhůtě před požadovaným termínem připojení na kontaktní místo distributora, kde předá kopii stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci na nemovitost a zároveň předkládá tu část projektové dokumentace, jež se týká elektrické přípojky.
 


Přípojka se stává vlastnictvím toho, kdo ji uhradil, tedy pokud přípojky pro domácnost pro účely bydlení hradí stavebník, zůstává jeho majetkem.

Elektrická přípojka pro domácnosti je do 50 m zdarma

Od 1.1.2005 došlo k zákonné změně týkající se elektrických přípojek pro domácnosti. Od tohoto data totiž již odběratelé nezaplatí za přípojku nízkého napětí do délky 50m vůbec nic. Veškeré náklady na její zřízení hradí provozovatel distribuční soustavy, tedy příslušná regionální energetická společnost. Je zapotřebí konstatovat, že toto nové ustanovení se vztahuje pouze k elektrickým přípojkám pro domácnosti k účelu bydlení. Všechny ostatní přípojky platí nadále zákazník. Ještě v loňském roce zaplatila domácnost za zřízení nové elektrické přípojky částku přibližně od  5 000 Kč až do 20 000 Kč. Nyní je tedy tento druh a rozsah připojení zdarma.
 
Nezapomeňte, že vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.

Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Přípojka zdarma?!!
Martin Kocourek
25. 10. 2005, 11:00
Re: Přípojka zdarma?!!
Petr
24. 10. 2005, 12:29
Re: Přípojka zdarma?!!
Agent
21. 10. 2005, 23:27
Re: Přípojka zdarma?!!
pepa
21. 10. 2005, 15:25
Re: Přípojka zdarma?!!
Agent
21. 10. 2005, 11:55

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená