FinExpert.e15.cz

Jak vyzrát na nezaměstnanost

Nezaměstnanost se v České republice pohybuje kolem 10 %. Jaké jsou možnosti podpory zaměstnanosti z pohledu firem a uchazečů?
Jak vyzrát na nezaměstnanost

V průběhu ledna se na úřadech práce zaregistrovalo 88 076 uchazečů o zaměstnání a 52 986 osob ukončilo evidenci či bylo vyřazeno. Ve zmíněném období nastoupilo do pracovního procesu 35 160 osob a 17 826 osob bylo pouze vyřazeno bez umístění do nového zaměstnání. Úřady práce v lednu 2010 vyplatily podporu v nezaměstnanosti  214 161 uchazečům o zaměstnání, což znamená, že poskytnuté finance získalo 37, 3% lidí z evidovaných osob. V únoru 2010 vydaly úřady práce podporu 213 549 zaevidovaným osobám. Míra registrované nezaměstnanosti k 28. 2. 2010 vzrostla oproti předešlému měsíci o 0,1% na 9,9 %.

Koncem února 2010 evidovaly úřady práce celkem 583 135 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s předešlým měsícem se jejich počet zvýšil o 8 909 osob a při porovnání se stejným obdobím loňského roku počet lidí bez práce vzrostl  o 154 287. Míra nezaměstnanosti vyšší než průměr České republiky postihla v únoru 51 okresů. Nejvyšší čísla byla zaznamenána v okresech Jeseník (19,4 %), Znojmo (17,4 %), Bruntál (17,3 %) Most (17,1 %), Hodonín (17,0 %) a Děčín (16,0 %). Nejméně zasaženými oblastmi nezaměstnaností byly okresy Praha-východ (3,8 %), Praha (3,9 %), Praha–západ (4,3 %) a Mladá Boleslav (5,0 %).

Nezaměstnanost a vzdělání

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou. Mírně nadprůměrná se vyskytuje v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity. U osob se základním vzděláním přetrvává vysoká míra nezaměstnanosti.

Pohled do zahraničí

Přestože statistiky nezaměstnanosti vykazují v průběhu celého roku 2009 nepříznivé cifry, obecná míra nezaměstnanosti v České republice, při srovnání s ostatními státy Evropy, nedosahuje tak děsivého čísla. Kromě Rakouska, kde se drží míra nezaměstnanosti relativně nízko, jsou na tom ostatní státy Evropy v porovnání s Českou republikou většinou podstatně hůř.

Kolik lidí vydělává?

V průběhu let 2006 až 2009 v České republice vzrostl počet obyvatel o 245 tisíc. Současně přibylo o 122 tisíc ekonomicky neaktivních osob a za poslední čtvrtletí roku 2009 jich bylo 5,6 milionů, což je 53, 2 % z celkové populace včetně dětí. Během posledních tří let klesl podíl pracujících celkové populace včetně dětí o 0,5 %. Zatímco ve čtvrtém kvartálu 2006 bylo pracovně aktivních lidí v České republice 47,3 %, tak ve stejném období roku 2009  již pouze 46,8 % osob. Výrazný pokles se projevil zejména v průběhu roku 2009. Za poslední čtvrtletí roku 2008 činil podíl ekonomicky aktivních osob 48,1 %, což bylo o 1,3% více než ve stejném období roku 2009.

Podpora zaměstnanosti

Jedním ze základních práv občana je právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické či jiné smýšlení, členství v politických stranách, příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický, sociální původ, majetek, zdravotní stav a věk. Státní politika zaměstnanosti usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o zabezpečení práva občanů na zaměstnání a produktivní využití zdrojů pracovních sil. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s úřady práce vykonávají státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti podporuje zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům, jež poskytnou pracovní pozici uchazeči o zaměstnání, ale i samotným uchazečům. V rámci státní politiky zaměstnanosti jsou příspěvky poskytovány na rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce apod.

Zvýšení kvalifikace

V případech, že struktura poptávky trhu práce neodpovídá složení nabídky pracovníků a pokud by případná rekvalifikace umožnila vhodné umístění člověka na pracovní pozici, tak úřady práce zabezpečují uchazečům o zaměstnání potřebný rekvalifikační kurz. Uchazeč o zaměstnání si během rekvalifikace rozšíří teoretické znalosti, praktické zkušenosti a získá tak novou, či si doplní stávající kvalifikaci, která by mu měla pomoci při hledání zaměstnání. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání.

Na základě dohody mezi uchazečem o zaměstnání a příslušným úřadem práce, jsou uhrazeny náklady kurzu a současně i příspěvek na doložené výdaje jako stravné, jízdné, nocležné atd. V rámci dohody může být rekvalifikace prováděna v zájmu dalšího pracovního růstu a uplatnění zaměstnanců i přímo u zaměstnavatele. Náklady, které vzniknou zaměstnavateli v souvislosti s poskytovanou rekvalifikací jeho zaměstnanců, mu mohou být zcela či částečně uhrazeny.

Další možnosti

Situaci dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce lze řešit na základě písemné dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, jež nejdéle na dvanáct po sobě následujících měsíců umístí uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Jedná se o veřejně prospěšné práce vytvořené pro žadatele o práci, kteří mají velký problém se zařazením do pracovního procesu. Zaměstnavateli může být poskytnuta úhrada nákladů vynaložených na zaměstnance registrovaného na úřadu práce až do výše mzdových výdajů.

Společensky účelná pracovní místa zřizuje či vyhrazuje zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce. Místo určené pro uchazeče o zaměstnání, který se nemůže uplatnit jiným způsobem, se sjednává na dobu uvedenou v dohodě. Další možností společensky účelného pracovního místa je nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání, který začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při zřízení či vyhrazení společensky účelného pracovního místa může úřad práce poskytnout příspěvek k úhradě nákladů ve formě návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky),  příspěvku na úhradu úroků z úvěrů, částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) či jiného účelově určeného příspěvku.

Jestliže zaměstnavatel přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je poskytnuta zvýšená péče, může uplatňovat jisté nároky. Na základě dohody s úřadem práce lze získat příspěvek na dobu maximálně tří měsíců, který činí nejvýše polovinu měsíční minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, jež zapracovává.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program je určen zaměstnavateli přecházejícímu na nový výrobní program, jež nemůže zabezpečit svým zaměstnancům stanovenou pracovní dobu. Příspěvek lze získat na částečnou úhradu nákladů na mzdy, na něž mají zaměstnanci podle pracovních předpisů nárok. Maximální doba poskytování náhrady mzdy je půl roku a měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nanejvýš polovinu minimální mzdy. 

Chráněné místo

Pokud zaměstnavatel vytvoří chráněné pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením 
na základě dohody s úřadem práce, tak může získat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Na základě stejné dohody lze uplatňovat nárok na příspěvek i v případě, že se zdravotně postižená osoba rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V rámci chráněné pracovní dílny, jež by měla být přizpůsobená zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na jejich specifické potřeby, musí pracovat nejméně 60% zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Investiční pobídky

Ministerstvo práce ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvestem podporuje tvorbu nových pracovních míst, školení a rekvalifikací zaměstnanců. V rámci Programu pro podporu rozvoje technologických center a strategických služeb poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí dotace na částečnou úhradu nákladů na školení a rekvalifikace zaměstnanců pro nově vytvořená pracovní místa. Cílem programu je podpoření hospodářského rozvoje České republiky formou pomoci u projektů do progresivních technologií a aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti inovací, informačních technologií a strategických služeb.

ESF řeší nezaměstnanost

Poslání  Evropského sociálního fondu zahrnuje snižování nezaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, podporu sociálního začlenění  lidí a rovné příležitosti na trhu práce. Pozici zodpovědného orgánu pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu zastupuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které navíc řídí i Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, což je spolu s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha – Adaptabilita český program pro čerpání finanční pomoci z Evropského sociálního fondu v České republice. Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a za Operační program Praha - Adaptabilita odpovídá Magistrát hlavního města Praha. Mezi další partnery podílející se v rámci programů patří Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy. Na programové období 2007 – 2013 poskytuje Evropský sociální fond pro Českou republiku objem finančních prostředků ve výši 3,8 miliard.

Cílem Evropského sociálního fondu je:

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • celoživotní vzdělávání
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Evropský sociální fond podporuje například:

 • rekvalifikace nezaměstnaných
 • speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel
 • začínající OSVČ
 • tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky
 • zavádění a modernizaci kombinované a distanční formy studia
 • stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru

Bude lépe?

Míra registrované  nezaměstnanosti koncem února vzrostla na 9,9% a podle některých analytiků nezaměstnanost dokonce překročila deset procent a tudíž se tedy již možná vyplnily prognózy vyslovené před koncem loňského roku. To, zda již nezaměstnanost pohybující se na hranici deseti procent dosáhla vrcholu, ukáže nadcházející období. Čím dříve se oteplí, tím rychleji by mohl nedostatek práce klesnout.Vzhledem k tomu, že na jaře lze očekávat pozitivní dopad sezónních prací, tudíž zvýšení pracovních možností, tak se snad situace alespoň na čas zlepší.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená