FinExpert.e15.cz

Jak na daň z nemovitých věcí, aneb spočítej si sám

Termín se blíží, číst zákon je o nervy. Tak jsme ho zjednodušili...

Daň z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb.) se vztahuje na pozemky, stavby a jednotky, které se nachází na území České republiky. Samotný zákon je podobně jako ostatní daňové zákona napsán značně nesrozumitelně a složitě, proto se nyní pokusíme vše podat lidštější formou tak, aby problematice porozuměl každý poplatník daně. Mimochodem, daň vybírají finanční úřady, ale vybrané peníze jsou příjmem obcí, nikoli státu.

Klepněte pro větší obrázek
Vydělat si na dům či byt je dřina a zaplatíte ho penězi, které jste zdanili... Tahle daň není zrovna fér (obr.: shutterstock.com)

Termínům jako je „předmět daně“, poplatník, osvobození od daně a základ daně se bohužel vyhnout nelze, stejně tak jistému zjednodušení, jelikož zákon samotný není úplně dobře srozumitelný a obsahuje doslova hromadu „balastu“, který „normální“ člověk nikdy v životě neupotřebí. Jako první si probereme daň z pozemků, druhou kategorií jsou stavby a jednotky.

Na úvod upozornění týkající se tzv. solidární daňové povinnosti: poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Daň z pozemků

 

Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí. Předmětem daně naopak nejsou zastavěné pozemky, lesy, vodní plochy (krom rybníků k chovu ryb) a pozemky určené pro obranu ČR.

Poplatníkem daně je vlastník pozemku, nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem nebo uživatel pozemku, a to v případě, že vlastník není znám. V § 4 zákona dále existuje celá řada výjimek, respektive pozemků od daně osvobozených, které nemá smysl jmenovat.

Výpočet daně

Výše daně se vypočte jako základ daně × sazba daně. U stavebních pozemků se ještě násobí koeficientem ve výši 1 až 4,5 dle počtu obyvatel obce. Výpočet jako takový komplikovaný není, jen je třeba vědět o jaký druh pozemku se jedná, respektive koeficient u stavebních pozemků.

Základ daně se určí:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů se základ daně vypočte jako cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce.
 • u hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.
 • u pozemků výše neuvedených je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů = 0,75
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb = 0,25
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství = 1,00 Kč/1 m2
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání = 5,00 Kč/1 m2
 • u stavebních pozemků 2,00 Kč/1 m2
 • u ostatních ploch, zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč/1 m2

Koeficient u stavebních pozemků:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven o jednu kategorii zvýšit nebo snížit o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na hodnotu 5,0.

 

 

Stavby a jednotky

 

Předmětem daně jsou zdanitelné stavby – budovy dle katastrálního zákona, inženýrské stavby uvedené v příloze tohoto zákona a tzv. jednotky. Předmětem daně přitom není budova, ve které jsou jednotky.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník, pokud jde o stavby v majetku ČR, pak subjekt, který s ní má právo hospodařit. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky. V § 9 zákona dále existuje celá řada výjimek, respektive pozemků od daně osvobozených, které nemá smysl jmenovat.

Výpočet daně

Ani v tomto případě není výpočet náročný, jde jen o součin čísel, jen je třeba si ujasnit, jaká čísla dosazovat. Obecný výpočet je následující: základ daně × sazba daně × koeficient dle obce.

Základ daně se určí:

 • u zdanitelných staveb jako výměra zastavěné plochy v m2 (výměra nadzemní části stavby) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.
 • u jednotky jako výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Nebo koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Sazba daně:

 • u obytného domu 2 Kč/1 m2 zastavěné plochy; u budovy tvořící příslušenství k obytného domu 2 Kč/1 m2 z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy
 • u budovy pro individuální rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč/1 m2 zastavěné plochy a u staveb, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám (s výjimkou garáže) 2 Kč/1 m2 zastavěné plochy
 • u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy je užívána k:
  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/1 m2 zastavěné plochy
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč/1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
  • ostatním druhům podnikání 10 Kč/1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
 • u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč/1 m2 zastavěné plochy
 • u ostatní jednotky 2 Kč/1 m2 upravené podlahové plochy

U zdanitelných staveb (krom staveb pro podnikatelskou činnost) se sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy. U zdanitelných staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje 1/3 zastavěné plochy.

Koeficient pro stavby a jednotky:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven o jednu kategorii zvýšit nebo snížit o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na hodnotu 5,0.

Koeficient potřebný pro výpočet daně umí vyhledat aplikace „DNE“. Do formuláře je třeba dodat parcelní číslo. To, pokud neznáte, dohledáte v katastru nemovitostí.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
S výpočtem výše daně pomůže daňový portál a katastr nemovitostí, odkazy níže (obr.: daneelektronicky.cz, cuzk.cz)

Termíny

Daňové přiznání je třeba podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 31. ledna. Pokud bylo přiznání v minulosti podáno a předmět daně se nemění, přiznání se nepodává.

Daň je splatná do 31. května, nepřesáhne-li výše daně částku 5 000 Kč, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, splatnost druhé splátky je 30. listopadu.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

"Vydělat si na dům či byt je dřina a zaplatíte ho pe...
:-)
23. 1. 2015, 02:17

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená