FinExpert.e15.cz

Investiční certifikáty: koření moderního portfolia

V současné době se drobný investor nemusí spoléhat pouze na nabídku podílových fondů. Do portfolia může zařadit jiné moderní finanční produkty: investiční certifikáty. Mají více možností než podílové fondy, jednodušší správu a jsou průhlednější.
Investiční certifikáty: koření moderního portfolia

Tyto a další kvalitní informace najdete v časopise Osobní finance 11/2005

Jako drobní investoři můžete finanční prostředky zhodnotit několika cestami. Nejrozšířenějším způsobem individuálního investování je nákup podílového listu vybraného otevřeného podílového fondu. Investiční společnost spravující podílový fond investuje svěřené prostředky do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Pouze zkušení nebo odvážní investoři volí přímou investici. Sestavení vlastního portfolia, jeho financování, průběžné sledování a obměna je časově a finančně náročné, proto nejsou přímé investice využívány masově. Pokud nechcete volit mezi podílovým fondem a přímou investicí, zkuste investiční certifikáty. Přestože nejsou příliš známé a rozšířené, jde bezesporu o zajímavý způsob, jak zhodnotit dočasně volné finanční prostředky.

Co je certifikát

Pod označením certifikát je ukryta celá skupina moderních investičních produktů. Ve své podstatě se jedná o dluhový cenný papír (dlužní úpis). Nákupem běžného dluhopisu získáte právo na výplatu vložených prostředků po uplynutí sjednané doby a odměnu za poskytnutí finančních prostředků v podobě úroku. Investice do certifikátu ovšem nemusí vždy zaručit návratnost vložené částky ani zhodnocení vkladu. Jádrem certifikátu jsou vybrané akcie, světové akciové indexy, různě zaměřené skupiny akcií (tzv. akciové koše), dluhopisové indexy a dokonce jednotlivé měny či drahé kovy.

Při nákupu certifikátu, jehož podkladovým aktivem jsou akcie, by se mohlo na první pohled zdát, že se jedná o majetkový cenný papír. Nákupem certifikátu však nezískáváte stejná práva jako při nákupu konkrétní akcie na burze (přímá investice). Nestáváte se majiteli akcie (nejste akcionáři), proto nemáte nárok na získání podílu na hospodářském výsledku společnosti, nezískáte hlasovací práva a právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě jejího krachu. Hodnota certifikátu je odvozena od aktuální hodnoty podkladového aktiva. Certifikát můžete předložit k proplacení buď kdykoliv (tzv. certifikáty open end), nebo jste omezeni předem sjednanou dobou splatnosti. Je-li stanoven přesný den splatnosti, doporučujeme držet certifikát až do sjednaného okamžiku, jinak na tom můžete tratit.


Dividendový výnos u certifikátů je zpět reinvestován.

Indexové certifikáty

Pomocí indexového certifikátu můžete profitovat na vybraném světovém akciovém indexu. Na českém trhu můžete využít index PX-50 nebo PX-D (nejvýznamnější ukazatele vývoje českého kapitálového trhu). Pokud uvažujete o nákupu, zajímejte se o poměr odběru, na jehož základě zjistíte podíl na hodnotě podkladového aktiva. Pro index PX-50 je poměr stanoven 1:1. Je-li aktuální hodnota indexu např. 1 150 bodů, zaplatíte za nákup 1 150 Kč. Poměr může být stanoven např. 1:10, 1:100 apod. Ve stejném poměru se podílíte na růstu nebo poklesu hodnoty indexu – při růstu hodnoty indexu na 1 400 bodů získáte 1 400 Kč. Vydělali jste 250 Kč, tedy zhodnotili jste vložené prostředky o 21,7 %. V případě poklesu hodnoty indexu realizujete ztrátu. Proč kupovat indexový certifikát? Výhodou je, že za relativně malou sumu peněz získáte optimálně rozloženou investici, protože nemusíte do portfolia nakupovat jednotlivé akcie, ale koupíte naráz „celý trh“.

Basket certifikáty

Emitent cenného papíru vybere podle vlastního uvážení nejvhodnější cenné papíry. Nákupem jednoho certifikátu získáte obvykle cca dvacet cenných papírů. Základním stavebním prvkem bývají akcie. Mohou být nakoupeny akcie různě zaměřených společností (např. akcie automobilek, farmaceutických firem, IT společností, ropných firem apod.), přičemž ne všechna odvětví přesně kopírují hospodářský cyklus země. Při investici do anticyklického odvětví ochráníte investici před poklesem nebo alespoň zmírníte následky poklesu ostatních složek zvoleného portfolia v případě útlumu ekonomiky. S výhodou jsou zařazovány i akcie společností působících v různých zemích – můžete např. investovat do společností na území Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Turecka a ostatních zemí východní Evropy. V současné době jsou doporučovány investice do zemí východní Evropy, Číny a Indie, u nichž je očekáván ekonomický růst. Výběr akcií do koše je také ovlivněn sledovanou strategií. Většinou jsou nakupovány trhem podhodnocené tituly s cílem profitovat na budoucím růstu kurzu. Při úspěšném výběru můžete dosáhnout vyššího zhodnocení než celý trh (vybraný akciový index).

Garantované certifikáty

Jak napovídá název, jde o typ certifikátu, který garantuje v případě nepříznivého vývoje podkladového aktiva alespoň vrácení investované částky. Certifikát je určen především investorům s averzí k riziku. Převážná část investice je směřována do odúročeného dluhopisu, zbytek je investován do jiného podkladového aktiva slibující  výnos (akcie nebo akciový index). Jak je zajištěna garance vrácení peněz? Prodejní cena certifikátu je stanovena např. na 100 eur, což je hodnota dluhopisu v okamžiku jeho splatnosti (např. za 6 let). Vy nakupujete odúročený dluhopis, jehož cena je v době nákupu 83,75 eur (při úrokové sazbě 3 % p.a.).  Po  uplynutí šesti let získáte 100 eur. Zbytek nevyužité částky (16,25 eur) je investován nejčastěji do nákupních opcí např. na vybraný index.

V případě příznivého vývoje indexu se nepodílíte na růstu v plné míře, ale jen v předem stanovené výši. Při růstu o 10 eur a 50% spoluúčasti získáte pouze 5 eur, zbývajících 5 eur si ponechává emitent za poskytnutí garance. Nepříznivý vývoj způsobí propadnutí nákupní opce (opční prémie), navrácení investovaných 100 eur však není ohroženo. Garantovaný certifikát v porovnání s indexovými a basket certifikáty přináší vyšší ochranu investovaných prostředků v případě nepříznivého vývoje na kapitálovém trhu. Pokud očekáváte v dlouhém období růst podkladového aktiva, je výhodnější využít sice rizikovější, ale zato výnosnější indexové a basket certifikáty.

Diskontované certifikáty

Certifikát získáte za nižší cenu, než je aktuální tržní hodnota podkladového aktiva (akcie a indexy), diskont tedy představuje určitou slevu. Při nákupu zjistěte dobu životnosti certifikátu (nejčastěji 3 až 18 měsíců) a maximální možný výnos. Diskontovaný certifikát využijte tehdy, očekáváte-li stagnaci nebo mírný pokles ceny podkladového aktiva. I v případě, že cena podkladového aktiva bude v době splatnosti certifikátu na stejné úrovni jako při nákupu (cena se nezmění), vyděláte. Zisk bude odpovídat rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou certifikátu (odvozena od aktuální ceny podkladového aktiva).

Ztráty dosáhnete pouze v případě, je-li cena podkladového aktiva v době splatnosti nižší něž nákupní cena certifikátu. Výše ztráty je však v porovnání s přímou investicí do podkladového aktiva vždy nižší. Pohybuje-li se cena podkladového aktiva mezi nákupní cenou certifikátu a stanoveným maximálním možným výnosem, vždy realizujete zisk. Může však nastat i situace, kdy cena podkladového aktiva nečekaně vzroste a dostane se nad hranici maximálního možného výnosu. V tomto případě zhodnotíte finanční prostředky méně (i když pořád slušně), než kdybyste nakoupili podkladové aktivum přímo. Slevu na nákup certifikátu tedy získáte výměnou za to, že máte nastaven strop možného zisku.

Airbag certifikáty

Tzv. airbag zajistí vyplacení nákupní ceny certifikátu v případě poklesu ceny podkladového aktiva do předem stanovené výše. Certifikát např. nakoupíte za 100 eur s ochrannou hranicí 10 % a splatností 5 let. Poklesne-li hodnota podkladového aktiva v době splatnosti certifikátu např. o 5 %, získáte zpět vložených 100 eur.  V případě přímé investice byste již realizovali ztrátu. Bude-li pokles vyšší než 10 %, budete vaše investice také ztrátová, ale výše ztráty bude menší než při přímé investici do podkladového aktiva. Při příznivém vývoji kurzu podkladového aktiva se podílíte na zisku v předem stanovené míře (např. 80 % ze zisku). Před nákupem zjistěte výši ochranné hranice, míru spoluúčasti na zisku a dobu splatnosti. Certifikát využijte tehdy, pokud uvažujete o dlouhodobější investici, chcete ochránit investici před případným poklesem a nechcete se vzdát lákavého zisku v případě příznivého vývoje kurzu.

Sprint certifikáty

Patříte-li mezi investory, kteří sází na růst podkladového aktiva a chcete získat maximum ze své investice, volte certifikát Sprint. Při poklesu kurzu podkladového aktiva se podílíte na ztrátě jako při přímé investici  do vybraného titulu, ale v případě růstu získáte mnohem více. V případě pozitivního vývoje získáte dvojnásobné zhodnocení oproti přímé investici – např. 10% růst podkladového aktiva v době splatnosti vám přinese 20% zhodnocení certifikátu. Maximální výše výnosu je však omezena, po překročení vždy získáte „jen“ dvojnásobek maximálního možného výnosu. Důležitou informací je emisní cena certifikátu, doba splatnosti a hranice nejvyššího možného výnosu. Certifikát je vhodný pro krátkodobé investice od 3 do 18 měsíců.

V případě, že nechce být omezeni maximální hranicí výnosu, můžete zvolit tzv. Outperformance certifikáty. V případě poklesu podkladového aktiva ztrácíte stejně jako při přímé investici, naopak pozitivní vývoj kurzu podkladového aktiva vám přinese větší zhodnocení, než jaké byste realizovali přímou investicí. Před nákupem zjistěte dobu splatnosti a míru spoluúčasti na zisku.

Příklad zhodnocení sprint certifikátů

Cena podkladového aktiva v době splatnosti certifikátu (euro) Zhodnocení podkladového aktiva (%) Prodejní cena certifikátu (euro)
105 5% 110
110 10% 120
115 15% 120
130 30% 120
Pozn.: Nákupní cena certifikátu 100 eur, maximální možný výnos 10 %

Na co si dát pozor

V současné době můžete nakoupit investiční certifikáty přes obchodníka s cennými papíry nebo některé investiční společnosti zavedené banky. Emitentem certifikátů jsou velké, světově známé banky. Obchodník vám zprostředkuje nákup vybraného certifikátu, případně doporučí nejvhodnější z nich; na pražské burze se ale prozatím neobchodují. Certifikáty jsou ve většině případů prodávány v eurech, musíte tedy počítat s měnovým rizikem. I když investiční certifikát zhodnotí finanční prostředky, může posílení domácí měny přivést vaši investici do ztráty. Pozornost věnujte také výběru emitenta.

Kam pro informace

Investiční certifikáty patří u nás mezi relativně mladé a neznámé produkty. Pro bližší seznámení s možností investování do certifikátů a ostatních moderních finančních produktů vydala redakce Zertifikate Journal ve spolupráci a Komisí pro cenné papíry novou publikaci. Můžete ji získat zdarma na internetových stránkách KCP (www.sec.cz). Velmi kvalitní přehled certifikátů najdete na internetových stránkách www.zertifikatejournal.cz. Oceníte aktualizovanou nabídku nejlepších certifikátů (Best Buy listy) a možnost přehledného sledování jejich vývoje. A pokud se vám nechce hledat, můžete počkat na další čísla Osobních financí, kde se certifikátům budeme věnovat důkladněji. Představíme podrobněji jednotlivé typy certifikátů vč. poplatků a rizik, srovnáme certifikáty s podílovými fondy apod.

Slovníček

Nákupní opce dává právo (ne povinnost) k nákupu podkladového aktiva (např. akciového indexu) za dnes sjednanou cenu s realizací k určitému datu. Za nákup práva zaplatíte tzv. opční prémii.
Anticyklická odvětví vykazují dobré hospodářské výsledky v období hospodářského poklesu. Odvětví zahrnuje především podniky vyrábějící jednodušší, méně kvalitní a podřadnější produkty.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená