FinExpert.e15.cz

KB: Výsledky za 3. čtvrtletí 2005

Komerční banka dnes zveřejnila své neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky za prvních devět měsíců roku 2005 podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). KB zvýšila svou vysokou ziskovost z loňského roku, a to díky růstu výnosů z rozvíjejících se obchodních aktivit a také díky efektivnímu řízení nákladů. Celkové výnosy vzrostly o více než 3 %, na tomto růstu se podílely především velmi dobré výsledky prodeje retailových úvěrů. Provozní náklady banky zůstávají nadále pod přísnou kontrolou a meziročně poklesly téměř o 1 %. Díky tomu se provozní zisk meziročně zvýšil o 8 %. Poměr nákladů k výnosům tak zůstal pod úrovní 50 %. Kvalita úvěrového portfolia je, i přes jeho rychlý růst, nadále velmi vysoká; náklady úvěrového rizika představují zhruba 45 bb. Čistý nekonsolidovaný zisk vzrostl meziročně o 12 % na  6 313  milionů Kč, což představuje 221 Kč anualizovaného zisku na jednu akcii.
 

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Výsledky, kterých banka doposud v letošním roce dosáhla, opakovaně potvrzují příznivé trendy v obchodních aktivitách banky. Nadále dynamicky rostlo úvěrování klientů - fyzických osob. Celkový objem hypoték poskytnutý tomuto segmentu klientů vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 40 % na 39,6 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se pak meziročně zvýšil o 45 %. Dynamiku vykazuje také prodej spotřebitelských úvěrů s meziročním nárůstem o 19 %. Celkový objem spotřebitelských úvěrů dosáhl 11,9 miliardy Kč,  z toho 1,6 miliardy Kč (+ 114 %) představují úvěry z kreditních karet.
Úvěrování malých a středních podniků rovněž významně rostlo a celkový objem půjček poskytnutých tomuto segmentu se zvýšil na 54 miliardy Kč, tj. meziročně o 23 %;  z toho úvěry malým podnikům zaznamenaly růst o 45 %. Celkový objem půjček velkým podnikům dosáhl hodnoty 76 miliard Kč, což je o 17 % více než ke konci září roku 2004. Tento významný nárůst je však ovlivněn nižší srovnávací základnou roku 2004.
Počet aktivních platebních karet za prvních devět měsíců roku 2005 stoupl o 13 % na 1 330 000. Banka pokračovala v úspěšném prodeji kreditních karet, jejichž počet se významně zvýšil, meziročně o 96 % na 103 000.

Křížový prodej produktů je jedním z klíčových prvků strategie banky. Počet produktů prodaných k jednomu běžnému účtu se ke konci září zvýšil na 4,8, přičemž ve stejném období loňského roku činil 4,4. Penetrace produktů Komerční banky u individuálních klientů významně roste. Ke konci září 2005  balíček produktů a služeb Komerční banky využívalo 67 % klientů - fyzických osob, proti 60 % ve stejném období roku loňského. KB zaznamenala úspěch zejména v prodeji balíčku pro studenty Gaudeamus² (+ 19 %). Počet balíčků poskytnutých podnikatelům rostl ještě výrazněji, a to o 38 %. KB dosáhla na konci třetího čtvrtletí hranice jednoho milionu využívaných produktů přímého bankovnictví.
 
Velmi dobře si během prvních devíti měsíců roku banka vedla rovněž v prodeji produktů dceřiných a sesterských společností a dalších obchodních partnerů. Prodej podílových fondů se v porovnání se stejným obdobím roku 2004 více než ztrojnásobil, a to především díky novému produktu rodiny fondů MAX nabízející garantované fondy. Prodej penzijního připojištění prostřednictvím sítě Komerční banky vzrostl o 98 %. Na obchodních místech KB bylo uzavřeno také 12 000 pojistných smluv k produktům neživotního pojištění poskytovaného ve spolupráci s Allianz pojišťovnou.
 
Komerční banka získala za prvních devět měsíců roku 70 000 nových klientů. Celkový počet klientů KB se tak meziročně zvýšil o 5 % a dosáhl na konci září počtu 1 450 000, z nichž je 1 169 000 fyzických osob a 281 000 podniků a podnikatelů. Rychle roste počet klientů, kteří využívají přímé kanály, ke konci září 2005 to bylo už 53 % zákazníků. Mezi nejoblíbenější patří telefonní a internetové bankovnictví.
 

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Ke konci září 2005 dosáhly celkové výnosy Komerční banky 17,4 miliardy Kč, což představuje meziroční zvýšení o 3,4 %. Výrazný nárůst čistých úrokových výnosů, meziročně o 11 % na hodnotu 10,1 miliardy Kč, byl tažen rostoucími objemy úvěrů (zejména fyzickým osobám a malým a středním podnikům), rostoucími objemy vkladů na běžných účtech a vyššími úrokovými příjmy z aktivit investičního bankovnictví, které byly kompenzovány negativním výsledkem úrokových derivátů. Čistá úroková marže meziročně vzrostla na 3,2 % z 3,1 %, a to i přes klesající tržní úrokové sazby (vzhledem k trojímu snížení základní 14denní repo sazby ze strany ČNB z 2,50 % na 1,75 % během prvních devíti měsíců roku). Tohoto růstu banka dosáhla díky zlepšující se struktuře aktiv, která tak vyrovnávala fakt, že konkurence na českém trhu nadále tlačí na úroveň úrokových marží. Navíc nízké tržní úrokové sazby v dlouhodobém horizontu, a to i přes zajišťovací aktivity banky, limitují růst úrokových výnosů z vkladů. Čisté bankovní poplatky a provize dosáhly výše 6,5 miliardy Kč, což je meziroční růst o 1,3 %. Pokračující pokles poplatků z cizoměnových operací byl převážen nárůstem poplatků z nekurzových operací, které vzrostly téměř o 4 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Na růstu poplatků z nekurzových operací se podílely především poplatky spojené s administrací úvěrů, dále poplatky z platebních karet a poplatky z prodeje dalších finančních produktů (např. produktů IKS, která se zabývá správou aktiv). Poplatky a provize z kurzových operací, které jsou nadále negativně ovlivňovány klesajícím trendem v objemu devizových plateb, poklesly o 9 % a jejich podíl na celkovém výnosu z poplatků postupně klesá (v současné době činí tento podíl přibližně 18 %). Čistý zisk z finančních operací zahrnuje výsledky obchodování s cennými papíry a také výnosy z cizoměnových operací a obchodování s deriváty. Dosáhl výše 608 milionů Kč, zejména díky ziskům z klientských kursových operací.

Komerční banka udržela vysokou efektivitu kontroly nákladů. Celkové provozní náklady poklesly téměř o 1 % na  8 584 milionů Kč. Personální náklady klesly o 3,2 % na 3,5 miliardy Kč a odrážejí dopad meziročního snižování počtu pracovníků a vyvádění některých podpůrných činností z Komerční banky. Počet zaměstnanců se od začátku letošního roku mírně zvýšil na  7 451, což souvisí s rozšiřováním obchodních aktivit banky. Počet zaměstnanců je však přesto o 3 % nižší než v září 2004. Rostoucí trend počtu zaměstnanců bude do konce letošního roku pokračovat. Všeobecné provozní náklady zůstaly prakticky stabilní ve výši 3,8 miliardy Kč. Nižší odvod na pojištění vkladů vytvořil úspory ve výši 216 milionů Kč. Na druhé straně mírně vzrostly náklady spojené s rozvojem obchodní činnosti, jako je marketing a náklady související s otevíráním nových poboček.
 
Velmi dobré obchodní výsledky v drobném i podnikovém bankovnictví spolu s účinnou kontrolou nákladů vedly k růstu provozního zisku o téměř 8 % na 8,8 miliardy Kč. Poměr nákladů k výnosům se meziročně snížil z 51,4 % na 49,4 %.
 
Náklady rizika zahrnují opravné položky ke ztrátám z úvěrů, k cenným papírům a rezervy na krytí ostatních rizik. Ke konci třetího čtvrtletí 2005 bylo natvořeno celkem 717 milionů Kč ve srovnání s 900 miliony Kč za stejné období v roce 2004. Tvorba čistých opravných položek ke ztrátám z úvěrů poklesla o 34 % na 439 milionů Kč, proti 669 milionům Kč ke konci září 2004. Meziroční zlepšení odráží pozitivní vývoj finanční situace klientů. Náklady rizika u úvěrového portfolia představovaly přibližně 45 bb odpovídajících dynamickému rozvoji retailového portfolia. Tvorba opravných položek k cenným papírům činila 196 milionů Kč, proti 111 milionům Kč v roce 2004. Tvorba opravných položek k cenným papírům byla ovlivněna prodejem významné části portfolia CDO v letošním roce (v nominální hodnotě 132 milionů USD, což vedlo ke ztrátě ve výši 8,6 milionu USD). Opravné položky k ostatním rizikům (např. soudní řízení) meziročně poklesly na hodnotu 82 milionů Kč, ve srovnání s 120 miliony Kč ve stejném období loňského roku. KB a ČKA nedávno zahájily rozhodčí řízení, jehož cílem je vyřešit zbytkový nárok ve výši 679 milionů Kč týkající se vypořádání státní garance. V současné době se vytvoření opravných položek pro tyto účely nepovažuje za nezbytné.
 
Čistý zisk z majetkových účastí dosáhl výše 341 milionů Kč a zaznamenal meziroční pokles o 55 %. V roce 2005 KB pokračovala v restrukturalizaci skupiny KB a prodala svou 100% majetkovou účast ve společnosti IKS KB, zabývající se správou aktiv, a 51% majetkovou účast v Komerční pojišťovně, s celkovým pozitivním dopadem ve výši 319 milionů Kč. Hospodářský výsledek za rok 2004 byl pozitivně ovlivněn prodejem majetkové účasti KB ve společnosti MUZO za 804 milionů Kč.
 
Celková daň z příjmu dosáhla 2,1 miliardy Kč a byla příznivě ovlivněna poklesem sazby daně z příjmu právnických osob z 28 % na 26 %.

Za prvních devět měsíců roku 2005 vykázala Komerční banka čistý zisk 6 313 milionů Kč, představující meziroční zvýšení o 12 %. Tento pozitivní výsledek byl dosažen především díky velmi dobrým obchodním výsledkům, což potvrzuje správnou obchodní strategii banky.

Výsledky podle IFRS

 

(v milionech Kč) k 30. září 2005 k 30. září 2004 změna
(neauditováno) (neauditováno)
Celkové výnosy 17 376 16 801 3,40%
Provozní náklady -8 584 -8 643 -0,70%
Provozní zisk 8 792 8 158 7,80%
Náklady rizika -717 -900 -20,30%
Výnosy/ztráty z majetkových účastí 341 753 -54,70%
Daň z příjmů -2 103 -2 388 -12,00%
Čistý zisk 6 313 5 623 12,30%
(v milionech Kč) k 30. září 2005 k 31. prosinci 2004 změna
(neauditováno) (auditováno)
Aktiva celkem 474 137 448 294 5,80%
Čisté úvěry klientům 179 045 152 433 17,50%
Vklady klientů 363 573 358 825 1,30%
Vlastní kapitál 48 876 43 578 12,20%
Klíčové ukazatele k 30. září 2005 k 30. září 2004 změna
(neauditováno) (neauditováno)
ROAE (Rentabilita průměrného kapitálu) 18,20% 19,30% -
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,10% 14,50% -
Tier 1 Ratio (IFRS) 14,40% 14,00% -
Rizikově vážená aktiva (v mld. Kč) 230 200 15,00%
Poměr nákladů k výnosům 49,40% 51,40% -
Čistá úroková marže 3,20% 3,10% -
Zisk na akcii, anualizováno (Kč) 221 197 12,20%
Počet zaměstnanců 7 451 7 693 -3,10%
Počet poboček 339 334 5
Počet bankomatů 583 541 42
Počet klientů 1450000 1 380 000 5,10%
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená