FinExpert.e15.cz

GRECO: Krytí finančních ztrát pojištěním

Praha, 16. února 2009:Při vzniku pojistné události, zejména pojistné události způsobené požárem, představuje značnou finanční zátěž nejen odstraňování věcné škody, ale i omezení provozní činnosti nebo dokonce její zastavení, tzv. přerušení provozu. "Pojištění pro případ přerušení provozu" je druh pojištění, které tvoří významnou ochranu podnikatele před finančními ztrátami, jež mohou mnohdy vést i k úpadku podniku. Toto pojištění je však přes své nesporné výhody podnikatelskými subjekty stále poměrně málo využíváno a někdy i podceňováno, protože nebezpečí finančních ztrát není vždy na první pohled zřejmé. Přitom se jedná o významnou ochranu podnikatele před těmito ztrátami. Ochrana poskytnutá pojištěním přerušení provozu se může také týkat např. i vlastníků bytů, a to formou pojištění ušlého nájemného.

Hlavním předmětem tohoto druhu pojištění je ušlý zisk a výdaje na stálé náklady. „Pro pojištěného klienta to znamená, že v případě vzniku pojistné události z omezení nebo přerušení provozu pojišťovna nahradí nejen již zmíněné stálé náklady, které je nutno v období přerušení provozu vynakládat, ale součástí náhrady je navíc také zisk, který by podnik svou činností nahospodařil, kdyby k pojistné události nedošlo,“ komentuje výhody pojištění RNDr. Alena Bartoňová, jednatelka společnosti GrECo International s.r.o. Pro vlastníky bytů (vč. bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek atd.) nebo nebytových prostor apod. je předmětem pojištění, jak již bylo výše zmíněno, ušlé nájemné.

Pojištění přerušení provozu se vztahuje k pojištění nemovitého a movitého majetku, na němž může nastat tzv. věcná škoda, která by měla za následek přerušení provozu. Zjednodušeně řečeno, pokud ve výrobním podniku dojde k požáru na majetku (budovách, halách, strojním vybavení atd.), dojde zpravidla při větší škodě i k přerušení výroby, a tím i ke ztrátě zisku po dobu, než je výroba znovu obnovena. Zároveň je po celou tuto dobu přerušení provozu nutné hradit i stálé náklady, jako je např. nájem výrobní haly, pronájem výrobních strojů, náklady na energie, mzdy atd..

Doba, za kterou by mělo být možné znovuobnovit výrobu u pojištěného, je tzv. "doba ručení". Obvyklá délka doby ručení je 12 měsíců. Je však možné sjednat dobu ručení kratší nebo naopak delší, a to dle odborného posouzení konkrétních potřeb podnikatelského subjektu. Přerušení provozu, které trvá dobu kratší než 48 hodin (2 dny) je zpravidla vyloučeno (není-li dohodnuto jinak). To v praxi znamená, že za tuto dobu nevzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění. Pokud by však přerušení provozu trvalo již 3 dny, bude v takovémto standardním případě hrazeno pojistné plnění od počátku přerušení provozu tj. za celé 3 dny.

Stejně jako u pojištění živelního je i u pojištění přerušení provozu základním pojistným nebezpečím "požární nebezpečí" (tj. požár, výbuch, úder blesku a náraz nebo zřícení letadla – zkráceně také "flexa"). Bez sjednání tohoto základního pojistného nebezpečí není ve většině případů možné sjednat pojištění dalších "ostatních" pojistných nebezpečí, ať už jako celku nebo jen jako výběru. Těmito "ostatními" pojistnými nebezpečími jsou: povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal či zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy, poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení. Podle specifických potřeb klienta lze pojištění ještě individuálně rozšířit i o některá další rizika.

Pro sjednání pojištění přerušení provozu je potřeba stanovit pojistnou částku:

·ušlého zisku (např. zisk z realizace prodeje vyrobených výrobků, prodaného zboží, služeb...) a stálých nákladů (např. náklady za nájem, náklady na energie, náklady za stálé služby, úroky z provozních úvěrů, mzdy...)

·ušlého nájemného

V případě potřeby je možné stanovit a do pojištění přerušení provozu zahrnout, i pojistnou částku pro:

·vícenáklady (např. nájemné za náhradní provozovny, náklady na přemístění zařízení, příplatky za přesčasové práce při náhradní činnosti atd.)

Stále častěji je klienty, kteří již mají uzavřené pojištění přerušení provozu, žádané připojištění škod se zpětným účinkem, tj. náhrada následné škody při vzniku věcné škody z pojistného nebezpečí "požár" na majetku subdodavatele.

Příklad: Pojištěný subjekt odebírá díly do svých výrobků od různých subdodavatelů. U jednoho z nich dojde k požáru a v jeho důsledku i k zastavení výroby. Tento subdodavatel tedy není schopen dostát svým závazkům a tím se omezí nebo zastaví výroba i u pojištěného subjektu. Vznikne mu tedy finanční ztráta z přerušení provozu jeho subdodavatele. Pro tento případ se pro stanovení výše pojistného plnění nesjednává pojistná částka, kterou by bylo možné jen těžko vyčíslit, ale limit plnění. „Pojištění přerušení provozu se samozřejmě běžně sjednává se spoluúčastí, kterou se vždy pojištěný podílí na úhradě vzniklé škody z každé pojistné události. Je možné sjednat spoluúčast procentuální ze škody s minimální fixní hranicí (např. 10% ze škody,minimálně však50.000,- Kč), nebo ve dnech (např. 5 dnů),“ doplňuje RNDr. Alena Bartoňová.

Na pojistném trhu je možné sjednat i pojištění přerušení provozu z důvodu strojní poruchy, které je možné uzavřít v případě, že je sjednáno pojištění strojní. Další a velmi specifickou formou pojištění je pojištění ztráty očekávaného zisku pojištěného investora v důsledku pojistné události, které je možné uzavřít, pokud je sjednáno pojištění stavebně montážní pro budované "stavební" nebo montážní" dílo. Tyto dvě posledně zmiňované možnosti pojištění jsou již velmi specifické, proto se doporučuje jejich konzultace přímo s odborníky. Nutno také připomenout, že z pojistného plnění jsou zásadně vyloučeny sankce či pokuty za nedodržení smluvních termínů (lhůt), přerušení provozu na základě rozhodnutí příslušných orgánů a náklady, které v době přerušení provozu nenabíhají.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená