FinExpert.e15.cz

ERSTE BANK: Výsledky za rok 2005

Hlavní události (předběžné údaje)

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2 mil. EUR (+5,0 %)
 • Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly z 1 135,4 mil. EUR na 1 256,8 mil. EUR (+10,7 %)
 • Provozní výnosy se zvýšily z 4 049,0 mil. EUR na 4 329,4 mil. EUR (+6,9 %)
 • Všeobecné administrativní náklady vzrostly z 2 594,9 mil. EUR na 2 676,9 mil. EUR (+3,2 %)
 • Provozní zisk se zlepšil z 1 454,1 mil. EUR na 1 652,5 mil. EUR (+13,6 %)
 • Zisk před zdaněním se zvýšil z 996,6 mil. EUR na 1 214,8 mil. EUR (+21,9 %)
 • Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 520,8 mil. EUR na 711,7 mil. EUR (+36,7 %)
 • Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 64,1 % v roce 2004 na nynějších 61,8 %
 • Návratnost kapitálu vzrostla ze 17,0 % v roce 2004 na 19,0 %
 • Celková bilanční suma se zvýšila ze 139,8 mld. EUR ke konci roku 2004 na 152,7 mld. EUR (+9,2 %)
 • Zisk na akcii vzrostl o 35,8 % z 2,18 EUR na 2,96 EUR
 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti činil k 31. prosinci 2005 6,8 % (oproti 6,7 % ke konci roku 2004), ukazatel solventnosti činil 11,0 % po 10,7 % v minulém roce (zákonem je požadováno 8,0 %)

„Rok 2005 byl pro nás nejen rokem bohatým na události, ale také dosud nejúspěšnějším v historii Erste Bank“, prohlásil generální ředitel Andreas Treichl při prezentaci předběžných výsledků za obchodní rok 2005. „Díky akvizicím v Srbsku a především v Rumunsku jsme jako středoevropský poskytovatel finančních služeb rozšířili náš akční rádius ze 40 na téměř 70 millionů lidí a s 15,3 miliony klientů činí náš tržní podíl v tomto regionu více než 20 %. Veškerá naše obchodní činnost těží z dynamického hospodářského rozvoje v regionu a všichni členové skupiny Erste Bank – včetně Rakouska – dosáhli výsledků nad očekávání. Můžeme tak prezentovat nejlepší výsledek v historii banky“, dodal navýsost spokojený Treichl.

V obchodním roce 2005 se podařilo zvýšit provozní výnosy o 6,9 % na 4 329,4 mil. EUR. Navzdory nízké úrovni úrokových sazeb – v Rakousku i střední Evropě –  se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos o 5 % na 2 794,2 mil. EUR a čisté příjmy z poplatků a provizí o 10,7 % na 1 256,8 mil. EUR.

Díky mírnému nárůstu administrativních nákladů (o 3,2 % na 2 676,9 mil. EUR) se zvýšil provozní zisk o 13,6 % na 1 652,5 mil. EUR.

Poměr nákladů k výnosům (administrativní náklady v procentech provozních výnosů) se v roce 2005 podařilo výrazně snížit ze 64,1 % na 61,8 %.

Zisk před zdaněním činil po zohlednění mírného nárůstu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám (+ 3,8 % na 421,6 mil. EUR) a zlepšení salda ostatního provozního výsledku na -16,1 mil. EUR oproti minulému roku (2004: -51,3 mil. EUR) 1 214,8 mil. EUR a byl tak o 21,9 % vyšší než minulý rok.

Čistý zisk po menšinových podílech stoupl o 36,7 % na 711,7 mil. EUR, návratnost kapitálu (čistý zisk po menšinových podílech v procentech průměrného vlastního podílu na kapitálu - shareholder equity) se zlepšila ze 17 % v předešlém roce na 19,0 %. Zisk na akcii vzrostl o 35,8 % na 2,96 EUR. „Pokud si připomeneme, že v roce 1998 činila návratnost kapitálu deset procent a že zisk na akcii vzrostl ročně v průměru o 20,1 %, je zřejmé, co Erste Bank v posledních letech strategicky a operativně dokázala“, poznamenal Treichl.

Celková bilanční suma Erste Bank činila koncem roku 2005 152,7 mld. EUR, což oproti minulému roku (139,8 mld. EUR) znamená nárůst o 9,2 %. Pohledávky za klienty se přitom zvýšily o 10,4 % na 80,4 mld. EUR (v minulém roce: 72,8 mld. EUR), závazky za klienty vzrostly o 6,7 % na 72,8 mld. EUR (v roce 2004: 68,2 mld. EUR). Poměr nebonitních úvěrů na celkové hodnotě úvěrů se v roce 2005 snížil na 2,6 % (po 2,9 % v roce 2004) a podtrhuje kvalitu úvěrů skupiny Erste Bank.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti skupiny Erste Bank činil navzdory silnému nárůstu průměrně rizikově vážených aktiv ke konci roku 2005 6,8 % (v minulém roce: 6,7 %) a ukazatel solventnosti činil 11,0 % (v roce 2004: 10,7 %).

Dividenda

Představenstvo navrhne valné hromadě za obchodní rok 2005 dividendu ve výši 0,55 EUR na akcii. To znamená zvýšení o 10 % oproti předešlému roku.

Výhled

V souvislosti s převzetím rumunské Banca Comerciala Romana, která má vedoucí postavení na rumunském trhu, si skupina Erste Bank vytyčila nové cíle. Pro vývoj obchodů v letech 2005 až 2009 se tak předpokládá roční průměrný nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 měla činit méně než 55 %. Díky silnému nárůstu vlastního kapitálu o téměř 70 % dojde v několika příštích letech k poklesu návratnosti kapitálu. V roce 2009 by ale měla činit opět 18-20 %.

Provozní výnosy

Celkové provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) stouply, jak již bylo zmíněno, o 6,9 % na 4 329,4 mil. EUR. Přitom se podařilo docílit v téměř všech výnosových kategoriích výrazného nárůstu, především ale u čistých příjmů z poplatků a provizí a čistého zisku z obchodních operací.

Čistý úrokový výnos

Navzdory negativní situaci na trhu (zejména pro retailový obchod) v důsledku přetrvávající nízké úrokové hladiny – v Rakousku i ve střední Evropě – se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos z 2 660,3 mil. EUR v minulém roce o 5,0 % na 2 794,2 mil. EUR. Tato položka zahrnuje výnosy z majetkových účastí a ekonomicky spojených podniků a výnosy z nemovitostí využívaných třetími osobami v celkové výši 117,4 mil. EUR (v minulém roce 105,2 mil. EUR).

Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv – vypočteno z celkových aktiv po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrální banky,
cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) se oproti
roku 2004 mírně snížila z 2,18 % na nynějších 2,08 %. Tento vývoj byl způsoben nejen  přetrvávajícím tlakem na pokles marží a nízkým úrokovým prostředím, ale také dodatečnými refinančními náklady spojenými se získáním zbývajích 19,99 % ve Slovenskej sporiteľni v lednu 2005. Čistá úroková marže v Rakousku klesla z 1,7 % na zhruba 1,6 %, což bylo ovlivněno zejména nízkou úrokovou úrovní. Ve střední Evropě byla úroková marže sice nepatrně nižší než v předešlém roce, ale s hodnotami mezi 3,2 % a 5,0 % byla i nadále podstatně vyšší než v Rakousku.

Čisté příjmy z poplatků a provizí

Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2005 podařilo výrazně zvýšit čisté příjmy z poplatků a provizí (o 10,7 % z 1 135,4 mil. EUR na 1 256,8 mil. EUR). Za tímto dobrým výkonem stojí především obchodování s cennými papíry (+ 29,3 % na 391,9 mil. EUR) podpořená pozitivní situací na trzích s cennými papíry, a zvýšením výnosu z pojišťovací činnosti (+ 12,3 % na 69,2 mil. EUR). Pozitivní vývoj zaznamenala také oblast platebního styku (+ 9,5 % na 485,7 mil. EUR). Přitom byl ve všech zemích - včetně Rakouska - zaznamenán nadprůměrný nárůst v oblasti čistých příjmů z poplatků a provizí.

Čistý zisk z obchodních operací

I když se v oblasti čistého zisku z obchodních operací podařilo již v minulém roce docílit mimořádně úspěšného výsledku ve výši 216,5 mil. EUR, zaznamenala tato položka v roce 2005 opět silný nárůst o 11,6 % na  241,7 mil. EUR. K tomuto výsledku přispěla obchodní oddělení celé skupiny. Důvodem byl jednak pozitivní vývoj obchodů s cennými papíry a deriváty (+ 7,5 % na 96,6 mil. EUR), ale především také vývoj obchodů s cizími měnami (+ 14,6 % na 145,1 mil. EUR).

Výnosy z pojišťovací činnosti

Velmi pozitivně se v roce 2005 vyvíjely také výnosy z pojišťovací činnosti, úspěšný výsledek z minulého roku ve výši téměř 37 mil. EUR se podařilo udržet i navzdory mimořádnému zatížení vyplývajícímu ze změny úmrtních tabulek a s tím spojenými náklady za rok 2005 ve výši zhruba 23 mil. EUR. Velmi dobré výsledky zaznamenala jak pojišťovna s Versicherung, rakouský lídr v oblasti životního pojištění, tak lokální pojišťovny ve střední Evropě. V roce 2005 k tomuto uspokojivému vývoji přispěly i zisky z finančních investic pojišťovacích společností dané situací na trhu. 

Administrativní náklady skupiny Erste Bank

Administrativní náklady vzrostly v roce 2005 pouze o 3,2 % na 2 676,9 mil. EUR. V Rakousku (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) došlo naopak k poklesu o 0,5 %, i přes rostoucí náklady na zavedení koncernových funkcí a přípravu strategických projektů. V dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě se zvýšily administrativní náklady o 10,6 %. Tento vývoj je ovlivněn rozvojem obchodů a posílením místních měn.
V této položce hraje větší roli i prvotní zahrnutí Erste Bank Srbsko, které má jinak spíše podřadný význam, jelikož náklady na restrukturalizaci této společnost byly zahrnuty již v roce 2005 (celkem jsou v účetní roční uzávěrce Erste Bank za rok 2005 zahrnuty administrativní náklady Erste Bank Srbsko ve výši 10,7 mil. EUR). Bez započítání Erste Bank Srbsko činil nárůst administrativních nákladů ve střední Evropě 8,8 %.

Personální náklady zaznamenaly celkový nárůst o 6,8 % z 1 482,4 mil. EUR v minulém roce na 1 583,4 mil. EUR. Tento nárůst byl s 9,6 % nadprůměrně vysoký ve střední Evropě (po očištění o vliv Erste Bank Srbsko 8,2 %). Kromě vyšší všeobecné valorizace platů v souvislosti s odlišným vývojem inflace ve srovnání s Rakouskem je zde nutno zohlednit také investice do dalšího vzdělávání zaměstnanců. Nárůst je způsoben jednak tvorbou rezerv na odstupné v rámci redukce stavu zaměstnanců v České republice a také opětovnou přímou účastí zaměstnanců na zisku společnosti v roce 2005.

Počet zaměstnanců se k 31.12.2005 zvýšil o 0,8 % na 36 150 zaměstnanců. Přitom bylo v důsledku prvotního začlenění Erste Bank Srbsko do skupiny nově zahrnuto 915 zaměstnanců (stav ke konci roku 2005). Po očištění o tento efekt klesl počet zaměstnanců ve skupině o 1,7 %. Především v České republice byla provedena další redukce stavu zaměstnanců. V Maďarsku a Chorvatsku vedlo naopak rozšíření pobočkových sítí ke zvýšení počtu zaměstnanců. Nárůst počtu zaměstnanců v ostatních dceřiných společností spočívá v obchodní expanzi dceřiných společností SporDat, s Versicherung a IMMORENT ve střední a východní Evropě.

Důsledné řízení nákladů se odráží ve velmi uspokojivém vývoji ostatních administrativních nákladů. Tuto položku se oproti minulému roku podařilo snížit o 1,7 % z 772,2 mil. EUR na 759,0 mil. EUR i přesto, že byly rozšířeny koncernové funkce, připravovány strategické skupinové projekty a v České republice a na Slovensku se zvýšila sazba daně z přidané hodnoty.

V Rakousku (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) byl zaznamenán pokles o 11,3 % na 387,1 mil. EUR, ve střední Evropě – především na základě restrukturalizačních nákladů Erste Bank Srbsko a vývoje měn – nárůst o 10,8 % na 371,9 mil. EUR (po očištění o vliv Erste Bank Srbsko 9,4 %). Přitom se podařilo snížit především náklady v oblasti informačních technologií (-13,0 % na 169,5 mil. EUR).

Odpisy hmotného a nehmotného majetku se podařilo snížit z 340,3 mil. EUR v minulém roce o 1,7 % na 334,5 mil. EUR. V celkové sumě jsou zahrnuty odpisy nehmotného majetku (především software) ve výši 139,0 mil. EUR (v minulém roce: 136,9 mil. EUR), odpisy nemovitostí ve výši 46,9 mil. EUR (v roce 2004: 53,9 mil. EUR) jakož i ostatní odpisy (především kancelářský nábytek a vybavení včetně drobného investičního majetku) ve výši 148,6 mil. EUR (v minulém roce: 149,5 mil. EUR).

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám se s hodnotou 421,6 mil. EUR pohybovaly mírně nad úrovní roku 2004 (406,2 mil. EUR). To odpovídá 0,55 % průměrných pohledávek za klienty, po 0,58 % v obchodním roce 2004. Zhruba 19,0 % připadlo na středoevropský region. Ve vykazovaném saldu jsou zahrnuty odpisy pohledávek ve výši 74,7 mil. EUR (2004: 61,2 mil. EUR) a výnosy z odepsaných pohledávek ve výši 36,6 mil. EUR (v předešlém roce: 15,3 mil. EUR).

Nárůst rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám vyplývá z větší části ze spořitelen křížového garančního systému v Rakousku. Dalším důvodem je nárůst úvěrů ve střední a východní Evropě a skutečnost, že se neopakovalo rozpuštění rezerv ve slovenské a chorvatské dceřiné společnosti, ke kterému došlo v předchozím roce.

Ostatní provozní výsledek

Negativní saldo v položce ostatní provozní výsledek se oproti minulému roku výrazně snížilo z  51,3 mil. EUR na -16,1 mil. EUR. Výnosy z cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování, se zvýšily z 51,3 mil. EUR v roce 2004 na 77,8 mil. EUR v roce 2005. Dále byly s 36,4 mil. EUR (v minulém roce: 11,3 mil. EUR) zaznamenány výrazně vyšší výnosy z prodeje resp. jednorázového ohodnocení nemovitostí, především v souvislosti s prodejem kancelářské budovy ve Vídni (zhruba 22 mil. EUR).
Na základě legislativních změn v České republice poklesly také příspěvky k místnímu zajištění vkladů zahrnuté v této položce (celkem z 54,0 mil. EUR v předešlém roce na 42,6 mil. EUR).

Zisk před zdaněním za rok 2005 dosáhl 1 214,8 mil. EUR a zvýšil se tak oproti minulému roku
o 21,9 % z 996,6 mil. EUR.

Daňová situace

Daňová sazba (daně z příjmů a výnosů v procentech zisku před zdaněním) skupiny Erste Bank vykázaná za rok 2005 činila 24,7 % oproti 27,9 % v předešlém roce. Důvodem poklesu byla v první řadě skutečnost, že se neopakoval jednorázový mimořádný daňový odpis z roku 2004 vyplývající z blížícího se snížení rakouské daně z příjmů právnických osob (téměř 20 mil. EUR), z nabytí účinnosti tohoto snížení ze 34 % na 25 % od 1.1.2005 a ze snížení sazby daně z příjmů právnických osob v České republice z 28 % v roce 2004 na 26 % v roce 2005. 

Čistý zisk po menšinových podílech

Po odečtení daní z příjmů a výnosů a menšinových podílů (tyto zahrnují podíly třetích osob na zisku koncernových společností, především také u spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému) činil čistý zisk po menšinových podílech 711,7 mil. EUR, což představuje nárůst o 36,7 % oproti minulému roku (520,8 mil. EUR).

Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech činila v roce 2005 19,0 % oproti 17,0 % v roce 2004.

Zisk na akcii stoupl o 35,8 % z 2,18 EUR v minulém roce na nynějších 2,96 EUR.

Vývoj výsledků ve 4. čtvrtletí 2005

Erste Bank se podařilo výrazně překročit nejen vynikající výsledek předešlého čtvrtletí, ale také výsledek druhého čtvrtletí roku 2005, které bylo dosud rekordním čtvrtletím.

Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl v tomto čtvrtletí 202,9 mil. EUR (v předešlém čtvrtletí 173,1 mil. EUR) a tím doposud nejvýše docílené hodnoty.

Čistý úrokový výnos se zvýšil o 5,3 % z 694,0 mil. EUR ve třetím čtvrtletí na nynějších 730,7 mil. EUR. Tento nárůst podpořil mimořádný zisk ve výši 9 mil. EUR v důsledku at equity ocenění slovenské stavební spořitelny (PSS)a nadprůměrně vysokým úrokovým výnosem křížového garančního systému spořitelen (+6 mil. EUR na 226,5 mil. EUR).

Nadprůměrné byly také čisté příjmy z poplatků a provizí s 334,9 mil. EUR (+9,8 % oproti výsledku předchozího čtvrtletí ve výši 304,9 mil. EUR), přičemž k tomuto výsledku výrazně přispěly především spořitelny křížového garančního systému.

Čistý zisk z obchodních operací dosáhl s 70,1 mil. EUR (v předchozím čtvrtletí 66,4 mil. EUR) nejvyšší hodnoty za poslední dva roky.

Výnos z pojišťovací činnosti by ve čtvrtém čtvrtletí býval předčil dobrý výsledek předešlého čtvrtletí (10,0 mil. EUR), byl ale kompenzován jednorázovými náklady vyplývajícími z adaptace úmrtních tabulek užívaných ve společnosti s Versicherung, čímž bylo v tomto čtvrtletí dosaženo stejného výsledku jako v předchozím čvrtletí. 

Provozní výnosy tak ve čtvrtém čtvrtletí 2005 činily celkem 1 135,5 mil. EUR oproti 1 075,3 mil. EUR v předešlém čtvrtletí.

Všeobecné administrativní náklady byly s 686,9 mil. EUR výrazně vyšší než výsledek minulého čtvrtletí (666,9 mil. EUR), přičemž je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že ve čtvrtém čtvrtletí vznikly náklady na restrukturalizaci společnosti Erste Bank Srbsko ve výši 6 mil. EUR.

Především personální náklady dosáhly s 428,7 mil. EUR vyšší hodnoty než v minulém čtvrtletí (393,3 mil. EUR), přičemž byly především ve střední a východní Evropě rovněž vytvořeny vyšší rezervy na vyplácení bonusů závislých na výsledku. Ostatní administrativní náklady zůstaly s 174,1 mil. EUR pod hodnotou třetího čtvrtletí (190,5 mil. EUR).

Provozní výsledek vzrostl na 448,6 mil. EUR a byl tak podstatně vyšší než v předešlém čtvrtletí (408,4 mil. EUR).

Poměr nákladů k výnosům se podstatně zlepšil z 62,0 % ve třetím čtvrtletí na nynějších 60,5 %.

Tvorba rezerv a opravných položek byla s 92,5 mil. EUR nižší než v předchozích čtvrtletích.

Saldo ostatního provozního výsledku se ve čtvrtém čtvrtletí zhoršilo na -5,7 mil. EUR
(v minulém čtvrtletí -1,0 mil. EUR), a to i přes mimořádný výnos z prodeje nemovitosti ve Vídni ve výši téměř 22 mil. EUR.

Zisk před zdaněním byl s 350,4 mil. EUR výrazně vyšší než v předešlých čtvrtletích (třetí čtvrtletí 288,2 mil. EUR) a představuje nejvyšší doposud dosaženou hodnotu.

Po odečtení daní a menšinových podílů činil čistý zisk po menšinových podílech  202,9 mil. EUR, což je nejlepší čtvrtletně docílený výsledek, jakého skupina Erste Bank doposud dosáhla.

Vývoj rozvahy

Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla oproti konci roku 2004 o 9,2 % z 139,8 mld. EUR na nynějších 152,7 mld. EUR.

Na straně aktiv se podařilo zvýšit pohledávky za klienty celkem o 10,4 % na 80,4 mld. EUR. V Rakousku činil nárůst 5,9 % na 49,8 mld. EUR. V obchodu mimo Rakousko bylo docíleno nárůstu o 18,6 % na 30,6 mld. EUR. Velmi uspokojující bylo zvýšení obchodu retailových klientů ve střední Evropě o 40,9 % na 9,8 mld. EUR, což podtrhuje silnou pozici skupiny Erste Bank v retailovém obchodu.

Rizikově vážená aktiva podle § 22 odst. 2 Rakouského zákona o bankách (BWG) vzrostla v roce 2005 o 14,8 % na 75,0 mld. EUR.

Tvorba rezerv a opravných položek pro úvěry a pohledávky byla v roce 2005 kompenzována jejich rozpuštěním a využitím, čímž zůstal jejich stav k 31.12.2005 ve výši 2,8 mld. EUR oproti minulému roku téměř nezměněn. 21 % připadá na střední Evropu a zhruba 79 % na Rakousko a ostatní regiony.

Také cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování se nadprůměrně zvýšily o 17,2 % z 4,6 mld. EUR na 5,4 mld. EUR. Z celkového stavu cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování tvořily k 31.12.2005 53,9 % pevně zúročené kótované cenné papíry.

Nadprůměrný nárůst o 16,8 % z 16,0 mld. EUR na 18,7 mld. EUR zaznamenala také položka Cenné papíry na prodej. K 31.12.2005 činí portfolio „fair value“ celkem 4,4 mld. EUR, portfolio „available for sales“ 14,2 mld. EUR. Z celkového stavu cenných papírů na prodej představovaly k 31.12.2005 téměř 64,5 % pevně zúročené kótované cenné papíry.

Díky zvýšení u cenných papírů a ostatních aktiv držených do splatnosti o 7,7 % na 23,6 mld. EUR (přičemž byl u zde zahrnutých kapitálových investic pojišťoven zaznamenán nárůst o 15,4 % na 7,1 mld. EUR a u portfolia drženého do splatnosti jako vlastní investice banky (především u pevně úročených kótovaných cenných papírů) o 6,7 % na 15,1 mld. EUR) vzrostly celkové investice ve formě cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování, cenných papírů na prodej a cenných papírů a ostatních aktiv držených do splatnosti celkem o 12,1 % z 42,5 mld. EUR v minulém roce na 47,7 mld. EUR. Z celkového stavu k 31.12.2005 tvoří 11,4 % cenné papíry k obchodování, 39,1 % cenné papíry na prodej a 49,5 % finanční investice.

Nehmotný majetek, který se v roce 2005 zvýšil o 4,8 % na 1,9 mld. EUR, zahrnoval k 31.12.2005 účetní hodnotu goodwillu ve výši téměř 1,5 mld. EUR.

Jak na straně pasiv tak i na straně aktiv byl zaznamenán silný nárůst v mezibankovním obchodu. Pohledávky za bankami se zvýšily o 7,5 % na 16,9 mld. EUR, přičemž většina pohledávek, které vzrostly o 10,6 % na 14,6 mld. EUR, připadla zahraničním bankám.

Na straně pasiv vzrostly závazky k bankám celkem o 18,8 % na 33,9 mld. EUR, přičemž se závazky oproti tuzemských bankám zvýšily o 47,3 % na 9,8 mld. EUR a závazky oproti zahraničním bankám o 10,1 % na 24,1 mld. EUR.

Závazky ke klientům se v roce 2005 podařilo rozšířit o 6,7 % na 72,8 mld. EUR. Spořící vklady přitom zaznamenaly nárůst o 2,3 % na 38,8 mld. EUR.
U Ostatních závazků ke klientům se zvýšily závazky k retailovým klientům o 7,9 % na 16,3 mld. EUR. Z celkové sumy připadalo k 31.12.2005 zhruba 36 % na střední Evropu.

Refinancování prostřednictvím vlastních emisí se zvýšilo celkem o 9,2 % na 25,6 mld. EUR. Emitované dluhopisy přitom vzrostly o 8,0 % na 21,3 mld. EUR a podřízený kapitál o 15,8 % na 4,3 mld. EUR. V posledně jmenované položce byl k 31.12.2005 zahrnut hybridní kapitál (dle rakouského zákona o bankách (BWG) započitatelný do základního kapitálu) ve výši 900 mil. EUR (v minulém roce 711 mil. EUR), přičemž v roce 2005 došlo k novým emisím brutto ve výši 200 mil. EUR.

Položka Kapitál, ve které jsou podle změněných předpisů IFRS společně zahrnuty vlastní podíl na kapitálu a menšinové podíly, se v roce 2005 zvýšila o 8,5 % na 6,5 mld. EUR, především v důsledku docíleného ročního výsledku. U vlastního podílu na kapitálu, který připadá akcionářům Erste Bank AG (shareholder equity) byl zaznamenán nárůst o 20,6 %, u menšinových podílů naopak pokles ( 7,8 %). Důvodem bylo především navýšení podílu ve Slovenskej sporiteľni na 100 % a vyjmutí společnosti Erste Immobilien AG z konsolidace do skupiny Erste Bank. Menšinové podíly zahrnují také vlastní kapitál těch spořitelen křížového garančního systému, ve kterých Erste Bank nemá žádné nebo pouze menšinové podíly.

Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 31.12.2005 téměř 8,6 mld. EUR (v minulém roce 7,3 mld. EUR). Zákonný minimální požadavek činil k tomuto dni přibližně 6,4 mld. EUR, z čehož vyplývá ukazatel krytí ve výši 135 % (v předešlém roce 130 %).

Základní kapitál (Tier 1) podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil ke konci roku 2005 zhruba 5,1 mld. EUR (v minulém roce 4,4 mld. EUR).

Rizikově vážená aktiva podle § 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) se v roce 2005 mimořádně rozšířila o 14,8 % na 75,0 mld. EUR, z čehož vyplývá k 31.12.2005 ukazatel kapitálové přiměřenosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) ve výši 6,8 % (v předešlém roce 6,7 %).
Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil ke konci roku 2005 11,0 % (v minulém roce 10,7 %) a je tak i nadále podstatně vyšší než zákonem požadovaných
8 %.

Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů

Segment Rakousko

V Rakousku se podařilo zvýšit finanční výsledek oproti sledovanému období minulého roku
z 209,6 mil. EUR na 242,3 mil. EUR (+15,6 %). Nadále velmi úspěšný vývoj čistých příjmů
z poplatků a provizí (+14,3 % resp. +103,5 mil. EUR) je kompenzován poklesem čistého úrokového výnosu podmíněným všeobecným vývojem tržních úrokových sazeb a mělkou úrokovou křivkou (především v segmentu Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví). Všeobecné administrativní náklady se s 1 633,2 mil. EUR podařilo udržet na téměř stejné úrovni (+1,3 %), což mělo za následek zlepšení poměru nákladů k výnosům z 65,1 % na 64,8 %. Jednorázová tvorba rezerv v křížovém garančním systému vedla v segmentu Rakousko k nárůstu tvorby rezerv a opravných položek o 2,9 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) mírně vzrostla na 12,3 %.

Spořitelny

Čistý zisk po daních a menšinových podílech klesl z 7,1 mil. EUR na 3,2 mil. EUR, příčinou tohoto poklesu je v první řadě jednorázový výnos z prodeje poboček jedné ze spořitelen křížového garančního systému v roce 2004. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek je způsoben především dvěma jednorázovými rezervami v menších spořitelnách. Čistý zisk po daních a menšinových podílech  je vzhledem k menšinovým podílům tímto vývojem ovlivněn pouze nepatrně. Čisté příjmy z poplatků a provizí se oproti minulému roku podařilo výrazně zvýšit o 12,3 % (+39,4 mil. EUR, především u obchodu s cennými papíry). Spolu s nárůstem všeobecných administrativních nákladů (o 23,9 mil. EUR, resp. 3,0 %) se oproti sledovanému období minulého roku zlepšil provozní zisk z 385,5 mil. EUR na 387,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům vzrostl pouze minimálně z 67,5 % na 68,1 %.

Retail a nemovitosti

Obzvláště úspěšně se v roce 2005 vyvíjely retailové obchody. Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu více než zdvojnásobil z 41,1 mil. EUR v roce 2004 na nynějších 93,2 mil. EUR. Tento úspěch je založen na dalším nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí  (+34,1 mil. EUR resp. 12,1 %), který byl způsoben v první řadě výborným vývojem obchodu s cennými papíry v pobočkách. Ale také pokles všeobecných administrativních nákladů (o 1,7 % resp. 10,7 mil. EUR) je důkazem úspěchu opatření, která se začala realizovat v předešlém roce. Dále se v obchodu se středními a malými podniky podařilo docílit obratu, což se odrazilo především v poklesu tvorby rezerv a opravných položek o 13,8 mil. EUR (-11,6 %). Mírně negativní výsledek vývoje pojišťovací činnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2005 byl způsoben zvýšenou pojistně technickou tvorbou rezerv, která byla vzhledem k zavedení nových úmrtních tabulek nutností. Zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno změnou přiřazení cenných papírů jedné majetkové účasti zahrnuté do tohoto segmentu. Provozní zisk výrazně vzrostl z 200,6 mil. EUR na 240,5 mil. EUR (+19,9 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku zlepšil ze 76,0 % na 72,2 %, hodnota návratnosti vlastního kapitálu je poprvé vyšší než vytyčených 10 % a odráží snahy o realizaci výnosných obchodů na přesyceném trhu.

Velcí korporátní klienti

Provozní výsledek tohoto segmentu zaznamenal oproti předešlému roku nárůst ze 129,3 mil. EUR na 137,2 mil. EUR (+6,1 %). Zatímco u čistých příjmů z poplatků a provizí došlo díky dodatečným výnosům z transakcí na kapitálovém trhu a z realitních obchodů dceřiných společností zahrnutých do tohoto segmentu k výraznému nárůstu (+15,4 % resp. 11,0 mil. EUR), ostatní provozní výsledek ve srovnání s předešlým rokem poklesl, což bylo způsobeno nižšími výnosy z ocenění sekurizovaných finančních instrumentů a vyšším oceněním projektů ve srovnání s předešlým rokem. Proti těmto požadavkům na oceňování projektů stojí rozpouštění rezerv a opravných položek, jejichž hodnota je s 30,5 mil. EUR o 19,6 % nižší než v předešlém roce. Ostatní administrativní náklady stouply o 7,7 % z 83,0 mil. EUR na 89,4 mil. EUR především v důsledku vyšších nákladů v oblasti leasingu nemovitostí v souvislosti s rozšířením obchodní činnosti ve střední a východní Evropě. Spolu s mírně vyšším čistým úrokovým výnosem zůstal čistý zisk po menšinových podílech ve výši 55,5 mil. EUR oproti roku 2004 téměř nezměněn. Poměr nákladů k výnosům činil 39,4 %, návratnost vlastního kapitálu mírně klesla na 11,0 %, především díky všeobecně vyššímu přiřazení vlastního kapitálu.

Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví

Ve srovnání s předešlým rokem zaznamenal zisk po menšinových podílech pokles o 14,4 %
z 105,6 mil. EUR na 90,3 mil. EUR. Čistý úrokový výnos (v oblasti řízení aktiv a pasiv) klesl díky všeobecnému vývoji tržních úroků a mělké úrokové křivce ze 102,4 mil. EUR na 62,2 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí z 51,7 mil. EUR na 70,9 mil. EUR je způsoben převážně nárůstem provizí v obchodu s cennými papíry, především u strukturovaných produktů. Čistý zisk z obchodních operací se podařilo udržet na vysoké úrovni předešlého roku. Všeobecné administrativní náklady se oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zvýšily. Z toho vyplývá zhoršení poměru nákladů k výnosům z 38,8 % na 43,3 % a  návratnost vlastního kapitálu ze 43,2 % na 31,9 %.

Segment Střední Evropa

Česká spořitelna

Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo oproti minulému roku zvýšit o 37,1 % resp. 71,8 mil. EUR z 193,7 mil. EUR na 265,4 mil. EUR. Kromě zlepšení čistého úrokového výnosu v důsledku rozšíření obchodů v oblasti úvěrových obchodů se podařilo dále zvýšit již beztak vysokou úroveň čistých příjmů z poplatků a provizí, především v platebním styku a kartových obchodech. Výrazné zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno úspěchem z prodeje ostatních cenných papírů na prodej a zákonem stanoveného snižování příspěvků k místnímu zajištění vkladů (pokles o ca. 10 mil. EUR). Nárůst ostatních administrativních nákladů je způsoben v první řadě tvorbou dalších rezerv na odstupné v souvislosti s redukcí stavu zaměstanců počínaje třetím čtvrtletím 2005. Díky velmi uspokojivému vývoji výnosů se provozní zisk zlepšil o 23,2 %, přičemž je nutno zohlednit příznivý vývoj devizového kurzu CZK/EUR (+6,6 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,3 % na 58,6 % a návratnost vlastního kapitálu klesla díky vyšší alokaci vlastního kapitálu mírně z 39,4 % na 38,5 %.

Slovenská sporiteľňa

Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni oproti roku 2004 výrazně vzrostl o 52,5 % z 57,2 mil. EUR na 87,3 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos se díky vyšším výnosům z ocenění ohodnocených majetkových podílů konsolidovaných metodou at equity a výhodným vývojem měnových kurzů podařilo více než vyrovnat eliminaci pevně úročených dluhopisů a nárůst refinančních nákladů (navýšení podílů ve Slovenskej sporiteľni na 100 % od 1.1.2005). Díky velmi uspokojivému vývoji čistých příjmů z poplatků a provizí byl oproti předešlému roku zaznamenán nárůst nejen v oblasti platebního styku, ale také v oblasti úvěrových obchodů o 24,2 % z 66,4 mil. EUR na 82,5 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly s přihlédnutím k vývoji devizových kurzů pouze nepatrně o 8,8 mil. EUR z 158,5 mil. EUR na 167,3 mil. EUR. Zlepšení ostatního provozního výsledku spočívá částečně na výnosu z prodeje pevně zúročených pevných papírů a nutných dotacích rezerv v roce 2004, kterých v roce 2005 nebylo třeba. Vzhledem k tomuto vývoji vzrostl ukazatel návratnosti vlastního kapitálu z 46,1 % na 47,7 %, poměr nákladů k výnosům klesl z 59,0 % na 57,2 %.

Erste Bank Maďarsko

Výsledek Erste Bank Maďarsko vykazuje nad očekávání dobrý vývoj ve všech oblastech. Čistý úrokový výnos se oproti předešlému roku podařilo zvýšit o 17,5 % resp. o 30,4 mil. EUR z 174,0 mil. EUR na 204,4 mil. EUR a to především díky silnému růstu úvěrových obdchodů. Čistý výnos z poplatků a provizí těžil především z růstu v platebním styku a v obchodu s cennými papíry (+23,3 % resp. 12,2 mil. EUR).
Toto nadprůměrné zvýšení spolu s relativně mírným nárůstem všeobecných administrativních nákladů - především díky rozšiřování sítě poboček a vyšším odměnám - vedly k nárůstu čistého zisku po menšinových podílech z 31,5 mil. EUR na nynějších 67,1 mil. EUR. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl z 23,6 % na 34,1 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil ze 68,1 % na 61,2 %.

Erste Bank Chorvatsko

Provozní zisk se podařilo oproti roku 2004 zvýšit o 39,0 % z 49,4 mil. EUR na 68,7 mil. EUR.
Díky rozšíření objemu obchodů vzrostl čistý úrokový výnos o 18,7 % z 84,5 mil. EUR na
100,3 mil. EUR, přičemž čistý zisk z obchodních operací je ve třetím a čtvrtém čtvrtletí v důsledku reklasifikace výsledků ocenění derivátních položek nižší než v předešlých čtvrtletích. Čistý zisk z poplatků a provizí se podařilo zvýšit především v oblasti platebního styku o 39,4 % z 16,7 mil. EUR na 23,3 mil. EUR. Zlepšení čistého zisku z obchodních operací je dáno především výše zmíněnou reklasifikací derivátních položek. Důvodem zvýšení rezerv a opravných položek jsou mimořádné efekty v roce 2004 (redukce procentní sazby paušálních rezerv chorvatskou národní bankou ze 2 % na 0,8 % a zavedení nového ratingového systému). Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 17,0 % resp. 10,9 mil. EUR z 64,3 mil. EUR na 75,3 mil. EUR, což je podmíněno především rozšířením sítě poboček. Nárůst čistého zisku po menšinových podílech (+15,7 %, resp. +3,5 mil. EUR) je zatížen redukcí majetkových podílů a s tím spojeným nárůstem menšinových podílů. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl díky zvýšení přiřazeného vlastního kapitálu na 14,8 %, poměr nákladů k výnosům se výrazně zlepšil z 56,6 % na 52,3 %.

Erste Bank Srbsko

Od srpna 2005 je také tato nově získaná banka zahrnuta do konsolidace. Již v září bylo započato s rozsáhlým transformačním programem, jehož cílem je optimalizace provozních procesů, ale také zlepšení pozice na srbském bankovním trhu.
V předloženém výsledku jednotlivých segmentů jsou zahrnuty jednorázové restrukturalizační náklady ve výši 6 mil. EUR.

Segment Mezinárodní obchod

Již beztak vysokou úroveň výsledků v segmentu Mezinárodní obchod se podařilo opět výrazně zvýšit. Díky i nadále úspěšné realizaci obchodní politiky v tomto segmentu vzrostl provozní zisk o 3,3 % z 141,5 mil. EUR na 146,3 mil. EUR. Důvodem velmi pozitivního vývoje v oblasti rezerv
a opravných položek k úvěrům a pohledávkám je jednak prodej pohledávek resp. jejich restrukturalizace, jejichž následkem bylo rozpuštění rezerv, a také  realizace výnosů z již odepsaných pohledávek. Spolu se zlepšením v ostatním provozním výsledku daném především klesajícími opatřeními při oceňování ostatních finančních investic vzrostl v tomto segmentu zisk před zdaněním. Celkem se podařilo zvýšit čistý zisk po menšinových podílech o 20,8 % z 93,6 mil. EUR na 113,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům mírně vzrostl z 19,1 % na 19,7 %, návratnost kapitálu zůstala s 22,9 % na vysoké úrovni téměř beze změny.

Segment Podnikové centrum

Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému
obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a jednorázové efekty, které
nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost
meziročního srovnání.

Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především změnami v konsolidaci výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny ostatními administrativními náklady na skupinové projekty započaté v roce 2004  a náklady v souvislosti s provedenými hloubkovými kontrolami ve střední a východní Evropě.
Zhoršení ostatního provozního výsledku je způsobeno především již zmíněnými jednorázovými efekty, které jsou zobrazeny v segmentu Podnikové centrum. Jedná se zejména o výnos z prodeje majetkového podílu ve společnosti Investkredit a výnosy z projede nemovitostí ve čtvrtém čtvrtletí 2005..
Výrazná změna daňových nákladů spočívá v jednorázovém mimořádném odpisu, k němuž došlo v prvním čtvrtletí roku 2004 z důvodu změny rakouské sazby daně právnických osob (KÖST)
z 34 % na 25 % od 1. ledna 2005.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená