FinExpert.e15.cz

Jak na ukradené nebo ztracené doklady

Nepříjemnost, jakou bezpochyby je odcizení, nebo ztráta osobních dokladů či jiných neméně významných dokumentů, se může znenadání přihodit úplně každému. Víte, jak se v takových případech zachovat? Za jak dlouho lze sjednat nápravu a co k tomu budete potřebovat? A kolik vás to bude stát?
Jak na ukradené nebo ztracené doklady

Do této životní situace se může dostat každý nejen svojí vinou, ale také prostřednictvím krádeže, nebo kvůli živelné pohromě. Mezi téměř nepostradatelné doklady patří

 • občanský průkaz
 • cestovní pas
 • řidičský průlaz
 • technický průkaz vozidla
 • platební karta
 • průkaz zdravotní pojišťovny

Pokud kterýkoliv z nich nemůžete najít nebo vám byl odcizen, je čas neponechat nic náhodě a začít okamžitě jednat. Vidina, že je někdo najde a odevzdá, sice existuje, ale lepší  bude, když začnete okamžitě podnikat koky vedoucí k nápravě. Zdrženlivostí a odkládáním řešení problému ničemu neprospějete, naopak vaší nečinností může dojít k zneužití dokladů. V nejhorším možném případě se pak dostanete do potíží, o kterých se vám ani v tom nejhorším snu nezdálo.

Jak postupovat

Když vám někdo doklady odcizí nebo je ztratíte vlastní vinou, okamžitě se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Teprve poté kontaktujte příslušný úřad, kde vám doklad vystavili. Pokud je to možné, ihned zažádejte o nový.

Občanský průkaz a pas

Obecně platí, že občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Jeho absolutní nezbytnost oceníte zejména tehdy, když o něj přijdete. Vždyť bez něj vám např. na poště nevydají doporučený dopis do vlastních rukou, na který jste tak dlouho čekali.

Jakýkoliv úřad s matrikou

Se žádostí o novou občanku nebo cestovní pas se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu (v Praze na úřad městských částí, na magistrátech, popř. na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířeno působností mimo místo trvalého pobytu nebo na obecní úřad pověřený vedením matrik).

Při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení vám bude vydáno potvrzení o občanském průkazu, které vám umožní prokázání totožnosti do doby, než získáte nový. Občanský průkaz vám bude vydán do 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů. Správní poplatek za tento úkon činí 100 Kč.

Obdobně se postupuje i při ztrátě nebo odcizení cestovního pasu. U cestovního pasu se strojově čitelnou zónou, který platí deset let a vydává se do 30 dnů, činí správní poplatek 200 Kč, u dětí do 15 let 50 Kč. Pokud chcete získat pas v kratší lhůtě, zaplatíte až trojnásobek těchto částek
a získáte pas bez strojově čitelné zóny, který platí jeden rok.

V zahraničí vám zastupitelský úřad a pomůže embosovaná karta

Když přijdete o cestovní pas v zahraničí, obraťte se na náš místní zastupitelský úřad. Zde ztrátu nahlaste a zastupitelský úřad vám vystaví cestovní průkaz, s jehož pomocí se vrátíte zpět do ČR. Po návratu si pak zajděte na příslušný úřad, kde vám vystaví nový cestovní pas. Pozor, při žádosti o nový pas i v zahraniční potřebujete novou fotografii. V případě kompletní ztráty financí i dokladů může být obstarání této maličkosti docela problematické.

Nouzovou hotovost vám nabídne vaše banka, pokud jste držitelem embosované karty. V případě její ztráty požádejte o vydání nouzové karty či hotovosti v zahraničí. Do dvou dnů dostanete kartu, hotovost můžete obdržet již do několika hodin. Nejste-li držiteli karet Diners Club nebo American Express, kteří tuto službu mají zdarna, zaplatíte své bance u ostatních karet za tuto službu jednorázově od 3 500 do 9 500 Kč podle sazebníku vaší banky.

Ztráta se okamžitě zveřejní na internetu

V případě, že nahlásíte ztrátu nebo odcizení občanského průkazu či cestovního pasu, je tato skutečnost okamžitě zaznamenána do evidence neplatných průkazů. Poškozenému to do určité míry dává naději, že tyto doklady nebudou zneužity při podání nějaké žádosti, uskutečnění nějakého obchodu, uzavření smlouvy apod. Zveřejňování neplatných občanek a pasů využívají například některé banky či leasingové společnosti, které pak na neplatný průkaz neuzavřou žádnou smlouvu.

Přesvědčit se o tom, že váš ztracený doklad je opravdu neplatný, se můžete na stránkách ministerstva vnitra, kde je zveřejněna databáze občanských průkazů i cestovních pasů.

Rodný list

Rodný list není sice dokument, který potřebujete mít každý den u sebe, ale přesto by jste jej měli mít v případě potřeby k dispozici. Občas se stává, že si jej doma založíte a najedou jej nemůžete najít.

V případě ztráty rodného listu se dostavte na matriku podle místa vašeho narození. Za duplikát rodného listu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč Kč splatný na místě v hotovosti. Na základě žádosti a zaplacení správního poplatku lze duplikát rodného listu zaslat i poštou do vlastních rukou. Lhůta k vyřízení je stanovena do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Řidičský průkaz

Po zjištění, že tento doklad postrádáte, vydejte se opět na obec s rozšířenou působností, kde oprávněný pracovník vydá držiteli řidičského oprávnění „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“. Potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání a po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR. Současně žadatel vyplní "Žádost o vydání řidičského průkazu". Po uplynutí doby platnosti potvrzení vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění duplikát řidičského průkazu. Pro úspěšné vyřízení této záležitosti si přineste s sebou průkaz totožnosti, případně poškozený řidičský průkaz a jednu barevnou průkazovou fotografii. Správní poplatek činí 100 Kč a je splatný v hotovosti.

Technický průkaz

Na stejném místě pak lze vyřídit ztrátu, poškození, odcizení registrační značky nebo technického průkazu, a to obvykle v oddělení, které vede registr vozidel. Žádost o náhradu s odůvodněním podává fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Na úřadě musíte předložit doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), ohlášení věci na policii, doklad o pojištění vozidla a dále poškozené případně zbylé části tabulky registrační značky, jsou-li k dispozici. Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje dle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů. Správní poplatek činí 100 Kč.

Průkaz pojištěnce

Malý svým rozměrem, ale také velký svým významem je průkaz pojištěnce, který vám vydává vaše zdravotní pojišťovna. Nezapomeňte, že každý pojištěnec nemá jen svá práva, ale i povinnosti. Jedna z nich je povinnost do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce nebo jej vrátit, stane-li se neplatným např. z důvodu změny zdravotní pojišťovny nebo ukončení trvalého pobytu v ČR.

Při vyřizování této záležitosti musíte zajít na příslušnou pobočku vaší zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte si donést občanský průkaz k prokázání své totožnosti, popř. rodný list. Jedná se o celkem jednoduchou administrativní záležitost, kterou vám obvykle pověření pracovníci vyřídí na počkání a zdarma.

Platební karta

Mezi věci, na které bychom měli být obzvláště opatrní, patří i platební karta. Platební karta nám může placení výrazně ulehčit, ale také značně zkomplikovat, zejména pokud ji ztratíme nebo vám ji někdo ukradne. V této situaci rozhodují doslova sekundy o tom, jak velká bude vaše finanční ztráta, a  proto je nezbytné jednat co možná nejrychleji. Buďte připraveni, že ztráta platební karty může zatížit vaši peněženku až o několik tisíc korun.

Jakmile zjistíte, že kartu postrádáte, okamžitě navštivte pobočku vaší banky nebo zavolejte na klientské centrum, aby došlo k zablokování karty a tím jste znemožnili případné čerpání peněz neoprávněnou osobou. Důležitým faktorem je čas, od kdy bude karta zablokována. Některé banky to provedou ihned po nahlášení, jiné přebírají zodpovědnost od půlnoci dne, kdy ztráta byla nahlášena. Tento faktor je dobré vzít v úvahu, pokud se teprve rozhodujete, kterému peněžnímu ústavu své peníze svěříte. Až na výjimky si banky nechají blokaci karty zaplatit.

Blokaci karet zdarma mají tyto banky:

Blokací zdarma se rozumí automatická cena dle sazebníku banky bez nutnosti koupě pojistky či dalšího produktu:

 • Citibank
 • Komerční banka - pouze karty American Express
 • Poštovní spořitelna - pouze Maxkarty
 • Raiffeisenbank - pouze kreditní karty
 • Živnostenská banka

Fotografie jsou na osobní doklady

Fotografie používané pro osobní doklady souží k identifikaci držitele daného dokladu a musí splňovat zákonem stanovené požadavky. Fotografie si nechte zhotovit  profesionály, pro které je zhotovování fotografií na doklady rutinní záležitostí.

 • rozměr 35x45 mm - ČSN 666416
 • musí odpovídat současné podobě občana
 • může být i černobílá
 • doporučuje se, aby pozadí fotografie bylo bílé až světlemodré, nesmí být členité
 • obrazuje jej v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy od obočí k bradě minimálně 13 mm
 • bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých
 • v občanském oděvu
 • bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie musí být minimálně 2 mm
 • fotografie nesmí být znečištěna, pomačkána, potrhána nebo potištěna  razítkem

Jak se vyhnout zlodějům

 1. Mějte u sebe jen nezbytné doklady a nikomu je nepůjčujte.
 2. Nenechávejte doklady  v šatech, které během dne odkládáte.
 3. Neschovávejte peníze a doklady na jednom místě, noste je odděleně.
 4. Nastavte si na své kartě limit pro výběr a platby u obchodníků v přiměřené výši.
 5. Při platbách v obchodě nebo restauraci nespouštějte platební kartu z očí a nedovolte obsluze, aby s platební kartou odcházela mimo váš dosah.
 6. Zkontrolujte si, zda vám po provedené platbě byla vrácena skutečně vaše platební karta.
 7. Důležitá telefonní čísla mějte vždy u sebe, aby byla k dispozici v případě potřeby.

Nejčastější místa, kde lidé přicházejí o doklady

 • hromadné dopravní prostředky
 • veřejná sportoviště
 • koupaliště
 • kulturní akce
 • čekárny
 • v zaměstnání
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Ukradli mi O.P.Policie mi vydala doklad na 30 dní.Za...
Hanka
8. 9. 2012, 20:02

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená