FinExpert.e15.cz

Exekutor nečeká...

V platební morálce se Evropané značně liší. Češi nejsou v tomto ohledu na prvním místě, mezi ty nejsvědomitější patří Seveřané.
Exekutor nečeká...

Mít včas zaplacené všechny pohledávky je snem každého podnikatele či vedení společnosti. V Evropě jsou mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly. Nejsvědomitěji plní své platební povinnosti Švédové a Finové. Naopak platební morálka podnikatelů v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými evropskými zeměmi špatná – platby po lhůtě splatnosti jsou běžnou praxí, měsíce nezaplacené faktury nejsou ničím mimořádným.

Pohledávky je potřeba řešit včas

Zahraniční investice jsou pro všechny evropské země nesmírně důležité a je naprosto nezbytné, aby se investoři ve státní legislativě rychle a dobře orientovali a současně měli záruku rychlých a účinných soudních rozhodnutí v případných obchodních sporech se svými partnery. Státy s právním systémem na špičkové úrovni, s nízkou obchodní kriminalitou, s vysokou ochranou hospodářské soutěže, kde nejsou podnikatelé poškozování a kde jsou obchodní spory řešeny rychle, nemají o zahraniční investory nouzi ani v případě vysokých přímých a nepřímých daní v zemi. Zářným příkladem jsou Dánsko, Norsko a Švédsko. Fungující obchodní prostředí, nízká míra korupce a kriminality, vzdělaní občané, vynikající infrastruktura - to jsou ty nejdůležitější předpoklady pro stabilní ekonomický růst v zemích Skandinávie.

Při konkurzu na věřitele mnoho „nezbyde“

Společnosti neplnící řádně své závazky se dříve či později na základě návrhu na prohlášení konkurzu jednoho z věřitelů dostanou do konkurzu. Dostane-li se v Česku náš dlužník do takovéto situace, přihlašuje věřitel zpravidla své pohledávky jenom proto, aby měl podklad pro jejich oprávněný odpis ve své účetní evidenci. V Česku v průměru dostane věřitel z přihlášené a správcem konkurzní podstaty odsouhlasené pohledávky v hodnotě 100 Kč necelých 19 Kč, což je nejnižší hodnota ze všech členských zemí Evropské unie.

Ve Finsku dostanou věřitelé necelých 90 % svých investic a v Japonsku dokonce více než 92 %. V Irsku, Belgii, Nizozemí či Velké Británii jsou na tom jenom těsně o něco málo hůře. Částka, kterou věřitelé v Česku získají, by měla být od roku 2008 vyšší, protože vstoupí v platnost Insolvenční zákon, který by měl věřitelům přinést vyšší návratnost z dlužných pohledávek u úpadkových společností. Délka konkurzního řízení je v Česku oproti ostatním členským zemím Evropské unie podstatně delší. Průměrná délka konkurzního řízení v Irsku, Belgii, Finsku a Norsku se pohybuje okolo půl roku, což je ve střední Evropě něco těžko představitelného (zde je v průměru delší než 5 let). Současně v těchto zemích se společnost dostane do konkurzního řízení mnohem snáze než u nás.

Mimosoudní vyrovnání je vždy výhodnější

Soudní spory v Česku trvají poměrně dlouho, nejsou levnou záležitostí a zbytečně podnikatele časově a finančně zatěžují. Z těchto důvodů je vždy výhodnější se s dlužníkem pokusit domluvit na mimosoudním vyrovnání jeho závazků, dohodnout si splátkový kalendář, protože i v tomto případě může být poslední splátka zaplacena dříve než vymožení soudní cestou. Když žádná domluva není možná, v případě, že se s dlužníkem nedaří domluvit žádné řešení jeho závazku, není jiné cesty, než se obrátit s naším nárokem na soud. Soudní cestou však můžeme vymáhat pouze pohledávku, která je prokazatelná (ať už na základě kupní smlouvy, potvrzené a podepsané faktury, zajištěné směnky či jiného písemného potvrzení). S touto listinou se můžeme následně obrátit na soud a podat návrh na vydání platebního rozkazu. Pokud nejsme schopni tento návrh podat sami, můžeme se obrátit na advokáta či nějaký exekutorský úřad.

Soud něco stojí

Návrh na vydání platebního rozkazu se podává na soud místně příslušný žalovaného, tedy v okrese místa sídla našeho dlužníka. Jestliže se návrhem domáháme peněžitého plnění do 15 tisíc korun, činí soudní poplatek 600 Kč, u vyšších částek jsou to 4 % z požadované částky. V případě úspěchu nám musí tyto náklady následně uhradit náš dlužník.

Pravomocný platební rozkaz soudu má účinky pravomocného rozsudku a na základě této listiny může být již prováděna exekuce. Ve většině případů však dochází k soudnímu jednání, protože si dlužník včas v zákonné lhůtě podá odpor proti platebnímu rozkazu, u kterého nemusí být uveden žádný důvod. U odporu se žádný poplatek nevybírá a na základě odporu dochází ke zrušení celého platebního rozkazu. Když dojde k soudnímu jednání, kde prokážeme neuhrazení naší oprávněné pohledávky, vydá soud usnesení, ve kterém zaváže dlužníka k úhradě jeho dluhu. K úhradě však často nedojde ani v těchto případech a na řadu přichází exekuce…

Předání pohledávky exekutorovi

Jestliže ani na základě soudního usnesení nebo platebního rozkazu nedošlo k dobrovolné úhradě dlužné částky, je nejlepším řešením obrátit se s pohledávkou na nějaký exekutorský úřad zapsaný v Exekutorské komoře ČR (jsou jich desítky). Druhou možností je soudní vykonavatel.

Pole působnosti exekutorů je široké: k vymožení oprávněné pohledávky mohou provádět srážky ze mzdy, srážky z jiných příjmů (důchodu, dividend či rent…), přikázání pohledávky z účtu dlužníka či stavebního spoření, prodej movitých věcí, prodej nemovitostí (tj. bytů, domů, garáží…), prodej podniku. Exekuci lze provést například vyklizením nemovitosti či odebráním věci. Navíc může exekutor postihovat veškerá majetková práva dlužníka, tj. vést exekuci na jeho podíly ve firmách, společnostech či družstvu. Pouze sám exekutor rozhoduje, jaká exekuce bude u kterého dlužníka zvolena. Je samozřejmě povolena exekuce kombinací uvedených způsobů, a to především v případě vyšších částek.

Výkonu rozhodnutí a exekuci nepodléhají pouze peněžité dávky sociální péče, náhrady od pojišťovny, příspěvek na bydlení, dávky sociální pomoci v hmotné nouzi a dále běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, hotovost do 1 000 Kč a zdravotnické potřeby. Při úspěchu exekutora platí náklady s exekucí spojené dlužník. Jedná se o odměnu za provedení exekuce (nejméně 3 000 Kč) a náhradu hotových výdajů (nejméně 3 500 Kč). Další odměna roste s výší dlužné částky a pohybuje se většinou okolo15 % (až u částek v řádech desítek miliónů je procento nižší). V souhrnu bývá odměna exekutora vyšší než vymáhaná částka, což platí především u částek do 7 000 Kč. V případě neúspěchu (dlužník se odstěhoval neznámo kam, nic nevlastní a všechen majetek přepsal na své blízké, nepracuje…), musí věřitel počítat s tím, že bude muset uhradit nejenom soudní poplatky, ale i základní sazbu exekutora. Každý podnikatel by se tedy měl v první řadě vždy snažit o mimosoudní vyrovnání s dlužníkem. Ušetří si spoustu času a peněz.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená