FinExpert.e15.cz

Jak získat prostředky z fondů Unie pro podnikání

Vstup do Evropské unie přinesl českým podnikatelům nejen řadu nových povinností, ale i možnost čerpání finančních prostředků z různě zaměřených fondů. Představujeme vybrané programy podpory platné do konce roku 2006.
Jak získat prostředky z fondů Unie pro podnikání

Tyto a další kvalitní informace najdete v časopise Osobní finance 10/2005

Česká republika je od 1. května minulého roku právoplatným členem Evropské unie. Podpory čerpané z  fondů EU mají přispět k vyrovnání rozdílů v hospodářské úrovni mezi jednotlivými členskými zeměmi. Finanční prostředky jsou rozdělovány tak, aby směřovaly do nejméně rozvinutých regionů EU, přistoupení nám tedy přináší možnost čerpání finančních zdrojů z různě zaměřených fondů. Pro české podnikatele je připraven operační program Průmysl a podnikání, který je financován výhradně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mezi hlavní priority programu patří podpora rozvoje podnikatelského prostředí a rozvoje konkurenceschopnosti domácích podniků.

Pomoc podnikatelům z fondů EU

Operační program Průmyslu a podnikání nabízí možnost čerpání podpory z jedenácti programů. Podpora může být poskytnuta formou dotace, zvýhodněného úvěru nebo jejich kombinací. Předložený projekt i žadatel o podporu musí splňovat podmínky stanovené příslušným programem. Pokud projekt splňuje stanovené formální požadavky, může být předložen hodnotitelské komisi, která rozhodne o přidělení dotace. V případě žádosti o úvěr posuzuje předloženou žádost Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Šance pro začínající podnikatele

Pokud vstupujete poprvé do podnikání jako fyzická osoba nebo jste s přáteli založili obchodní společnost (mimo akciové společnosti), můžete získat zvýhodněný úvěr v programu Start. Úvěr je poskytnut na realizaci předloženého podnikatelského záměru. Zvýhodnění spočívá v poskytnutí úvěru, u kterého není vyžadován úrok (jde tedy o bezúročný úvěr). Poskytnuté prostředky mohou být využity na pořízení hmotného i nehmotného majetku, v menší míře lze financovat pořízení zásob a provozní náklady např. nákup strojů a zařízení, zajištění počáteční zásoby materiálu, rekonstrukci budov, nákup kancelářského zařízení apod. Minimální výše poskytnutého úvěru je stanovena na 100 000 Kč. Začínající podnikatel jako fyzická osoba může získat maximálně 500 000 Kč a obchodní společnost vlastněná více začínajícími podnikateli až milion korun. Úvěr je splatný maximálně do šesti let s možností odložení první splátky až o 12 měsíců.

Zvýhodněný úvěr pro malé podnikatele

V případě, že vaše firma zaměstnává do 50 zaměstnanců (definována jako malá firma), pak může požádat o zvýhodněný úvěr v programu Kredit. Podle výše poskytnutého úvěru je stanovena výhodná úroková sazba od 3 % do 4 % p.a. Program mohou využít podniky s kratší historií (2–5 let) na rozvoj podnikatelských aktivit a projektů. Je zde jistá podoba s projektem Start s tím rozdílem, že je určen pro zaběhnuté podniky, které chtějí investovat do svého rozvoje. Ze získaných prostředků lze financovat např. nákup vlastní nemovitosti, výměnu nevyhovujících strojů za nové, zahájení nového výrobního programu, rekonstrukci podnikatelských prostor včetně nákupu nového vybavení, nákup licencí, patentů apod. Žadatel může volit ze tří kategorií úvěrů od 200 000 do 7 000 000 Kč.


Výhody čerpání úvěru
Podnikatel čerpající úvěr z programu Start získá bezúročný úvěr s relativně dlouhou dobou splatnosti (až 6 let) a možnost odložení první splátky až o 12 měsíců.  Program Kredit sice nenabízí nulový úrok, ale v porovnání s ostatními úvěrovými produkty pro podnikatele umožňuje čerpání prostředků se zvýhodněnou úrokovou sazbou.

Prosazení českých firem v zahraničí

Malé a střední podniky se nemusí orientovat pouze na domácí trhy, ale mohou oslovit nové zákazníky i na trzích zahraničních. Pro zajištění úspěšnosti produktu v zahraničí je třeba provést analýzu doposud neznámého prostředí, přizpůsobit vlastní produkt a připravit vhodnou prezentaci. Podnik se snaží shromáždit maximum informací o zahraničních trzích, vytváří marketingové studie, připravuje propagační materiály, prezentuje vlastní firmu na zahraničních veletrzích a výstavách. Tyto činnosti jsou pro firmu finančně náročné. Český exportér může požádat o dotaci z programu Marketing a tím snížit část vzniklých nákladů. Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximálně lze získat až milion korun. Celková výše dotace však nesmí překročit 46 % hranici míry podpory celkových uznatelných nákladů na projekt. Žádost o podporu z programu marketing je možno podávat v příslušné regionální kanceláři CzechInvest.

Inovace, klíč k růstu firmy

Tři předchozí projekty byly zaměřeny na rozvoj malých a středních podniků. Program Inovace je zaměřen na podniky bez ohledu na jejich velikost a má za cíl podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot produktů (tzv. technická inovace), na zavedení pokrokových metod řízení, k realizaci klíčových změn organizační struktury (netechnická inovace) apod. Podniky mohou získat podporu ve formě dotace, zvýhodněného úvěru nebo jejich kombinaci. Podnik s více než 250 zaměstnanci může žádat pouze dotaci. Výše dotace pro inovace technického charakteru se pohybuje od 3 mil. Kč do 50 mil. Kč, pro inovace služeb od 1 mil. Kč do 25 mil. Kč. Výše poskytnutého úvěru se pohybuje ve stejném rozmezí jako dotace a jeho splatnost je až devět let. Od 30. června letošního roku je však pozastaven příjem žádostí, obnovení se předpokládá až v 1. čtvrtletí roku 2006.

Dotace pro snížení energetické náročnosti

Český zpracovatelský průmysl v porovnání se zeměmi EU spotřebovává stále velké množství energie. Malé a střední podniky, které se rozhodly přispět ke snížení energetické náročnosti vlastní výroby, mohou požádat o dotaci z programu Úspory energie. Dotace může být využita např. na nákup technologií a zařízení na zpracování energetických surovin, modernizaci stávajících zařízení či rozvodu energií související s výrobním procesem, zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla apod. Pro firmy, které chtějí podnikat v oblasti výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, je připraven projekt Obnovitelné zdroje energie. Výše dotace se u obou programů pohybuje od 500 000 Kč do 30 mil. Kč.

Podmínky pro žadatele

O podporu mohou žádat jak fyzické, tak i právnické osoby. Dříve než předložíte žádost o úvěr nebo dotaci, musíte splnit základní požadavky. Sídlo firmy se musí nacházet na území ČR a v případě podání žádosti fyzickou osobou musí být splněna podmínka trvalého pobytu na území našeho státu. Musíte být zaregistrováni v ČR (obchodní rejstřík, živnostenský úřad) a nahlášeni jako plátce daně z příjmů, musíte mít vyrovnány veškeré závazky vůči místním úřadům (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovně apod.). V případě vyhlášení konkurzu nebo zákazu činnosti nemůže být žádost kladně vyřízena. Budete také posuzováni z hlediska finanční způsobilosti (finančního zdraví).

Postup pro získání podpory

Před podáním žádosti musíte vypracovat kvalitní podnikatelský záměr. Na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku definujte konkrétní potřeby projektu. Záměr musí jednoznačně ukázat cíl projektu a nejvhodnější způsob jeho dosažení. Obsahuje především informace o potřebných vstupech projektu, technické, finanční a personální požadavky na projekt.

O možnostech podpory připravovaného projektu se můžete informovat na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.cz). Na tomto místě získáte všechny potřebné informace, dokumenty a novinky o nabízených programech podpory. V případě využití programu Start nebo Kredit můžete čerpat z internetových stránek Českomoravské záruční a rozvojové banky (www.cmzrb.cz). O programu Marketing informuje agentura CzechTrade (www.czechtrade.cz) a programech Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie Česká energetická agentura (www.ceacr.cz).

Podmínky přidělení dotace pro realizaci podnikatelského záměru je vhodné konzultovat s odborníky v některé z regionálních kanceláří CzechInvestu. Usnadní vám výběr nejvhodnějšího dotačního nebo úvěrového programu pro připravovaný projekt, upozorní na nejčastější chyby a nedostatky předkládaných žádostí. Získáte přehled o možnostech financování vašeho projektu a ušetříte čas při vyřizování žádosti.

Kam s připravenou žádostí

Žádost o dotaci je třeba podat v písemné formě regionální kanceláři CzechInvestu. Žádosti lze podávat průběžně, nejpozději však do konce října příštího roku. O pozastavení příjmu žádostí informují MPO, CzechInvest a vybraný denní tisk.

Žádosti o úvěr v programu Start přijímají pobočky ČMZRB.  Žádosti o Malý úvěr v programu Kredit lze podávat pouze prostřednictvím Regionálního poradenského a informačního centra nebo Podnikatelského inovačního centra; tato centra současně vydávají případná doporučení k realizaci projektu. O Podřízený úvěr (případ, kdy banka nebo leasingová společnost spolufinancuje předložený projekt) můžete žádat pouze prostřednictvím vybraných poboček ČMZRB.

Nebojte se požádat o podporu

V případě, že máte připraven originální a realizovatelný projekt, ale nemáte potřebnou finanční hotovost, využijte možnosti získání zvýhodněného bankovního úvěru. Zavedená firma s potřebnou historií má při jednání s bankou výhodnější postavení a může tedy snadněji financovat vlastní projekty. Začínající podnikatelé nemají tak snadnou cestu k potřebné hotovosti, proto jsou právě pro ně připraveny konkrétní programy podpory. Nebojte se požádat o pomoc Evropskou unii, je to jeden z důvodů, proč jsme do ní vstoupili.

Kompletní přehled programů a podrobné informace naleznete na: www.mpo.cz

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená