FinExpert.e15.cz

Investiční kalkulačky pod lupou

Většina investičních kalkulátorů dostupných na českém internetu se od ideálu vzdaluje. Některé ale stojí za pozornost, jako např. „Můj plán na zhodnocení peněz“ společnosti Partners.
Investiční kalkulačky pod lupou

Na českém internetu existuje mnoho finančních kalkulátorů, které zadarmo počítají parametry úvěrových a investičních produktů, mezd nebo daní. Většina z nich dokáže spočítat požadovaný údaj po zadání všech ostatních potřebných údajů na základě prostého dosazení do vzorce či algoritmu. Mzdy, daně, hypotéky, termínované vklady, spořicí účty, stavební spoření nebo penzijní připojištění se zpravidla vyznačují deterministickými vztahy mezi konkrétními veličinami. Pokud do kalkulátoru spořicího účtu zadáme např. úrokovou sazbu, zdanění úroků, počáteční zůstatek, pravidelnou měsíční úložku a dobu spoření, je výsledný zůstatek na účtu jednoznačně určen, nedojde-li v uvažovaném období ke změně úročení ani výběru z účtu.

Jiná situace existuje u tzv. investičních kalkulátorů, z nichž ty nejzajímavější se rozhodl FOND SHOP blíže prozkoumat. Investiční kalkulátory počítají průběžnou i výslednou hodnotu investice do portfolia podílových fondů nebo ETF. Budoucí nominální hodnota investice se však dá pouze odhadnout na základě očekávané výkonnosti portfolia. Skutečná výkonnost se samozřejmě může od tohoto odhadu lišit a většinou se pohybuje v širokém pásmu od vysoce záporných až po vysoce kladné hodnoty – závisí to především na vývoji finančních trhů, rizikovém profilu portfolia a celkové době investování. Zatímco u konzervativního portfolia je pravděpodobné dosažení nízké kladné výkonnosti již ve střednědobém horizontu, u dynamického portfolia může investor očekávat výrazně zápornou i výrazně kladnou anualizovanou výkonnost. Obecně platí, že na delším investičním horizontu lze při dynamické strategii snáze dosáhnout kladné výkonnosti, avšak zkušenosti z minulého vývoje akciových trhů ukazují, že ani v dlouhém období 10 let se nedá vyhnout červeným číslům.

Ideální investiční kalkulátor

Výše uvedená specifika i další vlastnosti investování do podílových fondů si říkají o základní požadavky, které by kvalitní investiční kalkulátor měl splňovat. FOND SHOP sestavil jejich ucelený přehled. Na straně zadávaných parametrů by měl investiční kalkulátor umožnit volbu mezi jednorázovým a pravidelným investováním, resp. umět rychle přepnout z jednoho typu na druhý vhodnou volbou parametrů. Zatímco jednorázové investování se odvíjí pouze od počáteční investice, pravidelné investování je určeno výší pravidelné investice a frekvencí jejího provádění. Dalším vstupním požadavkem pro investiční kalkulátor je možnost zvolit dobu investování či zamýšlený investiční horizont. Protože podílové fondy mají pevnou poplatkovou strukturu, měl by investiční kalkulátor zohlednit také dopad očekávaného vstupního a výstupního poplatku na výkonnost portfolia. Klíčovým parametrem, bez něhož nelze konečnou hodnotu investice spočítat, je předpokládaná výkonnost portfolia. Do kalkulátoru by měla jít zadat jako anualizovaná výkonnost, a to bez omezení, tedy i v záporných hodnotách. Zejména při dlouhodobém investování je důležitý vývoj reálné hodnoty portfolia, což implikuje požadavek zařadit mezi vstupní údaje také očekávanou míru inflace.

Na straně výstupů je důležité, aby investiční kalkulátor zohlednil tržní riziko spojené s investováním. Toho lze dosáhnout např. stanovením výsledné hodnoty investice v intervalu, jehož horní mez odpovídá optimistické variantě a dolní mez pesimistické variantě vývoje finančních trhů. Procentuální rozpětí intervalu má být tím vyšší, čím delší je sledovaný investiční horizont a čím dynamičtější je investiční strategie. Z hlediska grafické přehlednosti lze vývoj očekávané hodnoty portfolia (resp. příslušného intervalu) znázornit ve spojnicovém grafu za jednotlivé roky až do konce sledovaného investičního horizontu. Předpokládaný budoucí vývoj investice by měl kvalitní kalkulátor zobrazit jak v nominální, tak reálné hodnotě po započtení očekávané inflace.

Dalším požadavkem na ideální investiční kalkulátor je schopnost vypočítat i jiné ukazatele než jen výslednou hodnotu portfolia. Ta naopak může sloužit jako vstupní parametr, pokud chce investor zjistit např. požadovanou výši jednorázové či pravidelně investice nebo potřebnou výkonnost k dosažení cílové hodnoty investice.

Kalkulátory investičních společností

Investiční kalkulátory bývají nejčastěji umístěny na stránkách investičních a poradenských společností nebo na finančních webech. I když ideální investiční kalkulátor splňující všechny výše vymezené požadavky neexistuje, vybrali jsme několik zajímavých kalkulátorů, které stojí za bližší představení.

Poněkud sofistikovanější investiční kalkulačka je umístěna v české sekci stránek společnosti Erste Sparinvest (ESPA). Dovoluje zadat v neomezené výši počáteční i pravidelnou investici a zvolit frekvenci provádění pravidelné investice na měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční bázi. Výši pravidelné investice lze navíc indexovat podle zvolené anualizované míry. K indexaci se investor uchýlí např. tehdy, když očekává postupné navyšování svého příjmu nebo vyšší inflaci. Dobu investování lze v kalkulátoru ESPA zadat od 1 do 99 let, což plně vyhovuje potřebám investora. Očekávaná výkonnost portfolia je ovšem přípustná pouze nad 1 % p.a., nižší hodnoty posoudí kalkulátor jako neplatné. To je nutné vnímat jako nedostatek. Dále neumožňuje kalkulátor ESPA zadat vstupní ani výstupní poplatky spojené s uvažovaným portfoliem podílových fondů. Finální výstup kalkulátoru určí jednu konkrétní hodnotu investice, nikoliv její pravděpodobný interval vyjadřující investiční riziko. Uživatel kalkulátoru dále nezjistí očekávaný vývoj reálné hodnoty investice v čase, protože nelze zadat očekávanou výši inflace. Příjemnou stránkou popisovaného kalkulátoru je naproti tomu schopnost počítat další veličiny, a sice počáteční investici, pravidelnou investici, výkonnost p.a. a dobu investování v letech, jsou-li zadány všechny ostatní výše zmíněné parametry.

„Kalkulačky“, které se zaměřují na výpočet hodnoty investice, existují také na českých stránkách jiných investičních společností jako IKS KB, ČP Invest, Pioneer nebo WIOF. Svou koncepcí se však od předchozího kalkulátoru značně odlišují, neboť počítají pouze historické zhodnocení investice do konkrétních podílových fondů dané investiční společnosti, a to od určitého data v minulosti.

Kalkulátory poradenských společností

Investiční kalkulátory se vyskytují i na stránkách některých poradenských firem. Kalkulačka společnosti Sophia Finance umožňuje zadat počáteční jednorázovou investici, časový horizont investice a vztah k riziku, který může být konzervativní (simuluje portfolio s poměrem akcií, dluhopisů a peněžního trhu 25:35:40), vyvážený (portfolio s poměrem A:D:P 50:35:15) nebo dynamický (portfolio s poměrem A:D:P 65:25:10). Mezi vstupní parametry kalkulátoru patří i „současný výdělek úspor,“ představující konstantní míru úročení, s níž je očekávaná budoucí výkonnost portfolia srovnávána. Tato míra může být i záporná. Po zadání uvedených parametrů spočítá kalkulátor Sophia Finance pravděpodobnou hodnotu investice za sledovaný počet let a vynese graf vývoje investice při pesimistickém, neutrálním a optimistickém scénáři. Zhodnocení investice se odvíjí od volby konzervativního, vyváženého nebo dynamického profilu, mezi nimiž lze jednoduše přepínat. Výhodou kalkulátoru Sophia Finance je především zohlednění investičního rizika, i když nepříliš výrazné – při desetiletém investování do dynamického portfolia vychází celkové zhodnocení v pesimistické variantě 36 %. K nedostatkům kalkulátoru patří nemožnost zvolit si očekávanou výkonnost exaktně, nepoužitelnost pro pravidelné investování a nezohledňování inflace, resp. reálné hodnoty investice.

Zajímavé pojetí investičního kalkulátoru nabízí poradenská společnost Partners. „Můj plán na zhodnocení peněz“ není v pravém slova smyslu kalkulátor, ale komentovaná prezentace investiční strategie, která po zadání čtyř klíčových parametrů vypočítá výslednou hodnotu portfolia i její předpokládaný vývoj. Zadávanými parametry jsou počáteční investice, pravidelná měsíční investice, doba investování (do 30 let) a investiční styl. Ten je možné zvolit jako konzervativní (očekávaná výkonnost pokrývá inflaci), vyváženě konzervativní (očekávaná výkonnost mírně přesahuje inflaci), vyváženě rizikový (očekávaná výkonnost značně přesahuje inflaci) a rizikový (mimořádná očekávaná výkonnost v dlouhém období). Volba jednoho ze čtyř investičních stylů nahrazuje exaktní zadání očekávané výkonnosti, podobně jako u předchozího kalkulátoru Sophia Finance. Prvním výstupem kalkulátoru Partners je pravděpodobná hodnota portfolia po uplynutí zadané doby investování, a to v neutrálním scénáři i za předpokladu příznivého nebo nepříznivého vývoje finančních trhů. V druhém výstupu kalkulátoru je ukázán přehledný graf s pravděpodobným vývojem investice ve zvoleném časovém horizontu, a to opět při pesimistickém, neutrálním i optimistickém scénáři v rámci vybrané investiční strategie. Investiční kalkulátor Partners dovoluje zohlednit také inflaci ve výši 3 % a zobrazit očekávaný vývoj reálné hodnoty investice. Inflace může sloužit i jako nástroj indexace pravidelných měsíčních investic, podobně jako u kalkulátoru ESPA. Mezi přínosy kalkulátoru Partners patří rovněž zohlednění tržního rizika, tzn. prezentování očekávané hodnoty investice pouze jako pravděpodobného výsledku v určitém intervalu. Na druhé straně, kalkulátor Partners neumožňuje zadat vstupní či výstupní poplatky ani konkrétní výkonnost portfolia včetně záporných hodnot (místo výkonnosti se zadává „dynamičnost“ investiční strategie). Počítá pouze celkovou hodnotu investice nebo její předpokládaný vývoj, nikoliv však jiné parametry jako např. výkonnost portfolia potřebnou k dosažení očekávané hodnoty investice, která by zde hrála roli vstupního údaje.

Kalkulátory na finančních portálech

Kalkulačky nazvané „spoření ve fondech“ nebo podobně existují i na internetových finančních portálech typu Finance.cz, Sfinance.cz nebo Peníze.cz. Jejich provedení je podstatně jednoduší než u výše prezentovaných investičních kalkulátorů, avšak jednoduchost jde většinou na úkor informační kvality pro uživatele. Příkladem je investičně-spořicí kalkulačka na internetových stránkách www.finance.cz, která nezohledňuje tržní riziko, vliv inflace ani parametry pravidelného investování. V její prospěch na druhé straně hovoří možnost zadat výkonnost portfolia neomezeně, tzn. včetně záporných hodnot. To výše prezentované kalkulátory většinou neumožňují.

Výsledné hodnocení

V tabulce 1 srovnáváme čtyři uvedené kalkulátory z hlediska kritérií kvality, které by měl ideální investiční kalkulátor splňovat (záměrně nehodnotíme matematickou správnost výpočtů). Za nejdůležitější kritéria považuje redakce FOND SHOPu schopnost zohlednit tržní riziko (prezen-tování výkonnosti portfolia v intervalu), vliv inflace (prezentace reálné výkonnosti portfolia) a možnost zadat parametry pravidelného investování. Nejméně důležitým kritériem je naopak zadávání vstupních a výstupních poplatků. V uvedeném srovnání vyšel jako nejpřínosnější kalkulátor poradenské společnosti Partners, který splnil všechna nejdůležitější kritéria. Celkově lze konstatovat, že většina srovnávaných kalkulátorů (a tím spíše řada jiných kalkulátorů na českém internetu) se od ideálního modelu dost vzdaluje. Tvůrci kalkulátorů obvykle sami přiznávají, že výpočty mají pouze orientační charakter a pro posouzení investičních záměrů doporučují schůzku s investičním poradcem. Tvorba kvalitních kalkulátorů pro ně zřejmě není hlavním cílem.

Klepněte pro větší obrázek

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 24/2009:

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

MujPlan - Partners
Markowitz
9. 12. 2009, 01:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená