FinExpert.e15.cz

Kdy je povinné ručení nepovinné

Obdrželi jste výzvu k zaplacení poplatku nepojištěných, přestože vůz nepoužíváte? Braňte se.
Kdy je povinné ručení nepovinné

Neplatíte povinné ručení za nepojízdné auto a nevrátili jste registrační značku? Máte v garáži veterána, s kterým nejezdíte, ale nechcete přijít o originální registrační značku a technický průkaz? Stojí vaše nepojízdné auto bez RZ na silnici? Zaděláváte si na problémy.

Dle zákona je každý majitel vozidla povinen platit povinné ručení, z něhož jsou v případě nehody hrazeny škody na majetku, zdraví či životě, které řidič způsobí při provozu vozidla třetí osobě. Jestliže povinné ručení neplatíte a auto přesto využíváte, vystavujete se riziku vysokých pokut a v případě vážné nehody se zraněním i trestnímu stíhání.

Nepoužívaný vůz odhlaste

Podle § 1 odst. 2 z. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla smí být na veřejně přístupné pozemní komunikaci provozováno jenom takové vozidlo, vůči němuž existuje pojištění odpovědnosti. Provozem vozidla se přitom považuje nejen jeho jízda, ale i stání na silnici. Špatně zajištěné stojící vozidlo se totiž může samovolně dát do pohybu a v důsledku toho způsobit škodu.

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Čas se krátí

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Čas se krátí

Kdo chce od ledna přejít, čas má jen do konce června.

Došlo-li k zániku pojištění a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění nebyla uzavřena nová pojistná smlouva, je vlastník vozidla povinen ve stejné lhůtě (tj. 14 dnů) příslušnému orgánu registrace vozidel odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) a v této souvislosti požádat o tzv. dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

ČKP jako garant spravedlnosti na silnicích

Protože ne všichni řidiči zákon dodržují a povinné ručení platí, byla zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zřízena Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. ČKP spravuje tzv. garanční fond, z něhož jsou odškodňování ti řidiči, kterým vznikla škoda při nezaviněné nehodě s autem, které nebylo pojištěno.

Tip: Spočítejte si vaši čistou mzdu v tomto roce

Garanční fond ČKP je tvořen příspěvky jednotlivých pojišťoven a nepojištěných řidičů. „Před novelou z roku 2009 putovalo do garančního fondu řádově několik desítek korun z každého zaplaceného povinného ručení. Po zavedení novely již tomu tak není. Garanční fond je plně financován nepojištěnými motoristy,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP. Nesporný přínos tak má postihování neplatičů pro poctivé motoristy, kteří povinné ručení řádně platí.

 

Denní sazba je dána zákonem a u osobních vozidel činí 50 nebo 70 Kč, k tomu se připočítávají náklady na uplatnění příspěvku, takže žádná zanedbatelná částka. ČKP při zjišťování nepojištěných řidičů porovnává Centrální registr vozidel a Databázi pojištěných vozidel. Vozidla, která jsou registrovaná a zároveň nejsou v databázi pojištěných vozidel, jsou vyhodnocena jako nepojištěná a vůči jejich majitelům je uplatňován požadavek na zaplacení příspěvku do garančního fondu.

Klepněte pro větší obrázek 

zdroj: ČKP

Od nabytí účinnosti novely zákona ČKP v průměru rozeslala 357 tisíc výzev k zaplacení povinného příspěvku nepojištěných ročně. Na neplatičích povinného ručení ročně v průměru inkasovala 435 mil. Kč. Podle Českého konzultačního portálu, iniciativy, která činnost české kanceláře pojistitelůdlouhodobě kritizuje (totožná zkratka názvů není náhodná), je však poplatek v mnoha případech vymáhán neoprávněně.

Využívá ČKP neinformovanosti lidí?

Jiří Ptáček, manažer portálu www.stopckp.cz, který poskytuje pomoc lidem, po kterých je poplatek neoprávněně vymáhán, tvrdí, že Česká kancelář pojistitelů případné námitky občanů obvykle zamítá a případy předává inkasním agenturám. Řidiči pak pod výhružkou exekuce často zaplatí, aniž by však k tomu byl skutečný právní nárok. A tak dochází k až paradoxním situacím, kdy například lidé svůj vůz skutečně nepojistili, ale současně jej (například z důvodu poruchy) neprovozovali. Česká kancelář pojistitelů nevymáhá pojistné například u vozidla, jehož majitel sice odevzdal RZ do depozita, ale vozidlo nechal zaparkované na pozemní komunikaci. Pojistné naopak tvrdě vymáhá u nepojízdného vozidla, které jeho majitel odstavil v garáži, ale RZ do depozitu neuložil, stejně tak u veterána, kterého si v garáži renovuje.

„Není v možnostech ČKP, a především to není ani její povinností, zjišťovat zdali je to které nepojištěné registrované vozidlo fakticky provozováno či nikoliv. Rozhodující pro zaslání výzvy k úhradě příspěvku je dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb. to, co vyplyne z porovnání databází (ČKP a centrálního registru vozidel). Proto opakovaně doporučujeme, aby vlastníci vozidel, kteří vozidlo z jakéhokoliv důvodu neprovozují, toto vozidlo dočasně či trvale vyřadili z registru vozidel. Předejdou tím zbytečným komplikacím,“ komentuje Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP.

Častým problémem je také rozpor mezi daty v Centrálním registru vozidel a termínem skutečného prodeje. Prodáváte-li auto, logicky přestáváte být majitelem v okamžiku podpisu kupní smlouvy. Nový majitel však může přepis v registru na základě vaší plné moci provést i až za několik měsíců, po které vy v dobré víře již neplatíte povinné ručení.

Většina výzev je v pořádku

Podle ČKP je drtivá většina výzev (81 %) rozeslaných je v pořádku. Stačí jednoduché počty, abychom zjistili, že téměř pětina výzev je odeslána neopodstatněně. Kdo za to ale může?„Jsme si vědomi komplikací a nepřesností a snažíme se je řešit,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP. „K problémům s nepřesnými údaji dochází nejčastěji na třech klíčových místech – na straně majitele vozu, na straně konkrétní pojišťovny a na straně Centrálního registru vozidel (CRV). Zatímco se chybné údaje na straně pojišťoven daří výrazně snižovat, zlepšení údajů z CRV jsme i přes naše intervence nezaznamenali,“ dodává Hradec. Podle údajů ČKP za rok 2012 je u 2,7 % výzev zdrojem problému chyba v datech z pojišťoven. U 5,4 % výzev je na vině chyba majitele či provozovatele vozidla. V případě dalších 10,9 % výzev byla chyba v datech CRV. „Je evidentní, že hlavní příčinou oprávněných námitek od adresátů výzev jsou chybná data CRV. Samozřejmě, že nám tato situace vadí a neradi obtěžujeme někoho zbytečně, nemůžeme však postupovat jinak než v souladu se zákonem,“ dodává Jakub Hradec.

Neodevzdání RZ není důkaz o provozování, rozhodl soud

„Povinnost uhradit zákonný příspěvek nepojištěných vzniká pouze v tom případě, že vozidlo bylo prokazatelně provozováno na pozemních komunikacích bez zákonného pojištění,“ říká Ptáček. A za pravdu mu dávají i dva rozsudky z posledních měsíců, které vyvracejí všeobecně rozšířený názor, že „zákonný příspěvek nepojištěných“ musí uhradit každý majitel nebo provozovatel vozidla, pokud neodevzdal tabulku s registrační značkou.

Rozsudek OS Kladno 12. března 2013: V daném případě bylo zjištěno, že vozidlo nebylo ve sledovaném období pojištěno, současně však žalovaný prokázal, že vozidlo v této době nebylo provozováno na pozemních komunikacích. Nedošlo sice k formálnímu vyřazení z evidence motorových vozidel, což by byl jednoznačný důkaz o neprovozování vozidla, to však neznamená, že uvedenou skutečnost nelze prokázat i jinými prostředky. Zákon konkrétně nestanoví, jakým způsobem má být „neprovozování“ vozidla prokazováno. Shodné tvrzení žalovaného, jeho čestné prohlášení i výpovědi svědků soud považuje za dostatečný důkaz.

Soud se také neztotožnil s výkladem žalobce, podle něhož lhůta 30-ti dní stanovená výzvou k plnění nebo prokázání neprovozování vozidla je lhůtou prekluzivní. Z textu zákona prekluzivní charakter lhůty nevyplývá, proto není vyloučeno, aby vlastník vozidla rozhodné skutečnosti doložil i později, příp. i v rámci soudního řízení.

ČKP kontruje: „Nejedná se o průlomové rozsudky. Jedná se rozsudky okresních soudů, které jsou České kanceláři pojistitelů známé. Jde o rozhodnutí dvou okresních soudů (tedy prvoinstančních soudů) ve dvou konkrétních individuálních případech. Vedle nich ČKP eviduje podstatně větší počet rozsudků ve stejné věci, které potvrzují správnost jejího postupu a dokonce disponujeme rozsudkem odvolacího soudu (tedy rozsudkem vyšší instance). Pro úplnost dodáváme, že k 31. 3. 2013 evidujeme celkem 28 364 pravomocných rozsudků a z toho ve prospěch ČKP celkem 27 647 případů (97,47 %). Pokud jde o výklad lhůty, tak zde se nejedná o lhůtu stanovenou ČKP, ale o lhůtu stanovenou zákonem (§24c odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb.). Tato lhůta je lhůtou propadnou (prekluzivní), což má ČKP potvrzeno řadou jiných rozsudků včetně zmiňovaného odvolacího soudu.“

Suma sumárum

V minulém roce způsobili motoristé ve vozidlech bez povinného ručení 3133 škod v celkové hodnotě 144 mil. Kč. Počet nepojištěných vozidel klesl ke konci roku 2012 na 595,5 tis. Dle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) jde o historicky nejnižší hodnoty. K razantnímu poklesu nepojištěných škod a zejména pak jejich finanční výše významnou měrou přispěly přísnější postihy vůči neplatičům povinného ručení, které vstoupily v účinnost v lednu 2009.

Co si z toho tedy vzít? Garanční fond i sankční poplatky pro neplatiče povinného ručení jsou jistě dobrá věc, už proto, že chrání poctivé řidiče. Bohužel ne vždy je situace jednoznačná. Stejně jako jiné úřady, které rozhodují o lidech a přitom nemají prostor posuzovat každý případ individuálně, i zde velmi často dochází k omylům, které vám mohou znepříjemnit život.

A tak pokud automobil neprovozujete a nechcete platit povinné ručení, uložte registrační značku do depozita, předejdete tak mnoha komplikacím. Pokud toto – ať už z jakéhokoli důvodu – udělat nechcete, pořiďte si svědky a důkazy o tom, že jste s ním opravdu nejezdili. Jestliže vás ČKP obešle s upomínkou a vaše námitky neuzná, nevzdávejte to a braňte se. Někdy stačí poslat tytéž námitky, pouze opatřené razítkem právníka, a najednou mají větší váhu.

Další článek


 

Související články


celkem 16 komentářů

Nejnovější komentáře

Pokud zadáte RZ do formuláře ČKP,na internetu ,zjist...
Josef
3. 11. 2014, 11:40
Padla kosa na kámen! Nález Ústavního soudu sp. zn. I...
Ivan
7. 8. 2014, 23:32
S čkp je třeba rychle bojovat a bránit se vůči neopr...
www.pojisteniauta123.cz
17. 1. 2014, 12:58
Osobně máme ČKP velmi dobré zkušenosti. Pokud se řeš...
kalkulackaruceni.cz
1. 7. 2013, 11:29
ČKP jako garant spravedlnosti na silnicích Největší...
Oldřich
9. 6. 2013, 18:25

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená