FinExpert.e15.cz

Jaké máte povinnosti ve zdravotním pojištění?

Každý má právo na výběr zdravotní pojišťovny a v případě nespokojenosti si můžete stěžovat. Na druhou stranu však máte řadu zákonných povinností. Jakých?
Jaké máte povinnosti ve zdravotním pojištění?

Všichni pojištěnci vybrané zdravotní pojišťovny (na trhu jich v letošním roce působí devět) musí plnit své zákonné povinnosti vyplývající z jejich účasti na veřejném zdravotním pojištění. Povinnosti jsou upraveny v § 12 zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Nedodržení splnění těchto povinností je sankciováno až tisícovými pokutami.

Plnit oznamovací povinnost

Splnění oznamovací povinnosti je základní povinností každého pojištěnce. Za nesplnění oznamovací povinnosti tak může být udělena příslušnou zdravotní pojišťovnou pokuta až  do výše 10 tisíc Kč. A to opakovaně. Pro každou pojišťovnu mají nové skutečnosti vliv na výši zdravotního pojištění a je pro ni nezbytné mít ve svém registru pojištěnců správné údaje. Oznamovací povinnost vůči příslušné zdravotní pojišťovně má i zaměstnavatel. Kdy tedy musíte např. plnit oznamovací povinnost (vždy do osmi kalendářních dní)?

 • narození dítěte
 • oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti
 • skutečnosti mající vliv na zařezaní pojištěnce do kategorie občanů, za které platí zdravotní pojištění stát (např. doložit studium za své děti)

Do 30 dní  je navíc každý pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně změnu jména či změnu adresy. Především nahlášení změny adresy pro zasílání korespondence je velmi důležité a může zabránit vzniku mnoha nepříjemností. V těchto případech může být nesplnění oznamovací povinnosti sankciována pokutou 500 Kč.

Sdělit svému zaměstnavateli svoji zdravotní pojišťovnu

Každý zaměstnanec je povinen v den nástupu do zaměstnání sdělit svému zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Tato informace je důležitá pro odvod zdravotního pojištění ve správné výši správné zdravotní pojišťovně. Pokud by zaměstnavatel odvedl zdravotní pojištění na účet nesprávné zdravotní pojišťovny, protože mu zaměstnanec řádně nenahlásil, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, tak může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci úhradu penále, která je mu za toto pochybení vyměřena příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Hradit své zdravotní pojišťovně pojistné

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Odvedení  pojistného ve správný čas a správné výši je vždy záležitostí zaměstnavatele. Při nezaplacení pojistného je vždy sankciován zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou povinny sami v řádném termínu a výši odvádět zdravotní pojištění. Pokud neplní svoji zákonnou povinnost, je jim vyměřeno penále nebo pokuta. Nedoplatky na pojistném zdravotní pojišťovny většinou vymáhají prostřednictvím exekutorských úřadů.

Poskytnout součinnosti při zdravotním výkonu

Všichni pojištěnci jsou ze zákona povinni poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený režim. Pokud je nemocný pojištěnec předčasně propuštěn ze zdravotnického zařízení pro porušování řádu, tak mu může zdravotní pojišťovna uložit pokutu ve výši 500 Kč.

Podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám

Všichni pojištěnci se musí na vyzvání podrobit preventivním prohlídkám, pokud je tak stanoveno v zákoně nebo obecně závažných právních předpisech. Při nepodrobení preventivní prohlídce může zdravotní pojišťovna udělit pojištěnci pokutu ve výši 500 Kč.

 • Dodržovat opatření směřující  k odvrácení nemoci
 • Vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé  poškození vlastního zdraví

Prokazovat se při poskytování zdravotní péče průkazem pojištěnce

Při poskytování  zdravotní péče se musí pojištěnci prokazovat platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Oznámit ztrátu průkazu pojištěnce

Při ztrátě  průkazu pojištěnce je pojištěnec povinen tuto informaci oznámit své zdravotní pojišťovně do 8 dní. Důvody jsou dva:

 • samotné vystavené nového dokladu (do doby než je zaslán plastový průkaz, tak je vydáno papírové potvrzení, že je občan pojištěncem příslušné zdravotní pojišťovny)
 • zamezení tomu, aby na ztracený zdravotní průkaz čerpal někdo cizí zdravotní péči

Vrátit průkaz pojištěnce

Všichni pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně vrátit do 8 dní průkaz pojištěnce, jestliže:

 • Došlo k zániku pojištění (občan bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem, v tomto případě byl občan rovněž zdravotně ze zákona pojištěn)
 • Došlo ke změně pojišťovny (každý občan má právo jednou za 12 měsíců změnit zdravotní pojišťovnu, pokud by se prokázal při lékařském ošetření průkazem staré zdravotní pojišťovny, tak může dostat pokutu ve výši 5 tisíc Kč)
 • Pojištěnec nahlásil dlouhodobý pobyt v zahraničí

Při změně zdravotní pojišťovny předložit nové pojišťovně důležité  doklady

Když pojištěnec změní zdravotní pojišťovnu, tak musí  nové zdravotní pojišťovně sdělit všechny důležité informace mající vliv na výši pojistného. Tato povinnost se tak týká především OSVČ, které musí předložit doklad o výši záloh na pojistném vypočtených z vyměřovacího základu. 

Hradit regulační poplatky

Všichni pojištěnci jsou povinni hradit regulační poplatky až do zákonných limitů. Vyšší úhrady jsou poplaceny. Ze zákona máte právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou. Limit je 5 000 Kč za rok. U dětí a občanů starších 65 let je limit 2 500 Kč za rok.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená