FinExpert.e15.cz

Investiční certifikáty: Lidé nevědí, co kupují

Mezi nejasné vlastnosti investičních cerifikátů patří podkladová aktiva, netransparentní tvorba cen i skryté náklady.
Investiční certifikáty: Lidé nevědí, co kupují

Libo certifikát do portfolia? Žádný problém, přes obchodníka s cennými papíry ho lze pořídit jako jakýkoliv jiný cenný papír. Certifikáty získávají nálepku moderního investičního instrumentu, který je in. To je věc, která na trhu zabírá. Investoři si certifikáty žádají, protože mají dojem, že nemít certifikát v portfoliu je velkou chybou. Na našem trhu je oblast certifikátů poměrně mladá. Daleko větší zkušenosti mají v sousedním Německu, kde se obchoduje až 90 % světové produkce. Není nic jednoduššího, než se podívat, jak to u sousedů vypadá.

Na německých burzách je obchodováno 186 tisíc certifikátů s měsíčním obratem 14 mld. euro. Největším trhem z hlediska objemů je burza ve Stuttgartu, kde se měsíčně zobchodují certifikáty v objemu 10 mld. euro. Celkový objem majetku v certifikátech vzrostl v loňském roce o 30 % a na konci roku dosahoval 110 mld. euro. V letošní roce se odhaduje další nárůst investic do certifikátů. Celkový objem by měl podle odhadů vzrůst až na 130 mld. euro. 200 miliardová hranice by měla byt překonána v roce 2009. Němci nejraději obchodují garantované certifikáty, které tvoří až 45 % trhu. Druhé nejoblíbenější, ovšem s výrazným odstupem, jsou bonusové certifikáty (16 %). I přes tato vysoká čísla certifikáty kapitálovým trhům v žádném případě nedominují. Podle průzkumu, který provádělo sdružení německých investičních společností BVI, činí podíl certifikátů na veškerých investicích německých domácností (včetně vkladních knížek) pouze 0,4 %. BVI ale zároveň zmiňuje, že výsledek může být zkreslen tím, že řada dotázaných domácností ani neví, že má do certifikátů zainvestováno. Podle posledního průzkumu, kde byly domácnosti dotazovány na poslední uskutečněné investice podle jednotlivých produktů, dosahoval podíl certifikátů 3 %. Pokud ale srovnáme certifikáty v Německu podle zainvestovaného objemu, tzn. 130 mld. euro, tvoří méně než 10 % objemu, který je zainvestován ve fondech (1 400 mld. euro).

Investoři nevědí, co kupují

Z výzkumu, který prováděla univerzita Steinbeis-Hochschule Berlin ve spolupráci se společností HSBC Trinkaus & Burkhardt, ale vyplynulo, že investoři při nákupu certifikátů neví, co kupují. Průzkum byl prováděn mezi bankovními poradci. 75 % dotázaných uvedlo, že investoři kupují certifikáty bez toho, aniž by je srovnávali v rámci jednotlivých emitentů. Poradci si myslí, že poplatky u certifikátů jsou sice pro investory důležité, ale ne rozhodující. Investoři se daleko častěji zajímají o rizikovost. Bez zajímavosti není ani fakt, že si klienti ve většině případů po konzultacích s bankéřem neberou s sebou domů žádné informační materiály. Zásadní problém je ovšem ten, že řada lidí odchází domů s produktem, o kterém má jen minimální znalosti. Ještě horší je situace, kdy ani samotný poradce neví, co nabízí. Investoři mají podle studie u certifikátů problémy i se zcela elementárními vlastnostmi, jako je podkladové aktivum. Pokud klient kupuje nástroj a neví, na jaké podkladové aktivum je navázán, v žádném případě nemůže naplňovat vlastní investiční strategii. Pokud tedy kupujete certifikát do portfolia jen proto, že je to módní, bez dokonalé znalosti konstrukce a strategie – je to špatně. Certifikát splní svoji úlohu v portfoliu jen v případě, že klient dokonale zná samotný produkt, jeho strategii i úlohu v celém portfoliu.

Aktuálními investičními tématy u certifikátů jsou rozvíjející se trhy, obnovitelné zdroje, voda a alfa strategie. Právě alfa strategie jsou novinkou loňského roku. Certifikáty využívající alfa strategie nabízejí investorům participaci na rozdílné výkonnosti mezi dvěma podkladovými aktivy. Příkladem je například alfa strategie na dividendový německý akciový index Div Dax. Pokud je alfa certifikát nastaven jako rozdíl mezi klasickým akciovým indexem Dax a dividendovými indexem Div Dax, certifikát umožní investorovi „odříznout“ možnou nadvýkonnost indexu Div Dax.

Co znamená koupit certifikát?

Pro zopakování – investiční certifikát je ve své podstatě dluhopis. Vydává ho emitent (ve většině případů banka) a zavazuje se vyplatit držiteli (investorovi) po sjednané době prostředky na základě předem stanovených parametrů. Výkonnost investičních certifikátů je zpravidla navázána na podkladové aktivum, kterým může být jedna akcie, index nebo koš vybraných akcií. Návaznost může být 1:1, tedy přesné kopírování podkladového aktiva. Výhodou certifikátů ale je, že nabízejí různé konstrukce. Může se jednat o pákový efekt proti podkladovému aktivu nebo naopak různé formy garančních konstrukcí, kdy je investor chráněn proti poklesu podkladového aktiva. Základní typy certifikátů jsou: indexové certifikáty, basket certifikáty, discount certifikáty, airbag certifikáty, bonus certifikáty, garantované certifikáty, sprint certifikáty nebo outperformance certifikáty. Certifikáty mohou mít buď omezenou dobu splatnosti nebo jsou tzv. nekonečné (open-end).

Co se děje, když kupujeme certifikát? Na rozdíl od jiných investičních nástrojů, jako jsou fondy nebo indexové akcie, často nedochází u certifikátů k fyzickému zainvestování do podkladového aktiva. Tzn. například v případě indexového certifikátu nejsou prostředky investorů zainvestovány do indexu, respektive do jednotlivých akcií, které index tvoří, jako je tomu u indexového fondu nebo indexové akcie. U certifikátu se jedná pouze o slib emitenta, že dodrží stanovené závazky. Jak zainvestuje prostředky, je zcela v jeho režii. Emitenti certifikátů zpravidla volí daleko jednodušší cestu než nákup jednotlivých titulů obsažených v indexu. Většinou se jedná o nákup derivátů na podkladové aktivum, což celý proces ulehčuje. Jiná je ale situace v případě trhů, na něž deriváty, respektive futures neexistují. Emitenti si potom pomáhají pomocnými konstrukcemi. Například nakoupí termínový kontrakt, který se vyvíjí přibližně stejně jako daný index a je silně korelovaný (correlations hedge). Jen pokud to není možné, nakupují se do portfolia jednotlivé akcie v odpovídající váze. Je ale běžné, že tituly z indexu, které nejsou dostatečně likvidní a mají malý podíl, jsou vynechány. Na místo nich jsou koupeny velké tituly s vysokou likviditou, které jsou korelované (dirty hedging). Pokud není zajištěna dostatečná korelace a dojde k výrazně odlišnému vývoji od daného podkladového titulu, musí emitent rozdíl zainvestovat z vlastních zdrojů. Pro tento účel je u hůře kopírovatelných indexů vyšší spread, ze kterého je možné „odchylky“ v případě potřeby zaplatit.

Různorodost je výhodná

Hlavní výhodou certifikátů je jejich různorodost. Nabízí nespočetné možnosti participace v různých alternativách. Na druhou stranu právě různorodost a množství certifikátů je nejen jejich obrovskou výhodou, ale současně i obrovskou slabinou. Nepřehlednost a široká nabídka totiž činí investorům problémy. Zorientovat se v tomto segmentu je i přes možnosti řady vyhledávačů a databází velmi obtížné. Díky tomuto fenoménu se proto stávají certifikáty produktem pro sofistikované investory.

Dalším důležitým prvkem, který certifikátům nahrává proti ostatním investičním produktům, je rychlost. Emitenti certifikátů totiž dokáží reagovat na poptávku na trhu a módní trendy daleko rychleji než například investiční společnosti se svými fondy. Je to dáno odlišnými nároky na tvorbu produktu. V případě certifikátů je tento proces daleko jednodušší. Proto také dochází k tomu, že když se na trhu objeví módní téma například v podobě ekologického investování, alternativních energií nebo úzké téma investic do vody, jsou certifikáty prvními produkty, které mají investoři k dispozici. Pro certifikáty je to velká konkurenční výhoda.

Tlak ze strany fondů

Nerovnoprávné postavení fondů a certifikátů (vysoká regulace fondového průmyslu proti volným podmínkám pro certifikáty) nutí investiční společnosti, aby hájily svoji oblast. Jejich snahou je docílit vyšší regulace certifikátů, aby se podmínky narovnaly. V důsledku jde ale o to, že certifikátový průmysl přináší bankám nemalé zisky a ve většině případů jsou stěžovatelé v podobě investičních společností bankovní odnoží, respektive dceřinou společností. Bankovní lobby v tomto případě vítězí a tlak investičních společností vyznívá na prázdno. Výraznou změnu asi nepřinese ani nová evropská směrnice o trzích finančních instrumentů MIFID (The Markets in Financial Instruments Directive).

Pozor na ně

Často zmiňovaným tématem v souvislosti s certifikáty je jejich nízká transparentnost, která se nejvíce projevuje v jejich zvýšené nákladovosti. Odborníci poukazují na dva základní faktory netransparentnosti produktů, jsou jimi: tvorba cen a interní skryté náklady. Tvorba cen u certifikátů je určitým střetem zájmů, protože se na ní podílí samotní emitenti. To v případě, že není certifikát obchodován přes trh, ale odkupuje jej emitent. Důležitým faktorem vstupujícím do oceňování je volatilita. Neprobíhá přitom žádná nezávislá kontrola a cena může být pro investora nevýhodná. V takovém případě závisí vše na emisní bance.

Certifikáty mají různé poplatkové struktury. Standardně je základním „poplatkem“ spread, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Certifikáty mohou mít ale i vstupní nebo výstupní poplatky a někdy též manažerský poplatek. Tyto typy poplatků ale nebývají tak časté. Pokud se zastavíme u spreadu, je logika následující – čím je produkt více exotický a má malou konkurenci, tím je spread vyšší. Konkurence a podobné produkty přispívají k porovnávání a následnému zlevňování produktů. Na klasické trhy je proto většina certifikátů cenově efektivních. Pokud ale přichází na trh novinky, lze čekat zvýšenou nákladovost.

Dalším z diskutovaných témat certifikátů je zohledňování, respektive nezohledňování dividend. Indexové certifikáty ve valné většině případů sledují cenové indexy, nikoliv indexy celkové návratnosti a investoři o dividendy přichází. Nejde však jen o to, že je investor o dividendu ochuzen, ale v řadě případů vyplacení dividendy znamená pokles tržní ceny titulu, na který je certifikát navázán. Ne vždy je ale dividendový certifikát vhodnější než nedividendový. Oba typy mohou mít navzájem odlišné parametry. Například certifikát, který kopíruje index celkové návratnosti a zohledňuje dividendy, může být kompenzován vyšším spreadem nebo dodatečným poplatkem.

Pokud je pro klienty problém rozpoznat, na který index, případně koš je certifikát vázán a jaká je jeho přesná konstrukce, orientace v nákladovosti a rozlišování efektivnosti je zcela nad jejich možnosti. Konečná rada je proto naprosto jednoduchá: Certifikáty do portfolia ano, ale jen v případě, že je investor s tímto segmentem dostatečně obeznámen. Jen tehdy totiž udělají v portfoliu tu správnou službu.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 111/2007 dne 1. června 2007.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z FOND SHOPu 11/2007:

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Fondy vs. Certifikaty
Marek
26. 8. 2007, 11:32
<a href="http://www.icertifikaty.eu">icertifik...
icertifikaty.eu
Petr Kral
10. 8. 2007, 10:12
nove stranky o certifikatech icertifikaty.eu
icertifikaty.eu
18. 7. 2007, 09:41
Re: brooker
peta21
7. 7. 2007, 11:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená