FinExpert.e15.cz

Knižní tip: Účetnictví 2005

Používáte účetnictví? Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jste připraveni na změny, které nám přináší rok 2005?
Knižní tip: Účetnictví 2005
(Účetnictví 2005, učebnice pro střední školy, autor: Jitka Mrkosová, 230 stran, vydavatelství CP Books)

Ukázky

Klepněte pro větší obrázek

Ukázka č. 1:
Z obsahu knihy

Ukázka č. 2:
Funkce a obsah rozvahy

Ukázka č. 3:
Účtová třída 1 - zásoby

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Charakteristika kapitálu a dlouhodobých závazků

Účtová třída 4 obsahuje kapitálové účty představující zdroje krytí účetní jednotky dlouhodobého charakteru. Jsou to vlastní zdroje nebo dlouhodobé závazky. Dlouhodobost znamená, že zdroje nemusí účetní jednotka vracet nebo je musí vrátit, ale za dobu delší než jeden rok. Účty zdrojů nebo dlouhodobých závazků jsou rozvahovými pasivními účty.

Dlouhodobé zdroje rozdělujeme na:

 • vlastní kapitál
 • cizí dlouhodobé zdroje

Vlastní kapitál (vlastní zdroje) účetní jednotky má tyto základní formy:

 1. Základní kapitál.
 2. Kapitálové fondy.
 3. Fondy tvořené ze zisku.
 4. Výsledek hospodaření, tj. zisk nebo ztráta vykazované jako nerozdělený zisk z minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let nebo zisk běžného účetního období.

Cizí dlouhodobé zdroje představují:

 1. Rezervy.
 2. Dlouhodobé (investiční) úvěry.
 3. Dlouhodobé závazky.

Cizí kapitál rozšiřuje vlastní zdroje podniku.

Oceňování kapitálu a dlouhodobých závazků

Kapitál i závazky se v účetnictví oceňují jmenovitou hodnotou, tj. cenou odpovídající k okamžiku vzniku účetního případu.

Právní formy podnikání

Obchodní zákoník rozlišuje tyto podnikatelské subjekty:

 • obchodní společnosti
 • družstva
 • podniky jednotlivců
 • státní podniky

Obchodní společnosti
Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými s cílem podnikat. Mohou je založit jak osoby fyzické, tak osoby právnické. Obchodní společnosti rozdělujeme do dvou skupin:

 1. Kapitálové obchodní společnosti – akciová společnost a společnost s ručením omezeným.
 2. Osobní obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost.

Určitým mezistupněm mezi kapitálovými a osobními společnostmi je komanditní společnost.

Akciová společnost (a. s.)

K nejrozšířenější právní formě podnikání patří akciová společnost. Minimální výše základního kapitálu je stanovena obchodním zákoníkem na 2 mil. Kč, je-li společnost založena jednorázově nebo 20 mil. Kč při založení úpisem (veřejnou nabídkou akcií). Základní kapitál je rozdělen do určitého počtu akcií oceněných jmenovitou hodnotou. Akciová společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, akcionář za závazky
neodpovídá. Akcie mohou znít na jméno nebo na majitele.
Základní kapitál akciové společnosti je relativně stálá složka vlastního kapitálu a je zapsán v obchodním rejstříku. Mění se pouze jednorázově na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

Založení akciové společnosti
Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li jím právnická osoba, nebo dvěma či více zakladateli. K založení společnosti a vytvoření základního kapitálu dochází:

 • upsáním akcií
  Zakladatelé nejsou schopni uhradit celou výši základního kapitálu a výzvou k úpisu akcií vyzývají další společníky (akcionáře) k podílení se na tvorbě základního kapitálu. Akcionáři se úpisem písemně zavazují k převzetí akcií a jejich zaplacení. Jsou zapsáni v listině upisovatelů, kde je také uveden způsob splacení akcií. Zpravidla jsou upisovatelé povinni zaplatit 10 % jmenovité hodnoty akcií hned při úpisu, jde-li o peněžité vklady nebo do lhůty stanovené zakladateli.
  Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, je-li upsán celý základní kapitál a splaceno alespoň 30 % základního kapitálu tvořeného peněžitými vklady a zároveň splaceny všechny nepeněžní vklady. Po zápisu do obchodního rejstříku je upisovatelům vystaven tzv. zatímní list (promesa), který nahrazuje akcie až do doby úplného splacení upsaného základního kapitálu. Minimální výše základního kapitálu činí 20 mil. Kč.
 • jednorázovým založením akciové společnosti
  K založení dochází bez výzvy k úpisu. Zakladatelé se v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru vytvoří základní kapitál v min. výši 2 mil. Kč.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

Povinně vytváří základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč. Společníci se zavazují společenskou smlouvou vložit do společnosti vklad. Hodnota vkladu společníka činí minimálně 20 000 Kč. Základní kapitál společnosti je zapsán do obchodního rejstříku, je-li splaceno alespoň 30 % každého peněžitého vkladu a celková hodnota peněžitých a nepeněžitých vkladů musí představovat 50 000 Kč.
Společnost s ručením omezeným může založit i jeden společník zakladatelskou listinou (ke dni zápisu do obchodního rejstříku musí být splacen celý základní kapitál), nebo více společníků (nejvíce 50). Mohou to být osoby fyzické nebo právnické. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci jen do výše svého nesplaceného vkladu.

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

Je osobní obchodní společností, což znamená, že nemusí povinně vytvářet základní kapitál v určité výši. Zakládají ji jak fyzické, tak právnické osoby, které mezi sebou uzavírají společenskou smlouvu. Minimální počet společníků jsou dva, odpovídají za závazky společnosti celým svým majetkem. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku na základě návrhu schváleného všemi společníky.

Komanditní společnost (k. s.)

Je určitým přechodným typem mezi kapitálovou (společností s ručením omezeným) a osobní společností. Společnost je právnickou osobou a vzniká na základě uzavření společenské smlouvy.

Více o knize

obsahem příručky Účetnictví 2005 je podrobný výklad všech záležitostí týkajících se účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2005.

Naučíte se:

 • Jaká je důležitost vedení účetních záznamů.
 • Jak členíme a sledujeme majetek podniku.
 • Jakým způsobem sestavíme rozvahu.
 • Jak se promítají náklady a výnosy do soustavy účtů.
 • Co je syntetická a analytická evidence.
 • Jak účtovat finanční a dlouhodobý majetek, zásoby, mzdy, daně atd.

Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením si rychle osvojíte metodiku účtování, kterou použijete ve své podnikatelské praxi.

Další informace o knihách z vydavatelství CP Books

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená