FinExpert.e15.cz

Hlavní změny novely zákona o DPH

Od 1. ledna 2009 začne platit novela zákona o dani z přidané hodnoty. Vybrali jsme hlavní změny z celkových 313 bodů.
Hlavní změny novely zákona o DPH

Hlavní změny v novele zákona o DPH.

Obrat pro účely povinné registrace

Novela upravuje definici obratu pro účely daně z přidané hodnoty ve více směrech. Pojmy „výnosy (příjmy)“ jsou nahrazeny pojmem „úplata“. Touto na první pohled drobnou změnou dochází k tomu, že do obratu budou u všech osob povinných k dani vstupovat i přijaté zálohy na zdanitelná plnění, které jsou předmětem daně.

Další změnou týkající se obratu je zúžení rozsahu plnění, jejichž úplata se do obratu zahrnuje. Nově se do obratu nebude zahrnovat úplata za plnění s místem plnění mimo tuzemsko.

Velmi zásadní změnou, která bude mít dopad zejména na obce a ostatní veřejnoprávní subjekty, je sjednocení položek relevantních pro účely posuzování obratu pro všechny subjekty (i pro odbory a církve). Čili výhoda, která plynula z odlišného posuzování obratu pro veřejnoprávní subjekty (v roce 2008 byli za veřejnoprávní subjekty považovány i odbory a církve), byla zrušena. Do obratů obcí se budou nově zahrnovat osvobozené nájemné a převody nemovitostí. Zákon navíc ruší posuzování obratu dle způsobu účtování či vedení evidence. Do obratu se bude zahrnovat „hodnota plnění“ bez ohledu na způsob účtování.

Změny v oblasti obratu pro účely povinné registrace budou mít za následek růst množiny plátců DPH. Zejména o velké množství obcí, které se v současnosti vyhýbaly registraci tím, že v rámci legálních postupů neúčtovaly na výnosové účty.

Podle přechodných ustanovení pro posouzení obratu se budou měsíce v roku 2008 posuzovat podle úpravy platné v roce 2008 a měsíce roku 2009 se budou posuzovat podle novely platné od 1. 1. 2009.

Základ daně

Nynější znění zákona stanoví u zdanitelných plnění poskytnutých bezúplatně a u dalších plnění, které jsou v zákoně vyjmenovány, že základem daně je cena obvyklá, čili stanovená podle zákona o oceňování. Novela nahrazuje cenu obvyklou cenou pořizovací, případně celkovými náklady plátce daně na přijaté zdanitelné plnění.

Novela neupravuje stanovení základu daně v případě směny.

Dále byl doplněn nový odstavec, podle kterého se do základu daně nezahrnuje úhrada výdajů zaplacených jménem nebo na účet jiné osoby za předpokladu, že přijatá částka nepřevýší uhrazené výdaje a nebyl uplatněn odpočet daně na vstupu. Zároveň se ruší paragrafy řešící tzn. přeúčtování, které je možné uplatňovat do konce roku u plynu, tepla, vody, chladu, elektřiny a služeb, u nichž nebyl při nákupu uplatněn nárok na odpočet daně, a nebyly přeúčtovány za vyšší cenu, než za jakou byly nakoupeny. Z uvedeného vyplývá, že již nepůjde například část telefonů z faktury firmy XY přeúčtovat např. na dceřinou společnost bez DPH i za podmínky, že si firma XY nenárokuje DPH a cenu nenavýší. Od 1. 1. 2009 půjde uplatnit přeúčtování pouze v případě, že faktura bude vystavena na dceřinou společnost, ale z nějakého důvodu ji zaplatí firma XY.

Okamžik povinnosti přiznat daň na výstupu

Novela ruší celé ustanovení upravující problematiku toho, že pronajímatel nemovitosti nepřiznává daň ke dni přijetí záloh na plnění související s nájmem nemovitosti. Daň přizná až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Novelou se dostává do standardního režimu jako u všech ostatních záloh, takže bude mít povinnost z úplně každé přijaté zálohy přiznat daň.

Dále stávající právní úprava plátcům, kteří nejsou účetní jednotkou, neukládá povinnost přiznat daň na výstupu z plateb přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění (čili ze záloh). Nyní při přijetí zálohy nesmí plátce, který není účetní jednotkou, svému zákazníkovi vystavit daňový doklad a zákazník nemá nárok na odpočet daně. Novela zavádí možnost, nikoli povinnost, daňový doklad na přijatou platbu vystavit a daň odvést. Tím pádem má zákazník daňový doklad a může si DPH nárokovat již ve chvíli zaplacení zálohy, ne až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

K zpřesnění povinnosti přiznat daň dochází i u pořízení zboží z jiného členského státu. Je to den, kdy byl vystaven (doplněn) doklad nebo 15. den měsíce následujícího po pořízení zboží. Je to ten den, který nastane dříve.

Daňové doklady

V souvislosti s daňovými doklady dochází k vypuštění slov „na vyžádání“. Tím pádem počínaje 1. lednem 2009 musí plátce vystavit daňový doklad pro osobu povinnou k dani a pro neziskový subjekt bez ohledu na to, zda tyto osoby budou vystavení daňového dokladu požadovat, či ne.

Novela také ruší požadavek, že daňový doklad musí být zaúčtován, aby mohl být uplatněn nárok na odpočet daně.

Je upravena formulace daně na běžném daňovém dokladu. Výše daně se zaokrouhluje na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě se uvede v haléřích.

Doklad vystavený při poskytnutí služby i při dodání zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě se státá daňovým dokladem až v okamžiku, kdy jej příjemce služby (pořizovatel zboží) doplní. Datum doplnění je považováno za datum vystavení daňového dokladu.

Oprava výše daně směrem dolů

Současný zákon neumožňuje plátci provést opravu sazby a tím i výše daně na nižší sazbu daně a tím i nižší výši daně. Daňová povinnost plátce je tedy vyšší než by měla být, ale opravu učinit nelze. Novela možnost provedení opravy směrem dolů umožňuje. Opravu lze provést nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.

Institut opravného daňového dokladu je zachován i po novele a použije se k opravě daně směrem dolů i nahoru.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená