FinExpert.e15.cz

Když si zlomíte… třeba nohu

Úraz může postihnout každého z nás rychle a nečekaně, ať už při dopravní nehodě či banálním uklouznutí na namrzlém chodníku. Nešťastná souhra náhod má za následek v lepším případě pouhou pracovní neschopnost. Při té dochází k finanční újmě, proti které se však můžeme úrazově pojistit, a tím nastalé situaci alespoň částečně ulehčit.
Když si zlomíte… třeba nohu

Úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. U tohoto produktu výplata pojistného plnění závisí na vzniku úrazu u pojištěné osoby. Pojišťovny většinou úrazem rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Úrazové pojištění lze sjednat samostatně, nebo jako připojištění k životnímu pojištění či k pojištění automobilů. Pojišťovny nabízí i kompletní úrazové programy pro celou rodinu, u nichž si můžete sami určit rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky pro jednotlivá rizika. Existují také krátkodobá skupinová pojištění (školy, zájmová sdružení atd.), úrazově lze pojistit i vaše ratolesti – existují úrazová pojištění dětí a mládeže, kde vstupní věk pojištění je 0-15 let.

Při uzavírání úrazového pojištění počítejte s velmi intimními otázkami pracovníků pojišťovny. Dotazy budou směřovat např. na prodělané choroby a onemocnění v minulosti či na neschopnost delší než šest týdnů atd. Každá pojišťovna vám předloží svůj dotazník, který se může lišit délkou i obsahem.

Typy a výluky úrazového pojištění

Pojištění úrazů se skládá z několika dílčích pojištění. Pevnými součástmi je pojištění smrti následkem úrazu a pojištění trvalých následků úrazů. Obvyklou volitelnou součástí je pojištění doby nezbytného léčení (dále jen DNL) tělesného poškození vzniklého úrazem. K těmto hlavním pojištěním existuje řada doplňkových pojištění, např. pojištění hospitalizace následkem úrazu atd. Od sjednané pojistné částky se odvíjí výše pojistného (kolik budete platit) a výše plnění pojišťovny při úraze. Proto je nutná správná volba výše pojistné částky. Měřítkem může být příjem pojištěného.

Pojišťovny uvádějí v pojistných podmínkách události, při kterých pojistné nebude vyplaceno. Většinou se jedná o válečnou či revoluční událost, teroristický útok, jadernou katastrofu, řízení automobilu či motocyklu při motoristických soutěžích, vysokohorskou turistiku a ostatní adrenalinové sporty (canyoning, rafting, sky-surfing atd). Právě v tomto ohledu je nutné pečlivě prostudovat pojistné podmínky konkrétního produktu.


Tip: Vše o životním a úrazovém pojištění se dozvíte v říjnovém čísle časopisu Osobní finance.

Rizikové skupiny

Pojišťovny řadí klienty do tzv. rizikových skupin podle míry rizika úrazu s ohledem na vykonávané povolání a mimopracovní aktivity. Nejčastější je rozdělení do tří, popř. čtyř skupin. Zařazením do vyšší rizikové skupiny se pojistné zvyšuje.

První, nejméně riziková skupina je většinou určena pro nevýrobní a nemanuální profese. Druhou skupinu tvoří povolání s převahou manuální práce, ale bez rizikovějších činností. Pokud pracujete ve výškách, s výbušninami nebo u záchranné služby, patříte do třetí skupiny. Používá-li pojišťovna rozdělení do čtyř skupin, rozlišuje citlivěji možnost úrazu u více rizikových profesí.

Mimo tyto skupiny pojišťovny uvádějí určité profese či druhy sportů, které vůbec nepojistí. Změna povolání se musí pojišťovně oznámit a následuje popř. přeřazení do jiné skupiny a následná úprava pojistného od nejbližší platby.

Výběr rizik a následné pojistné plnění

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna oprávněné osobě celou výši sjednané pojistné částky, a to zpravidla jednorázově. Mohou však nastat případy, kdy je vyplácena formou důchodu, zejména pokud nárok na pojistnou částku mají děti.

Při úrazu s trvalými následky vyplácí pojišťovna plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky na základě tělesného poškození a oceňovacích tabulek. O plnění musí pojištěný zažádat, většinou po roce (u některých pojišťoven po dvou letech) od doby úrazu na základě posouzení zdravotního stavu lékařem. Smluvní lékaři hodnotí každý případ individuálně.

Právě pro případ trvalých následků úrazem si pojištěný může při sjednávání smlouvy zvolit násobek pojistné částky (nejčastěji v rozmezí 2-10x), jiné produkty umožňují výběr z varianty dvou plnění: Lineární plnění, kde se procento trvalého tělesného poškození vynásobí pojistnou částkou a nejvyšší pojistné plnění je rovno pojistné částce, nebo progresivní plnění, kdy se pojistné plnění stanovuje vyšším procentem z pojistné částky, než odpovídá procentuálnímu ohodnocení následků úrazu. Plnění může tedy dosáhnout i několika násobků sjednané pojistné částky.

Jak se pojistka vyplácí

Pro názornost si můžeme uvést orientační procento plnění za trvalé následky úrazu: ztráta zraku u obou očí 100%, ztráta jednoho oka 25%; ztráta sluchu obou uší 40%, jednoho ucha 15%; ztráta hlasu 25%; ztráta ruky v zápěstí 42% levá a 50% pravá; ztráta palce na pravé ruce 18% a na levé 15%; ztráta dolní končetiny v kyčelním kloubu 50%; ztráta všech prstů nohy 15%, palce 10%.

Progresivní plnění na základě ocenění trvalých následků úrazu v procentech se pohybuje od dvojnásobku stanoveného plnění při trvalých následcích v rozmezí 26% až 50% přes trojnásobek při 51% až 75% až ke čtyřnásobku při postižení největším.

Příklad: pokud máte trvalé následky pojištěny na 400 000 Kč s progresí, v případě trvalých následků ve výši 50% (např. při ztrátě dolní končetiny v kyčelním kloubu) dostanete sjednaný násobek plnění (2x), tedy 200 000x2=400 000 Kč. V případě lineárního plnění by vyplacená částka představovala 200 000 Kč.

Dalším typem plnění je tzv. denní odškodné za dobu nezbytného léčení (bolestné). Tato částka je vyplacena na základě počtu dnů nezbytných k léčbě – většinou se jedná o počet dní pracovní neschopnosti. Pojišťovny mají předem stanovenou nezbytnou délku léčby, a pokud se poranění léčí déle, pojišťovna vyplácí dávky jen za maximální stanovený limit (denní plnění).

Plnění se vyplácí jen v případech s dobou léčení nejméně dva týdny; rozsah poškození, od něhož se odvíjí procentuální podíl z částky sjednané v době vzniku úrazu, určuje vždy lékař. Čím delší je nezbytná doba léčení, tím se zvyšuje koeficient násobení denního plnění: koeficient činí 0,5 při léčení nepřesahujícím 28 dní, 1 pro léčení od 29. do 120. dne, 1,5 v období od 121. do 240. dne a 2 pro léčení delší, maximálně však po dobu jednoho roku od zahájení léčby.

Denní plnění za hospitalizaci následkem úrazu činí částku ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dní strávených na lůžku ve špitále. Ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny uvádějí časové omezení denního plnění – nejčastěji se jedná o limit 60 dní v průběhu 4 let.

Závěr

Nízká cena je jistě příčinou hojného rozšíření úrazového pojištění. V okleštěné podobě je často také nabízeno zdarma k různým výrobkům, platebním či slevovým kartám. Pojistná ochrana je však v těchto případech zcela nedostatečná – pojištění pro případ smrti úrazem platí např. jen za určitých okolností, pojištění pro případ trvalých následků např. jen při ztrátě orgánu, pojistné částky jsou zde velmi nízké a pro běžný život zcela nedostačující. Takové pojištění tak nemůže pokrýt ani vaše základní potřeby.

Pořídit si lepší úrazové pojištění není drahé, u renomovaných pojišťoven, který zabezpečují kvalitní klientský servis, se kvalitní pojištění dá pořídit již od sedmi korun za den, což je částka dostupná i pro nejnižší příjmové skupiny obyvatel  Pojistné částky za progresivní plnění trvalých následků úrazu by měly dosahovat minimální výše 1,5–2 mil. Kč.

Samostatné úrazové pojištění je dnes již určitým standardem, stále více bychom však měli myslet také na pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená