FinExpert.e15.cz

Jak na darovanou nemovitost

Pokud budete mít štěstí, může se vám podařit vyřešit bytovou situaci jednoduše a navíc se zanedbatelnými finančními náklady.
Jak na darovanou nemovitost

Darovat nemovitost jedině písemně

K převodu nemovitosti formou daru je nutná písemná smlouva. Darování lze charakterizovat jako dvoustranný právní úkon mezi dárcem a obdaro-vaným, při kterém dochází k bezúplatnému a zcela dobrovolnému převodu vlastnického práva z dárce na obdarovaného. Dárce je mimo jiné povinen při nabídce daru upozornit na vady, které jsou mu na nemovitosti známy. Rovněž je dobré vědět, že dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Právo domáhat se vrácení daru je osobním právem dárce, tudíž je nemohou jiné osoby po smrti dárce vyžadovat.

Pozor na darovací daň

S darováním nemovitosti je úzce spjata i daňová povinnost, u darování nemovitostí totiž žádné osvobození neexistuje. Obecně platí, že daň daro-vací platí nabyvatel, dárce ručí za zaplacení darovací daně. To znamená, že pokud darujete někomu nějaký majetek a on darovací daň nezaplatí, obrátí se správce daně na vás.

Základem daně darovací je cena bezúplatně nabytého majetku – u nemovitostí se zjišťuje na základě znaleckého posudku. Sazby daně jsou dife-rencované podle zařazení poplatníků do skupin dle míry příbuzenského vztahu. Je-li vyměřená daň nižší než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

U darování nemovitostí musíte podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Pokud jde o darování nemovitosti, která není evidována v ka-tastru nemovitostí, musí poplatník podat přiznání do 30 dnů od účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a již výše zmíněný znalecký posudek o ceně ne-movitosti. Znalecký posudek o ceně nemovitosti je rozhodujícím činitelem při vyměření daně. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem, který zašle obdarovanému na doručovací adresu. Obdarovaný pak musí zaplatit daň do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Sazba daně darovací

Pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin vyja-dřujících vztah poplatníka k dárci. Příbuzenským vztahům vzniklým naro-zením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou do-mácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavi-tele. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Darují-li například rodiče synovi byt, jehož hodnota byla znaleckým po-sudkem stanovena na 950 000 Kč, místně příslušný finanční úřad vyměří daň ve výši 9 500 Kč (tj. 1% z 950 000 Kč).

Daňové sazby daně darovací

Sazba darovací daně
základ daně sazba daně pro osoby zařazené do I. skupiny sazba daně pro osoby zařazené do II. skupiny sazba daně pro osoby zařazené do III. skupiny
od do
(mil. Kč) (mil. Kč)
- 1 1,00% 3,00% 7,00%
1 2 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
2 5 23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč 65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
5 7 68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
7 10 102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
10 20 162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč, 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
20 30 412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
30 40 712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
40 50 1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč 2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
50 a více 1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč 3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč
Pozn.: Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a samotná daň pak na celé koruny nahoru
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená