FinExpert.e15.cz

I o dovolené trvejte na svých právech

Dovolená má umožnit odpočinek a načerpání nových sil. Znáte svá práva i způsoby, jak se můžete bránit? Přehled nejdůležitějších bodů, co byste měli vědět, než někam vyjedete.

Co je to zájezd

Zájezdem se rozumí předem stanovená kombinace alespoň dvou z následujících služeb:
a) doprava
b) ubytování
c) ostatní služby cestovního ruchu

Znamená to tedy, že kombinace dopravy a ubytování nebo pouze ubytování a výuka jazyků už je zájezdem. Aby kombinace výše uvedených služeb mohla být brána jako zájezd, musí být poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnovat ubytování přes noc.

Rozdíl mezi cestovní kanceláří (CK) a cestovní agenturou (CA)

Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel cestovní kanceláře. Cestovní kancelář může rovněž nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb cestovního ruchu pro jinou CK nebo CA, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) a prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, průvodce apod.). Cestovní agentura může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na svůj účet organizovat a prodávat. Cestovní agentura nepodniká na základě koncese, ale pouze ohlášení vázané živnosti, takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek, jako je tomu u cestovních kanceláří. Smlouvu tedy klient může uzavřít i s CA, ale pořadatelem je pouze cestovní kancelář.

Povinnosti CK před konáním zájezdu

CK je povinna přehledně a srozumitelně informovat zájemce o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu. Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu je povinna písemně klientovi poskytnout veškeré informace týkající se zájezdu a předat údaje na osobu (delegáta), kterou může v případě nesnází kontaktovat nebo u ní zájezd reklamovat.

Cestovní smlouva – co musí obsahovat

Měla by odpovědět na otázky KDO, KDY, KAM, JAK a ZA KOLIK. Musí být písemná a v první řadě označuje smluvní strany. Mělo by v ní být zaznamenáno: doprava, úroveň vybavení, poloha ubytování a hlavní charakteristické znaky. Pokud tyto informace smlouva neobsahuje, je důležité doplnit je. Smlouva by rovněž měla obsahovat možnost stornování.

Může se zájezdu zúčastnit někdo jiný?

Klient může před zahájením zájezdu písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba. Dnem doručení se tato jiná osoba stává zákazníkem namísto zákazníka původního. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Více informací naleznete zde.

Pojištění proti úpadku – na co všechno se vztahuje (jeho způsob)

CK je povinna podle zákona č. 159/1999 Sb. spolu se smlouvou předat klientovi doklad o pojištění proti úpadku. Je však dobré si pojištění dané CK ověřit, buď u CK nebo internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Seznamy pojištěných cestovních kanceláří jsou zde.

Kdy a za jakých podmínek může CK jednostranně zvýšit cenu zájezdu?

CK za určitých okolností zvýšit cenu může, je-li to dohodnuto v cestovní smlouvě. Cena může být zvýšena v termínu do 20 dnů před zahájením zájezdu a pouze v případě, že:
  • vzrostou ceny za dopravu
  • zvýší se letištní poplatky, které jsou součástí zájezdu
  • zvýší se o více než 10 % kurz koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu

Jiné změny podmínek cestovní smlouvy

Pokud CK není schopna splnit podmínky ujednané ve smlouvě, je povinna vrátit klientovi rozdíl v ceně. Více informací naleznete zde.

Jak a za jakých podmínek lze odstoupit od cestovní smlouvy

Klient může odstoupit od smlouvy, pokud CK poruší povinnosti stanovené cestovní smlouvou nebo zákonem. Vvíce informací naleznete zde.

Povinnosti pojišťovny v případě problémů

Pojišťovna je povinna poskytnout klientovi pojistné plnění ihned po ověření pravdivosti oznámení pojistné události (např. zajistit dopravu z místa pobytu). V případě, že klientovi nebude poskytnuta doprava, zajistí ji pojišťovna včetně ubytování i stravování do doby odjezdu. Pokud si toto klient zajistí na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by sama musela vynaložit. Více informací naleznete zde.

Co obsahuje standardní (základní) pojištění a na co se nevztahuje

Informaci o obsahu základního pojištění by měla CK předložit klientovi.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění, pokud není součástí cestovní smlouvy, je možné sjednat nad rámec ceny zájezdu individuálně.

Ztráta/zpoždění/poškození zavazadel

Za ztrátu, zpoždění nebo poškození zavazadel nese odpovědnost dopravce, proto je třeba požadovat náhradu u něj. V případě škody je nejlépe nárok uplatňovat písemně ihned po příletu (příjezdu), nejpozději do 7 dnů od jejich návratu. U zpožděných zavazadel do 21 dnů od jejich návratu.

Postup při reklamaci (kdy a jak reklamovat)

CK odpovídá za služby uvedené v cestovní smlouvě bez ohledu na to, zda tyto služby zajišťuje. Reklamovat je třeba ihned, pokud služby neodpovídají smlouvě, a to pokud možno ještě na místě u delegáta(vše zdokumentovat). Reklamovat je možné i po skončení zájezdu, a to do 3 měsíců. Nejlépe písemně a dopis zaslat doporučeně s dodejkou. Pokud je smlouva sepsaná s CA, lze reklamovat u ní nebo přímo u CK.

Vyplacení náhrady škody (lhůty)

Náhradu škody by měla CK klientovi poskytnout bezodkladně. Náhrada škody podléhá promlčení uplynutím dvou let, kdy se poškozený o škodě dozví, nejpozději ale za tři roky od vzniku škody. Pokud by škoda byla způsobena úmyslně, došlo by k promlčení za deset let.

Za určitých podmínek se CK může povinnosti hradit škodu zprostit. Např. když škodu způsobil klient, nebo třetí osoba, která nebyla spojena s poskytováním zájezdu a škodu nebylo možné předvídat ani jí předejít (např. kapesní krádeže apod.). CK neodpovídá ani za škodu způsobenou událostí, které při vynaložení veškerého úsilí nemohlo být zabráněno (např. nečekaná zemětřesení, záplavy apod.).

Další doporučení pro zahraniční cesty

Při sjednávání zájezdu je dobré, zeptat se na všechny podrobnosti (doprava, ubytování, strava apod.) a požadavky písemně zanést do smlouvy. Je rovněž vhodné, ptát se i na zdravotní podmínky dané země, nutnost připojištění apod. Pro více informací se lze obrátit na ministerstvo pro místní rozvoj – odbor cestovního ruchu.

ZMĚNA ZÁKONA Č. 159/1999 Sb.

o některých podmínkách cestování v oblasti cestovního ruchu (účinnost od 1. srpna 2006)

  • Cestovní kanceláří je rovněž osoba, která má sídlo podnikání v jiném členském státě EU

Povinnosti cestovní agentury

  • informovat klienta, pro kterou CK je zájezd zprostředkováván
  • před uzavřením smlouvy předložit doklad o pojištění proti úpadku

Povinnosti cestovní kanceláře

  • nesmí zprostředkovávat zájezd pro subjekt, který není cestovní kanceláří
  • je povinna před uzavřením smlouvy předložit doklad o pojištění proti úpadku
Zdroj: Sdružení SOS
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená