FinExpert.e15.cz

Jak se stanovuje výživné

Návrh výživného dohodou rozcházejících se manželů je šetrným řešením mnohdy už tak dost obtížné rodinné situace.
Jak se stanovuje výživné

Na základě tohoto návrhu soud rozhoduje, zda je dohodnutá navrhovaná částka v zájmu dítěte. V případě dohody o výživném se nepředpokládá, že by ji soud snižoval, ovšem jestliže soud dojde k názoru, že by rodič s vyživovací povinností mohl platit více, mohla by být tato částka samozřejmě zvýšena. V souvislosti  s výší výživného se neposuzuje pouze příjem rodiče, ale jeho celková majetková situace, což podstatně ovlivní možnost rodiče, co nejlépe zajistit potřeby a zájmy dítěte. U stanovení částky výživného se přihlíží k dalším vyživovacím povinnostem rodiče a také k regionu bydliště dítěte, poněvadž mimo velká města jsou samozřejmě nižší náklady.

S dětmi bez manžela

Pokud se manželé rozcházejí a rodič zůstane na děti sám, tak si kromě výživného může zažádat o dávky státní sociální podpory a o příspěvky pomoci v hmotné nouzi. V rámci dávek státní sociální podpory lze nárokovat přídavek na dítě, sociální příplatek či příspěvek na bydlení. Rozhodnutí o přiznání dávek a její výši se odvíjí od celkových příjmů. Systém pomoci v hmotné nouzi poskytuje příspěvek na živobytí, dávky mimořádné okamžité pomoci a doplatek na bydlení, jež lze v určitých případech uplatňovat i v případě bydlení v podnájmu, což u příspěvku na bydlení nelze. Jelikož se u přiznání obou typů dávek vychází z finanční situace kompletní rodiny, tak v případě rozcházejících se manželů, kteří zatím nejsou rozvedeni, lze požádat o vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob. Doložením, že spolu již manželé nežijí ve společné domácnosti, se zřejmě zvýší možnost dosáhnout na sociální příspěvky, které se odvíjí od finanční situace žadatelů.

Změna výživného v případě střídavé péče

Pokud je dítě v péči jednoho rodiče, lze podat návrh na úpravu výchovy nezletilého dítěte k soudu podle místa bydliště. Přechod ke střídavé péči se neobejde bez zprávy sociálních pracovnic, tudíž je dobré co nejdříve kontaktovat právě i příslušné oddělení sociálně-právní ochrany dětí sídlící na obecním úřadě dle místa bydliště dítěte. Kromě posudku vypracovaného sociální pracovnicí bude soud v případě možnosti vycházet i z vyjádření  a názoru dítěte. Jestliže soud rozhodne o střídavé péči, tak se zruší dosavadní rozsudek svěření péče jednomu rodiči a následně se tedy bude změna týkat i výživného, což neznamená, že se žádné výživné platit nebude. Soud nově rozhodně o výši výživného. Jestliže například jeden z rodičů disponuje vyššími příjmy, tak musí přispívat na dítě v době, kdy je potomek v péči rodiče se slabším příjmem.

Případ svobodné matky

Pokud matka dítěte není manželkou jeho otce, tak může uplatnit příspěvek na úhradu výživy po dobu dvou let a stejně tak i nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.  Zažádání o tyto úhrady však musí být do tří let od porodu, jinak dojde k promlčení částky. V souvislosti s výbavou pro dítě a výdaji týkající se porodu může být v některých případech soudně stanovena finanční záloha, kterou uhradí matce pravděpodobný otec dítěte. Výživné na dítě otec hradí samozřejmě od narození až do doby, kdy je schopné se samo živit. V případě, že otec a matka žijí ve společné domácnosti a bezproblémově se podílí  na jejím chodu, tak není  zřejmě, co řešit. Vyskytnou-li se ale určité pochybnosti v rámci nedostatečného plnění domluvených povinností, tak je možné, aby výživné stanovil soud. Je- li matka samoživitelka pečující o dítě, může samozřejmě nárokovat kromě výživného také sociální dávky, které jí mohou vypomoci v těžké finanční situaci.

Výživné podle tabulek?

Výživné se platí v  měsíčních  částkách, které se odvíjí od finanční situace rodičů na základě vzájemné dohody či rozhodnutí soudu. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová se snaží ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ovšem prosadit jednotný systém určování výživného na základě tabulek, které by zohledňovaly příjmy rodiče a věk dítěte. Přestože se objevilo mnoho informací o záměrech ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové o způsobu určování výživného, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě koncem roku nemělo k dispozici detailně rozpracovaný návrh Ministerstva spravedlnosti upravující oblast výživného.  Ministerstvo práce a sociálních věcí dále poukázalo na potřebu podrobit návrh ministryně Kovářové diskusi za účasti zástupců organizací  z oblastí týkajících se výživného a na nutnost zvážit všechny souvislosti a dopady na danou oblast. Podle posledních informací se již výživným zabývá pracovní skupina složená i ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí. V průběhu března lze očekávat podrobnější vyjádření k případným změnám výživného v rámci plánované konference Ministerstva spravedlnosti s účastí členů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ukončení povinnosti platit

Pokud bylo o vyživovací povinnost požádáno prostřednictvím soudu, tak i o jejím ukončení se rozhoduje opět soudní cestou. Vyživovací povinnost ovšem nekončí plnoletostí dítěte a dokonce ani absolvováním střední či vysoké školy. Jestliže dítě po ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání nenalezne práci a bude v evidenci pracovního úřadu, tak se může stát, že soud rozhodne o trvání vyživovací povinnosti z důvodu nesplnění podmínek pro ukončení nároku na výživné. Jiná situace nastává, chová-li se dítě v rozporu s dobrými mravy a nesnaží-li se tedy nalézt si zaměstnání a v podstatě pouze využívá volnosti poskytované nezaměstnaností a finanční podporou rodičů.

Když rodič neplatí

Podle současné právní normy se neplacení výživného stává trestným činem, jestliže není hrazeno v rozsahu čtyř měsíců. Rodiči neplatícímu výživné bývá zpravidla udělen podmíněný trest, který je pro neplatícího rodiče jistou šancí, napravit svoje jednání. Získá možnost ukázat snahu o placení jak řádné, tak i dlužné částky výživného. Pokud se takto odsouzený rodič  v podmínce napraví, pak se může vyhnout záznamu v rejstříku trestů. Dojde-li ovšem k situaci, že rodič i přes uložení podmíněného trestu i nadále neplatí, tak ho následně čeká udělení trestu nepodmíněného. Toto opatření sice nikterak nepomůže s finančním rozpočtem osobě s nárokem na výživné, ale mělo by být pro dotyčného ponaučením a pro ostatní neplatiče varováním.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená