FinExpert.e15.cz

Jak vybrat otevřený podílový fond

Uvažujete o zhodnocení volných peněžních prostředků v některém z otevřených podílových fondů? Chcete vybrat fond přímo „na míru“, ale nevíte, jak postupovat? Připravili jsme návod, který vám usnadní výběr.
Jak vybrat otevřený podílový fond

Článek pochází z časopisu Osobní finance 8/2005

Pokud se rozhodnete zhodnotit volné finanční prostředky v některém z otevřených podílových fondů, můžete volit z široké nabídky jednotlivých investičních společností nebo využít služeb registrovaných investičních zprostředkovatelů. Jednotlivé investiční společnosti spravují různě zaměřené podílové fondy, z nichž můžete vybrat ten, který nejvíce odpovídá vašim požadavkům.

Investiční společnosti versus zprostředkovatelé

Podílový fond je vždy spravován investiční společností. Aktuální přehled investičních společností a mnoho dalších užitečných informací z oblasti kolektivního investování naleznete na internetových stránkách Unie investičních společností ČR (www.uniscr.cz). Nákup vybraného podílového listu můžete realizovat buď přímo prostřednictvím investiční společnosti spravující vybraný fond nebo můžete využít služeb registrovaného investičního zprostředkovatele. Při výběru investičního zprostředkovatele si ověřte jeho registraci, která je zárukou odborné úrovně poskytnutých služeb (www.sec.cz). Činnost investičních zprostředkovatelů podléhá dozoru Komise pro cenné papíry.

Investiční zprostředkovatel nabízí nejen komplexní správu vašich financí, ale je schopen nestranného výběru nejvhodnějšího fondu na trhu. Zprostředkovatel je oprávněn přijímat a předávat nákupní a prodejní pokyny za klienta, nesmí však přijímat od klientů finanční prostředky na nákup investičních instrumentů. Rozlišujme tedy mezi registrovanými investičními zprostředkovateli a tzv. finančními poradci (zástupci). Investiční společnosti se snaží klientům vybrat podílový fond pouze z jejich vlastní nabídky. Tuto nevýhodu odstraníte využitím služeb investičního zprostředkovatele.


OPF jsou vhodným nástrojem zhodnocení volných peněžních prostředků.

Sen o vysokém výnosu

Snem každého investora bude jistě nalezení takového podílového fondu, který přináší výnos vysoko přesahující inflaci, je spojen s nízkou mírou rizika a okamžitou likviditou podílového listu (přeměna podílového listu zpět v hotovost). Ve skutečnosti však lze dosáhnout vysokého výnosu pouze za cenu podstoupení značného rizika. Likvidita podílových listů je poměrně vysoká. Odkoupení musí proběhnout nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti podílníka o odkoupení podílového listu. Likvidita je tedy zajištěna ze zákona, ale co očekávaný výnos a míra rizika? Riziko investor vnímá převážně v negativním smyslu, kdy se obává dosažení nižšího než očekávaného výnosu. Při výběru vhodného fondu je třeba zvážit, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit.

Faktory ovlivňující výběr fondu

Výnos, rizikovost investice a likvidita nejsou jedinými faktory, které rozhodují při výběru správného typu fondu. Každý investor je jedinečný, má jiné investiční cíle, nachází se v jiné životní situaci, je schopen ukládat jinou částku apod. Z těchto důvodů nelze vybrat „univerzální fond“, který by splňoval požadavky všech investorů. Před vlastním nákupem doporučujeme každému investorovi vytvoření osobního investičního profilu. Pokud se problematikou investování zabýváte hlouběji, pak si dokážete sami určit váš investiční profil a jste schopni vybrat ideální podílový fond. V případě, že nemáte s investováním zkušenosti, využijte služeb registrovaného investičního zprostředkovatele, který analyzuje vaši  finanční situaci a navrhne vhodný podílový fond (následně v dané skupině fondů doporučí nejvhodnější podílové listy). Zjištění investičního profilu bývá také součástí služeb „zdarma“  investiční společnosti. Volba typu fondu je určena vaším investičním cílem, předpokládanou dobou investice a výší investované částky.

Investiční cíl

Před realizací každé investice (tedy i do OPF) je výhodné stanovení vlastního investičního cíle. Cílem může být např. zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků nebo alespoň jejich ochrana před inflací, maximalizace zisku, zajištění na penzi apod.

Předpokládaná  doba investice

Obecně můžeme investice rozdělit na krátkodobé (do jednoho roku), střednědobé (dva až čtyři roky) a dlouhodobé (nad čtyři roky). Při výběru podílového fondu musíte mít jasno, kdy budete potřebovat peníze zpět. Pokud víte, že vám za rok doslouží náš starý automobil a budete potřebovat koupit nový, pak asi budete volit zcela jiný typ fondu než v případě, kdy máte vytvořenu dostatečnou finanční rezervu, a částku ve výši 200 000 korun nebudete v následujících pěti letech potřebovat. Skladba jednotlivých fondů je volena s ohledem na předpokládanou délku investice. Pro krátkodobé investice jsou vhodné fondy peněžního trhu, pro střednědobé fondy dluhopisové a dlouhodobé fondy akciové.

Výše investované částky

Výhodou kolektivního investování je možnost zhodnocení nižších částek. Minimální výše vkladu začíná na 500 korunách. Investoři mohou buď vkládat jednorázově vyšší částky (např. 100 000 korun na dobu tří let) nebo mohou pravidelně ukládat částky nižší. Horní hranice vkladu není omezena. 

Základní typy fondů

Fondy peněžního trhu

Mezi podílovými fondy patří mezi nejbezpečnější. Do portfolia fondu jsou vybírány nejlikvidnější dluhopisy s variabilním a fixním kupónem, pokladniční poukázky, depozita a podílové listy. Do portfolia jsou zařazovány jak domácí, tak i zahraniční cenné papíry. Průměrná doba splatnosti všech nakoupených cenných papírů v portfoliu fondu je kratší než jeden rok. Vysoká bezpečnost je vykoupena nízkou mírou výnosu, který může stěží překonávat inflaci. Fond je využíván pro krátkodobé uložení finančních prostředků (zpravidla do jednoho roku).

Fondy dluhopisové

Stojí z pohledu rizikovosti mezi fondy peněžního trhu a fondy akciovými. Při volbě dluhopisového fondu je třeba věnovat pozornost skladbě jeho portfolia. Jsou zde zahrnuty převážně méně volatilní dluhopisy. Mezi dluhopisovými fondy lze však nalézt i takové, které mají ve svém portfoliu zahrnuty vysoce rizikové dluhopisy (s vysokým rizikem nesplacení příslušným emitentem). V tomto případě může být i dluhopisový fond poměrně rizikový. Těžištěm dluhopisových fondů jsou nejčastěji státní dluhopisy různých zemí doplněné o depozita a podílové listy. Fond je vhodné využít pro uložení finančních prostředků ve střednědobém horizontu dvou až čtyř let.

Fondy akciové

Tyto fondy bývají všeobecně označovány za nejvíce rizikové, na druhé straně však můžeme dosáhnout vysokého zhodnocení. Vzhledem k vysoké míře kolísavosti jsou vhodné zejména pro dlouhodobé investice (nad čtyři roky). Peněžní prostředky jsou investovány převážně do akcií domácích i zahraničních firem, ve velmi malé míře mohou být  zastoupeny depozita, pokladniční poukázky, dluhopisy nebo akciové indexy.

Fondy smíšené

Smíšené fondy mají do svého portfolia zahrnuty akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu (depozita, pokladniční poukázky). Jde v podstatě o kombinaci tří předchozích fondů. Míra rizika i výše výnosu závisí na převaze konkrétních cenných papírů. Doporučená doba investování je od dvou let výše.

Fondy fondů

Fondem fondů rozumíme takový podílový fond, který trvale investuje minimálně 66 % hodnoty majetku v podílovém fondu do cenných papírů ostatních fondů kolektivního investování. Díky rozložení finančních prostředků do různě zaměřených fondů je zajištěna stabilita výnosu i rizika. Investice je vhodná zejména pro investory, kteří požadují nízkou míru rizika a vyšší výnos než u fondů peněžního trhu.

Zajištěný fond

Investiční společnosti začínají nabízet tzv. zajištěné fondy. Podílový fond je vhodný pro investory, kteří požadují splacení vložené částky a zajištěný potenciální výnos (stanoven např. na částku 20 %). Je však třeba upozornit na skutečnost, že se stále jedná o investici do OPF. Výplata investované částky a zajištěného zhodnocení je garantována pouze za podmínky, že dluhopisy držené v portfoliu fondu budou jejich emitenty splaceny.

Kde se dozvíte více

Před nákupem podílového listu nahlédněte do statutu fondu. Získáte zde potřebné informace o investiční strategii fondu, managementu fondu, či o výši poplatků vstupních, výstupních, za správu fondu apod.

Diverzifikace snižuje kolísavost investice

Není vhodné investovat veškeré prostředky pouze do jednoho typu fondu. Nejlepším způsobem, jak snížit riziko spojené s investicí a zajistit požadovaný výnos, je vytvoření vlastního portfolia různě zaměřených fondů.

Výběr vhodného OPF

Vklad peněžních prostředků do některého z OPF je jistě dobrým řešením pro zhodnocení financí. Před výběrem konkrétního fondu je třeba zvážit míru rizika, které jsme ochotni jako investoři podstoupit. V závislosti na míře rizika můžeme odhadnout očekávanou výnosnost. Likvidita podílových listů je u OPF vysoká.  Při výběru vhodného fondu je třeba zohlednit cíl investice, výši investované částky a dobu, po kterou chceme investovat. Při výběru fondu zohledněte i úspěšnost  investiční společnosti, která fond spravuje.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená