FinExpert.e15.cz

Kolik letos zaplatíme za elektřinu

Na elektrické energii jsou závislé domácnosti i podniky, a tak se lednové zdražení týká téměř všech. Je dobré si ji zafixovat?
Kolik letos zaplatíme za elektřinu

aOd roku 2002 dochází v České republice postupně k otevírání trhu s elektřinou. Původně si svého dodavatele elektřiny mohli vybírat jen významní odběratelé, od roku 2006 to mohou udělat už všichni koneční zákazníci včetně domácností. Trh s elektřinou je pod dohledem Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Státní energetické inspekce (SEI) a Operátoru trhu s elektřinou. Situace na trhu je v současnosti ovlivněna růstem ceny elektřiny na energetické burze.

Subjekty na trhu s elektřinou

Na trhu s elektřinou vystupuje několik subjektů. Jsou to zejména

 • konečný zákazník,
 • dodavatel a
 • distributor elektřiny.

Konečný zákazník má právo uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s jakýmkoliv dodavatelem. Dodavatelé se také označují jako obchodníci (držitelé pro obchod s elektřinou). Vlastní dodávku elektřiny zajišťuje územně příslušný distributor, tedy ten, v jehož regionu je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Nákup elektřiny realizují dodavatelé buď přímo od výrobců, nebo prostřednictvím energetické burzy. Energetická burza Praha vznikla v červenci 2007.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se dá obecně rozdělit na cenu za distribuci elektřiny a cenu za silovou elektřinu. Do konce roku 2005 byla cena elektřiny plně regulována státem. Díky liberalizaci trhu s elektřinou podle zákona č.458/2000 Sb. se však oddělila distribuce a dodávka elektřiny. Cenu za distribuci tak stát reguluje, zatímco cenu za silovou elektřinu nereguluje.

 1. Cena za distribuci tvoří náklady na dopravu elektřiny od výrobce k zákazníkovi a skladování elektřiny. Tuto cenu určuje ERÚ prostřednictvím vyhlášky č. 150/2007 Sb. a svých cenových rozhodnutí. Cena je stanovena vždy do 30. listopadu a platí po celý následující kalendářní rok.
 2. Cena za silovou elektřinu je určována obchodníkem s elektřinou podle aktuální situace na trhu. Tato cena zahrnuje měsíční paušál a platbu za skutečnou spotřebu v MWh a většinou platí jeden rok.

Podobně lze rozdělit i jednotlivé položky na faktuře za dodávku elektřiny. Mezi regulované položky patří distribuce (plat za příkon a za množství), systémové služby, činnost zúčtování operátora trhu a krytí více nákladů, které souvisejí s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Mezi neregulované položky patří silová elektřina (stálý plat a plat za energii) a daň z elektřiny.

Cena za distribuci

Cena obecně závisí na typu distributora, typu dodavatele, typu produktu dodavatele, sazbě za distribuci, typu jističe a roční spotřebě elektřiny v kWh.

Mezi distributory patří:

 • E.ON Distribuce, a.s. (působí v jižních Čechách a na jižní Moravě)
 • PREdistribuce, a.s. (působí na území Prahy)
 • ČEZ Distribuce, a.s. (působí ve zbývajících krajích)
 • dodavatelů je ale více než 300.

Cena za silovou elektřinu

Na cenu za silovou elektřinu má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří nabídka a poptávka na trhu s elektřinou, cena elektřiny v zahraničí, ceny komodit a ceny emisních povolenek.

Nabídka a poptávka na trhu s elektřinou je ovlivněna rostoucí poptávkou po elektřině a nedostatkem elektřiny kvůli omezeným kapacitám výrobních zařízení. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi a závislosti spotřeby elektřiny na růstu HDP dochází k poklesu poptávky po energiích všeobecně.

Cena elektřiny v zahraničí má na cenu silové elektřiny v Česku vliv z důvodu propojení soustav mezi jednotlivými státy.

Ceny komodit, zejména ropy, plynu a uhlí klesají. V České republice se při výrobě elektřiny místo zemního plynu využívá spíše uhlí a jádro.

Ceny emisních povolenek mají významný vliv na pohyby cen elektřiny na energetické burze. Energetické a průmyslové firmy dostávají v současnosti emisní povolenky zdarma. Od roku 2013 se začne v Evropské unii uplatňovat energeticko-klimatický balíček. Emisní povolenky už nebudou zdarma, ale budou se prodávat v aukcích.

Mezi další faktory patří např. marže obchodníků s elektřinou, sezónnost (léto x zima), časové pásmo (ve špičce x mimo špičku), datum nákupu elektřiny obchodníkem a datum uzavření smlouvy o dodávce mezi konečným zákazníkem a dodavatelem.

Důvody zdražení ceny elektřiny od ledna 2009 podle ERÚ

Od ledna 2009 dochází ke zdražení ceny elektřiny. Podle ERÚ pro to existují následující důvody:

 • na energetické burze došlo k výraznému růstu velkoobchodní ceny silové elektřiny
 • klesá spotřeba elektřiny
 • roste inflace
 • roste podpora obnovitelných zdrojů
 • rostou investice do rozvodné soustavy
 • klesají výnosy z obchodování s přeshraničními kapacitami

Nové ceny elektřiny platné od ledna 2009

Ceny elektřiny je možné zjistit např. na stránkách ERÚ (www.eru.cz).

Domácnosti

U cen pro domácnosti dochází v závislosti na typu distributora od ledna 2009 k navýšení regulované složky, silové elektřiny a celkové dodávky o následující procenta:

Distributor

Regulovaná složka

Silová elektřina

Celková dodávka

E.ON Distribuce, a.s.

9,9%

21,4%

16,4%

PREdistribuce, a.s.

0,2%

18,5%

9,9%

ČEZ Distribuce, a.s.

6,6%

12,6%

9,9%

Obdobně u cen pro malé podnikatele:

Distributor

Regulovaná složka

Silová elektřina

Celková dodávka

E.ON Distribuce, a.s.

10,6%

23,9%

18,0%

PREdistribuce, a.s.

1,1%

25,5%

14,4%

ČEZ Distribuce, a.s.

7,2%

11,2%

9,4%

U cen pro velkoodběratele dochází v závislosti na distribuce elektřiny na hladině velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí k navýšení platby za rezervaci kapacity a platby za použití sítí o následující procenta:

Typ hladiny při distribuci elektřiny

Rezervace kapacity

Použití sítí

Velmi vysoké napětí

16%

10%

Vysoké napětí

12%

13%

Na ceně za dodávku elektřiny pro domácnosti se podílí zejména elektřina včetně obchodní marže (56,9%) a distribuce elektřiny (34,1%). U průměrné ceny za 1 kWh dochází k navýšení z 4,15 Kč na 4,65 Kč.

Příklad

Zde je příklad navýšení nákladů na elektřinu pro domácnost, která při zvolené sazbě D02d dosahuje průměrné spotřeby 2200 kWh. Jedná se o sazbu pro relativně střední spotřebu, na ohřev TUV a na topení domácnost elektřinu nepoužívá. Hlavní jistič je 3 x 25 A a distributorem je společnost PREdistribuce, a.s.

U regulovaných cen dojde k následujícím změnám:

Regulované ceny

Rok 2008

Rok 2009

Cena za distribuci (měsíční plat za příkon podle velikosti jističe)

75,00 Kč

75,00 Kč

Cena za distribuci (plat za distribuované množství)

1693,77 Kč/MWh

1692,27 Kč/MWh

Cena za systémové služby

147,81 Kč/MWh

141,01 Kč/MWh

Cena za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou

4,75 Kč/MWh

4,75 Kč/MWh

Příspěvek na obnovitelné zdroje, kogeneraci a druhotné zdroje

40,75 Kč/MWh

52,18 Kč/MWh

Obdobně u neregulovaných cen:

Neregulované ceny

Rok 2008

Rok 2009

Cena elektřiny (stálý plat)

38 Kč

45 Kč

Cena elektřiny (plat za energii)

1728 Kč/MWh

2044 Kč/MWh

Daň z elektřiny

28,30 Kč/MWh

28,30 Kč/MWh

Celkové roční náklady na elektřinu se tak navyšují z 11.152,00 Kč na 12.087,45 Kč, což odpovídá navýšení o 8,39%.

Změna poskytovatele elektřiny

Díky liberalizaci trhu s elektřinou si svého poskytovatele mohou zvolit jak domácnosti, tak podniky. Podniky od roku 2002, domácnosti od roku 2006. Ročně svého poskytovatele změní cca 40 000 zákazníků.

Zákazníci by si měli ověřit, zda má poskytovatel, jehož služeb chtějí nově využívat, platnou licenci na obchod elektřinou. Samotná změna je ze zákona bezplatná. Není nutné při ní místo stávajících drátů zavést nové nebo přidávat nové zásuvky. Způsob dodání je stejný, mění se pouze obchodní podmínky. Nejdříve je třeba požádat o ukončení smlouvy o připojení se stávajícím poskytovatelem a to nejpozději 17 pracovních dnů před plánovaným termínem změny. Následně je třeba uzavřít smlouvu o připojení s novým poskytovatelem a to nejpozději 13 pracovních dnů před plánovaným termínem změny. Někteří poskytovatele nabízejí zajištění potřebné administrativy na základě plné moci sami. Pokud platí spotřebitelé poplatky přes SIPO, je ještě třeba změnit trvalý příkaz. Změnu lze dohodnout osobně na některém z kontaktních míst, telefonicky na zákaznické lince nebo prostřednictvím internetu.

Poskytovatele je možné změnit jen jednou za 6 měsíců a to ještě v závislosti na délce výpovědní lhůty uvedené ve smlouvě. V případě krachu poskytovatele rozhodne Energetický regulační úřad o tom, který další poskytovatel převezme jeho odběratele. Distributora elektřiny není na rozdíl od poskytovatele možno změnit.

Fixace ceny elektřiny

Domácnosti a podnikatelé-maloodběratelési mohou u svých distributorů zafixovat pevné ceny elektřiny. Zákazníci tak mohou platit stále stejnou cenu bez ohledu na inflaci. To je výhodné v případě, kdy na reálném trhu cena elektřiny poroste. V opačném případě je to nevýhodné. Na fixaci nelze výrazně vydělat ani prodělat. Fixace se týká jen ceny za silovou elektřinu, nikoliv ceny za distribuci elektřiny.

Nejdříve možnost fixace nabídly svým zákazníkům společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a PREdistribuce, a.s., později i společnost E.ON Distribuce, a.s. Reagovaly tak na oznámení o zvýšení cen elektřiny Energetickým regulačním úřadem z listopadu 2008.

Zákazníci ČEZ Distribuce, a.s. mají tři možnosti. Za prvé si mohou do konce února 2009 zafixovat cenu na dva roky dopředu. V rámci služby FIX 2010 by v roce 2010 platili o 4% levnější elektřinu než v roce 2009. Takoví zákazníci preferují jistotu. Za druhé mohou využít nabídky Měsíc nebo Kvartál, u nichž cena elektřiny kopíruje aktuální situaci na burze a mění se měsíčně nebo čtvrtletně. Takoví zákazníci předpokládají pokles cen. Za třetí mohou postupovat standardním způsobem. Počkají si tedy na konec roku 2009, kdy budou vydány nové ceníky pro rok 2010. Takoví zákazníci jsou konzervativní. Zákazníci zbývajících dvou distributorů si mohou do konce února 2009 zafixovat cenu na dva roky dopředu nebo postupovat standardním způsobem.

Zájem o fixaci zatím není příliš výrazný. Zákazníci nejsou zvyklí posuzovat elektřinu jako zboží, u kterého mohou ovlivňovat cenu. V souvislosti s nabídkou fixace cen byla při Energetickém regulačním úřadu ustanovena speciální komise. Ta má v příštích měsících dohlížet na tvorbu cen elektřiny. 

Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Nehoupete nás ?
fox
26. 3. 2009, 23:47
el.en.
legadema
26. 3. 2009, 11:26
el.en.
legadema
26. 3. 2009, 11:13
Re: PR nebo lenost?
osobne
13. 3. 2009, 06:04
PR nebo lenost?
MoB
12. 3. 2009, 22:19

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená