FinExpert.e15.cz

Jak správně zaplatit daň

Čj. 474/2 871/2002

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Přitom:

* Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1.

* Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2. V roce 2001 došlo u některých finančních úřadů ke změně čísla matrikové části bankovního účtu v důsledku přechodu příslušnosti finančních úřadu pod jiná finanční ředitelství. Všechny platby, které jsou poplatníky (plátci) zasílány s uvedením matrikového čísla finančního úřadu platného do konce roku 2000 jsou v ČNB automaticky přesměrovávány na nově platné matrikové číslo účtu finančního úřadu.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu. Daně lze dále platit i prostřednictvím poštovní poukázky ("složenky") typu "A", které Česká pošta používá pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesilatel v hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:

Levá část poukázky

* Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.

* Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.

* Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.

* Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí - matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).

* V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. čísla za pomlčkou. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

* S. symbol - tato položka je nepovinná.

* Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

* Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poukázky

* Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.

* Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.

* Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.

* S. kód (Směrový kód) je povinný dvoumístný numerický údaj identifikující region (převodovou poštu), ve kterém má být proveden převod na účet. Směrový kód má tvar XY, kde "X" je číslo regionu, "Y" je pořadové číslo převodové pošty v daném regionu. V současné době bude mít vždy hodnotu "1". Pro jednotlivé regiony byly určeny tyto směrové kódy:

01 - Praha 41 - Severní Čechy
11 - Střední Čechy 51 - Východní Čechy
21 - Jižní Čechy 61 - Jižní Morava
31 - Západní Čechy 71 - Severní Morava


* Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.

* Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno totéž číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).

* Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).

* V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10.pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

* K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.

* S. symbol - tato položka je nepovinná

* Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.


Poplatník (plátce) má také možnost použít poukázku typu "A" a odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A", musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby: variabilní, konstantní, specificky uvede do první kolonky číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky - pro výše uvedený příklad tedy tvar 748 - 37628651). Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají polatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajícím z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako při jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.Příloha 1


--------------------------------------------------------------------

Název daně                         Předčíslí
                               účtu
--------------------------------------------------------------------

Daň z přidané hodnoty                      705
Daň spotřební z vína                      780
Daň spotřební z uhlovodíkových paliv a maziv          799
Daň spotřební z tabákových výrobků               4765
Daň spotřební z piva                      4773
Daň spotřební z lihu                      4781
Daň silniční                           748
Daň z příjmů právnických osob                  7704
Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou
 podle zvláštní sazby                     7712
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou
 podle zvláštní sazby                     7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 a funkčních požitků                      713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání        721
Daň z nemovitostí                        7755
Daň dědická                           7739
Daň darovací                          7747
Daň z převodu nemovitostí                    7763
Výnos exekucí                           35
Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb.        10030
Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb.         20036
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)    3615
Daň z příjmů obyvatelstva                    2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)          7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)             1791
Správní poplatky                        3711
Pokuty v blokovém řízení                    3746
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení           3754
Neoprávněný majetkový prospěch                 3789
Pokuty dle zákona č. 9/1991 - zaměstnanost           3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb.       2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry            2786
Příslušenství daní                       4706
Ostatní příjmy                         4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle zákona
 č. 218/2000 Sb.                        4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991              4730
Odvody z kontrol podpory hypotečního úvěrování
 bytové výstavby                        5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle zákona
 č. 218/2000 Sb.- SFŽP                     5717
Poplatky zvláštního charakteru                 3770
Poplatky za odebrané množství vody               6701
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.               8707
Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpad. vod   9793
Odvod za dočasné odnětí půdy dle § 11 odst. 1b
 zákona č. 334/1992 Sb.                    8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst. 1a
 zákona č. 334/1992 Sb.                    8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst. 4
 zákona č. 334/1992 Sb.                    8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy
 dle zákona č. 289/1995 Sb.                  8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy
 dle zákona č. 289/1995 Sb.                  8766
Poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí       6752
Poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb. - SFŽP           6779
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí    8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP        8774
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší           9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda       9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa        9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství      9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody       9769
Pokuty dle zákona č. 185/2001 Sb. - odpad            6736
Pokuty dle zákona č. 254/2001 Sb. - vodní zákon - § 117
 § 118, § 119, § 120, § 122                   6744
Pokuty za poručení OŽP - zrušené zákony             9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech         9785
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod   6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách    8790
Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií 6728
--------------------------------------------------------------------


                              Příloha 2


Finanční úřad           Matrika, Kód banky, Banka
--------------------------------------------------------------------


Praha 1              7625011/0710 ČNB Praha

Praha 2              7622021/0710 ČNB Praha

Praha 3              27623101/0710 ČNB Praha

Praha 4              7627041/0710 ČNB Praha

Praha 5              7624051/0710 ČNB Praha

Praha 6              7621061/0710 ČNB Praha

Praha 7              7629071/0710 ČNB Praha

Praha 8              7626081/0710 ČNB Praha

Praha 9              7623091/0710 ČNB Praha

Praha 10              7622101/0710 ČNB Praha

Praha - Jižní Město        27628041/0710 ČNB Praha

Praha - Modřany          17622041/0710 ČNB Praha

Benešov              7627121/0710 ČNB Praha

Vlašim              47629121/0710 ČNB Praha

Votice              57624121/0710 ČNB Praha

Beroun               7624131/0710 ČNB Praha

Hořovice             27625131/0710 ČNB Praha

Kladno               7621141/0710 ČNB Praha

Slaný               27622141/0710 ČNB Praha

Kolín               7629151/0710 ČNB Praha

Český Brod            37625151/0710 ČNB Praha

Kutná Hora             7626161/0710 ČNB Praha

Čáslav              17621161/0710 ČNB Praha

Uhlířské Janovice         37622161/0710 ČNB Praha

Mělník               7623171/0710 ČNB Praha

Kralupy nad Vltavou        47625171/0710 ČNB Praha

Neratovice            27624171/0710 ČNB Praha

Mladá Boleslav           7620181/0710 ČNB Praha

Benátky nad Jizerou        57628181/0710 ČNB Praha

Mnichovo Hradiště         47622181/0710 ČNB Praha

Nymburk              7628191/0710 ČNB Praha

Pečky               37624191/0710 ČNB Praha

Poděbrady             27629191/0710 ČNB Praha

Brandýs n/L - Stará Boleslav   57624201/0710 ČNB Praha

Praha - východ           7627201/0710 ČNB Praha

Říčany              47629201/0710 ČNB Praha

Praha - západ           97629111/0710 ČNB Praha

Příbram              7624211/0710 ČNB Praha

Březnice             77622211/0710 ČNB Praha

Dobříš              47626211/0710 ČNB Praha

Sedlčany             57621211/0710 ČNB Praha

Rakovník              7621221/0710 ČNB Praha

České Budějovice          7629231/0710 ČNB České Budějovice

Trhové Sviny           17624231/0710 ČNB České Budějovice

Týn nad Vltavou          37625231/0710 ČNB České Budějovice

Český Krumlov           7626241/0710 ČNB České Budějovice

Kaplice              17621241/0710 ČNB České Budějovice

Jindřichův Hradec         7623251/0710 ČNB České Budějovice

Dačice              17629251/0710 ČNB České Budějovice

Třeboň              47625251/0710 ČNB České Budějovice

Pelhřimov             97626711/0710 ČNB Brno

Humpolec             27628711/0710 ČNB Brno

Kamenice nad Lipou        17622711/0710 ČNB Brno

Pacov               87620711/0710 ČNB Brno

Písek               7628271/0710 ČNB České Budějovice

Milevsko             27629271/0710 ČNB České Budějovice

Prachatice             7625281/0710 ČNB České Budějovice

Vimperk              27626281/0710 ČNB České Budějovice

Strakonice             7622291/0710 ČNB České Budějovice

Blatná              47624291/0710 ČNB České Budějovice

Vodňany              37629291/0710 ČNB České Budějovice

Tábor               7621301/0710 ČNB České Budějovice

Soběslav             27622301/0710 ČNB České Budějovice

Domažlice             7626321/0710 ČNB Plzeň

Horšovský Týn           47628321/0710 ČNB Plzeň

Kdyně               37622321/0710 ČNB Plzeň

Cheb                7623331/0710 ČNB Plzeň

Aš                17629331/0710 ČNB Plzeň

Mariánské Lázně          27624331/0710 ČNB Plzeň

Karlovy Vary            7620341/0710 ČNB Plzeň

Ostrov              17626341/0710 ČNB Plzeň

Toužim              27621341/0710 ČNB Plzeň

Klatovy              7628351/0710 ČNB Plzeň

Horažďovice            37624351/0710 ČNB Plzeň

Sušice              27629351/0710 ČNB Plzeň

Plzeň               7629311/0710 ČNB Plzeň

Plzeň - jih            7625361/0710 ČNB Plzeň

Blovice              27626361/0710 ČNB Plzeň

Přeštice             37621361/0710 ČNB Plzeň

Plzeň - sever           7622371/0710 ČNB Plzeň

Kralovice             47624371/0710 ČNB Plzeň

Manětín              37629371/0710 ČNB Plzeň

Rokycany             97629381/0710 ČNB Plzeň

Sokolov              7627391/0710 ČNB Plzeň

Chodov              17622391/0710 ČNB Plzeň

Kraslice             27628391/0710 ČNB Plzeň

Tachov               7626401/0710 ČNB Plzeň

Bor                17621401/0710 ČNB Plzeň

Stříbro              37622401/0710 ČNB Plzeň

Česká Lípa             7620421/0710 ČNB Ústí nad Labem

Doksy               57628421/0710 ČNB Ústí nad Labem

Mimoň               27621421/0710 ČNB Ústí nad Labem

Nový Bor             47622421/0710 ČNB Ústí nad Labem

Děčín               7628431/0710 ČNB Ústí nad Labem

Rumburk              27629431/0710 ČNB Ústí nad Labem

Chomutov              7625441/0710 ČNB Ústí nad Labem

Kadaň               27626441/0710 ČNB Ústí nad Labem

Jablonec nad Nisou         7622451/0710 ČNB Ústí nad Labem

Tanvald              17628451/0710 ČNB Ústí nad Labem

Železný Brod           37629451/0710 ČNB Ústí nad Labem

Liberec              97629461/0710 ČNB Ústí nad Labem

Frýdlant             37626461/0710 ČNB Ústí nad Labem

Litoměřice             7627471/0710 ČNB Ústí nad Labem

Libochovice            47629471/0710 ČNB Ústí nad Labem

Roudnice nad Labem        27628471/0710 ČNB Ústí nad Labem

Louny               7624481/0710 ČNB Ústí nad Labem

Podbořany             27625481/0710 ČNB Ústí nad Labem

Žatec               47626481/0710 ČNB Ústí nad Labem

Most                7621491/0710 ČNB Ústí nad Labem

Litvínov             27622491/0710 ČNB Ústí nad Labem

Teplice              7620501/0710 ČNB Ústí nad Labem

Bílina              17626501/0710 ČNB Ústí nad Labem

Ústí nad Labem           7623411/0710 ČNB Ústí nad Labem

Havlíčkův Brod          97622681/0710 ČNB Brno

Chotěboř             77621681/0710 ČNB Brno

Ledeč nad Sázavou         87627681/0710 ČNB Brno

Hradec Králové           7628511/0710 ČNB Hradec Králové

Chlumec nad Cidlinou       57625511/0710 ČNB Hradec Králové

Nový Bydžov            37624511/0710 ČNB Hradec Králové

Chrudim              7622531/0710 ČNB Hradec Králové

Heřmanův Městec          47624531/0710 ČNB Hradec Králové

Hlinsko              37629531/0710 ČNB Hradec Králové

Jičín               97629541/0710 ČNB Hradec Králové

Hořice v Podkrkonoší       67622541/0710 ČNB Hradec Králové

Nová Paka             47621541/0710 ČNB Hradec Králové

Náchod               7627551/0710 ČNB Hradec Králové

Broumov              57624551/0710 ČNB Hradec Králové

Jaroměř              47629551/0710 ČNB Hradec Králové

Pardubice             7624561/0710 ČNB Hradec Králové

Holice              57621561/0710 ČNB Hradec Králové

Přelouč              47626561/0710 ČNB Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou        7621571/0710 ČNB Hradec Králové

Dobruška             27622571/0710 ČNB Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí        37628571/0710 ČNB Hradec Králové

Semily              97621451/0710 ČNB Ústí nad Labem

Jilemnice             77620451/0710 ČNB Ústí nad Labem

Turnov              87626451/0710 ČNB Ústí nad Labem

Svitavy              7626591/0710 ČNB Hradec Králové

Litomyšl             47628591/0710 ČNB Hradec Králové

Moravská Třebová         37622591/0710 ČNB Hradec Králové

Trutnov              7625601/0710 ČNB Hradec Králové

Dvůr Králové nad Labem      27626601/0710 ČNB Hradec Králové

Vrchlabí             37621601/0710 ČNB Hradec Králové

Ústí nad Orlicí          7622611/0710 ČNB Hradec Králové

Vysoké Mýto            47624611/0710 ČNB Hradec Králové

Žamberk              67625611/0710 ČNB Hradec Králové

Blansko              7627631/0710 ČNB Brno

Boskovice             47629631/0710 ČNB Brno

Letovice             27628631/0710 ČNB Brno

Brno I              97629621/0710 ČNB Brno

Brno II              47621621/0710 ČNB Brno

Brno III             37626621/0710 ČNB Brno

Brno IV              67622621/0710 ČNB Brno

Brno - venkov           7624641/0710 ČNB Brno

Ivančice             57621641/0710 ČNB Brno

Tišnov              47626641/0710 ČNB Brno

Břeclav              7621651/0710 ČNB Brno

Hustopeče             27622651/0710 ČNB Brno

Mikulov              37628651/0710 ČNB Brno

Zlín                7629661/0710 ČNB Brno

Luhačovice            17624661/0710 ČNB Brno

Otrokovice            37625661/0710 ČNB Brno

Valašské Klobouky         57626661/0710 ČNB Brno

Hodonín              7626671/0710 ČNB Brno

Kyjov               47628671/0710 ČNB Brno

Veselí nad Moravou        37622671/0710 ČNB Brno

Jihlava              7623681/0710 ČNB Brno

Polná               17629681/0710 ČNB Brno

Třešť               47625681/0710 ČNB Brno

Telč               27624681/0710 ČNB Brno

Kroměříž              7620691/0710 ČNB Brno

Bystřice pod Hostýnem       47622691/0710 ČNB Brno

Holešov              27621691/0710 ČNB Brno

Prostějov             97620811/0710 ČNB Ostrava

Konice              67624811/0710 ČNB Ostrava

Němčice nad Hanou         87625811/0710 ČNB Ostrava

Třebíč               7627711/0710 ČNB Brno

Jemnice              57624711/0710 ČNB Brno

Moravské Budějovice        77625711/0710 ČNB Brno

Náměšť nad Oslavou        47629711/0710 ČNB Brno

Uherské Hradiště          7624721/0710 ČNB Brno

Bojkovice             27625721/0710 ČNB Brno

Uherský Brod           47626721/0710 ČNB Brno

Vyškov               7621731/0710 ČNB Brno

Bučovice             27622731/0710 ČNB Brno

Slavkov u Brna          37628731/0710 ČNB Brno

Znojmo               7629741/0710 ČNB Brno

Hrušovany nad Jevišovkou     57626741/0710 ČNB Brno

Moravský Krumlov         37625741/0710 ČNB Brno

Žďár nad Sázavou          7626751/0710 ČNB Brno

Bystřice nad Pernštejnem     17621751/0710 ČNB Brno

Velké Meziříčí          37622751/0710 ČNB Brno

Bruntál              7620771/0710 ČNB Ostrava

Krnov               17626771/0710 ČNB Ostrava

Frýdek - Místek          7628781/0710 ČNB Ostrava

Frýdlant nad Ostravicí      37624781/0710 ČNB Ostrava

Třinec              87621781/0710 ČNB Ostrava

Karviná              7625791/0710 ČNB Ostrava

Bohumín              27626791/0710 ČNB Ostrava

Český Těšín            37621791/0710 ČNB Ostrava

Havířov              57622791/0710 ČNB Ostrava

Orlová              67628791/0710 ČNB Ostrava

Nový Jičín             7624801/0710 ČNB Ostrava

Fulnek              27625801/0710 ČNB Ostrava

Kopřivnice            47626801/0710 ČNB Ostrava

Olomouc              7621811/0710 ČNB Ostrava

Litovel              27622811/0710 ČNB Ostrava

Šternberk             37628811/0710 ČNB Ostrava

Opava               7629821/0710 ČNB Ostrava

Hlučín              17624821/0710 ČNB Ostrava

Ostrava I             7623761/0710 ČNB Ostrava

Ostrava II            27624761/0710 ČNB Ostrava

Ostrava III            47625761/0710 ČNB Ostrava

Přerov               7626831/0710 ČNB Ostrava

Hranice              47628831/0710 ČNB Ostrava

Kojetín              37622831/0710 ČNB Ostrava

Šumperk              7623841/0710 ČNB Ostrava

Jeseník              7628861/0710 ČNB Ostrava

Zábřeh              27624841/0710 ČNB Ostrava

Vsetín              97628661/0710 ČNB Brno

Rožnov pod Radhoštěm       77627661/0710 ČNB Brno

Valašské Meziříčí         87622661/0710 ČNB Brno
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená