FinExpert.e15.cz

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005

V článku shrnujeme to nejdůležitější, na co je třeba ve vlastním zájmu myslet při zpracovávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005. Nechybí odkaz na elektronické formuláře a návod, jak si poradit se společným zdaněním manželů.
Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005

Klepněte pro větší obrázekTip: Tento a mnoho dalších článků najdete v nových Osobních financích 3/06.

Povinnost zdaňovat za rok 2005 v České republice příjmy dosažené na území ČR, ale i kdekoliv jinde na světě, má ten poplatník (daňový rezident), který buď měl na území ČR bydliště, nebo se na území ČR obvykle zdržoval – pobýval zde alespoň 183 dnů v roce 2005. Dvojí zdanění je ve většině případů vyloučeno podle pravidel stanovených zákonem o daních z příjmů (ZDP), zejména v § 38f.

Tip: Stáhněte si elektronický formulář pro vyplnění přiznání k dani z příjmů

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat každý poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč (jedná se o hrubé příjmy, nikoliv zisk). Do tohoto limitu se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a také příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Jestliže ovšem podnikáte, musíte daňové přiznání podat i v případě, že vaše příjmy za rok 2005 sice limit 15 000 Kč nepřesáhly, ale vykázali jste daňovou ztrátu.

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru, nemusíte podávat přiznání v případě, že jste měli za rok 2005 příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně. Podmínkou je, že jste u všech těchto plátců daně na rok 2005 podepsali prohlášení k dani  a kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybíraná daň zvláštní sazbou daně, jste neměli v roce 2005 jiné příjmy (podle § 7–10) vyšší než 6 000 Kč.


Přiznání vlastními silami
Uplatňujete odpočet úroků z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem (podle § 15), nebo jste se rozhodli pro výpočet daně ze společného základu daně manželů (společné zdanění) podle § 13a? Pak za vás daňové přiznání nezpracuje zaměstnavatel, ale musíte jej podat sami.

Nezdanitelné příjmy

Podle § 4 ZDP mohou být od daně z příjmů osvobozeny například příjmy z prodeje nemovitosti, bytu, osobního automobilu a jiných movitých věcí, cenných papírů, členských práv družstva, podílu na s. r. o. a další příjmy.

Za podmínek stanovených v § 10 ZDP od daně osvobozeny i příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí. Jejich úhrn v roce 2005 ovšem nesměl překročit 20 000 Kč. Od daně jsou pro rok 2005 osvobozeny i výhry z loterií, sázek a podobných her.

Uznatelné daňové výdaje

V daňovém přiznání je třeba uvádět příjmy v členění podle druhu dosažených příjmů jako:

a)  příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání) podle § 6,
b)  příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7,
c)  příjmy z kapitálového majetku podle § 8 (jde např. o úroky z podnikatelského účtu nebo o úroky z poskytnuté půjčky),
d)  příjmy z pronájmu podle § 9,
e)  ostatní příjmy podle § 10.

Poplatník musí správně zařadit příjem dosažený za rok 2005 do příslušného druhu příjmů podle § 6–10, protože každý druh příjmů má stanoven svůj způsob, jakým budou uplatňovány daňové výdaje:

Příjmy ze závislé činnosti

U příjmů ze zaměstnání se jako daňový výdaj uznají pouze zaměstnavatelem sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které má platit zaměstnanec.

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Pokud máte příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP, můžete si je snížit o výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Přitom máte i možnost uplatnit výdaje prostým výpočtem stanoveným procentem z dosažených příjmů (tzv. výdajové paušály) – může to pro vás být výhodnější a navíc tento způsob výrazně omezuje prostor pro možné konfliktní situace se správcem daně při eventuálních daňových  kontrolách. Kromě toho byly oproti roku 2004 novelou č. 545/2005 Sb. výdajové paušály podstatně zvýšeny, a to nejenom pro rok 2006, ale podle přechodných ustanovení tohoto zákona také již pro rok 2005!

Příjmy z kapitálového majetku

Většinou se sem zahrnují jen příjmy z úroků z běžného účtu určeného k podnikání a úroky z  poskytnuté půjčky nebo úroky či poplatky z prodlení s úhradou faktury odběratelem. Je tomu tak proto, že u většiny ostatních příjmů dosažených v ČR již byla daň sražena tím, kdo takový příjem vyplácí.

Tyto příjmy o související výdaje nelze snížit, a proto budou jenom ony dílčím základem daně podle § 8 ZDP a budou se zdaňovat v rámci celkové daňové povinnosti poplatníka. Mnoho podnikatelů je ovšem v daňovém přiznání nesprávně uvádí jako součást příjmů z podnikání podle § 7 ZDP, čímž jsou zbytečně zvyšovány jejich vyměřovací základy pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu je možné snížit o výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jejich dosažení, zajištění a udržení (obdobně jako u příjmů z podnikání podle § 7). I tady si můžete vybrat, zda uplatníte stanovení výdajů prostým výpočtem stanoveným procentem z dosažených příjmů.


Opravy nájemce jsou také příjmem
U stanovení příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP je potřeba pamatovat i na to, že za příjem vlastníka nemovitosti (pronajímatele) se považují i výdaje, které s jeho souhlasem vynaložil nájemce nad rámec smluveného nájemného a které pronajímatel nehradí. Jde vlastně o zhodnocení majetku pronajímatele, které se logicky považuje za jeho příjem.

Ostatní příjmy

U příjmů z prodeje nemovitosti, bytu, automobilu, cenných papírů a dalších příjmů podle § 10 je přímo v tomto paragrafu stanoveno, o jaké výdaje je lze snížit. Vždy se uzná například cena, za kterou poplatník tento majetek pořídil, a další zde vymezené výdaje. U příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována samostatně hospodařícím rolníkem, nemusí poplatník své výdaje prokazovat doklady a může je uplatnit prostým výpočtem ve výši 80 % z příjmů (půjde například o od daně neosvobozené příjmy za prodej přebytků ovoce nebo zeleniny ze zahrádky).     

Jak se vypočte základ daně

Když u jednotlivého druhu příjmů podle § 6–10 tento příjem snížíte o uznávané daňové výdaje, tak rozdílem zjistíte pro každý druh příjmů dílčí základ daně (poplatníci s příjmy podle § 7 a 9 musí pamatovat ještě na úpravu základu daně podle § 5 a 23 ZDP a poplatníci s příjmy s podnikání podle § 7 ještě na to, jestli se na ně nevztahuje minimální základ daně). Celkovým základem daně poplatníka je potom úhrn jím zjištěných dílčích základů daně podle § 6 až 10 ZDP.

O co lze snížit základ daně a vypočtenou daň

Za podmínek stanovených v § 15 a 34 lze celkový základ daně snížit například o částku na poplatníka, na manželku (manžela), na poživatele invalidního důchodu, na držitele průkazu ZTP/P, na studenta, o hodnotu poskytnutých darů, hodnotu zaplacených úroků z úvěrů na bytové potřeby, o zaplacené pojistné na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění, o zaplacené odborové příspěvky, výdaje na výuku učňů, výdaje na výzkum a vývoj, o do roku 2004 neuplatněný odpočet na investice do hmotného majetku a o daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období.

Daň se potom vypočte z takto sníženého základu daně podle sazeb uvedených v § 16 ZDP (oproti roku 2004 zde ke změnám nedochází). Podle § 16 odst. 1 ZDP platí, že daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

Základ daně Daň   Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109200 15%    
109200 218400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218400 331200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

Vypočtenou daň lze dále snížit o řadu slev (například o slevu na dítě vyživované poplatníkem v domácnosti, slevu za zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením, slevu za pořízení nové registrační pokladny nebo za technické zhodnocení té stávající).

Společné zdanění manželů

Novinkou pro rok 2005 je společné zdanění manželů* (dále jen „společné zdanění“). Mohou jej uplatnit manželé, kteří vyživovali v roce 2005 alespoň jeden den alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle ZDP (např. manželka byla v roce 2005 v domácnosti, protože se starala o nezletilé děti a z toho důvodu neměla žádné zdanitelné příjmy). Společné zdanění je obecně výhodné v případech, kdy jsou příjmy manželů (přesněji řečeno základy daně) rozdílné. Každý z manželů uvádí do svého daňového přiznání polovinu společného základu daně, ze které vypočte daň (tuto si může ještě snížit o slevy na dani – například o slevu na vyživované dítě).

* V § 13a ZDP je stanoveno, kdy manželé společné zdanění uplatnit nemohou.

Přeplatky a nedoplatky na dani

Vypočtenou daň za rok 2005 sníženou o uplatněné slevy na dani je následně potřeba porovnat se zálohami, které jste zaplatili v průběhu roku 2005. Pokud byste byli v prodlení s placením zálohy, započítá se vám na zdaňovací období 2005 například i záloha zaplacená nejpozději do 31. března 2006, kdy jste podali daňové přiznání.

Od daně se po slevách odečtou zaplacené zálohy, čímž zjistíte, jestli vám vzniká nedoplatek, nebo přeplatek na dani. Pokud je rozdílem kladná částka, jde o nedoplatek na dani, který jste povinni zaplatit nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. 3. 2006 nebo 30. 6. 2006. Záporná částka znamená, že jste zaplatili na zálohách více než činí daň a jde tedy o přeplatek na dani. O vrácení přeplatku je třeba požádat. Lze to učinit i formou žádosti, která je součásti tiskopisu daňového přiznání.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, není tento poradce plnou mocí ke zpracování a předložení daňového přiznání oprávněn i k podepsání žádosti o vrácení přeplatku na dani. Žádost musíte na daňovém přiznání podepsat sami, nebo můžete žádost o vrácení přeplatku podat také samostatně (mimo tiskopis daňového přiznání).


O vrácení daňového přeplatku musíte požádat, správce daně jej automaticky vracet nebude!

Podle § 64 zákona o správě daní a poplatků platí, že požádáte-li o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50 Kč a nemáte-li současně nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo pokud neuplatnil požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce daně (jde tedy o „vratitelný přeplatek“). Přeplatek je běžně vracen do třiceti dnů od doručení žádosti správci daně.

Přeplatky u společného zdanění

Pokud manželé za rok 2005 uplatní společné zdanění manželů a u jednoho z manželů vznikne vratitelný přeplatek a u druhého nedoplatek na dani z příjmů, bude (v době publikování tohoto článku) nově i pro rok 2005 platit, že požádá-li současně s podáním daňového přiznání jeden z manželů o převedení vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku zaplacených záloh na daň a uplatnění společného zdanění na osobní účet druhého z manželů, správce daně uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů.

Tip: Návod, jak využít společného zdanění manželů + příklady od daňového poradce

Tiskopisy daňového přiznání

Je třeba upozornit, že pro rok 2005 byl zrušen tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - typ A“, který v minulých letech podávali pouze zaměstnanci, kteří byli povinni podat daňové přiznání a jiné příjmy než ze závislé činnosti podle § 6 ZDP neměli. To znamená že tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ je určen všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob bez ohledu na druh a zdroj příjmů.

Tiskopis se skládá ze dvou částí, a to základní části a příloh. Základní část obsahuje mimo jiné výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a obsahuje také přílohu č. 1 – výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. celkem šest stran. Ostatní přílohy si doplníte pouze v rozsahu věcné náplně svého daňového přiznání, tzn. že součástí tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ jsou pouze ty přílohy, které k výpočtu daně potřebujete.

Do tiskopisu jsou zapracovány změny vyplývající pro rok 2005, jako např. daňové zvýhodnění na vyživované dítě a společné zdanění manželů. Postup výpočtu daně je dán strukturou tohoto tiskopisu, jehož součástí jsou i pokyny k vyplnění.¨


Jestliže vám přiznání k dani zpracovává daňový poradce, můžete jej odevzdat až o čtvrt roku později. Správce daně o tom ale musí být informován.

Do kdy podat daňové přiznání

  • do 31. března 2006 – standardní termín podání daňového přiznání
  • do 30. června 2006
    • pokud jde o poplatníka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
    • přiznání poplatníkovi zpracovává a předkládá daňový poradce; je ovšem potřeba do 31. března 2006 podat správci daně plnou moc k zastupování
  • lhůta může být prodloužena až o další tři měsíce jestliže o to požádáte vy (daňový subjekt) nebo váš daňový poradce; správce daně může lhůtu prodloužit i z vlastního podnětu
  • až do 31. října 2006 – jestliže součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí na základě daňového přiznání; opět je potřeba o prodloužení lhůty požádat

Daňové podání lze učinit elektronicky, formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na webu ministerstva financí.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená