FinExpert.e15.cz

Jak poznat Švarcsystém

Práce, kterou pro podnikatele vykoná jeho zaměstnanec, je dražší než stejná práce provedená živnostníkem. I objevil se Švarcsystém.
Jak poznat Švarcsystém

Existují nejméně tři druhy činností, které jsou si navzájem velmi podobné a u kterých je velmi těžké rozlišit, o kterou z nich se v daném případě jedná: nelegální švarcsystém, legální subdodávky a rovněž legální outsourcing.

Relativně snadná je definice outsourcingu – jeho prostřednictvím podnikatel „vytěsňuje“ činnosti, které nejsou pro jeho podnikání klíčové nebo příznačné, k jinému podnikateli, který má právě tyto činnosti jako hlavní náplň práce. Zároveň jsou však tyto činnosti pro chod jeho podnikání nezbytné a musí je nějakým způsobem zajišťovat. Jde např. o vedení účetnictví, správu počítačového systému, úklid kanceláří apod.

Legální subdodávkou jsou případy, kdy z rozličných důvodů není podnikatel schopen zajistit splnění svých závazků prostřednictvím vlastních zaměstnanců, a proto na základě obchodněprávního vztahu (např. smlouva o dílo) sjedná splnění svého závazku prostřednictvím třetí osoby. Na rozdíl od outsourcingu se zde jedná o činnost, která je pro oba podnikatele jejich hlavní činností. V případě, že tyto subdodávky dosáhnout určité vyšší úrovně, jedná se již o zakázaný švarcsystém.

Atributy švarcsystému

Při posuzování stavu, zda-li se jedná o švarcsystém či o obchodně právní vztah, je třeba využít následujících pravidel:

1) Za porušení povinnosti právnické nebo fyzické osoby zajišťovat své běžné úkoly vlastními zaměstnanci lze považovat jen takový stav, v jehož důsledku není právo fyzické osoby na zaměstnání naplněno, tzn. tehdy, kdy právnická nebo fyzická osoba (zaměstnavatel) neumožní fyzické osobě výkon práce v pracovněprávním vztahu, přestože pro právnickou nebo fyzickou osobu zajišťuje běžné úkoly vyplývající z předmětu její činnosti a je při plnění zadávaných pracovních úkolů v obdobně závislém postavení jako zaměstnanci.

2) Dále se nejedná o švarcsystém, jestliže podnikatel musí využít specializované činnosti nebo z kapacitních důvodů není krátkodobě schopen pokrýt své závazky vlastními silami. Je však důležité, aby se jednalo o nahodilé stavy či potřeby, nikoliv pravidelně opakované události. Významným vodítkem zde může být ekonomika činnosti – zda-li se vyplatí pro danou činnost disponovat vlastními prostředky.

3) Protože se jedná o obchodněprávní vztah, nesmí být předmětem smlouvy vykonávání činnosti, ale zhotovení díla nebo jeho části při vnesení nejen práce, ale i další hodnoty, jako např. použití vlastního nástroje či upotřebení vlastního materiálu.

4) Mezi oběma účastníky není vztah nadřízenosti a podřízenosti (což je vlastnost typická pro pracovněprávní vztah), ale oba subjekty jsou si obecně navzájem rovny. Jedna ze stran se zaváže k tomu, že do určité doby vykoná určitou činnost a protistraně předá výsledek činnosti, který je bez vad. Naproti tomu v rámci pracovněprávního vztahu zaměstnanec poskytuje zaměstnavateli svou práci, která vede ke zhotovení díla. V konečném důsledku není zaměstnanec odpovědný za kvalitu díla, nýbrž za kvalitu své práce.

5) Při výkonu činnosti vystupuje podnikatel vůči třetím osobám svým jménem. Jestliže by vystupoval jménem jiné právnické či fyzické osoby, pak by se jednalo o švarcsystém. Opět je třeba zdůraznit, že se musí jednat o typickou činnost podnikatele, nikoliv o vedlejší činnosti, které mohou být předmětem outsourcingu.

6) Odpovědnost za škodu na předmětu činnosti má v pracovněprávním vztahu zaměstnanec pouze v omezené míře, zatímco v rámci podnikání není u OSVČ odpovědnost nijak omezena a za způsobenou škodu odpovídá OSVČ celým svým majetkem.

7) Jednou z významných okolností důležitých při posuzování existence švarcsystému je počet subjektů, pro něž domnělý zaměstnanec vykonává svou činnost. Pakliže pracuje pouze pro jednoho objednatele, pak se s největší pravděpodobností jedná o švarcsystém. S rostoucím počtem „odběratelů činností“ pak rychle klesá možnost podezření ze švarcsystému (nelze předpokládat, že jedna osoba je během 1 kalendářního roku zaměstnána u 10 různých zaměstnavatelů). Naopak existenci pouze jediného zdroje příjmu lze považovat za zastřený pracovněprávní poměr.

Kontrolují i finanční úřady

Kontrola dodržování zákazu švarcsystému spočívá v prvé řadě na úřadech práce. Ovšem i finanční úřady mohou svým způsobem švarcsystém postihovat. Sice nemají oprávnění postihovat porušování pracovněprávních předpisů, ovšem v případě švarcsystému se jedná i o daňové delikty, protože dochází ke krácení daně díky fingovanému podnikání (jak bylo výše naznačeno). Finanční úřady mohou v daňovém řízení zdroj příjmů překlasifikovat a rozhodnout, že daňový poplatník se dopustil porušení zákona o daních z příjmů tím, že příjmy ze závislé činnosti zdanil jako příjmy osoby samostatně výdělečně činné.

Bez dovolené

Švarcsystém má však i své negativní stránky. Takto pracující člověk nemá ze zákona nárok na dovolenou, a za dny „dovolené“ nemůže čerpat náhradu mzdy. Dále nemá nárok na poskytnutí pracovních pomůcek a materiálu, nemá nárok na přestávku na oběd, v případě ukončení spolupráce nemá nárok na odstupné (pokud si jej smluvně nesjedná). V případě pracovního úrazu může být odškodněn pouze z vlastní úrazové pojistky, nevztahuje se na něj zákonné pojištění zaměstnavatele.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Po přečtení článku"JAK POZNAT ŠVARCSYSTÉM",nedá se j...
Pavel Daňhel
24. 1. 2012, 00:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená