FinExpert.e15.cz

Kdy neplatíte daň z příjmu?

Začátek nového roku je vždy ve znamení daňových přiznání a platby daní.
Kdy neplatíte daň z příjmu?

Představíme vám několik případů, kdy jste od daně z příjmů osvobozeni a nevzniká vám povinnost podat danové přiznání. Detailní informace ke konkrétním případům vám podají na příslušném finančím úřadě.

Nemovitosti

Stát osvobozuje od daně z příjmu v případě, že jste prodali rodinný dům, byt, podíl na společných částech domu či související pozemek. Podmínkou je, že v těchto místech musíte bydlet déle než 2 roky bezprostředně před prodejem anebo použijete-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.

Daně z příjmu jsou zproštěny i nemovitosti, byty a nebytové prostory nespadající pod případy v prvním odstavci, pokud doba mezi jejich nabytím a prodejem přesáhne 5 let. Jsou-li prodávané nemovitosti dědictvím od zůstavitele, který byl přímým příbuzným, manželem nebo manželkou, zkrátí se doba 5 let o dobu, po kterou byla nemovistost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele a byla nabyta přímým děděním.

Prodáváte-li pozemek nabytý od pozemkového úřadu výměnou v rámci pozemkových úprav, zkracuje se doba 5 let o dobu, po kterou jste vlastnili původní (směněný) pozemek.

Movité věci

Většina prodaných movitých věcí je osvobozena od daně z příjmu. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí je-li doba mezi nabytím a prodejem kratší než 1 rok.

Daň nemusíte platit z přijaté náhrady škody, včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb, z náhrady nemajetkové újmy, z plnění z pojištění majetku s z pojištění odpovědnosti za škody.

Výhry

Pokud vyhrajete cenu ve veřejné nebo reklamní soutěži, v reklamním slosování, ve sportovní soutěži (nepřesahuje-li hodnotu 10 000 Kč) nebo ocenění v oblasti kultury.

Sociální sféra

Stát nedaní příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti. Dále se osvobozují od daně z příjmu dávky a služby ze sociálního zabezpečení, ze všeobecného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu, plnění ze zahraničního povinného pojištění. 

Jedná-li se o o příjmy z pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je v tomto případě osvobozena od daně jen částka ve výši 36násobku minimální mzdy platné v daném kalendářním roce.

Nedaní se ani příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo jeho náhrada. Dárcům krve, kostní dřeně apod. nevzniká povinnost zdanit odměny, které jim vyplatí zdravotní správa.

Studenti nemusí danit stipendium ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce. Od daně jsou osvobozena i stipendia na středních a vyšších odborných školách (i ze zahraničí), příspěvky z prostředků nadací a občanských sdružení. Nedaníte ani příjem sociální výpomoci poskytovaný zaměstnavatelem nejbližším pozůstalým.

Penze a invalidní penze

Od daně z příjmu jsou osvobozeny i penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního připojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu.

Povinnost platit daň z příjmu nevzniká ani u invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, u invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi.

Vojáci a civilní služba 

Stát osvobodil od daně z příjmu i plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní službě, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě i vojákům v záloze povolaným na cvičení. Daň se nevztahuje ani na kázeňské odměny pro příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, nedaní se odchodné vojákům z povolání, příslušníkům bezpečnostních sborů a plnění poskytovaná občanům v souvislosti s civilní službou.

Převod členských práv družstva

Od daně jste osvobozeni i v případě převodu členských práv družstva, převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu a převodu účasti na obchodních společnostech či prodeje cenných papírů. Doba mezi nabytím a převodem musí přesáhnout délku 5 let.

Daň z příjmu nemusíte platit ani v případě, kdy získáte vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu nebo pokud získáte odstupné za uvolnění bytu a toto odstupné použijete na uspokojení vlastní bytové potřeby do 1 roku následujícího po roce, kdy jste odstupné přijali. Toto platí i v případě, že jste částku odpovídající výši odstupného vynaložili na řešení bytové potřeby v době 1 roku před získáním odstupného. 

V případě úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, spojeném se zrušením nájemní smlouvy k bytu, je nabyvatel též osvobozen od daně. A to i v případě, kdy měl v bytě bydliště kratší než 2 roky. Podmínkou je, aby získané prostředky použil na uspokojení bytové potřeby.

Prodej cenných papírů

Stát osvobozuje od daně z příjmu i v případě prodeje cenných papírů a příjmy z podílu na podílovém listu v případě zrušení podílového fondu a to v následujících případech:

  • doba mezi nabytím a prodejem musí přesáhnout dobu 6 měsíců,
  • celkový přímý podíl prodávajícího nesmí na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti převyšovat 2 roky před prodejem 5 %.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená