FinExpert.e15.cz

Kdy si pojistit splácení úvěru?

Spotřebitelský úvěr se stal relativně dostupnou finanční alternativou, využívanou v případě nenadálých výdajů stále větším počtem klientů. Úročení těchto úvěrů z nich však dělá poměrně drahé produkty. Jak je možné se pojistit pro případ problémů se splácením spotřebitelského úvěru?
Kdy si pojistit splácení úvěru?

Na rozdíl od let minulých je možné si dnes vypůjčit peníze od banky bez uvedení účelu, jak s nimi naložíte. Obejdete se zpravidla také bez ručitele. Hlavní podmínkou bývá stabilní příjem ze zaměstnání, který nemusí dosahovat nijak nadprůměrné úrovně. Získat spotřebitelský úvěr až do výše řady desítek a v některých případech i stovek tisíc korun je tedy poměrně snadné.

Proč pojištění úvěru?

V době splácení, která může činit v závislosti na dojednaných podmínkách, jeden až  šest, příp. i více let, pak své věřitelské bance splácíte konstantní sumu peněz. Nikde bohužel není zaručeno, že váš příjem bude stejně konstantní, jako výše splátky úvěru. Většina bank nabízí možnost pojistit se proti nenadálým situacím, které mohou splácení úvěru znesnadnit. Jsou to zejména následující rizika: dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita, úmrtí, případně ztráta zaměstnání.

Přístup bank k pojištění je dvojí. Některé bankovní domy poskytují pojištění spotřebitelských úvěrů automaticky a náklady jsou započítány ve výši úroků. Druhým přístupem je možnost sjednání pojištění "navíc", v tom případě připlácíte pojistné nad rámec čisté splátky úvěru. Existují však také banky, které možnost pojistit schopnost splácení spotřebitelského úvěru vůbec neposkytují, příkladem může být Živnostenská banka.

V jaké situaci schopnost splácení pojistit?

Při úvaze nad tímto produktem je vhodné posoudit situaci, s ohledem na následující okolnosti:

 • jak vysokou půjčku si hodláte vzít, kolik budete měsíčně splácet a v jakém poměru je splátka k vašemu současnému příjmu,
 • kolik let budete splácet,
 • odhad, do jaké míry jste s to nahradit výpadek nebo podstatné snížení svého stálého příjmu z jiných zdrojů.

Vzhledem k tomu, že míra rizika je v každé situaci odlišná, nelze poskytnou obecně platný návod, kdy je toto pojištění vhodné a kdy ne. Poplatky za pojištění nejsou ve většině případů příliš vysoké, proto lze doporučit zvážení tohoto pojistného produktu v případech výpůjčky přesahující pětinásobek vašeho současného příjmu.

Podmínky pro pojištění spotřebitelského úvěru se u jednotlivých bank výrazně liší. Při volbě, kterému produktu dát přednost, je vhodné získat o nabídce co nejvíce informací.

Klepněte pro větší obrázek

Vysvětlivky:
1) Pokud má klient více úvěrů je limit do 1 mil. Kč. U každého spotřebitelského úvěru lze pojistit až 3 osoby (spolužadatele).


Kolik zaplatíte a jak pojištění "funguje" ?

Citibank
U Citibank je výše pojištění od 4.30 %, klient splácí při pravidelných měsíčních splátkách úvěru, bez dalších poplatků.
Pojistné plnění: v případě pracovní neschopnosti trvající déle než 30 dní nepřetržitě hradí pojišťovna měsíční splátku. Úvěr je z pojistky plně splacen, pokud dojde k trvalé invaliditě nebo úmrtí (a zároveň se na tuto událost nevztahují výjimky z pojistné smlouvy).

Česká spořitelna
Klient platí jednorázové pojistné v hotovosti nebo lze o výši jednorázového pojistného navýšit částku požadovaného úvěru a uhradit prvním čerpáním z poskytnutého úvěru. Výše pojistného se odvíjí od částky úvěru a činí 1,- Kč z každých 1 000,- Kč poskytnutého úvěru.
Pojistné plnění: v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je pojistné plnění vypláceno následně od 29. dne trvání pracovní neschopnosti, za každý započatý měsíc pracovní neschopnosti, ve výši aktuální měsíční splátky úvěru. Maximálně však bude vyplaceno za 11 splátek úvěru. Po této lhůtě je klient buď uznán práce schopným – ukončena pracovní neschopnost nebo je mu přiznán invalidní důchod (částečný nebo plný). V případě plné invalidity, nejdříve však po jednom roce od počátku pojištění, vyplatí pojistitel pojistné plnění za každý započatý měsíc invalidity ve výši aktuální měsíční splátky úvěru. V případě smrti pojištěného v době trvání úvěrové smlouvy bude na úvěrový účet dlužníka vyplacen nesplacený zůstatek úvěru.

ČSOB a Poštovní spořitelna
U obou bank platí shodné podmínky. Výše pojistného je 1 %. Příklad: z částky 100 000 Kč se ročně platí 1 000,- Kč ročně, tedy měsíčně 83,30 Kč.
Pojistné plnění: je splatné do 15 dnů  od ode dne, kdy pojistitel ukončil šetření nutné ke zjištění rozsahu pojistitele plnit. V případě plné invalidity následkem úrazu nebo následkem nemoci dochází k plnění za předpokladu, že se klient stal plně invalidním v době trvání pojištění a současně příčina plné invalidity (nemoc nebo úraz)  nastala po počátku pojištění. Další pravidla se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění ČSOB Pojišťovny.

GE Capital Bank
V závislosti na výši úvěru a typu pojištění se jeho cena pohybuje od 99 do 199 Kč měsíčně. Např. u spotřebitelského úvěru ve výši 65 000 Kč se splatností na 2 roky zaplatí klient v případě pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity a smrti 99 Kč měsíčně, tj. 3 % měsíční splátky.
Pojistné plnění: klient vyplní formulář banky a doloží potřebnými doklady. Pojišťovna má jeden měsíc na posouzení žádosti, poté je 15 dnů na odeslání pojistného plnění.

Komerční banka
Pojištění je zdarma, pojistné plnění se vyplácí za následujících podmínek:

 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti (neživotní obnosové pojištění)
  V případě, že klient bude v pracovní neschopnosti déle než  28 dní (tj. karenční lhůta), vyplatí pojišťovna pojistné plnění za každý den pracovní neschopnosti ve výši denní dávky, která činí 3,3% měsíční splátky úvěru. Nárok vzniká po uplynutí čekací lhůty, která trvá tři měsíce. V případě úrazu se čekací lhůta neuplatňuje. Pracovní úrazy jsou z pojistného plnění vyloučeny.
 • Pojištění pro případ plné invalidity (neživotní obnosové pojištění)
  Pojišťovna vyplatí pojistné plnění, jestliže během trvání pojištění, nejdříve však dva roky od počátku pojištění, byl pojištěnému klientu přiznán plný invalidní důchod. Splnění této podmínky se nevyžaduje, pokud byl invalidní důchod přiznán výlučně v důsledku úrazu. Pojistné plnění se poskytuje za každý započatý měsíc invalidity ve výši měsíční dávky, která činí 100 % měsíční splátky úvěru.
 • Pojištění pro případ smrti (životní obnosové pojištění)
  V takovém případě uhradí pojišťovna výši nesplacené jistiny k příslušnému měsíci a roku, v němž nastala pojistná událost. Pokud dojde k úmrtí pojištěného v důsledku sebevraždy do dvou let od počátku pojištění, zaniká pojištění bez náhrady.
 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání (neživotní obnosové pojištění)
  V případě ztráty zaměstnání z organizačních důvodů pojišťovna vyplatí pojistné plnění za každý měsíc trvání klientovy nezaměstnanosti. Nárok na pojistné plnění vzniká po uplynutí čekací lhůty, která činí 6 měsíců (tj. doba od počátku pojištění nebo od vzniku každého nového pracovního poměru) a karenční doby, která činí 2 měsíce (tj. doba po skončení pracovního poměru). Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu čtyř měsíců, během nichž výše měsíční dávky činí 100 % měsíční splátky úvěru.

Raiffeisenbank
Součástí Rychlé půjčky Raiffeisenbank je zdarma pojištění pro případ úmrtí. Pro případ vzniku trvalé invalidity a dlouhodobé pracovní neschopnosti se platí 60 Kč měsíčně, podmínkou sjednání pojištění je, aby klient nebyl v pracovní neschopnosti a v posledním roce nebyl v pracovní neschopnosti po dobu třiceti po sobě jdoucích dní. Při doplnění o krytí rizika ztráty zaměstnání pojistné činí 84 Kč měsíčně a podmínkou je, aby byl žadatel zaměstnán v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou nejméně půl roku nepřetržitě. 
Pojistné plnění: nárok z důvodu pracovní neschopnosti vzniká pokud trvá pracovní neschopnost déle než 60 dní. Pojistným plněním je měsíční splátka nebo její poměrná část, hrazeno je max. 10 měsíčních splátek. Stejné podmínky platí pro případ nezaměstnanosti.

Volksbank
Banka poskytuje pojištění ve spolupráci s pojišťovnou Victoria Volksbanken pouze pro případ úmrtí. Stanovuje se s ohledem na pojistnou částku, pohlaví a věk pojištěné osoby. Vypočítává se k prvnímu lednu daného roku a platí jednou ročně automatickým inkasem z účtu klienta.
Pojistné plnění: Částka, kterou pojišťovna vyplácí se rovná výši pojistné částky k začátku příslušného roku. Dlužná částka ve výši nesplacené výše zůstatku úvěru včetně úroků k datu úmrtí připadne bance, zbývající část pozůstalým.

Mezi banky, které neposkytují spotřebitelské úvěry patří pražská ING Bank, její pojišťovna (ING Nationale-Nederlanden) je ale schopna zajistit úvěry u jiných ústavů. Kromě pojištění neschopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání nabízí pojištění pro všechny situace uvedené v naší tabulce. Maximum pojistitelného úvěru je neomezeno, minimum je dáno omezením minimální výše pojistného, tedy cca od 60 000 Kč. Cena pojistného závisí na pohlaví a věku. Muž ve věku 30 let, který si vezme úvěr 1 mil. Kč a splácí jej 15 let zaplatí v prvním roce pojištění 3 698 Kč (přitom se pojistné každoročně úměrně snižuje s klesajícím zůstatkem dluhu).
Výplata pojistného plnění je podmíněna tím, že dojde k pojistné události. Pojišťovna může prověřovat, jestli údálost nespadá do výluk (např. sebevražda do 2 let od uzavření smlouvy). Pokud jsou splněny podmínky pro výplatu, pojistné plnění je vyplaceno.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená