FinExpert.e15.cz

Finanční základy: otázky a odpovědi k RPSN

Hodnotu roční procentní sazby nákladů (RPSN) musí podle zákona uvádět až na několik málo výjimek všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. Jak se RPSN vypočítá a čím se tento výpočet liší od výpočtu navýšení?
Finanční základy: otázky a odpovědi k RPSN

Výpočet RPSN? Nejlépe na internetu

Dotaz čtenáře: Jak se vlastně vypočítává hodnota RPSN? Uvedu následující příklad: půjčka 10 000 Kč, měsíční splátka 1  000 Kč, počet splátek 12. Celková hodnota splátek je 12 000 Kč. Kdyz jsem zadal tyto parametry do kalkulačky RPSN na vašich stránkách, výsledek RPSN byl 41,3 %, co mi není dost jasné, protože já bych jednoduše vydělil 12 000/10 000 = 1,2; tj. navýšení o 20 % za jeden rok.

Odpověď nám poskytla ing. Eva Nebeská z České obchodní inspekce:

Úroveň platebních podmínek spotřebitelského úvěru lze vyjádřit několika ekonomickými ukazateli, např. ukazatelem navýšení, ukazatelem úroková sazba (ať již je tato stanovena na roční, měsíční, týdenní, případně jiné bázi), ukazatelem roční úroková sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (dále jen RPSN), případně dalšími ukazateli. Každý z uvedených ekonomických ukazatelů se vypočte na základě jiného vzorce, každý z těchto ukazatelů má tedy jinou vypovídací schopnost. 

V uvedeném dotazu je nesprávně zaměňován ukazatel navýšení za ukazatel RPSN. Přitom se jedná o dva naprosto odlišné ukazatele, každý z těchto ukazatelů se vypočte na základě odlišného vzorce. Tedy jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude příslušet určitá hodnota ukazatele navýšení a určitá (jiná) hodnota ukazatele RPSN.

Váš dotaz uvádí následující příklad platebních podmínek úvěru:

 • výše úvěru: 10 000 Kč
 • měsíční splátka: 1 000 Kč (anuitní splátka, zahrnuje splátku jistiny a splátku úroku)
 • počet splátek: 12
 • splátky splatné měsíčně (tj. splatnost první splátky právě za jeden měsíc ode dne poskytnutí úvěru, splatnost druhé splátky právě za dva měsíce ode dne poskytnutí úvěru, analogicky dále).

Tomuto úvěru přísluší hodnota ukazatele navýšení 20 % a hodnota ukazatele RPSN ve výši 41,3 %.

Ukazatel navýšení, který je v uvedeném příkladu 12000/10000, tj. koeficient 1,2, tj. navýšení o 20 %, je mezi spotřebiteli (dlužníky) poměrně oblíbeným ukazatelem, neboť jeho výpočet je velmi jednoduchý, jednoduchá je rovněž jeho interpretace. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je ovšem velmi omezená. Jeho největším nedostatkem je, že nezohledňuje časové hledisko splácení úvěru.

Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona č. 321/2001 Sb. Vstupními parametry tohoto výpočtu jsou nejen údaje o výši každé jednotlivé splátky, ale rovněž údaje o splatnosti každé jednotlivé splátky. Pro názornost Vám v příloze tohoto dopisu předkládáme rovnici výpočtu ukazatele RPSN.

Rovnice pro výpočet RPSN

Pro výpočet RPSN byla jako délka roku zvolena varianta 12 měsíců stejné délky (měsíc v průměrné délce 30,41666 dne). Jedná se o jednu z přípustných variant dle přílohy zákona. Pro délku roku se používá 365 dnů nebo 365,25 dne nebo (v přestupných letech) 366 dnů, 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se tedy předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).
    

Rovnice výpočetu RPSN pro uvedený příklad:

Klepněte pro větší obrázek
        

Vysvětlivky:

i …. hledaná hodnota RPSN
i = 0,4130
RPSN v procentní vyjádření: 41,30 %

Tuto rovnici lze vypočítat numericky opakovanými aproximacemi, nejlépe s pomocí výpočetní techniky. Na internetových stránkách ČOI, je umístěn program pro výpočet RPSN určený široké spotřebitelské veřejnosti.

Stejný kalkulátor najdete i na našich stránkách:

Výpočet u konstantní výše splátek a jednorázových poplatků
Výpočet u nestejnoměrné výše splátek, poplatky lze zadat jednotlivě

Kdy má obchodník povinnost uvést hodnotu RPSN ?

Povinnost informovat spotřebitele o výši ukazatele RPSN ukládá zákon o spotřebitelském úvěru (č. 321/2001 sb.) Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb.

Ukazatel RPSN bývá často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. Jak je vidět z výše uvedeného příkladu je mylná také interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou zahrnuty další platby související s úvěrem.

Jaké je penále, pokud obchodník nesplní povinnost uvést RPSN?

V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 321/2001 Sb. a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy), která bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší.

Jaké poplatky se do výpočtu RPSN zahrnují?

Při výpočtu RPSN se zohledňují nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon. Příklady plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN:

 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
 • poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr
 • poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru
 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení
 • platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti
 • odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu)
 • další obdobné platby

Jak je z uvedeného výčtu patrné, jsou poplatky za vedení účtu do výpočtu RPSN zahrnuty pouze tehdy, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení.

Nárok na předčasné splacení úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru deklaruje spotřebiteli právo na předčasné splacení úvěru. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotř. úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků.

V jakých případěch se hodnota RPSN neuvádí?

Z působnosti zákona jsou vyjmuty následující druhy úvěrů:

 • spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti
 • spotř. úvěr založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva
 • půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty
 • spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb
 • spotř. úvěr nižší než 5 000 Kč a vyšší než 800 000 Kč
 • spotř. úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

Hodnota RPSN nemusí být uvedena u úvěrů, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek.


Výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba

Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platba jistiny a úroků, ale rovněž platby některých dalších nákladů, které stanoví zákon o spotřebitelském úvěru. Další výhodou je jednotnost výpočtu. Ukazatel RPSN jsou totiž všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadňuje porovnávání jednotlivých nabídek. V případě ukazatele "úroková sazba" se oproti tomu lze setkat s úrokovou sazbou počítanou na bázi roční, měsíční, týdenní, atd., což naopak porovnávání nabídek ztěžuje.

Další informace o RPSN a dalších poskytování spotřebitelského úvěru najdete na stránkách České obchodní inspekce. Na těchto stránkách je k dispozici také plné znění Zákona č. 321/2001 Sb. a komentované příklady výpočtu RPSN.


 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

dobry clanek
lada
15. 11. 2004, 09:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená