FinExpert.e15.cz

Jak zapsat novostavbu do katastru nemovitostí?

Právě jste dostavěli nový rodinný dům a na stole máte zcela čerstvé kolaudační rozhodnutí. Možná se domníváte, že veškerá razítka, potvrzení a souhlasy jste tak již získali, a tak můžete začít pohodově bydlet. Věřte ale, že máte jen částečnou pravdu, protože ještě musíte nechat novostavbu zapsat do katastru nemovitostí.
Jak zapsat novostavbu do katastru nemovitostí?

Kolaudací všechno nekončí

S výstavbou rodinného domu je již neodmyslitelně spjato velké množství úkonů, které musí každý stavebník před, během, ale i po samotné stavbě učinit. Před započetím stavby je nutné získat stavební povolení, v průběhu stavby je například zapotřebí vést stavební deník a celé úsilí je zakončené vydáním kolaudačního rozhodnutí. Někteří stavebníci si mohou myslet, že tímto rozhodnutím je celá záležitost ukončena, jiní si možná začínají klást otázku, kdo, kdy a jak novostavbu zaeviduje do katastru nemovitostí.

Odpovědi na tyto nejasnosti lze jednoznačně nalézt v zákoně o katastru nemovitostí. Mimo jiné zjistíte, že každý vlastník je povinen ohlásit  místně příslušnému katastrálnímu úřadu změny údajů týkajících se jeho nemovitostí a zároveň předložit listinu, která změnu dokládá.

Z citovaného ustanovení jednoznačně vyplývá, že stavební úřady (i když vydávají kolaudační rozhodnutí a tím vlastně stavbu legalizují) nemají žádnou povinnost v této věci jednat. Je tedy zřejmé, aby vlastník nemovitosti splnil svoji zákonnou povinnost a změnu ohlásil katastrálnímu úřadu. Otálet se zápisem stavby do katastru nemovitostí není na místě, protože tuto povinnost musí vlastník splnit do 30 dnů ode dne, kdy změna vznikla – tj. do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Co budete potřebovat

K zápisu novostavby do katastru nemovitostí budete potřebovat listiny, které existenci stavby stvrzují. V praxi se jedná o geometrický plán, kterým byla daná stavba zaměřena, doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, pokud se stavbě přiděluje a samotné kolaudační rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem. Důležité je připomenout, že samotné kolaudační rozhodnutí musí obsahovat tzv. doložku s jednoznačně stanoveným dnem nabytí právní moci stavebního povolení. Všechny uvedené listiny musí být předloženy katastrálnímu úřadu v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Jako vlastník novostavby se pak do katastru zapíše ta osoba, která je v kolaudačním rozhodnutí uvedena jako stavebník. V případě, že by měl být při této příležitost zapsán jako vlastník i jiná osoba, je třeba přiložit další listinu, která tuto skutečnost potvrzuje.

U novostaveb postavených na pozemku, který je doposud v katastru evidován jako tzv. zemědělský pozemek (zahrada, orná půda, trvalé travní porosty apod.), musíte dále předložit rozhodnutí příslušného státního orgánu, o souhlasu s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu – nejčastěji se jedná o „rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení“.

Pozor na pokutu

V případě, že zákonnou povinnost nesplníte, popř. ji splníte, ale opožděně, číhá na vás nebezpečí uložení pokuty. Pokud se tohoto prohřešku dopustí fyzická osoba, může jí být uložena pokuta až do výše trojnásobku minimální mzdy. Pokud by se porušení zákona dopustila fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, může katastrální úřad uložit pokutu až do výše třicetinásobku minimální mzdy.

O tom, zda bude pokuta udělena a v jaké výši, rozhodne samotný katastrální úřad. V řízení se obvykle přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, k jeho délce a okolností, za nichž k němu došlo.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že zápis novostavby do katastru nemovitostí je další úkon, na který nesmí stavebník zapomenout. Na druhou stranu se nejedná o žádnou složitou záležitost, a tak nelze než doporučit tuto záležitost neprodleně po obdržení kolaudačního rozhodnutí vyřídit. Náležitosti, jaké má mít návrh na zápis stavby do katastru nemovitostí, již znáte, další informace získáte rovněž od pracovníků katastrálního úřadu nebo na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – www.cuzk.cz.   

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Jeste jste zapomeli dodat ze po katastru rychle utik...
Mirek
22. 11. 2017, 19:16
> U novostaveb postavených na pozemku, který je d...
Aleš
23. 11. 2016, 15:36

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená