FinExpert.e15.cz

Fondy s ochranou kapitálu

Fondy s ochranou kapitálu mají ochránit hodnotu investice před poklesem pod určitou mez, ale nejde o stoprocentní garanci návratnosti jako u zajištěných fondů.
Fondy s ochranou kapitálu

Na rozdíl od nich ale poskytují ochranu i před uplynutím stanoveného období. V ČR je k dispozici 6 korunových a 4 eurové.

Chráněné fondy, fondy s ochranou kapitálu, click fondy atd. Tak různě se nazývají podílové fondy oblíbené zvláště u konzervativních investorů. Jejich obvyklým úkolem je s vysokou pravděpodobností ochránit hodnotu investice v daném období před poklesem pod určitou mez (chráněná hodnota, ochranná bariéra, práh apod.) nebo pod stanovenou procentní míru. Chráněné fondy tedy nenabízejí stoprocentní garanci návratnosti původní investice jako zajištěné fondy, ale na rozdíl od nich poskytují funkční ochranu i před uplynutím stanoveného období po uskutečnění investice. Chráněné fondy se obchodují jako klasické otevřené podílové fondy, což jim ve srovnání se zajištěnými fondy přináší výhodu likvidity.

Aktivní řízení konzervativní a dynamické složky

Investiční strategií chráněných fondů je aktivní řízení portfolia založené na soustavné optimalizaci podílu konzervativní a dynamické složky. Konzervativní část portfolia je většinou tvořena vysoce bezpečnými, pevně úročenými nástroji peněžního trhu, které mají mírný potenciál zhodnocení. Zbytek portfolia doplňuje dynamická složka. Ta je nejčastěji zainvestována do akcií nebo derivátových nástrojů navázaných na akciové trhy (např. futures nebo call opce). Podíl konzervativní části se odvíjí od míry ochrany původní investice, kterou chráněný fond nabízí. Chce-li např. investorům garantovat alespoň 90 % původní hodnoty investice, musí minimálně 90 % portfolia tvořit bezriziková konzervativní složka, aby dokázala plně pokrýt případný propad na straně dynamické složky. V závislosti na skutečném vývoji akciových trhů pak portfolio manažer chráněného fondu určuje, jak velký prostor ponechá dynamické složce. Pokud investice do akcií hodně vynášejí a pokračování tohoto trendu se očekává i nadále, může zvýšit podíl dynamické složky až na povolené maximum (v našem případě 10 %). V opačném případě se snaží její váhu v portfoliu minimalizovat, aby dokázal zajistit danou míru ochrany.

Jednotlivé chráněné fondy se liší nejen mírou ochrany, ale také délkou období, v němž je investice chráněna, a kritériem pro změnu (růst) chráněné hodnoty. Fondy poskytující jen časově omezenou ochranu a připouštějící pokles chráněné hodnoty by obecně měly mít lepší výkonnostní potenciál než fondy s trvalejší ochranou investice. Společným znakem všech chráněných fondů je strategie constant proportion portfoilo insurance (CPPI), která alokuje portfolio podle současné výkonnosti aktiv a ignoruje budoucí tržní výhled.

V ČR jsou registrovány celkem čtyři eurové a šest korunových fondů, které uplatňují strategii ochrany kapitálu.

Eurové chráněné fondy

Má-li investor za referenční měnu euro, nabízejí se mu na českém trhu celkem čtyři chráněné fondy. Jedním z nich je Parvest Floor 90 Euro, který usiluje o zhodnocení na základě participace na akciovém trhu eurozóny (investuje do koše akcií z indexu DJ Euro Stoxx 50 nebo příslušných call opcí) a přitom chrání svou kurzovou hodnotu před nadměrnými poklesy – velkou část portfolia tvoří pevně úročené cenné papíry. Ochranný práh představuje 90 % zjištěného kurzu fondu a je aktualizován jednou za rok v den výročí založení fondu (16. prosince). V nepříznivém případě tedy může dojít ke snížení ochranné hodnoty proti předchozí úrovni. V ročním mezidobí se může ochranná hodnota pouze zvýšit, vzroste-li kurz od posledního 16. prosince o 10 % – nový práh bude představovat 90 % takto zvýšeného kurzu. Z důvodu nepříliš časté aktualizace může podíl ochranné hodnoty na aktuálním kurzu kolísat okolo 90 % oběma směry. Minimální podíl před zohledněním kritéria mimovýročního navýšení bude činit 81,8 %.

Pioneer P.F. - Euro Protect také participuje na růstu akcií eurozóny z indexu DJ Euro Stoxx 50. Alespoň dvě třetiny portfolia fondu tvoří eurová aktiva, zbývající část může být zainvestována i do jiných měn. Tento fond se snaží chránit hodnotu investice zajištěním počáteční kurzové hodnoty v rámci navazujících tříletých období. Pokud kurz podílového listu v průběhu daného období překročí zajišťovaný kurz z počátku období o 5 %, okamžitě začíná nové tříleté období s tím, že se zajišťovaný kurz zvýší aspoň o 5 %. Nenastane-li nárůst kurzové hodnoty nad 5 %, začíná po uplynutí tří let nové období zajištění na základě stávajícího zajišťovaného kurzu. Zajištění kurzu není pro investory aktuální v průběhu daných období, ale až na jejich konci. Pioneer P.F. - Euro Protect tedy připomíná permanentní zajištěný fond s perspektivou zvyšování zajišťovaného kurzu.

Fortis L Fund Active Click Euro stejně jako předchozí fondy nabízí investorům možnost podílet se na vývoji akciového trhu eurozóny daného indexem DJ Euro Stoxx 50. Tento fond rovněž sleduje ochrannou hodnotu ve výši 90 % kurzu podílového listu. Ta však může jen růst. Stane se tak vždy, když kurz fondu vzroste o 3 % nad úroveň z okamžiku poslední změny chráněné hodnoty. Tím je dosaženo úrovně ochrany alespoň ve výši 87,4 % aktuálního kurzu. Fond si kromě standardního manažerského poplatku účtuje i speciální výkonnostní poplatek, který představuje 10 % kladného zhodnocení nad index peněžního trhu Euribor 3M. Pokud však výkonnost za minulé období byla negativní a v aktuálním období není vykompenzována kladným zhodnocením, nebude výkonnostní poplatek uplatněn.

Posledním chráněným fondem vedeným v euru je ING - Continuous Click Fund Eurotop 100. Ten na rozdíl od předchozích fondů participuje na růstovém potenciálu akciového indexu FTSE Eurotop 100. Přitom se snaží udržovat chráněnou hodnotu na úrovni 90 % aktuálního kurzu s tím, že k jejímu případnému zvýšení dojde jednou měsíčně (chráněná hodnota nemůže klesat). Měsíční frekvence úprav chráněné hodnoty je z hlediska potlačení možné ztráty výhodná, úroveň ochrany se blíží 90 %.

Chráněné fondy vedené v euru představují přehlídku rozmanitých investičních strategií s různým rizikově výnosovým profilem. Fondy s vyšší výkonností mají za poslední tři roky také vyšší volatilitu na tomto období. Nejvýkonnějším a zároveň nejkolísavějším fondem je Parvest Floor 90 Euro. Souvisí to zřejmě s možností poklesu chráněné hodnoty a pouze ročním obdobím její aktualizace u tohoto fondu. Naopak nejméně výkonným fondem je Pioneer P.F. - Euro Protect, který chrání plnou hodnotu kurzu po uplynutí tříletého období a pro chráněnou hodnotu nabízí pouze růstovou perspektivu. Je vhodný pro konzervativně laděné investory, kteří chtějí investovat na střednědobý až dlouhodobý horizont a mít ve srovnání se zajištěnými fondy výhodu likvidity. Zbylé dva fondy, Fortis L Fund Active Click Euro a ING - Continuous Click Fund Eurotop 100, jsou si svým výkonnostním potenciálem podobné. Zde je vhodné podotknout, že výkonnost prvního fondu je v růstovém období snížena uplatňováním speciálního poplatku. Bez něho by mohlo jít o výkonnější fond v rámci uvedené dvojice.

Korunové chráněné fondy

Pro korunové investory se naskýtá možnost investovat do šesti chráněných fondů. Jedním z nich je ING - Czech Continuous Click Fund Euro. Tento korunový fond se podílí na růstu indexu DJ Euro Stoxx 50 a chráněná hodnota představuje 90 % kurzu podílového listu (tomu odpovídá i minimální podíl bezpečných instrumentů v portfoliu). Chráněná hodnota může pouze růst a aktualizuje se jednou za měsíc podobně jako u fondu ING - Continuous Click Fund Eurotop 100. Investor tak může počítat s tím, že jeho investice výrazně neklesne pod 90 % původní hodnoty a v delším období spíše poroste. (Více lze o zmíněném fondu najít např. v rubrice NOVINKY FONDSHOP 11/07).

Na případné měsíční úpravě chráněné hodnoty směrem nahoru tak, aby na konci měsíce činila alespoň 90 % aktuálního kurzu, je založena i strategie fondu CS Soft Click Fund. Tento fond investuje 90 % až 100 % majetku do krátkodobých dluhových instrumentů a zbývajících 0 % až 10 % může vložit do rizikovějších instrumentů, zejména finančních derivátů.

Jinou investiční příležitost poskytuje Fond řízených výnosů z dílny ISČS. Od dosavadních fondů se odlišuje možností alokovat do akcií (významných evropských společností) až 25 % portfolia – zbývajících minimálně 75 % je tvořeno instrumenty peněžního trhu a dluhopisy s krátkou splatností. Fond sice explicitně nestanovuje žádnou ochrannou hodnotu, ale snaží se v rámci investiční strategie dosáhnout kladného zhodnocení za uplynulý kalendářní rok. Doporučený investiční horizont činí alespoň 2 roky.

Klasickým fondem s ochranou kapitálu je naopak Pioneer - zajištěný fond. Při svém zavádějícím názvu poskytuje alespoň 90% ochranu investice. Chráněná hodnota se zvýší vždy, když kurz fondu dosáhne maxima za dosavadní historii, a to na 90 % tohoto kurzu. Neomezená valorizace chráněné hodnoty tak představuje konzervativní investici, u níž se postupně eliminuje riziko krátkodobého poklesu pod úroveň investované částky. Pioneer - zajištěný fond investuje přednostně do státních pokladničních poukázek a dluhopisů, podíl akciové části může dosáhnout až 40 % (čehož se při současném růstovém trendu téměř plně využívá). Za prvních 9 měsíců své existence zhodnotil tento fond mírně nad 5 % (tj. 6,7 % p.a.), na klesajícím trhu by však jeho výkonnost byla patrně mnohem nižší (fond se řídí strategií multilevel portfolio insurance). Dle našich informací chystá Pioneer Investments nový chráněný fond, a sice Pioneer - zajištěný fond 2.

Dalšími nově vzniklými chráněnými fondy vedené v koruně jsou ČP Invest Garant 90 (viz NOVINKY FONDSHOP 13/07) a ČSOB Chráněný fond (viz PRODUKTY FONDSHOP 8/07). První jmenovaný fond se podobá Pioneer - zajištěnému fondu způsobem stanovení ochranné hodnoty, druhý fond s ním má zase podobnou investiční strategii.

Také u korunových chráněných fondů existuje významný vztah mezi výkonností a volatilitou. Nejvýkonnějším z nich je ING - Czech Continuous Click Fund Euro. Větší jsou však i výkyvy jeho kurzu během krátkých období.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 14/2007 dne 13. července 2007.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z FOND SHOPu 14/2007:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená